☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Sobota 02.03.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rok 2016

NUMER UCHWAŁY DATA 
PODJĘCIA
W SPRAWIE TERMIN
OBOWIĄZYWANIA

XXVIII/128/16

Uzasadnienie

załączniki:
1,2, 3
29 grudnia 2016 Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2017-2021 z dniem podjęcia

XXVIII/127/16

Uzasadnienie

załączniki:
1, 1a, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 3, 4, 5

29 grudnia 2016 budżetu na 2017 rok z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017

XXVIII/126/16

Uzasadnienie

załączniki:
1,2
29 grudnia 2016 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2016-2020 z dniem podjęcia

XXVIII/125/16

Uzasadnienie

załączniki:
1,2,3,4
29 grudnia 2016 zmian w budżecie na 2016 z dniem podjęcia

XXVII/124/16

Uzasadnienie

30 listopada 2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Mściwojów z dniem podjęcia

XXVII/123/16

Uzasadnienie

załącznik:
1,2
 

30 listopada 2016 zmian w budżecie na 2016 r. z dniem podjęcia

XXVII/122/16

Uzasadnienie

30 listopada 2016 przesunięcia terminu wykupu obligacji wyemitowanych przez Powiat Jaworski z dniem podjęcia

XXVII/121/16

Uzasadnienie

załącznik:
1

30 listopada 2016 przyjęcia  programu współpracy Powiatu Jaworskiego z organizacjami pozarządowymi z dniem podjęcia
z mocą od
1.01.2017r.

XXVI/120/16

załącznik:
1,2

27 października 2016 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2016-2020 z dniem podjęcia

XXVI/119/16

Uzasadnienie

załączniki:
1, 2, 3

27 października 2016 Zmian w budżecie na 2016 rok z dniem podjęcia

XXVI/118/16

załącznik

27 października 2016 Zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w sprawie określania zadań i podziało środków PFRON z dniem podjęcia
XXVI/117/16 27 października 2016 W sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi po upływie 14 od ogłoszenia DUWD

XXVI/116/16

załącznik:
1,2

27 października 2016 Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Jaworskiego na okres od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2017 po upływie 14 od ogłoszenia DUWD

XXV/115/16

załącznik

29 września
2016 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2016-2020 z dniem podjęcia

XXV/114/16

załącznik

29 września
2016 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok z dniem podjęcia
XXV/113/16 29 września
2016 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu po upływie 14 od ogłoszenia DUWD

XXV/112/16

 

29 września
2016 r.
w sprawie likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych w Jaworze z siedzibą w Zębowicach z dniem podjęcia

XXV/111/16

załącznik:
1,2

29 września
2016 r.
w sprawie założenia Przedszkola Specjalnego w Jaworze, nadania mu statutu oraz włączenia do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Jaworze z dniem podjęcia
z mocą od
1.09.2016

XXIV/110/16

załącznik

31 sierpnia
2016 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2016 r. z dniem podjęcia
XXIV/109/16 31 sierpnia
2016 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Specjalnym w Jaworze dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, z autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi po upływie 14 od ogłoszenia DUWD

XXIV/108/16

załącznik

31 sierpnia
2016 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu jaworskiego na okres od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r. po upływie 14 od ogłoszenia DUWD
XXIV/107/16 31 sierpnia
2016 r.
w sprawie przekazania zadania publicznego z dniem podjęcia
XXIV/106/16 31 sierpnia
2016 r.
w sprawie połączenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Jaworowy Start", Dom Dziecka im. d. H. Jordana w Kaczorowie oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze z dniem podjęcia
XXIV/105/16 31 sierpnia
2016 r.
w sprawie nadania Statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom Dziecka im. dr. H. Jorfana w Kaczorowie". z dniem podjęcia

XXIII/104/16

załącznik:
1, 2

30 czerwca
2016 r.
w sprawie założenia Przedszkola Specjalnego w Jaworze, nadania mu statutu oraz połączenia w zespół ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Jaworze z dniem podjęcia
XXIII/103/16 30 czerwca
2016 r.
w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze z dniem
1.07.2016 r.

XXIII/102/16

załącznik

30 czerwca
2016 r.
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Aktywności Lokalnej na lata 2016-2020 z dniem podjęcia

XXIII/101/16

załącznik

30 czerwca
2016 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2016-2020 z dniem podjęcia

XXIII/100/16

załącznik

30 czerwca
2016 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok z dniem podjęcia
XXIII/99/16 30 czerwca
2016 r.
w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Jaworze za rok 2015 z dniem podjęcia
XXIII/98/16 30 czerwca
2016 r.
w sprawie rozpatrzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2015 rok z dniem podjęcia

XXII/97/16

ROZSTRZYGNIECIE
NADZORCZE

24 maja
2016 r.
w sprawie połączenia Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Jaworze i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dniem podjęcia
XXII/96/16 24 maja
2016 r.
w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Agrobiznesu im. Wincentego Witosa w Bolkowie z dniem podjęcia
XXII/95/16 24 maja
2016 r.
w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Agrobiznesu im. Wincentego Witosa w Bolkowie z dniem podjęcia
XXII/94/16 24 maja
2016 r.
w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze z dniem podjęcia
XXII/93/16 24 maja
2016 r.
w sprawie powierzenia zadania publicznego Gminie Mściwojów z dniem podjęcia
XXII/92/16 24 maja
2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu oraz przedmiotu działania Komisji Edukacji, Zdrowia, Kultury i Polityki Społecznej z dniem podjęcia
XXII/91/16 24 maja
2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu oraz przedmiotu działania Komisji Rewizyjnej z dniem podjęcia

XXI/90/16

załącznik

28 kwietnia
2016 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2016-2020 z dniem podjęcia


XX/89/2016

załącznik

28 kwietnia
2016 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok z dniem podjęcia
XXI/88/16 28 kwietnia
2016 r.
w sprawie powierzenia zadania publicznego Gminie Męcinka z dniem podjęcia
XXI/87/16 28 kwietnia
2016 r.
w sprawie powierzenia zadania publicznego Gminie Męcinka z dniem podjęcia
XXI/86/16 28 kwietnia
2016 r.
w sprawie powierzenia zadania publicznego Gminie Paszowice z dniem podjęcia
XXI/85/16 28 kwietnia
2016 r.
w sprawie przyjęcia od Gminy Mściwojów zadania publicznego z zakresu oświaty z dniem podjęcia

XX/84/16

załącznik

31 marca
2016 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2016-2020 z dniem podjęcia

XX/83/16

załącznik

31 marca
2016 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok z dniem podjęcia

XX/82/16

załącznik

31 marca
2016 r.
w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w roku 2016 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Jaworskiego z dniem podjęcia

XX/81/16

ROZSTRZYGNIECIE
NADZORCZE

31 marca
2016 r.
w sprawie wykorzystania herbu Powiatu Jaworskiego na emblematach jaworskiej Policji, umieszczonych na umundurowaniu służbowym z dniem podjęcia
XIX/80/16 25 luty
2016 r.
w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Powiatu w Jaworze do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dniem podjęcia
XIX/79/16 25 luty
2016 r.
w sprawie zmian w Statucie Powiatu Jaworskiego po upływie 14 od ogłoszenia DUWD
XIX/78/16 25 luty
2016 r.
w sprawie powierzenia zadania publicznego z zakresu oświaty z dniem podjęcia

XVIII/77/2016

załącznik

ROZSTRZYGNIĘCIE
NADZORCZE

28 stycznia
2016 r.
w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego po upływie 14 od ogłoszenia DUWD

XVIII/76/2016

załącznik

28 stycznia
2016 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2016-2020 z dniem podjęcia

XVIII/75/2016

załącznik

28 stycznia
2016 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok z dniem podjęcia

XVIII/74/2016

załącznik

ROZSTRZYGNIĘCIE
NADZORCZE

 

28 stycznia
2016 r.
w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Bolkowie i włączenie go do Zespołu Szkół Agrobiznesu im. Wincentego Witosa w Bolkowie z dniem podjęcia
XVIII/73/2016 28 stycznia
2016 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzących w skład Zespołu Szkół Agrobiznesu im. Wincentego Witosa w Bolkowie z dniem podjęcia
XVIII/72/2016 28 stycznia
2016 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Agrobiznesu im. Wincentego w Bolkowie z dniem podjęcia
XVIII/71/2016 28 stycznia
2016 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze z dniem podjęcia

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczak Izabela
(2016-02-08 10:37:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzozowski Jarosław
(2019-09-09 11:53:42)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 63221