SPRZEDAŻ NW. NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ SKARBU PAŃSTWA POŁOŻONYCH W OBRĘBIE I GMINIE WĄDROŻE WIELKIE POWIAT JAWORSKI woj. DOLNOŚLĄSKIE

 

ARCHIWUM

 

STAROSTA JAWORSKI
wykonujący  zadania  z  zakresu  administracji  rządowej
ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor

ogłasza  przetarg ustny nieograniczony

NA  SPRZEDAŻ  NW.  NIERUCHOMOŚCI  BĘDĄCYCH  WŁASNOŚCIĄ  SKARBU  PAŃSTWA  POŁOŻONYCH  W  OBRĘBIE  I  GMINIE WĄDROŻE  WIELKIE  POWIAT  JAWORSKI  woj.  DOLNOŚLĄSKIE

 

 

1. Nieruchomość położona w granicach ewidencyjnych działki nr 460/12 o pow. 0,5717 ha, zabudowana budynkiem parterowym o konstrukcji stalowej o pow. użytkowej 175 m2,  rampą murowaną do za i wyładunku towarów. Wysokość rampy 1,00 m. pow. zabudowy 77,70 m2, budynkiem magazynowym stacji paliw, parterowym (starym) o pow. użytkowej 20,40 m2 , budynkiem stacji paliw (nowym) o pow. użytkowej 50,00 m2 , zbiornikami na paliwa wybudowanymi ok. 40 lat temu o pojemności ogólnej 338,000 litrów – ilość szt. 17. Na nieruchomości znajduje się ogrodzenie siatkowe stacji paliw oraz drogi i place utwardzone, sieć energetyczna i oświetleniowa i sieć wodociągowa. Sprzedaż nieruchomości następuje wraz z udziałem 1/5 cz. w drodze dojazdowej stanowiącej dz. 460/8 o pow. 0,0800 ha i ½ cz. w drodze dojazdowej stanowiącej działkę 460/13.
Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą KW Nr 21225

 

Cena wywoławcza: 68.800,00 zł + udz.1/5 cz. w działce 460/8 ha (droga) 1.904 zł + udz.1/2 cz. w działce 460/13 (droga) 480,00 zł

 

2.Nieruchomość położona w granicach ewidencyjnych działki nr 460/14 o pow.0,4160 ha, zabudowanej budynkiem magazynowym parterowym z elementów stalowych o pow.  użytkowej 210,6 m3, wiatą stalową parterową, częściowo murowaną, ze ścianą z jednej strony bez wypełnienia  o pow. użytkowej 168,9 m2, wiatą stalową parterową o pow.  użytkowej 243,00 m2, budynkiem warsztatowym – parterowym z dwoma nawami bocznymi, wolnostojący o pow. użytkowej 420,90 m2, budynkiem kuźni-parterowym z częścią socjalną o pow. użytkowej 68,01 m2 wraz z udziałem 1/5 cz. w drodze dojazdowej stanowiącej dz. 460/8 o pow. 0,0800 ha i ½ cz. w drodze dojazdowej stanowiącej działkę 460/13.
Nieruchomość objęta jest księga wieczystą KW Nr 21225.

 

Cena wywoławcza; 153.300,00 zł + udz.1/5 cz. w działce (droga) 1.904 zł + udz. ½ cz. w działce 460/13 (droga) 480,00 zł

 

Nieruchomości położone w granicach działek 460/12 i 460/14 w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Wądroże Wielkie oznaczone są symbolem P - położone są na terenie przeznaczonym dla lokalizacji obiektów służących prowadzeniu działalności gospodarczej: usługowej, usługowo-produkcyjnej, naprawczej, a także magazynowej (w tym hurtownie i składy), wytwórczej i przetwórczej (przemysł i rzemiosło wytwórcze).
Przetarg będzie przeprowadzony w formie przetargu nieograniczonego ustnego, odrębnie na każdą nieruchomość.
    

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej ustalonej dla każdej nieruchomości odrębnie, w formie przelewu na konto Starostwa Powiatowego w Jaworze w „Dominet Bank” S.A. Ekspozytura w Jaworze nr rachunku:
94 1690 0013 2037 7401 2553 0004 w terminie do dnia 21.11.2007 r.

Wysokość postąpienia wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.


     Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
     Cena nabycia równa cenie osiągniętej w przetargu, podlega zapłacie najpóźniej w momencie podpisania aktu notarialnego.
    

      Natomiast osoby ubiegające się o nabycie nieruchomości w ramach ekwiwalentu za nieruchomości pozostawione na terenach nie wchodzących w obszar obecnego państwa polskiego w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. są zwolnione z obowiązku wpłacenia wadium, jeżeli do dnia 21.11.2007 r. do godz. 1500 w pok. 214 (II piętro) w Starostwie Powiatowym w Jaworze:
- złożą pisemne zobowiązanie wpłacenia kwoty równej wysokości wadium, ustalone dla uczestników przetargu, w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży.
- dostarczą kserokopie dokumentów (zaświadczenie lub prawomocną decyzję) potwierdzających posiadanie uprawnień do ekwiwalentu - § 5 Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 14.09.2004 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 2108). Natomiast oryginały tych dokumentów należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu. 
     W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758).
    

     Przetarg odbędzie się w dniu 27.11.2007 r. o godz. 11.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Jaworze, przy ul. Wrocławskiej 26, w sali konferencyjnej (I piętro).

 

Starosta Jaworski zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Szczegółowe informacje udzielane są pod nr telef. (076) 72-90-134 lub (076) 72-90-136

 

 

ZARZĄDZENIE STAROSTY JAWORSKIEGO Z REGULAMINEM

 

 

ogłoszenie zamieszczono 22.10.2007 r.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Szynkler Ewelina
(2008-01-21 13:42:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Szynkler Ewelina
(2008-01-21 13:42:56)