Odbudowa drogi powiatowej Nr 2811D Sichów - Stanisławów - ETAP I

ARCHIWUM

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

      Zamawiający, działając na postawie art.  92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami) informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 2811D Sichów – Stanisławów – Etap I” dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty nr 4, złożonej przez Wykonawcę – Sudeckie  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Kaczawska 19.
     Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższą cenę, tj. 298 355,64 zł brutto

 

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty w prowadzonym postępowaniu:


 

Numer oferty

Wykonawca

Kryteria

Liczba uzyskanych punktów

 

1.

GROSTRA BAU POLSKA Sp. z o.o.

ul. Piaskowa 2, Zachowice

55 -080 Kąty Wrocławskie

 

Grostra Bau GmbH

OT Lotzschen, Am Kettenbach 3

01561 Thiendorf 

 

 

 

 

 

 

CENA 100%

 

 

61,97

 

2.

 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego ABM Spółka z o.o.

ul. Słubicka 4

59 - 220 Legnica

 

77,66

 

3.

Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o.

ul. Częstochowska 12

58 - 100 Świdnica

 

72,23

 

4.

Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Kaczawska 19

58 - 514 Jelenia Góra

 

100

 Oferty odrzucone - (art. 92 ust. 1 pkt. 2) – brak

Oferty wykluczone - (art. 92 ust. 1 pkt. 3)  – brak

 

Otrzymują do wiadomości
1. GROSTRA BAU POLSKA Sp. z o.o.
ul. Piaskowa 2, Zachowice, 55 - 080 Kąty Wrocławskie.

2. Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego ABM Spółka z o.o.
ul. Słubicka 4, 59 - 220 Legnica

3. Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o.
ul. Częstochowska 12, 58 - 100 Świdnica

4. Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
ul. Kaczawska 19, 58 - 514 Jelenia Góra


 


Odbudowa drogi powiatowej
Nr 2811D  Sichów – Stanisławów – ETAP I

 


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 
Nr ogłoszenia – 135582 -2007 , data zamieszczenia 06.08.2007 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -  roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Jaworski - Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26, 59 – 400 Jawor, województwo Dolnośląskie, tel. 076 72-90-102, fax  076 72-90-160
Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-jawor.org.pl ; www.spjawor-bip.pbox.pl/
I.  2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa drogi powiatowej Nr 2811D  Sichów – Stanisławów – ETAP I
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, odwołanie nie przysługuje.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, odbudowy części drogi powiatowej Nr 2811D relacji Sichów – Stanisławów, o długości 2025 mb  i szerokości jezdni 5,2mb (od km 2+475 do km 4+500), a w szczególności:
• roboty przygotowawcze  - odtworzenie trasy drogi w terenie pagórkowatym, prace  pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, ścięcie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia z poboczy i rowów,
• roboty nawierzchniowe - mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej, profilowanie i  wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym, skropienie wyprofilowanej nawierzchni asfaltem, ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
• roboty wykończeniowe - ścięcie i rozplantowanie poboczy, oczyszczenie i pogłębienie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu.
Szczegółowy zakres podano w przedmiarze robót, opracowaniu projektowych oraz  w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6 – Roboty w zakresie naprawy dróg,
45233226-9 – Drogi dojazdowe 
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia 30 listopada 2007 r.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium:  zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 oraz spełniający warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, którzy: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz aktualne zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego, wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia i nastąpi na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów.
 Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o niezaleganiu przez Wykonawcę z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, informacje z Krajowego Rejestru Karnego, uprawnienia budowlane, zaświadczenia z izby samorządu zawodowego, wykaz wykonanych robót budowlanych oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie, polisa lub inny dokument ubezpieczenia, oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ,ustawy Prawo zamówień publicznych i innych zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www. spjawor-bip.pbox.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego, pok. nr  117
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.08.2007 r. godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26, 59 – 400 Jawor pok. Nr 108 (kancelaria ogólna – I piętro)
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.6) Zawarcie umowy ramowej – Nie
IV.3.7) Zamiar ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów - Nie.  

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).  
2) Formularz ofertowy.     
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków w trybie art. 22 i art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163, z późn. zm.) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.  
4) Oświadczenie w trybie z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.  
5) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.  
6) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.
7) Wzór Umowy.  
8) Przedmiar.   
9) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.  
10) Opracowanie techniczne dla remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2811 D.    

Wytworzył:
Udostępnił:
Szynkler Ewelina
(2007-11-28 11:08:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Szynkler Ewelina
(2008-01-21 13:30:15)