Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Jaworze

Postanowienie Nr  3 /2015

Starosty Jaworskiego
z dnia 26 października 2015 r.

 

w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Jaworze

 

Na podstawie art. 44b i 44c ust. 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r.  Nr 127 poz. 721 z poź. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2003 r.  Nr 62, poz. 560)  postanawia się, co następuje:

 

§ 1

Na wniosek podmiotów określonych w art. 44c ust. 2 ww. ustawy, powołuję na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Jaworze:

  1. Agnieszka Rynkiewicz – Przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Jawor,
  2. Katarzyna Szywała-Bryła – Przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Bolków,
  3. Małgorzata Mazur – Tokarska – Przedstawiciel organizacji pozarządowej - Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Niezapominajka”,
  4. Jan Kłeczek – Przedstawiciel organizacji pozarządowej – Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koło przy Specjalnym Ośrodku Wychowawczym,
  5. Waldemar Pokój – Przedstawiciel organizacji pozarządowej – Stowarzyszenia na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Patronus”.

§ 2

  1. Wykonanie postanowienia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej.
  2. Postanowienie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa.

§ 3

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                     Starosta Jaworski

                                                                     (-) Stanisław Laskowski

 

 


 

 

Do zakresu działania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych należy:

 

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

b) realizacji praw osób niepełnosprawnych;

2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

3) ocena realizacji programów,

4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

 

SKŁAD RADY:
 

Jan Kłeczek - Przewodniczący

Małgorzata Tokarska-Mazur - Wiceprzewodnicząca

Katarzyna Szywała-Bryła - Sekretarz

Agnieszka Rynkiewicz – Członek

Waldemar Pokój - Członek

Wytworzył:
Udostępnił:
Izabela Łuczak
(2015-11-27 09:06:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Izabela Łuczak
(2015-11-30 09:33:40)