Prawo lokalne

Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
 

         Jako źródła prawa powszechnie obowiązującego Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej kwalifikuje akty prawa miejscowego. Są to akty prawne o ograniczonym przestrzennie zasięgu obowiązywania: obowiązują one bowiem w granicach lokalnej właściwości organów stanowiących. Celem lokalnej regulacji prawnej o powszechnej mocy obowiązywania jest dostosowanie prawa do szczególnych i zmiennych uwarunkowań lokalnych, co daje możliwość wyższego stopnia trafności regulacji i szybszego działania.        Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawach rada powiatu stanowi akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze powiatu.         W zakresie nie uregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, rada powiatu może wydawać powiatowe przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne do ochrony życia, zdrowia lub mienia obywateli, ochrony środowiska naturalnego albo dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, o ile przyczyny te występują na obszarze więcej niż jednej gminy.


Akty prawa miejscowego powiatu stanowi rada powiatu w formie uchwały, jeżeli ustawa upoważniająca do wydania aktu nie stanowi inaczej. W przypadkach nie cierpiących zwłoki powiatowe przepisy porządkowe może wydać Zarząd. Podlegają one zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady powiatu. Tracą moc w razie nieprzedłożenia ich do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia.


        Starosta przesyła przepisy porządkowe do wiadomości zarządom gmin położonych na obszarze powiatu i starostom sąsiednich powiatów następnego dnia po ich ustanowieniu.


Akty prawa miejscowego podpisuje niezwłocznie po ich uchwaleniu przewodniczący rady powiatu i kieruje do publikacji.

 

Akty prawa miejscowego stanowione są w szczególności w sprawach:

 

  • wymagających uregulowania w statucie,
  • porządkowych,
  • szczególnego trybu zarządzania mieniem powiatu,
  • zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

 
 

 

Statuty:

Statut Powiatu Jaworskiego

 

Uchwały:

Rady Powiatu

Zarządu Powiatu

 

Protokoły

Rady Powiatu


        Uchwały rady i zarządu powiatu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady (zarządu) w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kowalczyk Krzysztof
(2006-06-07 11:23:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Wasiluk Konrad
(2019-04-26 07:42:36)