Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

 

 

Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26
Wydział Komunikacji i Drogownictwa, parter - pomieszczenia po banku
 

Wniosek składa właściciel pojazdu lub osoba z pełnomocnictwem właściciela /właścicieli:

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o rejestrację pojazdu
2. Załączniki :

• dowód rejestracyjny pojazdu, jeżeli był on zarejestrowany za granicą (część I i II w przypadku krajów członkowskich UE przewidujących taki wzór tych dokumentów) lub w przypadku pojazdu zarejestrowanego w kraju innym niż UE i EFTA inny dokument wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów za granicą, potwierdzający jego rejestrację,

• dowód odprawy celnej, jeżeli pojazd został sprowadzony z państwa niebędącego państwem członkowskim UE lub w przypadku zakupu pojazdu w Polsce od podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami - zapis na fakturze określający numer, datę i miejsce odprawy celnej,

• dokument potwierdzający zapłatę akcyzy, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z państwa członkowskiego UE,

• dokument potwierdzający prowadzenie przez zbywcę działalności związanej z obrotem pojazdami (kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej  - potwierdzona za zgodność z oryginałem lub kopia KRS - potwierdzona za zgodność z oryginałem), jeżeli pojazd został nabyty w Polsce od przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami;

• Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu oraz dokument identyfikacyjny (od 22 września 2009 r.) albo dowód rejestracyjny pojazdu lub inny dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzający wykonanie oraz termin badania technicznego (dotyczy pojazdów, które nie są wycofane z ruchu);

• tablice rejestracyjne lub oświadczenie o ich braku.

Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Właściciel pojazdu nie ma obowiązku przedłożenia tłumaczenia w przypadku dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego; dotyczy nowych dowodów rejestracyjnych pojazdów sprowadzonych z państw Unii Europejskiej

UWAGA:

Jednakże w przypadku wątpliwości organ rejestrujący może wymagać tłumaczenia danych i i informacji krajowych zawartych w tym dokumencie.

W przypadku posiadania dwujęzycznej umowy nabycia pojazdu, właściciel powinien przedłożyć ją uwierzytelnioną przez tłumacza przysięgłego.

 
 
3.  Do wglądu :

• dokument tożsamości

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo:

• zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub wypis z rejestru sądowego firmy .
 
Opłaty:

Opłata administracyjna: 

• Samochód: opłata rejestracyjna – 253,50 zł +opłata ewidencyjna 2,50 zł, łącznie 256,00 zł
• Motocykl: opłata rejestracyjna – 195,00 zł +opłata ewidencyjna 2,00 zł, łącznie 197,00 zł
• Przyczepa, ciągnik rolniczy: opłata rejestracyjna – 120,00 zł + opłata ewidencyjna 1,50 zł, łącznie 121,50 zł
• Motorower: opłata rejestracyjna – 110,00 zł +opłata ewidencyjna 1,50 zł, łącznie 111,50 zł
• Motocykl kat. L5: opłata rejestracyjna – 235,00 zł +opłata ewidencyjna 2,00 zł, łącznie 237,00 zł
• Motorower kat. L2: opłata rejestracyjna – 140,00 zł +opłata ewidencyjna 1,50 zł, łącznie 141,50 zł
• tablice indywidualne -1 000, 00 zł.  

Numer konta Starostwa: 73 8647 0007 0018 4322 2000 0024
 
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.Nr 108, poz.908 z 2005 r. z późn. zm.),
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz.U.Nr 186, poz.1322 z 2007 r. z późn. zm.),
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz.U.Nr 137, poz.968 z 2007 r. z późn. zm.).


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Agnieszka Staniec
(2006-04-18 10:07:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Żelazek
(2020-11-13 10:26:51)