Przedmiot Działalności i Kompetencje

 

Przedmiot działalności i kompetencje

 

Zakres zadań i kompetencji powiatu określa ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym oraz ustawy określające kompetencje organów administracji publicznej w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa.


         Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:

 

 • w edukacji publicznej,
 • promocji i ochrony zdrowia,
 • pomocy społecznej,
 • polityki prorodzinnej,
 • wspierania osób niepełnosprawnych,
 • transportu zbiorowego i dróg publicznych,
 • kultury i ochrony dóbr kultury,
 • kultury fizycznej i turystyki,
 • geodezji, kartografii i katastru,
 • gospodarki nieruchomościami,
 • administracji architektoniczno – budowlanej,
 • gospodarki wodnej,
 • ochrony środowiska i przyrody,
 • rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 • ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowego i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
 • przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji rynku pracy,
 • ochrony praw konsumenta,
 • utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 • obronności,
 • promocji powiatu,
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi.

          Do zadań publicznych należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży. Ustawy mogą określać inne zadania powiatu oraz niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat. Powiat może również na uzasadniony wniosek zainteresowanej gminy przekazać jej zadania z zakresu swojej właściwości na warunkach ustalonych w porozumieniu. Zadania powiatu nie mogą naruszać zakresu działania gmin. Powiat może zawierać z organami administracji rządowej porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej. Ponadto powiat może zawierać porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, a także z województwem, na którego obszarze znajduje się terytorium powiatu.


 

            W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych, w tym wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, powiaty mogą tworzyć związki z innymi powiatami. Związek wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Związek ma osobowość prawną. Powiaty mogą tworzyć stowarzyszenia, w tym również z gminami i województwami oraz zawierać porozumienia w sprawie powierzenia jednemu z nich prowadzenia zadań publicznych. Zasady z tego zakresu określa Rozdział 7 ustawy o samorządzie powiatowym. Ponadto w oparciu o odrębne przepisy powiat może przystępować do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych oraz regionalnych.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-03-27 07:57:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Wasiluk Konrad
(2019-04-25 11:58:52)