Zakres działania

 

Do zakresu działania Wydziału Komunikacji i Drogownictwa (KD) należy w szczególności:

 1. wykonywanie zadań w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych, w tym zadań wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym i ustawy o transporcie drogowym;
 2. wydawanie i cofanie zezwoleń na wykonywanie zarobkowego przewozu osób;
 3. uzgadnianie rozkładów jazdy;
 4. ustalanie przepisów porządkowych dotyczących przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób;
 5. wydawanie zezwoleń na prowadzenie ośrodków szkolenia kierowców oraz nadzór nad nimi;
 6. wydawanie i cofanie upoważnień do przeprowadzania badań technicznych;
 7. nadawanie i cofanie uprawnień diagnostom;
 8. sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów;
 9. prowadzenie spraw z zakresu stacji kontroli pojazdów;
 10. prowadzenie spraw z zakresu ośrodków szkolenia (przedsiębiorcy, instruktorzy);
 11. zatwierdzanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu drogowego na drogach publicznych;
 12. w zakresie działania Referatu Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów (PJP) leży w szczególności:
 1. rejestrowanie i wyrejestrowywanie pojazdów,
 2. wydawanie, zatrzymywanie i cofanie uprawnień do kierowania pojazdami,
 3. wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
 4. kierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami,
 5. kierowanie na badania lekarskie,
 6. prowadzenie informatycznej bazy danych w zakresie rejestracji pojazdów,
 7. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem wtórników oznaczeń pojazdów,
 8. wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących pojazdów (rejestracja, itp.),
 9. prowadzenie spraw związanych ze zmianami stanu faktycznego w dowodach rejestracyjnych oraz bazie danych systemu CEPiK;
 1. w zakresie działania Referatu Zarząd Dróg Powiatowych (RZDP) leży w szczególności:
 1. realizowanie zadań z zakresu dróg publicznych, w tym zadań wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o drogach publicznych i ustawy Prawo o ruchu drogowym,
 2. opiniowanie założeń lokalizacyjnych dróg i autostrad,
 3. zarządzanie ruchem drogowym na drogach gminnych i powiatowych,
 4. wydawanie zezwoleń na imprezy na drogach publicznych,
 5. opiniowanie i zatwierdzanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu drogowego  na drogach publicznych,
 6. prowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego oraz oznakowania dróg,
 7. prowadzenie ewidencji i dokumentacji dróg powiatowych,
 8. uzgadnianie planów zagospodarowania przestrzennego,
 9. wydawanie pozwoleń na zajęcie pasa drogowego i nadzór nad ich wykonywaniem,
 10. współpraca z podmiotami gospodarczymi oraz organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie ochrony i utrzymania dróg, ochrony granic pasa drogowego, rejestracji wypadków drogowych, zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych,
 11. prowadzenie gospodarki zadrzewieniem w pasie drogowym, w tym sprzedaży pozyskanego drewna lub innych zbędnych dla jednostki materiałów,
 12. administrowanie nieruchomościami wykorzystywanymi przez Referat ze szczególnym uwzględnieniem planowanych przeglądów, remontów i konserwacji,
 13. zaopatrywanie jednostki w materiały do utrzymania dróg oraz części zamienne do środków transportu, maszyn i urządzeń,
 14. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem kart drogowych i kart pracy, rozliczanie kart drogowych i kart pracy z pobranego oraz zużytego paliwa,
 15. prowadzenie spraw z zakresu przepadku pojazdów na rzecz powiatu,
 16. prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg na podstawie art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym,
 17. prowadzenie ewidencji oraz gospodarki pojazdami usuniętymi z dróg, o których mowa w ust. 30, po orzeczeniu przez sąd ich przepadku na rzecz powiatu,
 18. planowanie robót utrzymaniowych na drogach powiatowych oraz koordynacja ich realizacji,
 19. bieżąca kontrola stanu technicznego nawierzchni dróg, prowadzenie dziennika objazdów dróg i ksiąg drogowych,
 20. opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 21. opracowanie projektów planów finansowych budowy, utrzymania i ochrony dróg,
 22. prowadzenie bieżącej kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich pod względem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 23. podejmowanie działań w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych, wypadków na drogach,
 24. koordynacja działań w zakresie usuwania skutków zabezpieczenia ruchu w przypadku kontrola robót pod względem przestrzegania norm zużycia materiałów, obmiaru robót, lokalizacji i prawidłowości wykonania,
 25. prowadzenie gospodarki sprzętem technicznym i maszynami wykorzystywanymi przez Referat, w tym planowanie przeglądów technicznych i gwarancyjnych, prowadzenie dokumentacji technicznej, remonty okresowe i awaryjne,
 26. kierowanie pracami związanymi z zimowym utrzymaniem dróg, w tym sporządzanie planów operacyjnych oraz zabezpieczenia sprzętu.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sajdak Mateusz
(2019-09-03 07:47:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Żelazek Paweł
(2021-02-01 08:56:31)