Pierwszy ustny przetargnieograniczony


ZARZĄD POWIATU W JAWORZE
ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor
woj. dolnośląskie  

ogłasza pierwszy  przetarg ustny nieograniczony


      na sprzedaż nieruchomości położonej w Jaworze w obrębie 7 Stare Miasto (przy ul. Szpitalnej 13) w granicach działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 421/1 i 421/2 o łącznej powierzchni 0,1731 ha zabudowanej budynkiem o kubaturze 6580 m3 i powierzchni użytkowej 1003 m2 oraz budynkami gospodarczymi.
Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą KW Nr 18393 i KW Nr 21418.
    W planie zagospodarowania przestrzennego gminy Jawor nieruchomość oznaczona jest symbolem MU – tereny przeznacza się do zabudowy mieszkaniowej i usług komercyjnych i niekomercyjnych.: cena wywoławcza nieruchomości;   245 000 zł
Przetarg będzie przeprowadzony w formie przetargu nieograniczonego ustnego.


     Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej ustalonej dla tej nieruchomości w formie przelewu na konto Starostwa Powiatowego w Jaworze w „Dominet Bank” S.A. Ekspozytura w Jaworze nr rachunku:
94 1690 0013 2037 7401 2553 0004   terminie do dnia 7.03.2007 r.


    Przetarg odbędzie się w dniu 12.03.2007 r. o godz. 1400 w budynku Starostwa Powiatowego w Jaworze, przy ul. Wrocławskiej 26, w sali konferencyjnej (I piętro).
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, lub upoważniających do reprezentowania osoby prawnej, a także do okazania dowodu wpłaty wadium.


Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.


Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Jaworze, pokój nr 214 lub 212 telef. (076) 72-90-134 lub (76)72-90-136.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kowalczyk Krzysztof
(2007-02-09 12:46:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Kowalczyk Krzysztof
(2007-02-09 12:49:45)