Wądroże Wielkie

ww
 
URZĄD GMINY WĄDROŻE WIELKIE
 bip.wadrozewielkie.dolnyslask.pl/
 
WÓJT
Elżbieta Jedlecka
 
Tel. (076) 887-43-23
Fax. (076) 887-43-25
 

59-430 WĄDROŻE WIELKIE

 

 

 

 
Gmina Wądroże Wielkie leży w powiecie jaworskim w województwie dolnośląskim na pograniczu dwóch makroregionów Polski Południowo-Zachodniej: Niziny Śląsko-Łużyckiej oraz Makroregionu Przedgórza Sudeckiego. Siedziba gminy – Wądroże Wielkie znajduje się w jej zachodniej części .
 
Przez północno-wschodnią część gminy, nieco poniżej jej centrum, przebiega autostrada A4. Jest to najkrótsze połączenie na linii Berlin-Lwów. Atutem wynikającym z położenia jest więc łatwa dostępność dla krajów sąsiadujących z Polską od zachodu i południa, co w aspekcie turystycznym ma istotne znaczenie. Na terenie gminy przy autostradzie planowana jest budowa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP). W skład MOP-u wchodzić ma stacja paliw, parkingi, obiekty gastronomiczne i miejsca odpoczynku podróżnych.
 
Gmina Wądroże Wielkie jest gminą typowo rolniczą. Istnieją tu dobre warunki naturalne dla rolnictwa i uprawy roślin. Ponad 86% jej powierzchni stanowią użytki rolne.
 
Na terenie gminy występują jedynie zakłady przemysłowe branży rolno-spożywczej: piekarnia w Wądrożu Wielkim, młyn w Mierczycach oraz ferma drobiu w Gądkowie i Bielanach. Ponadto działa około 180 podmiotów gospodarczych w branży: usługi, handel, budownictwo i kamieniarstwo.
 
Dla rozwoju funkcji przemysłowo-składowej wyznaczono tereny zlokalizowane w takich obrębach wiejskich jak: Wądroże Wielkie, Wądroże Małe, Postolice, Budziszów Wielki ,Bielany, Gądków i Jenków. Dla terenów tych opracowany jest miejscowegy plan zagospodarowania przestrzennego. 
Gmina wielką wagę przywiązuje do ochrony środowiska . W chwili obecnej gmina jest w 100% zwodociągowana. Gmina posiada opracowaną koncepcję uporządkowania gospodarki ściekowej. Wybudowana oczyszczalnia ścieków /biologiczno-mechaniczna / we wsi Mierczyce odbiera ścieki z trzech miejscowości. Planuje się jej rozbudowę i modernizację w celu obsłużenia kolejnych wsi. Przewidziana jest także budowa jeszcze jednej oczyszczalni w Budziszowie Wielkim , dzięki której skanalizowana zostanie pozostała część gminy.
 
Gmina liczy 4181 mieszkańców. Ludność skupiona jest w 18 sołectwach, rozmieszczonych dość równomiernie na terenie gminy. 
Gmina Wądroże Wielkie jest organem prowadzącym dla trzech jednostek oświatowych: Gimnazjum w Budziszowie Wielkim , Szkoły Podstawowej w Wądrożu Wielkim i Gminnego Przedszkola. Tak zorganizowana sieć szkół w chwili obecnej jest racjonalna ze względu na niskie koszty utrzymania i dowozu dzieci. Dowóz dzieci do szkół odbywa trzema autobusami stanowiącymi własność gminy. 
Teren gminy posiada bogatą historię. Rejon Wądroża Wielkiego znany jest jako miejsce intensywnej eksploatacji złota w średniowieczu, zwłaszcza w XIV w. Wśród zachowanych zabytków dominują głównie obiekty sakralne. 
Chętni do związania z gminą Wądroże Wielkie swych losów /nie tylko gospodarczych / znajdą dla siebie atrakcyjne tereny i mogą liczyć na otwartość i pomoc władz gminy.
 
Liczba mieszkańców Gminy Wądroże Wielkie według stanu na dzień 30.09.2023 r. wynosi 3836. Ludność skupiona jest w 18 sołectwach.
 
 
 

 
 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-03-09 10:56:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Żelazek Paweł
(2023-11-30 09:07:19)