Prawo jazdy

 

 WNIOSEK O WYDANIE PRAWA JAZDY -  pobierz

 

STAROSTWO POWIATOWE W JAWORZE
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
ul. Wrocławska 26
59-400 Jawor

telefon:     76 / 729 01 42

e – mail:   prawajazdy@powiat-jawor.pl

 

Sprawdź czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru:
https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html

 

Wykaz spraw:
1. Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)

2. Wydanie:
     a) nowego prawa jazdy
     b) wtórnika prawa jazdy (zagubienie, kradzież, zniszczenie)
     c) międzynarodowego prawa jazdy
     d) pozwolenia na kierowanie tramwajem

3. Wymiana prawa jazdy:
     a) z powodu jego przedłużenia
     b) z powodu zmiany danych
     c) na nowy wzór
     d) zagranicznego prawa jazdy
     e) potwierdzenie kwalifikacji

4. Wydanie, przedłużenie, rozszerzenie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne

5. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy

6. Przywrócenie cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami

 

Proszę pamiętać, że wszystkie dokumenty muszą być dostarczone w oryginale wraz z ich kserokopiami, jeżeli są wymagane jako załącznik do składanego wniosku.

 

WYDANIE PRAWA JAZDY PO RAZ PIERWSZY

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek
2. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
3. Orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem ( dotyczy kat. C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E, D+E )
4. Kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45mm z twarzą skierowaną na wprost
5. Zgoda rodzica/opiekuna na udział w szkoleniu, egzaminie i wydanie prawa jazdy ( dotyczy osób niepełnoletnich )
6. Kserokopia dotychczasowego prawa jazdy ( jeżeli osoba ubiega się o nową kategorię )
7. Dokument tożsamości (do wglądu)

Prawo jazdy zostanie zamówione po wniesieniu opłaty w wysokości 100 zł za wydanie prawa jazdy, którą należy uiścić po odbyciu egzaminu państwowego.

Wpłatę można dokonać w kasie urzędu lub przelewem.

 

WYMIANA PRAWA JAZDY

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek
2. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem (jeżeli jest wymagane )
3. Orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem ( jeżeli jest wymagane - dotyczy kat. C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E, D+E )
4. Kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45mm z twarzą skierowaną na wprost
5. Kserokopia dotychczasowego prawa jazdy
6. Dowód uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł ( płatne w kasie urzędu )
7. Dokument tożsamości (do wglądu)

W przypadku wymiany zagranicznego prawa jazdy prosi się o kontakt telefoniczny

 

WYDANIE MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA JAZDY

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek
2. Kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45mm z twarzą skierowaną na wprost
3. Kserokopia krajowego prawa jazdy
4. Dowód uiszczenia opłaty w wysokości 35 zł ( płatne w kasie urzędu )
5. Dokument tożsamości (do wglądu)

 

ZWROT ZATRZYMANEGO PRAWA JAZDY LUB PRZYWRÓCENIE COFNIĘTEGO UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDEM

W tych przypadkach prosi się o kontakt telefoniczny

 

PODSTAWA PRAWNA:
- ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

============================================================================================

Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym jest prawo jazdy określonej kategorii.

  Prawo jazdy otrzymuje osoba, jeżeli:

  • osiągnęła dla danej kategorii wiek;
  • uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane;
  • odbyła wymagane dla danej kategorii szkolenie;
  • zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy dla danej kategorii

 

 Tryb odwoławczy:

odwołanie można wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (w Legnicy), za pośrednictwem Starosty Jaworskiego, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

 Podstawa prawna: art.140 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Z 2005 r. nr 108, poz.908 z późn. zm.).

Wytworzył:
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-04-12 13:36:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Sajdak Mateusz
(2023-06-30 13:56:22)