Deklaracji dostępności

Deklaracja Dostępności

Data publikacji : 2021-03-21

Data aktualizacji: 2024-03-07

 

Starostwo Powiatowe w Jaworze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.jaworskie.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub
  są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo
 • Filmy nie posiadają napisów dla głuchych(filmy zostały opublikowane przed wejściem ustawy dostępności cyfrowej)
 • Załączone mapy nie podlegają ocenie, ponieważ mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
 • Brak opisów alternatywnych, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Data utworzenia: 2022-01-20

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Do końca 2023 roku strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej miała być w pełni dostosowana do wymogów prawnych nie wywiązano się z tego zadania.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki:

 • Do wyszukiwarki można się przenieść za pomocą skrótu Ctrl+f.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Smagacz e-mail: m.smagacz@powiat-jawor.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (+4876) 729-01-19. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 W przypadku, gdy podmiot od żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę.

Organ nadzorujący: Starosta Jaworski adres:59-400 Jawor, ul. Wrocławska 26,
e-mail: sekretariat@powiat-jawor.pl, Tel. (+4876) 7290102

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

 1. Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor.

Budynek  Starostwa jest trzykondygnacyjny posiada trzy wejścia od strony ul. Wrocławskiej 26 i dwa boczne z tyły budynku.

Wejście 1-wsze główne do budynku bezprogowe z poziomu chodnika.

Przy wejściu zamontowany dzwonek, drzwi odpowiedni szerokie nie stwarzające problemu dla osób poruszających się na wózku.

W holu głównym budynku po prawej stronie znajduje się Biuro Obsługi Klienta.

W 2021 roku zostało przebudowane i dostosowane do potrzeb i obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.

W przypadku niemożności dotarcia klienta do właściwej komórki organizacyjnej istnieje możliwość wezwania urzędnika na parter budynku i obsługa interesanta w dogodny dla niego sposób.

Na tym samym poziomie jest obsługa wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności . Adaptowano nowe większe pomieszczenie celem dostosowania dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W tym samym pokoju znajduje się Nieodpłatna obsługa Prawna dla wszystkich mieszkańców powiatu jaworskiego codziennie od godz. 15.30 do 19.30.

W holu zamontowany jest system wizualno-dźwiękowy( monitory) informujący o lokalizacji komórek organizacyjnych urzędu.

Toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku głównego.

W 2023 roku zamontowano przewijak dla dziecka oraz wyłożono płaskie wycieraczki.

W 2024 roku rozpoczęto prace nad chodnikiem oraz parkingiem, który będzie dostosowany do osób ze szczególnymi potrzebami w części finansowany z ,,Programu dostępna przestrzeń publiczna”.

Przewidziane są również prace nad rozsuwanymi drzwiami do wejścia głównego budynku starostwa.

Na pierwszym piętrze znajduje się :

 • Sekretariat Starostwa pok.128,
 • Kadry pok. 115,
 • Sekretarz pok. 112,
 • Skarbnik  pok. 131,
 • Inspektor RODO pok. 111,
 • Służba BHP pok. 111,
 • Biuro Rady Powiatu Jaworskiego pok. 105.

Na drugim piętrze znajduje się:

 • Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej od pok. 204 do 211,
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska pok. 211A - 214,
 • Biuro Geodety Powiatowego pok. 215,
 • Wydział Rozwoju, Promocji i Turystyki pok. 219,
 • Wydział Komunikacji i Drogownictwa pok. 222 - 223,
 • Biuro Zamówień Publicznych pok. 107,
 • Wydział Inwestycji i Funduszy pok. 224,
 • Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej pok. 226 - 227,
 • Wydział Architektury i Budownictwa  pok. 228,
 • Biuro Radcy Prawnego pok. 110,
 • Powiatowy Rzecznik Konsumenta pok. 230.

Na trzecim piętrze znajduje się:

 • Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego pok. 304 - 305.

Wejście drugie (środkowe)

W tej części budynku znajduje się wyłącznie Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów .

Wejście bezprogowe z poziomu chodnika. Klienci obsługiwani są na parterze(hol) przez pracowników, których od klientów oddziela wysoka lada przeszklona. Co jest utrudnieniem dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Funkcjonuje system kolejkowy wizualny i dźwiękowy.

Brak toalety przystosowanej dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Wejście trzecie

Najczęściej używane przez klientów Prokuratury Rejonowej w Jaworze, która wynajmuje
od Starostwa Powiatowego w Jaworze na trzecim piętrze pomieszczenia dla swojej działalności.

Powiat Jaworski zrealizował w 2021 roku projekt dofinansowany z PFRON ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III”, na który otrzymał dofinansowanie w wysokości 57 658,13 zł.

Całkowity koszt projektu wyniósł 182 532,00 złote.

Urząd Dozoru Technicznego we Wrocławiu 28 grudnia 2021r. przekazał nam Certyfikat zgodności na podstawie, którego dokonano odbioru windy do użytku powszechnego w dniu 30 grudnia 2021 roku.

Zamontowano w 2022 roku drzwi otwierających się automatycznie, dostosowanych dla osób ze szczególnymi potrzebami celem dogodnego przejścia do windy.

Celem projektu było ułatwienie dostępu do wszystkich pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Jaworze osobom ze szczególnymi potrzebami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

W 2023 roku na stronie BIP zamieszczono film w języku migowym.

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza migowego podczas załatwiania swoich spraw w Starostwie Powiatowym. Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. W celu zgłoszenia chęci skorzystania z ww. usługi należy skontaktować się co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, przy pomocy
( z wyłączeniem spraw nagłych…):

 • podania złożonego w Biurze Obsługi Klienta ( parter, pok. 2),
 • poczty elektronicznej:  powiat-jawor@powiat-jawor.pl
 • faksu:(+48 76) 729-01-60,
 • telefonu: (+48 76)-729-01-00 (za pośrednictwem osoby przybranej),

w celu ułatwienia i przyspieszenia załatwienia spraw, prosimy o jej krótki opis przy dokonywaniu zgłoszenia. Zachęcamy również do załatwienia spraw drogą elektroniczną poprzez platformę EPUAP.

Utrudnienia:

 • Nad wszystkimi wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo-wizualnego,
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla,

 

II. Referat Zarządu Dróg Powiatowych Zębowice 44, 59-411 Paszowice, telefon
+48 76 870 74 70, fax. 48 76 729 01 60.

Budynek parterowy, przy wejściu znajdują się schody, sprawiają trudność w dostępności
dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności cyfrowej sieć internetowa nie jest dostosowana dla osób
ze szczególnymi potrzebami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Toalety nie są dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Informacje dodatkowe

Koordynator do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Jaworze:

Małgorzata Kocwin

tel.  76 729-01-09

e-mail: pfron@powiat-jawor.org.pl

Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

 1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe;
 2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 3. monitorowanie działalności Urzędu, w zakresie zapewniania dostępności osobom
  ze szczególnymi potrzebami.

 

M. Kocwin                                                                                 Zatwierdzam:

       Utworzono: 07 marca 2024                                                       (w oryginale podpisał)

             Starosta Jaworski

             Aneta Kucharzyk

 

 

 

Załączniki:

Informacja o braku dostępności

Skarga na brak dostępności

Wniosek o zapewnienie dostępności

Zarządzenie nr 21-2021

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Żelazek Paweł
(2021-03-16 09:29:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Kowalczyk
(2024-06-06 14:52:16)