Zakres działania

Do zakresu działania Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska (GNiŚ) należy:

 

 1. wykonywanie zadań w zakresie:
 1. gospodarki nieruchomościami,
 2. gospodarki wodnej,
 3. ochrony środowiska i przyrody,
 4. rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;
 1. realizacja spraw w zakresie geologii; w szczególności:
 2. wykonywanie czynności związanych z gospodarowaniem zasobem nieruchomości skarbu państwa;
 3. wykonywanie czynności związanych z gospodarowaniem powiatowym zasobem nieruchomości;
 4. prowadzenie zasobu nieruchomości skarbu państwa, wynikającego z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz prowadzenie zasobu nieruchomości skarbu państwa wynikającego z ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości;
 5. przeprowadzanie procedury wywłaszczenia na rzecz skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego nieruchomości będących własnością prywatną;
 6. przeprowadzanie procedury dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości będącej własnością prywatną;
 7. przeprowadzanie procedury zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości prywatnej w sytuacjach nagłych;
 8. przeprowadzanie procedury dotyczącej zwrotu wywłaszczonych nieruchomości oraz określenia sposobu rozliczenia z tytułu zwrotu;
 9. rozpatrywanie wniosków o stwierdzenie przejścia prawa własności gruntów skarbu państwa pokrytych wodami płynącymi w trwały zarząd regionalnych zarządów gospodarki wodnej;
 10. planowanie i realizowanie zadań wykonywanych w ramach dotacji celowej na gospodarowanie nieruchomościami skarbu państwa oraz na czynności prawno - geodezyjne zmierzające do zwrotu działek dożywotnich i siedliskowych;
 11. badanie stanów prawnych i ustalanie na podstawie dokumentów i zapisów w rejestrach gruntów byłych właścicieli nieruchomości znajdujących się w zasobie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz przygotowywanie stosownych zaświadczeń;
 12. realizowanie zadań w zakresie przekształcania prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności;
 13. wykonywanie czynności wynikających z prawa geodezyjnego i kartograficznego a dotyczących nieruchomości stanowiących własność skarbu państwa lub powiatu;
 14. realizowanie zadań z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
 15. prowadzenie spraw z zakresu osadnictwa rolnego na podstawie ustaw i dekretów o ustroju rolnym i o osadnictwie;
 16. przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego oraz procedury zmierzającej do potwierdzenia prawa własności do działek siedliskowych, stanowiących po przekazaniu gospodarstw rolnych na skarb państwa przedmiot odrębnej własności od budynków;
 17. przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego oraz procedury zmierzającej do potwierdzenia prawa własności do działek gruntu, przydzielonych po przekazaniu gospodarstw rolnych na skarbu państwa, do nieodpłatnego dożywotniego użytkowania;
 18. współpraca z urzędem wojewódzkim, samorządem województwa, gminami, inspekcją ochrony roślin i nasiennictwa oraz ochrony środowiska;
 19. współdziałanie w zakresie realizacji polityki rolnej państwa z samorządem rolniczym, jednostkami administracji publicznej, stowarzyszeniami i organizacjami społeczno - zawodowymi rolników;
 20. prowadzenie spraw z zakresu odszkodowań za zajęcie gruntu, ograniczenie prawa lub wykup nieruchomości;
 21. kontrola i nadzór nad spółkami wodnymi;
 22. współpraca ze Społeczną Strażą Rybacką, wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego oraz rejestrowanie sprzętu pływającego służącego do połowu ryb;
 23. prowadzenie spraw dotyczących ochrony powietrza w tym wydawanie decyzji o dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz prowadzenie rejestrów;
 24. prowadzenie spraw dotyczących finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
 25. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie;
 26. wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów;
 27. udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych,
 28. nadzór i kontrola nad pracami geologicznymi;
 29. wymierzanie opłat eksploatacyjnych za wydobywane kopaliny;
 30. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki odpadami, udzielanie pozwoleń i zezwoleń na wytwarzanie, zbieranie, transport i przetwarzanie odpadów;
 31. sporządzanie powiatowych programów ochrony środowiska i raportów oraz opiniowanie gminnych programów ochrony środowiska;
 32. nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności skarbu państwa i sporządzanie dla tych lasów operatów inwentaryzacyjnych;
 33. prowadzenie i naliczanie ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych;
 34. wydawanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy oraz utrudniających widoczność na trakcjach kolejowych;
 35. wydzierżawianie polnych obwodów łowieckich i wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie chartów oraz ich mieszańców;
 36. wydawanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny łownej;
 37. rejestrowanie i prowadzenie rejestru zwierząt egzotycznych;
 38. współdziałanie w zakresie zagospodarowania przestrzennego;
 39. podejmowanie działań w celu pozyskiwania finansowych środków zewnętrznych w zakresie działania Wydziału.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sajdak Mateusz
(2019-09-02 14:28:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Żelazek Paweł
(2021-02-01 09:34:50)