Uchwały Zarządu Powiatu Jaworskiego z 2022 roku

 

Uchwały Zarządu Powiatu Jaworskiego z 2022 roku

   

Numer uchwały Data podjęcia W sprawie Termin obowiązywania

Treść uchwały (PDF)

48/2022 29 grudnia 2022 r. ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w  Muchowie oraz powołania Komisji Przetargowej z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
47/2022 29 grudnia 2022 r. przekazania Pogotowiu Ratunkowemu w Legnicy ssaka elektrycznego stanowiącego własność Powiatu Jaworskiego z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
46/2022 29 grudnia 2022 r. umorzenia należności od Biura Usług Wielobranżowych EKO UNIBUD Zbigniew Lichołat o charakterze cywilnoprawnym przysługujących Powiatowi Jaworskiemu
 
z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
45/2022 29 grudnia 2022 r. umorzenia należności od Biura Geodezyjno-Prawnego DUNAT Mieczysław Dunat o charakterze cywilnoprawnym przysługujących Powiatowi Jaworskiemu z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
44/2022 29 grudnia 2022 r. umorzenia należności od osoby fizycznej o charakterze cywilnoprawnym przysługujących Powiatowi Jaworskiemu z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
43/2022 29 grudnia 2022 r. zatrudnienia Dyrektora Powiatowego Zespołu Schronisk Młodzieżowych w Jaworze z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
42/2022 29 grudnia 2022 r. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jaworze z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r. UchwałaTreść zarządzenia
41/2022 21 grudnia 2022 r. wniosku o zwołanie sesji Rady Powiatu Jaworskiego z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
40/2022 12 grudnia 2022 r. wyboru oferty na realizację zadania z zakresu pieczy zastępczej pn. „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie powiatu jaworskiego w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.” z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
39/2022 12 grudnia 2022 r. zmiany uchwały w sprawie czynności dotyczących scentralizowanego modelu rozliczania podatku od towarów i usług, zasad prowadzenia rozliczeń oraz sporządzania deklaracji VAT-7 przez Powiat Jaworski z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
38/2022 30 listopada 2022 r. wyboru oferty na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu w 2023 roku na obszarze powiatu jaworskiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji oraz realizację zadania publicznego w zakresie edukacji prawnej przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
37/2022 28 listopada 2022 r. powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w konkursie na realizację zadania polegającego na prowadzeniu w 2023 roku na obszarze powiatu jaworskiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji oraz realizację zadania publicznego w zakresie edukacji prawnej przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego oraz uchwalenia regulaminu jej pracy z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
36/2022 15 listopada 2022 r. uchylenia uchwały w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki organizacyjne powiatu jaworskiego z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
35/2022 14 listopada 2022 r. powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
34/2022 14 listopada 2022 r. przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2032. z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
33/2022 14 listopada 2022 r. przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Jaworskiego na 2023 rok wraz z uzasadnieniem z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
32/2022 2 listopada 2022 r. ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu w 2023 r. na obszarze powiatu jaworskiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji oraz realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji prawnej przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego. z dniem podjęcia

UchwałaTreść zarządzenia

31/2022 2 listopada 2022 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu w 2023 r. na obszarze powiatu jaworskiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji oraz realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji prawnej przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego. z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
30/2022 19 października 2022 r. przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w obrębie Muchów, gmina Męcinka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 79 o powierzchni 1,7368 ha z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
29/2022 17 października 2022 r. wyrażenia zgody dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze, na wycięcie 14 drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej w Jaworze, przy ul. Wrocławskiej 30a, działka nr 39/2, obręb 0007 Stare Miasto z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
28/2022 7 października 2022 r. przyznania nagród Zarządu Powiatu w Jaworze dyrektorom szkół i placówek oświatowych oraz nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
27/2022 7 października 2022 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pieczy zastępczej pn. „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie powiatu jaworskiego w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.” z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
26/2022 28 września 2022 r. wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej części drogi nr 2056D na odcinku DK 94 - Kadłub poprzez wyłączenie jej z użytkowania z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
25/2022 28 września 2022 r. wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej części drogi nr 2056D na odcinku Kadłub – Miękinia w celu zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
24/2022 20 września 2022 r. przekazania zadania pn. organizacja i realizacja „Projektu innowacyjno - wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej” do Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji do prowadzenia czynności związanych z realizacją zadania z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
23/2022 7 września 2022 r. udzielenia pełnomocnictwa Małgorzacie Piaskowskiej do samodzielnego reprezentowania Powiatu Jaworskiego, w tym do składania oświadczeń woli oraz wiedzy w imieniu i na rzecz Powiatu Jaworskiego, w relacjach z Ministrem Edukacji i Nauki, w związku z udziałem w roku 2022 w przedsięwzięciu pn. „Poznaj Polskę” i składaniem wniosków i oświadczeń w systemie teleinformatycznym zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 września 2022 r. z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
22/2022 23 sierpnia 2022 r. powierzenia realizacji zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Starojaworskiej 7 w Jaworze na siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie” z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
21/2022 23 sierpnia 2022 r. przyjęcia i przedstawienia Radzie Powiatu informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Jaworskiego za I półrocze 2022 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
20/2022 8 sierpnia 2022 r. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
19/2022 15 czerwca 2022 r. udzielenia pełnomocnictwa Pani Monice Teodoridis - Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
18/202 26 maja 2022 r. rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, kultury i sztuki oraz ochrony i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców powiatu jaworskiego z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
17/2022 19 maja 2022 r. zmiany uchwały zarządu nr 7/2022 z dnia 31.03.2022 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, kultury i sztuki oraz ochrony i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców powiatu jaworskiego z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
16/2022 19 maja 2022 r. powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. oraz uchwalenia regulaminu jej pracy z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
15/2022 19 maja 2022 r. zmiany Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jaworze z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lipca 2022 r. UchwałaTreść zarządzenia
14/2022 19 maja 2022 r. powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół i Placówek im. Wincentego Witosa w Bolkowie z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
13/2022 19 maja 2022 r. udzielenia pełnomocnictwa Panu Jarosławowi Simonowi - Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
12/2022 12 maja 2022 r. zmiany Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jaworze z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2022 r. UchwałaTreść zarządzenia
11/2022 12 maja 2022 r. zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół i Placówek im. Wincentego Witosa w Bolkowie z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
10/2022 12 maja 2022 r. określenia formy i trybu udzielania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dniem podjęcia, z mocą od dnia 24 lutego 2022 r. UchwałaTreść zarządzenia
9/2022 15 kwietnia 2022 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz ustalania form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2022 z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
8/2022 15 kwietnia 2022 r. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół i Placówek im. Wincentego Witosa w Bolkowie z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
7/2022 31 marca 2022 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, kultury i sztuki oraz ochrony i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców powiatu jaworskiego z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
6/2022 31 marca 2022 r. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół i Placówek im. Wincentego Witosa w Bolkowie z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
5/2022 31 marca 2022 r. przyjęcia rocznego sprawozdania Zarzadu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Jaworskiego za 2021 rok z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
4/2022 28 lutego 2022 r. udzielenia pełnomocnictwa Małgorzacie Piaskowskiej do samodzielnego reprezentowania Powiatu Jaworskiego, w tym do składania oświadczeń woli oraz wiedzy w imieniu i na rzecz Powiatu Jaworskiego, w relacjach z Ministrem Edukacji i Nauki, w związku z udziałem w roku 2022 w przedsięwzięciu pn. "Poznaj Polskę" i składaniem wniosków i oświadczeń w systemie teleinformatycznym zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2022 r. z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
3/2022 28 lutego 2022 r. udzielenie pełnomocnictwa Pani Beacie Zalewskiej - Dyrektorowi Zespołu Szkół i Placówek im. Wincentego Witosa w Bolkowie do podpisania pełnomoctnictwa mandate, reprezentowania oraz składania oświadczeń woli oraz wiedzy w imieniu i na rzecz Powiatu Jaworskiego w związku z zamiarem uczestnictwa w tzw. konsorcjum mobilności, realizacji projektu mobilności kadry dydaktycznej w ramach programu Erasmus+ z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
2/2022 16 lutego 2022 r. zmiany Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jaworze z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 17 lutego 2022 r. UchwałaTreść zarządzenia
1/2022 21 stycznia 2022 r. udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania w imieniu Powiatu Jaworskiego czynności związanych z zatwierdzaniem wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Żelazek Paweł
(2022-01-26 13:48:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Żelazek Paweł
(2023-06-09 14:02:18)