Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna


Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016r. str.1) zwany dalej jako „RODO" informuje, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych zbieranych w ramach wykonywania zadań publicznych jest: Starosta Jaworski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Jaworze ul. Wrocławska 26

Inspektor Ochrony Danych: Tomasz Wadas, e-mail: inspektor@powiat-jawor.pl 

  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, RODO w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, do którego zostały zebrane oraz dopełnienia obowiązku określonego przepisami prawa,
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w związku z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz i innych przepisów prawa stanowiących podstawę do realizacji zadań ustawowych,
  • Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane innym organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub na podstawie umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego).
  • Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, wynikający z rozporządzenia Prezesa Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości załatwienia sprawy.

 

Informacja dotycząca monitoringu Logo

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Zgórski Mieczysław
(2018-05-24 13:02:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Żelazek Paweł
(2023-03-02 14:46:16)