Przeprowadzone kontrole w 2005 r.

INFORMACJA


z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych i wewnętrznych w Starostwie Powiatowym w Jaworze 2005 roku.


W  okresie od dnia 1 stycznia  do 31 grudnia 2005 r.  w Starostwie Powiatowym   przeprowadzono osiem kontroli:

Kontrole prowadzone przez jednostki zewnętrzne dotyczyły:


I. Prawidłowości prowadzenia postępowań administracji architektoniczno – budowlanej oraz wydawanych w ich toku decyzji i postanowień. W okresie od 18.01.2005 r. do 18.02.2005 r. kontrolę działania Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Jaworze przeprowadzili upoważnieni pracownicy Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu.

Zakres kontroli obejmował

- postępowania prowadzone w oparciu o ustawę Prawo Budowlane oraz Kodeks
  Postępowania Administracyjnego,
- zagadnienia ogólno – organizacyjne.

Zalecenia pokontrolne:

- kontrolujący zbadali ogółem 18, losowo wybranych, postępowań administracyjnych (pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy, pozwolenie na rozbiórkę, przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby). Wnioski wynikające z oceny stanu faktycznego dotyczyły: braku określenia kategorii obiektu budowlanego, sprawdzenia czy projekt budowlany został wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia i czy wymaga on sprawdzenia i czy został sprawdzony przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, sprawdzenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, sprawdzenia kompletności składanych projektów budowlanych, zgodności projektów budowlanych z rop. Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, sprawdzenia ważności przenoszonej decyzji i odnotowanie w aktach sprawy.

Zalecenia pokontrolne wykonano w terminie określonym przez kontrolujących.


II. Organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Jaworze. W dniu 25 stycznia 2005 r. kontrolę przeprowadził upoważniony pracownik Wydziału Prawa i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Zakres kontroli obejmował
- organizację przyjmowania skarg i wniosków,
- zgodność sposobu rejestracji skarg i wniosków z wymogami art. 254 kpa,
- zgodność terminów przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków art. 253 kpa,
- analizę przebiegu załatwiania skarg wniosków.

Ponieważ nie stwierdzono nieprawidłowości zaleceń pokontrolnych nie wydano.


III. Prowadzenia kart drogowych pojazdu samochodowego będącego na stanie starostwa. W dniu 31 marca kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaworze.

Zakres kontroli:
- prawidłowość prowadzenia kart drogowych za rok 2004.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w prowadzonej dokumentacji w zakresie rejestrowania kart, wystawiania oraz rozliczania kart drogowych. Zalecono wprowadzenie szczegółowych zapisów związanych z dziennym ruchem pojazdu.


IV. Realizacji projektu w zakresie rozliczenia poniesionych wydatków kwalifikowanych na realizację projektu „Jaworski Uczniowski Program Stypendialny”. W dniu 24.05.2005r. kontrolę przeprowadził zespół pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Zakres kontroli;
- obejmował sprawdzenie zgodności realizacji projektu z umową o dofinansowanie oraz złożonym wnioskiem
- kontrolę przeprowadzono na miejscu realizacji projektu w zakresie poniesionych wydatków kwalifikowanych na realizację projektu Jaworski Uczniowski Program Stypendialny”
Przekazana przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego pierwsza transza dofinansowania w kwocie 62.666,80 zł na realizację projektu „Jaworski Uczniowski Program Stypendialny została wydatkowana w całości w wymaganym terminie.
W trakcie kontroli zalecono – poprawić błędy w przekazanych kwotach dla uczniów (zgodnie z załączoną listą) ze względu na niepełne dane na dokumentach oraz wydatki poniesione przed dniem rozpoczęcia realizacji projektu. Kwota wydatkowana na rzecz beneficjentów przekroczona została o 0,04 zł.

Zalecenie pokontrolne wykonano w określonym terminie.


V. Zakresu gospodarki nieruchomościami. Kontrolę zrealizowano w ramach kontroli problemowej zleconej przez Wojewodę Dolnośląskiego w okresie od 13.06. do 13.07.2005 r.

Zakres kontroli:
- realizacja zaleceń pokontrolnych,
- wyodrębnienie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa zgodnie ze znowelizowanym art. 23 ustawy o gospodarce nieruchomościami, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ujawniania w księgach wieczystych tytułu własności Skarbu Państwa,
- gospodarka zasobem nieruchomości Skarbu Państwa w zakresie - zbywania nieruchomości i udostępniania nieruchomości na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia.

 

Zalecenia pokontrolne:
- podjąć czynności inwentaryzacyjne w odniesieniu do nieruchomości, które wymagają analizy i zweryfikowania w celu utworzenia zasobu Skarbu Państwa        w całości,
- wyjaśnić przyczyny rozbieżności w powierzchniach nieruchomości zasobu skarbu państwa oraz w powierzchniach gruntów w trwałym zarządzie państwowych jednostek organizacyjnych,
- objąć księgami wieczystymi wszystkie nieruchomości wchodzące do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
- zweryfikować plan wykorzystania nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, zgodnie z uwagami zawartymi w protokole,
- przy zawierania umów, których przedmiotem jest zbycie nieruchomości                   ( w szczególności umów użytkowania wieczystego)  zwracanie uwagi na redakcję treści umów.(dot. określenia celu użytkowania wieczystego).
- podjąć działania mające na celu uzyskanie zwrotu bonifikaty od ceny sprzedaży gruntu położonego w Snowidzy , gm. Msciwojów w granicach działki nr 52/2 o pow. 0,06 ha,
- podjąć odpowiednie czynności do przywrócenia stanu zgodnego z prawem w dwóch sprawach dotyczących umowy użytkowania wieczystego,
- zwiększyć nadzór nad pracownikami wykonującymi zalecenia pokontrolne.

Zalecenia pokontrolne zostały wykonane w terminie określonym przez kontrolującego.


VI. Funkcjonowania systemu łączności w powiecie. W dniu 16 czerwca 2005 roku kontrolę w Powiatowym Centrum Zarządzani Kryzysowego przeprowadzili upoważnieni pracownicy Wojewódzkiego Wydziału Zarządzania Kryzysowego DUW.

Zakres kontroli:

- sprawdzenie systemu łączności w powiecie.

Zaleceń pokontrolnych nie przedstawiono.


VII. Kompleksowej gospodarki finansowej. W okresie od 03.08.2005 r do 07.10.2005r. kontrolę przeprowadzili inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 

Zalecenia pokontrolne:

- przeanalizować aktualna strukturę organizacyjna starostwa w sprawie podziału uprawnień i obowiązków pracowników,
- rozważyć możliwość udzielenia przez Zarząd Powiatu kierownikom; PCPR, ZDP, PUP oraz PPPP-P i DM upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu, zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym,
- opracować procedury kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% wydatków podległych jednostek w każdym roku,
- opracować i wdrożyć instrukcję w sprawie współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej dot. Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu,
- zaktualizować i dostosować dokumentację opisującą przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości,
- uzupełnić zakres obowiązków służbowych kasjera o czynności związane ze sprzedażą znaczków skarbowych,
- uregulować w wew. „Instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli przechowywania dokumentów Starostwie Powiatowym w Jaworze”: sposób dokumentowania przekazywania pracownikom środków trwałych do używania; warunków, jakim powinno odpowiadać pomieszczenie kasowe i transport wartości pieniężnych,
- stosować prawidłową klasyfikację dochodów budżetowych z tytułu; najmu i dzierżawy, wykonywanych usług i odsetek zgodnie z przepisami,
- prawidłowo stosować „Instrukcję sporządzania sprawozdań budżetowych zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego”,
- odprowadzać środki stanowiące odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wielkości i terminach określonych w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
- prawidłowo sporządzić i rozliczyć inwentaryzację mienia zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz „Instrukcji dotyczącej gospodarki majątkiem trwałym Starostwa, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie”,
- uregulować zasady udostępniania pomieszczeń dla gospodarstwa pomocniczego pn. PODGiK oraz dla PINB.

Zalecenia pokontrolne zostały wykonane w terminie nałożonym przez kontrolującego.


VIII. Wykorzystania środków PFRON. W dniu 07.10.2005r. kontrolę przeprowadzili pracownicy Oddziału Dolnośląskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych we Wrocławiu.

Zakres kontroli:
- ustalenie stanu faktycznego i prawego w zakresie wykorzystania środków PFRON przekazanych w ramach programu pn. „Wyrównywanie różnic między regionami” (środki z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów typu „mikrobus”, przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych.

Zaleceń pokontrolnych nie wydano


Kontrole wewnętrzne w Starostwie


W 2005 roku nie przeprowadzono żadnej kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Jaworze. 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kowalczyk Krzysztof
(2006-07-24 14:38:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Kowalczyk Krzysztof
(2006-07-24 14:49:12)