Rejestracja pojazdu nowego zakupionego na terenie kraju


Rejestracja pojazdu nowego zakupionego na terenie kraju

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26
Wydział Komunikacji i Drogownictwa, parter - pomieszczenia po banku
 
Wniosek składa właściciel pojazdu lub osoba z pełnomocnictwem właściciela / właścicieli

Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek oraz:
• oryginał dowodu własności pojazdu (przeważnie faktura VAT),
• wyciąg ze świadectwa homologacji lub świadectwo zgodności WE wraz z oświadczeniem producenta dotyczącym parametrów technicznych,
• karta pojazdu,
• dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych, a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność, a pojazd został zakupiony na firmę,
• aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
• pełnomocnictwo- w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta),
• dokument potwierdzający zapłatę akcyzy lub oświadczenie sprzedawcy o posiadaniu oryginału tego dokumentu (dotyczy poajzdów wyprodukowanych lub importowanych z terenu Unii Europejskiej).


Opłaty:

Opłata administracyjna: 
• Samochód: opłata rejestracyjna – 178,50 zł +opłata ewidencyjna 2,00 zł, łącznie 180,50 zł
• Przyczepa, ciągnik rolniczy, motocykl: opłata rejestracyjna – 120,00 zł +opłata ewidencyjna 1,50 zł, łącznie 121,50 zł
• Motorower: opłata rejestracyjna – 110,00 zł +opłata ewidencyjna 1,50 zł, łącznie 111,50 zł
• Motocykl kat. L5: opłata rejestracyjna – 160,00 zł +opłata ewidencyjna 1,50 zł, łącznie 161,50 zł
• Motorower kat. L2: opłata rejestracyjna – 140,00 zł +opłata ewidencyjna 1,50 zł,  łącznie 141,50 zł
• tablice indywidualne -1 000, 00 zł.  

Numer konta Starostwa: 73 8647 0007 0018 4322 2000 0024


Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.Nr 108, poz.908 z 2005 r. z późn. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz.U.Nr 186, poz.1322 z 2007 r. z późn.zm),
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz.U.Nr 137, poz.968 z 2007 r. z późn.zm.).

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Agnieszka Staniec
(2006-04-13 11:15:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Żelazek
(2020-11-13 10:26:27)