Wpis do/zmiana w/wykreślenie z ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Wpis zmian w ewidencji uczniowskich klubów sportowych/klubów sportowych

Informacje te muszą być aktualizowane, co pociąga za sobą obowiązek zgłaszania każdej zmiany dotyczącej statutu klubu, składu władz oraz adresu siedziby. Należy je zgłaszać w terminie 14 dni od chwili zaistnienia, czyli podjęcia stosownej uchwały.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • pisemny wniosek o wpis zmian do ewidencji

              Można skorzystać z ustalonego wzoru wniosku dostępnego poniżej.

 • do wniosku należy dołączyć:
 1. protokół z zebrania zawierający informacje (uchwały) o dokonaniu zmian dot. m.in.:
 • nazwy stowarzyszenia,
 • adresu siedziby,
 • statutu,
 • zarządu,
 • komisji rewizyjnej,
 1. listę obecności członków stowarzyszenia  na zebraniu

Wszystkie dokumenty składa się w oryginale i w jednym egzemplarzu.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wpis uczniowskiego klubu sportowego lub klubu sportowego (stowarzyszenia sportowego) nieprowadzącego działalności gospodarczej do ewidencji starosty lub odmowa wpisu następuje w drodze decyzji administracyjnej (art. 4 ust. 4 ustawy o sporcie).

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego decyzję wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty wpłynięcia wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może zostać przedłużony do dwóch miesięcy. Od decyzji można się odwołać w ciągu 14 dni od momentu jej otrzymania. Wniosek za pośrednictwem starosty należy złożyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego właściwego ze względu na siedzibę klubu.


OPŁATY:

 • opłata skarbowa za dokonanie zmian w ewidencji klubów sportowych (stowarzyszeniach sportowych) wynosi 10,00 zł,
 • opłatę skarbową można dokonać:

przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Jaworze. –
Bank Spółdzielczy Jawor 52 8647 0007 0018 4322 2000 0014

Uczniowskie kluby sportowe są zwolnione z tej opłaty.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • stowarzyszenie otrzymuje decyzje o wpisaniu zmian do ewidencji stowarzyszeń zwykłych,
 • pismo można odebrać osobiście za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość odbiorcy lub może być wysłane za pośrednictwem poczty (list polecony).

Zmiany wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych/klubów sportowych

Wpis zmian do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, zwanych dalej „Klubami Sportowymi”.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Podpisany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń w imieniu Klubu, wniosek o dokonanie zmian danych w ewidencji dotyczących nazwy, siedziby, oraz adresu Klubu Sportowego, imion, nazwisk i funkcji osób wchodzących w skład zarządu i organu kontroli wewnętrznej, informacji o statucie, dacie jego zmiany, danych osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych, celu działania, terenu działania,
 •  listę obecności członków Klubu Sportowego uczestniczących w Walnym Zebraniu Klubu, na którym przyjęto wnioskowane zmiany,
 • – protokół z Walnego Zebrania Członków Klubu Sportowego, na którym przyjęto wnioskowane zmiany wraz z przyjętymi uchwałami,
 • -protokół z wyboru władz Klubu Sportowego wraz z podjętymi uchwałami w przedmiocie wyboru władz   /jeżeli zmiana dotyczy osób wchodzących w skład organów Klubu Sportowego/,
 • -tekst jednolity statutu uwzględniający zmiany, uchwałę w sprawie zmian statutu, uchwałę w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu /jeżeli statut został zmieniony/.

UWAGA! Klub Sportowy wpisany do ewidencji składa wniosek o dokonanie zmian w terminie 14 dni od dnia zmiany danych.

SPOSÓB PROCEDOWANIA SPRAWY:

 

Podania, wnioski i inne pisma w toku postępowania administracyjnego o wpis do rejestru powinny być składane zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, przy czym zaleca się aby wnioski i dokumenty składać i odbierać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaworze w kancelarii pok. 2 parter.

Opłaty

 • 10 zł od wniosku o zmiany wpisu do Ewidencji Klubów Sportowych – opłatę skarbową należy wnosić:
 • przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Jaworze. –
  Bank Spółdzielczy Jawor 52 8647 0007 0018 4322 2000 0014

 

Zmiana w obrębie wpisu do Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1) lit. g) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej zwolniona jest z opłaty skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z art. 35 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – bez zbędnej zwłoki, przy czym w  sprawie wymagającej postępowania wyjaśniającego, nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wpis zmian lub odmowa wpisu zmian do ewidencji Klubów Sportowych bądź ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych następuje na podstawie decyzji administracyjnej.

TRYB ODWOŁAWCZY:

 

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy wniesione za pośrednictwem Starosty Jaworskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Wykreślenie z ewidencji uczniowskich klubów sportowych/klubów sportowych

Wykreślenie klubu sportowego działające w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej lub uczniowskiego klubu sportowego z ewidencji jest możliwe dopiero po zakończeniu likwidacji uczniowskiego klubu sportowego/klubu sportowego.

Likwidacja klubu polega na całkowitym zakończeniu jego działalności, zadysponowaniu jego mieniem oraz wykreśleniu klubu z ewidencji po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli.


WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wniosek o likwidacji uczniowskiego klubu sportowego/ klubu sportowego
 • pisemne zawiadomienie o wszczęciu postępowania likwidacyjnego*

Można skorzystać z ustalonego wzoru wniosku dostępnego poniżej.

Do wniosku/zawiadomienia* należy dołączyć:

 1. protokół z zebrania wraz z uchwałami:
 • o rozwiązaniu stowarzyszenia,
 • o przeznaczeniu posiadanego majątku,
 • powołaniu likwidatora stowarzyszenia*
 • podaniu do publicznej  informacji wiadomości informacji o wszczęciu postępowania likwidacyjnego

2. listę obecności wraz z podpisami członków uczniowskiego klubu sportowego/klubu sportowego uczestniczących w zebraniu.

Wszystkie dokumenty składa się w oryginale i w jednym egzemplarzu.

W dalszej kolejności likwidator (po upłynięciu terminu zgłaszania sprzeciwu określonego w ogłoszonej przez likwidatora informacji o likwidacji) składa*:

 • wniosek o likwidacji uczniowskiego klubu sportowego/ klubu sportowego

Można skorzystać z ustalonego wzoru wniosku dostępnego poniżej.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. protokół przekazania dokumentów klubu sportowego na przechowywanie (protokół zawiera podpis zdającego
  i przejmującego)
 2. sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r., poz. 120) – stan rachunkowy na początek i koniec likwidacji

UWAGA:

Dopiero z chwilą wykreślenia z ewidencji uczniowskich klubów sportowych/klubów sportowych klub traci osobowość prawną. 


OPŁATY:

 • opłata skarbowa za wydanie decyzji o wykreśleniu ewidencji klubów sportowych (stowarzyszeń sportowych)wynosi 10,00 zł,
 • opłatę skarbową można dokonać:
 1. w punkcie Poczty Polskiej 
 2. przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Jaworze –
  Bank Spółdzielczy Jawor 52 8647 0007 0018 4322 2000 0014

Uczniowskie kluby sportowe są zwolnione z tej opłaty.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • stowarzyszenie otrzymuje decyzje o wykreśleniu z ewidencji,
 • pismo można odebrać osobiście za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość odbiorcy lub może być wysłane za pośrednictwem poczty (list polecony).

PODSTAWA PRAWNA

1) ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1133 t.j.)
2) ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.2261 t.j.)
3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.)
4) rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (tj. Dz. U. z 2011 Nr 243, poz. 1449),
5) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 t.j.)
6) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920 z poźn. zm.),

 

*Jeśli jest niezbędne.

 

 

Poniżej zamieszczono wzór wniosków .

WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI KLUBÓW SPORTOWYCH NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ / UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH


WNIOSEK O DOKONANIE ZMIANY W EWIDENCJI UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH/KLUBÓW SPORTOWYCH, KTÓRYCH STATUT NIE PRZEWIDUJE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


WNIOSEK O WYKREŚLENIE Z EWIDENCJI KLUBU SPORTOWEGO/UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO       
                  

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z EWIDENCJI KLUBÓW SPORTOWYCH/UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPOTOWYCH

                          

                                                  

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Żelazek Paweł
(2023-09-14 09:43:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Żelazek Paweł
(2023-09-14 10:08:08)