Obwieszczenia

 

 

STAROSTA JAWORSKI

 

Jawor, dnia 30.12.2016 r.

AB. 6740. 10.2013/2016

 

INFORMACJA

 

Stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości o wydaniu  w dniu 30.12.2016 r. na rzecz Inwestora INTEGRAL Sp. z o.o. z/s w Rumii, reprezentowanego przez Panią Julię Dąbrowską, ELFEKO, ul. Hutnicza 20A, 81-061 Gdynia, decyzji nr 394/2016 z dnia 30.12.2016 r. o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla zamierzenia p.n. „ETAP I: Budowa elektrowni wiatrowej o wysokiości wieży H=80 m, łopat, fundamentu, drogi dojazdowej oraz placów montażowych na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 180 w miejscowości Słup, w gminie Męcinka”. przewidzianej do realizacji w miejscowości Słup – nr ewid. dz. 180 obręb Słup, gmina Męcinka, powiat jaworski

Decyzję wydano po wcześniejszym:

 • przeprowadzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zakończonego decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 30.06.2016 r. sygnatura WOOŚ.4210.49.2014.PO.39,,
 • wszczęciu postępowania  sygnatura pisma AB.6740.10.2013/2016 z dnia 27.06.2016 r.

 

Starosta Jaworski informuje o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę dotyczącej   przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. Z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia, w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska nr 26, w pokoju nr 228 w godzinach  urzędowania.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na  stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jaworze.

 

 

Z up. STAROSTY JAWORSKIEGO

 

Małgorzata Jakimowicz

Naczelnik Wydziału

Architektury i Budownictwa

 

 

Otrzymuje:

 1. AB aa.
 2. BIP + tablica ogłoszeń SP w Jaworze
 3. BIP + tablica ogłoszeń UG Męcinka,
 4. Tablica ogłoszeń Sołectwa Słup.

 


 

STAROSTA JAWORSKI

Jawor, dnia 22.12.2016 r.

AB. 6740. 322 .2016. 5

INFORMACJA

Stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości o wydaniu  w dniu 22.12.2016 r. na rzecz Inwestora QUADRAN POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa, w imieniu którego występuje pełnomocnik Krzysztof Blecha , decyzji pozwolenia na budowę nr 383/2016  dla zamierzenia p.n. Farma wiatrowa Wądroże Wielkie II Budowa turbin wiatrowych WTG1 I WTG 2 wraz z placami manewrowymi i przejazdami (drogami dojazdowymi)” przewidzianego do realizacji w miejscowości Granowice – nr ewid. dz. 3/2, 12, 2, 300 i 301 obręb Granowice, gmina Wądroże Wielkie,

Decyzję wydano po wcześniejszym:

 • przeprowadzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zakończonego decyzją Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 12.10.2015 r. sygnatura RI.OŚ.6220.1.2013/2014/2015,
 • wszczęciu postępowania  sygnatura pisma AB.6740.322.2016.3 z dnia 15.11.2016 r.

Starosta Jaworski informuje o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę dotyczącej   przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.  Z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury                            i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska nr 26, w pokoju nr 228      w godzinach  urzędowania.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na  stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jaworze.

 

 

Z up. STAROSTY JAWORSKIEGO

Małgorzata Jakimowicz

Naczelnik Wydziału

Architektury i Budownictwa

Otrzymuje:

 1. AB aa.
 2. BIP + tablica ogłoszeń SP w Jaworze
 3. BIP + tablica ogłoszeń UG Wądroże Wielkie, UG Mściwojów, UG Udanin,
 4. Tablica ogłoszeń Sołectw: Granowice, Marcinowice, Damianowo.

STAROSTA JAWORSKI

Jawor, dnia 22.12.2016 r.

AB. 6740. 324 .2016. 5

INFORMACJA

Stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości o wydaniu  w dniu 22.12.2016 r. na rzecz Inwestora QUADRAN POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa, w imieniu którego występuje pełnomocnik Krzysztof Blecha , decyzji pozwolenia na budowę nr 382/2016  dla zamierzenia p.n. „Farma wiatrowa Wądroże Wielkie II Budowa turbiny wiatrowej WTG 3 wraz z placem manewrowym i przejazdem (drogą dojazdową)” przewidzianego do realizacji w miejscowości Granowice – nr ewid. dz. 20, 19, 21/1, 22/1 obręb Granowice, gmina Wądroże Wielkie, powiat jaworski,

Decyzję wydano po wcześniejszym:

 • przeprowadzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zakończonego decyzją Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 12.10.2015 r. sygnatura RI.OŚ.6220.1.2013/2014/2015,
 • wszczęciu postępowania  sygnatura pisma AB.6740.324.2016.3 z dnia 15.11.2016 r.

Starosta Jaworski informuje o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę dotyczącej   przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.  Z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury                            i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska nr 26, w pokoju nr 228      w godzinach  urzędowania.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na  stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jaworze.

 

Z up. STAROSTY JAWORSKIEGO

Małgorzata Jakimowicz

Naczelnik Wydziału

Architektury i Budownictwa

Otrzymuje:

 1. AB aa.
 2. BIP + tablica ogłoszeń SP w Jaworze
 3. BIP + tablica ogłoszeń UG Wądroże Wielkie, UG Mściwojów, UG Udanin,
 4. Tablica ogłoszeń Sołectw: Granowice, Marcinowice, Damianowo.

STAROSTA JAWORSKI

Jawor, dnia 22.12.2016 r.

AB. 6740. 309 .2016. 5

INFORMACJA

Stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości o wydaniu  w dniu 22.12.2016 r. na rzecz Inwestora QUADRAN POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa, w imieniu którego występuje pełnomocnik Krzysztof Blecha , decyzji pozwolenia na budowę nr 384/2016  dla zamierzenia p.n. „Farma wiatrowa Wądroże Wielkie I Budowa turbin wiatrowych WTG1, WTG 2, WTG 3 i WTG 4 wraz z placami manewrowymi i przejazdami (drogami dojazdowymi)” przewidzianego do realizacji w miejscowości Wądroże Wielkie – nr ewid. dz. 143, 142, 159/10, 159/12, 203, 204, 148/12, 148/4, obręb Wądroże Wielkie, gmina Wądroże Wielkie, powiat jaworski.,

Decyzję wydano po wcześniejszym:

 • przeprowadzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zakończonego decyzją Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 08.07.2016 r. sygnatura RK.6220.2.2014/2015/2016,
 • wszczęciu postępowania  sygnatura pisma AB.6740.309.2016.3 z dnia 15.11.2016 r.

Starosta Jaworski informuje o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę dotyczącej   przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.  Z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury                            i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska nr 26, w pokoju nr 228      w godzinach  urzędowania.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na  stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jaworze.

 

Z up. STAROSTY JAWORSKIEGO

Małgorzata Jakimowicz

Naczelnik Wydziału

Architektury i Budownictwa

Otrzymuje:

 1. AB aa.
 2. BIP + tablica ogłoszeń SP w Jaworze
 3. BIP + tablica ogłoszeń UG Wądroże Wielkie, UG Legnickie Pole
 4. Tablica ogłoszeń Sołectw: Wądroże Wielkie, Wądroże Małe, Mikołajowice.

Jawor, dnia  14.12. 2016 r.

GNiŚ.6341.56.2016

 

OBWIESZCZENIE  STAROSTY  JAWORSKIEGO

Na podstawie art. 127 ust. 6  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469 z późn. zm.) Starosta Jaworski informuje, że na wniosek  Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Rolnego „Sady Dolne”  Sp. z o.o., Sady Dolne 16, 59-420 Bolków, w dniu 13.12.2016 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych  i roztopowych z terenu Przedsiębiorstwa w Sadach Dolnych do rowu melioracyjnego  mającego ujście do potoku Sadówka.

Z dokumentacją załączoną do wniosku zapoznać się można w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska 26 w godzinach od 800 do 1500.

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela prowadzący sprawę: inspektor Sabina Hlebowicz,  pok. 303,  tel. /76/  72-90-149.


Miejsce składania uwag i wniosków:

Starostwo Powiatowe w Jaworze

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska

ul. Wrocławska  26

59-400 Jawor                                      


STAROSTA JAWORSKI

Jawor, dnia 13.12.2016 r.

AB. 6740.392.2016.4

INFORMACJA

Stosownie do art. art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego w/s wydania pozwolenia na budowę dla zamierzenia p.n„Przebudowa nawierzchni ulicy Reymonta w Bolkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na dz. ewid. nr: 416/4, 379, 391/20, 391/9, 391/3, 391/5, 403/1, 388/2, 388/15, 413, 414, 415, 409/3, 409/5, 408, 450/7, 450/5, 410/1, 409/11, 407, 388/22, 386, 382/3, 380/2, 391/18, 403/10, 390, 391/14, 460, 425, 373/2, 373/3, 447, 450/20, 385, 391/18, 391/8, 391/19, 391/21, 391/1, 403/7, 403/9, 403/5, 388/18, 384, 382/4, 380/1, 412/1, 412/2, 409/7, 409/8, 409/9, 409/10, 409/1, 388/13, 388/10, 388/14 obręb Bolków-2, gmina Bolków, powiat jaworski.

Postępowanie wszczęto w dniu 09-11-2016 r. na wniosek inwestora Gminę Bolków, adres: 59-420 Bolków, ul. Rynek 1, w imieniu którego występuje pełnomocnik Robert Kabata,
ul. Kunickiego 15, 54-616 Wrocław,

Starosta Jaworski informuje o wszczęciu postępowania w celu zapewnienia czynnego udziału w każdym stadium w/ w postępowania administracyjnego – można zapoznać się z dokumentacją w Wydziale Architektury, Budownictwa Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska nr 26, w pokoju nr 228 w godzinach  urzędowania w terminie 14 dni od daty obwieszczenia t.j. od 13.12.2016 r.

Niniejsze obwieszczenie dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jaworze oraz na terenie inwestycji.

 

Z up. STAROSTY JAWORSKIEGO

Małgorzata Jakimowicz

Naczelnik Wydziału

Architektury i Budownictwa


STAROSTA JAWORSKI

Jawor, dnia 13.12.2016 r.

AB. 6740.399.2016.3

INFORMACJA

Stosownie do art. art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego w/s wydania pozwolenia na budowę dla zamierzenia p.n. Przebudowa nawierzchni ulicy Reymonta w Bolkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zadanie: Przebudowa nawierzchni drogi ul. Reymonta wraz z łącznikami i przyległymi placami łącznie z oświetleniem drogowym” przewidzianego do realizacji na dz. ewid. nr: 416/4, 410/1, 409/11, 407, 388/22, 386, 385, 382/3, 380/2, 391/18, 403/10, 379, 390, 391/14, 460, 425, 373/2, 447, 450/20, 450/7, 450/5 obręb Bolków-2, gmina Bolków, powiat jaworski.

Postępowanie wszczęto w dniu 09-11-2016 r. na wniosek inwestora Gminę Bolków, adres: 59-420 Bolków, ul. Rynek 1, w imieniu którego występuje pełnomocnik Robert Kabata, ul. Kunickiego 15, 54-616 Wrocław,

Starosta Jaworski informuje o wszczęciu postępowania w celu zapewnienia czynnego udziału w każdym stadium w/ w postępowania administracyjnego – można zapoznać się z dokumentacją w Wydziale Architektury, Budownictwa Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska nr 26, w pokoju nr 228 w godzinach  urzędowania w terminie 14 dni od daty obwieszczenia t.j. od 13.12.2016 r.

Niniejsze obwieszczenie dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jaworze oraz na terenie inwestycji.

 

Z up. STAROSTY JAWORSKIEGO

Małgorzata Jakimowicz

Naczelnik Wydziału

Architektury i Budownictwa


Jawor, dnia  12.12.2016 r.

GNiŚ.6330.1.2016

D E C Y Z J A

 

            Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 3, ust. 3, ust. 4 i art. 15b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015, poz. 469 ze zm.), art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23 ze zm.) w związku z prowadzoną przez Starostę Jaworskiego modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie linii brzegu koryta rzeki Modzel, w granicach działek o numerach ewidencyjnych; 125/3, 142/6, 130/3, 24/3, 126/6, 52/3, 144/2, 144/1, obręb Grzegorzów gm. Mściwojów

o r z e k a m

ustalić z urzędu nową linię brzegu koryta rzeki Modzel, w obrębie Grzegorzów, gmina Mściwojów, a mianowicie przebiegającą po zewnętrznych granicach działki o numerze ewidencyjnym 162 obręb Grzegorzów, gmina Mściwojów stanowiącej grunt pokryty wodą płynącą, wydzieloną z dotychczasowych działek ewidencyjnych; 125/3, 142/6, 130/3, 24/3, 126/6, 52/3, 144/2, 144/1, obręb Grzegorzów, gm. Mściwojów, naniesiona w części graficznej „Projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi – opracowanego w trybie przepisów ustawy Prawo wodne” na kopii mapy ewidencyjnej wykonanej w skali 1:1000, będącej elementem wykazu zmian gruntowych id. PODGIK 6640.577.2014, stanowiącej integralną część niniejszej decyzji.

u z a s a d n i e n i e

            W związku z realizowaną przez tut. organ modernizacją ewidencji gruntów i budynków wpłynęła dokumentacja wykonana przez Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A., ul. Nowy Świat 2, 00-497 Warszawa w zakresie ustalenia linii brzegu koryta rzeki Modzel w granicach działek nr 125/3, 142/6, 130/3, 24/3, 126/6, 52/3, 144/2, 144/1, obręb Grzegorzów gm. Mściwojów.

            Po zapoznaniu się z wnioskiem wszyto postępowanie administracyjne poprzez obwieszczenie w trybie art. 49 k.p.a.

            Rozgraniczenia dokonano na podstawie dostarczonej przez wnioskodawcę dokumentacji pn. „Projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi opracowany w trybie przepisów Prawo wodne” wraz z częścią graficzną ww. projektu rozgraniczenia, będącą wykazem zmian danych ewidencyjnych Id. PODGIK.6640.577.2014 wraz ze szkicem granicznym linii brzegu naniesionej na kopii mapy ewidencyjnej wykonanej w skali 1:1000.

            Stronom postępowania zapewniony został czynny udział na każdym etapie toczącego się postępowania administracyjnego. W myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23 ze zm.) przed wydaniem decyzji stronom zapewniono możliwość wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Pismem z dnia 29.11.2016 r. Starosta Jaworski powiadomił strony poprzez obwieszczenie o jego zakończeniu i możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w terminie siedmiu dni od daty podania do publicznej wiadomości obwieszczenia w  niniejszej sprawie.

            W wyznaczonym terminie strony postępowania nie wniosły żadnego żadnych uwag, wniosków ani zastrzeżeń do sprawy.

            Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności faktyczne i prawne należało orzec jak w sentencji decyzji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu za pośrednictwem tut. organu w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania.

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1628) czynność urzędowa zwolniona z opłaty skarbowej.

Otrzymują;

 1. Strony postępowania poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Jaworze na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jaworze (zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego).
 2. Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu – Oddział w Legnicy ul, Rataja 32, 59-220 Legnica
 3. GP w/m
 4. a/a

Jawor, dnia 12.12.2016 r.

GNiŚ.6330.2.2016

D E C Y Z J A

 

            Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 3, ust. 3, ust. 4 i art. 15b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015, poz. 469 ze zm.), art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23 ze zm.) w związku z prowadzoną przez Starostę Jaworskiego modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie linii brzegu koryta rzeki Modzel, w granicach działek o numerach ewidencyjnych; 756, 92/14, 92/17, 489/6, 489/7, 92/28, 743, 92/26, 92/23, 740, 92/20, 92/30, 489/11, 519/26, 519/29, 519/33, 432/3, 434/3, 462, 413/5, 383/3, 384/2, 414/3, 385/6, 385/8, 385/11, 386/2, 410/3, 417/3,461/1, obręb Snowidza, gm. Mściwojów oraz rzeki Uszewica w granicach działek nr 1/2, 2/2, 3/2 , 4/2, 5/2, 6/2, 501/2, 116/5, 490/3, 494, 430/1, obręb Snowidza gm. Mściwojów

o r z e k a m

ustalić z urzędu nową linię brzegu koryta rzeki;

-Modzel, w obrębie Snowidza, gmina Mściwojów, a mianowicie przebiegającą po zewnętrznych granicach działki o numerze ewidencyjnym 749 obręb Snowidza, gmina Mściwojów stanowiącej grunt pokryty wodą płynącą, wydzieloną z dotychczasowych działek ewidencyjnych; 756, 92/14, 92/17, 489/6, 489/7, 92/28, 743, 92/26, 92/23, 740, 92/20, 92/30, 489/11, 519/26, 519/29, 519/33, 432/3, 434/3, 462, 413/5, 383/3, 384/2, 414/3, 385/6, 385/8, 385/11, 386/2, 410/3, 417/3,461/1, obręb Snowidza, gm. Mściwojów

-Uszewica, w obrębie Snowidza, gmina Mściwojów, a mianowicie przebiegającą po zewnętrznych granicach działki o numerze ewidencyjnym 751 obręb Snowidza, gmina Mściwojów stanowiącej grunt pokryty wodą płynącą, wydzieloną z dotychczasowych działek ewidencyjnych; 1/2, 2/2, 3/2 , 4/2, 5/2, 6/2, 501/2, 116/5, 490/3, 494, 430/1, obręb Snowidza, gm. Mściwojów

naniesiona w części graficznej „Projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi – opracowanego w trybie przepisów ustawy Prawo wodne” na kopii mapy ewidencyjnej wykonanej w skali 1:1000, będącej elementem wykazu zmian gruntowych id. PODGIK 6640.577.2014, stanowiącej integralną część niniejszej decyzji.

u z a s a d n i e n i e

            W związku z realizowaną przez tut. organ modernizacją ewidencji gruntów i budynków wpłynęła dokumentacja wykonana przez Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A., ul. Nowy Świat 2, 00-497 Warszawa w zakresie ustalenia linii brzegu koryta rzeki Modzel w granicach działek; 756, 92/14, 92/17, 489/6, 489/7, 92/28, 743, 92/26, 92/23, 740, 92/20, 92/30, 489/11, 519/26, 519/29, 519/33, 432/3, 434/3, 462, 413/5, 383/3, 384/2, 414/3, 385/6, 385/8, 385/11, 386/2, 410/3, 417/3,461/1, obręb Snowidza gm. Mściwojów oraz rzeki Uszewica w granicach działek; 1/2, 2/2, 3/2 , 4/2, 5/2, 6/2, 501/2, 116/5, 490/3, 494, 430/1, obręb Snowidza, gm. Mściwojów.

            Po zapoznaniu się z wnioskiem wszyto postępowanie administracyjne poprzez obwieszczenie w trybie art. 49 k.p.a.

            Rozgraniczenia dokonano na podstawie dostarczonej przez wnioskodawcę dokumentacji pn. „Projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi opracowany w trybie przepisów Prawo wodne” wraz z częścią graficzną ww. projektu rozgraniczenia, będącą wykazem zmian danych ewidencyjnych Id. PODGIK.6640.577.2014 wraz ze szkicem granicznym linii brzegu naniesionej na kopii mapy ewidencyjnej wykonanej w skali 1:1000.

            Stronom postępowania zapewniony został czynny udział na każdym etapie toczącego się postępowania administracyjnego. W myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23 ze zm.) przed wydaniem decyzji stronom zapewniono możliwość wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Pismem z dnia 29.11.2016 r. Starosta Jaworski powiadomił strony poprzez obwieszczenie o jego zakończeniu i możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w terminie siedmiu dni od daty podania do publicznej wiadomości obwieszczenia w  niniejszej sprawie.

            W wyznaczonym terminie strony postępowania nie wniosły żadnego żadnych uwag, wniosków ani zastrzeżeń do sprawy.

            Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności faktyczne i prawne należało orzec jak w sentencji decyzji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu za pośrednictwem tut. organu w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania.

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1628) czynność urzędowa zwolniona z opłaty skarbowej.

Otrzymują;

 1. Strony postępowania poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Jaworze na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jaworze (zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
 2. Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu – Oddział w Legnicy ul, Rataja 32, 59-220 Legnica
 3. GP w/m
 4. a/a

Jawor, dnia 12.12.2016 r.

GNiŚ.6330.3.2016

D E C Y Z J A

 

            Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 3, ust. 3, ust. 4 i art. 15b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015, poz. 469 ze zm.), art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23 ze zm.) w związku z prowadzoną przez Starostę Jaworskiego modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie linii brzegu koryta rzeki Modzel, w granicach działki o numerze ewidencyjnym;121/1, obręb Barycz, gm. Mściwojów

o r z e k a m

ustalić z urzędu nową linię brzegu koryta rzeki Modzel, w obrębie Barycz, gmina Mściwojów, a mianowicie przebiegającą po zewnętrznych granicach działki o numerze ewidencyjnym 121/1 obręb Barycz, gmina Mściwojów stanowiącej grunt pokryty wodą płynącą, wydzieloną z dotychczasowej działki ewidencyjnej nr 121/1, obręb Barycz, gm. Mściwojów naniesiona w części graficznej „Projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi – opracowanego w trybie przepisów ustawy Prawo wodne” na kopii mapy ewidencyjnej wykonanej w skali 1:1000, będącej elementem wykazu zmian gruntowych id. PODGIK 6640.577.2014, stanowiącej integralną część niniejszej decyzji.

u z a s a d n i e n i e

            W związku z realizowaną przez tut. organ modernizacją ewidencji gruntów i budynków wpłynęła dokumentacja wykonana przez Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A., ul. Nowy Świat 2, 00-497 Warszawa w zakresie ustalenia linii brzegu koryta rzeki Modzel w granicach działki nr 121/1, obręb Barycz gm. Mściwojów.

            Po zapoznaniu się z wnioskiem wszyto postępowanie administracyjne poprzez obwieszczenie w trybie art. 49 k.p.a.

            Rozgraniczenia dokonano na podstawie dostarczonej przez wnioskodawcę dokumentacji pn. „Projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi opracowany w trybie przepisów Prawo wodne” wraz z częścią graficzną ww. projektu rozgraniczenia, będącą wykazem zmian danych ewidencyjnych Id. PODGIK.6640.577.2014 wraz ze szkicem granicznym linii brzegu naniesionej na kopii mapy ewidencyjnej wykonanej w skali 1:1000.

            Stronom postępowania zapewniony został czynny udział na każdym etapie toczącego się postępowania administracyjnego. W myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23 ze zm.) przed wydaniem decyzji stronom zapewniono możliwość wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Pismem z dnia 29.11.2016 r. Starosta Jaworski powiadomił strony poprzez obwieszczenie o jego zakończeniu i możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w terminie siedmiu dni od daty podania do publicznej wiadomości obwieszczenia w  niniejszej sprawie.

            W wyznaczonym terminie strony postępowania nie wniosły żadnego żadnych uwag, wniosków ani zastrzeżeń do sprawy.

            Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności faktyczne i prawne należało orzec jak w sentencji decyzji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu za pośrednictwem tut. organu w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania.

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1628) czynność urzędowa zwolniona z opłaty skarbowej.

Otrzymują;

 1. Strony postępowania poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Jaworze na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jaworze (zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
 2. Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu – Oddział w Legnicy ul, Rataja 32, 59-220 Legnica
 3. GP w/m
 4. a/a

Jawor, dnia 12.12.2016 r.

GNiŚ.6330.4.2016

D E C Y Z J A

 

            Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 3, ust. 3, ust. 4 i art. 15b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015, poz. 469 ze zm.), art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23 ze zm.) w związku z prowadzoną przez Starostę Jaworskiego modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie linii brzegu koryta rzeki Osina, w granicach działek o numerach ewidencyjnych; 445/3, 178/3, 176/1, 176/2, 337, 332/3, 341, 232/3, 235, 236/3, 380/17, 380/13, 217/4, 293/3, 240, 452, 442/3, obręb Targoszyn, gm. Mściwojów

o r z e k a m

ustalić z urzędu nową linię brzegu koryta rzeki Osina, w obrębie Targoszyn, gmina Mściwojów, a mianowicie przebiegającą po zewnętrznych granicach działki o numerze ewidencyjnym 451 obręb Targoszyn, gmina Mściwojów stanowiącej grunt pokryty wodą płynącą, wydzieloną z dotychczasowych działek ewidencyjnych; 445/3, 178/3, 176/1, 176/2, 337, 332/3, 341, 232/3, 235, 236/3, 380/17, 380/13, 217/4, 293/3, 240, 452, 442/3, obręb Targoszyn, gm. Mściwojów, naniesiona w części graficznej „Projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi – opracowanego w trybie przepisów ustawy Prawo wodne” na kopii mapy ewidencyjnej wykonanej w skali 1:1000, będącej elementem wykazu zmian gruntowych id. PODGIK 6640.577.2014, stanowiącej integralną część niniejszej decyzji.

u z a s a d n i e n i e

            W związku z realizowaną przez tut. organ modernizacją ewidencji gruntów i budynków wpłynęła dokumentacja wykonana przez Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A., ul. Nowy Świat 2, 00-497 Warszawa w zakresie ustalenia linii brzegu koryta rzeki Osina w granicach działek nr; 445/3, 178/3, 176/1, 176/2, 337, 332/3, 341, 232/3, 235, 236/3, 380/17, 380/13, 217/4, 293/3, 240, 452, 442/3, obręb Targoszyn, gm. Mściwojów

            Po zapoznaniu się z wnioskiem wszyto postępowanie administracyjne poprzez obwieszczenie w trybie art. 49 k.p.a.

            Rozgraniczenia dokonano na podstawie dostarczonej przez wnioskodawcę dokumentacji pn. „Projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi opracowany w trybie przepisów Prawo wodne” wraz z częścią graficzną ww. projektu rozgraniczenia, będącą wykazem zmian danych ewidencyjnych Id. PODGIK.6640.577.2014 wraz ze szkicem granicznym linii brzegu naniesionej na kopii mapy ewidencyjnej wykonanej w skali 1:1000.

            Stronom postępowania zapewniony został czynny udział na każdym etapie toczącego się postępowania administracyjnego. W myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23 ze zm.) przed wydaniem decyzji stronom zapewniono możliwość wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Pismem z dnia 29.11.2016 r. Starosta Jaworski powiadomił strony poprzez obwieszczenie o jego zakończeniu i możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w terminie siedmiu dni od daty podania do publicznej wiadomości obwieszczenia w  niniejszej sprawie.

            W wyznaczonym terminie strony postępowania nie wniosły żadnego żadnych uwag, wniosków ani zastrzeżeń do sprawy.

            Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności faktyczne i prawne należało orzec jak w sentencji decyzji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu za pośrednictwem tut. organu w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania.

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1628) czynność urzędowa zwolniona z opłaty skarbowej.

Otrzymują;

 1. Strony postępowania poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Jaworze na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jaworze (zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
 2. Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu – Oddział w Legnicy ul, Rataja 32, 59-220 Legnica
 3. GP w/m
 4. a/a

Jawor, dnia 12.12.2016 r.

GNiŚ.6330.5.2016

D E C Y Z J A

 

            Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 3, ust. 3, ust. 4 i art. 15b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015, poz. 469 ze zm.), art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23 ze zm.) w związku z prowadzoną przez Starostę Jaworskiego modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie linii brzegu koryta rzeki Uszewica, w granicach działek o numerach ewidencyjnych; 246, 245, 143/3, 207/1, 207/3, 209/2, 218, 211/21, 211/23, obręb Godziszowa, gm. Mściwojów

o r z e k a m

ustalić z urzędu nową linię brzegu koryta rzeki Uszewica, w obrębie Godziszowa, gmina Mściwojów, a mianowicie przebiegającą po zewnętrznych granicach działki o numerze ewidencyjnym 242, obręb Godziszowa, gmina Mściwojów stanowiącej grunt pokryty wodą płynącą, wydzieloną z dotychczasowych działek ewidencyjnych; 246, 245, 143/3, 207/1, 207/3, 209/2, 218, 211/21, 211/23, obręb Godziszowa, gm. Mściwojów, naniesiona w części graficznej „Projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi – opracowanego w trybie przepisów ustawy Prawo wodne” na kopii mapy ewidencyjnej wykonanej w skali 1:1000, będącej elementem wykazu zmian gruntowych id. PODGIK 6640.577.2014, stanowiącej integralną część niniejszej decyzji.

u z a s a d n i e n i e

            W związku z realizowaną przez tut. organ modernizacją ewidencji gruntów i budynków wpłynęła dokumentacja wykonana przez Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A., ul. Nowy Świat 2, 00-497 Warszawa w zakresie ustalenia linii brzegu koryta rzeki Uszewica w granicach działek nr; 246, 245, 143/3, 207/1, 207/3, 209/2, 218, 211/21, 211/23, obręb Godziszowa, gm. Mściwojów

            Po zapoznaniu się z wnioskiem wszyto postępowanie administracyjne poprzez obwieszczenie w trybie art. 49 k.p.a.

            Rozgraniczenia dokonano na podstawie dostarczonej przez wnioskodawcę dokumentacji pn. „Projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi opracowany w trybie przepisów Prawo wodne” wraz z częścią graficzną ww. projektu rozgraniczenia, będącą wykazem zmian danych ewidencyjnych Id. PODGIK.6640.577.2014 wraz ze szkicem granicznym linii brzegu naniesionej na kopii mapy ewidencyjnej wykonanej w skali 1:1000.

            Stronom postępowania zapewniony został czynny udział na każdym etapie toczącego się postępowania administracyjnego. W myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23 ze zm.) przed wydaniem decyzji stronom zapewniono możliwość wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Pismem z dnia 29.11.2016 r. Starosta Jaworski powiadomił strony poprzez obwieszczenie o jego zakończeniu i możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w terminie siedmiu dni od daty podania do publicznej wiadomości obwieszczenia w  niniejszej sprawie.

            W wyznaczonym terminie strony postępowania nie wniosły żadnego żadnych uwag, wniosków ani zastrzeżeń do sprawy.

            Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności faktyczne i prawne należało orzec jak w sentencji decyzji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu za pośrednictwem tut. organu w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania.

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1628) czynność urzędowa zwolniona z opłaty skarbowej.

Otrzymują;

 1. Strony postępowania poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Jaworze na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jaworze (zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
 2. Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu – Oddział w Legnicy ul, Rataja 32, 59-220 Legnica
 3. GP w/m
 4. a/a

Jawor, dnia 12.12.2016 r.

GNiŚ.6330.6.2016

D E C Y Z J A

 

            Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 3, ust. 3, ust. 4 i art. 15b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015, poz. 469 ze zm.), art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23 ze zm.) w związku z prowadzoną przez Starostę Jaworskiego modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie linii brzegu koryta rzeki Wierzbiak, w granicach działek o numerach ewidencyjnych;187/1, 188/9, 187/2, 187/3, 174/3, 195/9, obręb Luboradz, gm. Mściwojów

o r z e k a m

ustalić z urzędu nową linię brzegu koryta rzeki Wierzbiak, w obrębie Luboradz, gmina Mściwojów, a mianowicie przebiegającą po zewnętrznych granicach działki o numerze ewidencyjnym 267, obręb Luboradz, gmina Mściwojów stanowiącej grunt pokryty wodą płynącą, wydzieloną z dotychczasowych działek ewidencyjnych; 187/1, 188/9, 187/2, 187/3, 174/3, 195/9, obręb Luboradz, gm. Mściwojów, naniesiona w części graficznej „Projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi – opracowanego w trybie przepisów ustawy Prawo wodne” na kopii mapy ewidencyjnej wykonanej w skali 1:1000, będącej elementem wykazu zmian gruntowych id. PODGIK 6640.577.2014, stanowiącej integralną część niniejszej decyzji.

u z a s a d n i e n i e

            W związku z realizowaną przez tut. organ modernizacją ewidencji gruntów i budynków wpłynęła dokumentacja wykonana przez Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A., ul. Nowy Świat 2, 00-497 Warszawa w zakresie ustalenia linii brzegu koryta rzeki Wierzbiak w granicach działek nr; 187/1, 188/9, 187/2, 187/3, 174/3, 195/9, obręb Luboradz, gm. Mściwojów

            Po zapoznaniu się z wnioskiem wszyto postępowanie administracyjne poprzez obwieszczenie w trybie art. 49 k.p.a.

            Rozgraniczenia dokonano na podstawie dostarczonej przez wnioskodawcę dokumentacji pn. „Projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi opracowany w trybie przepisów Prawo wodne” wraz z częścią graficzną ww. projektu rozgraniczenia, będącą wykazem zmian danych ewidencyjnych Id. PODGIK.6640.577.2014 wraz ze szkicem granicznym linii brzegu naniesionej na kopii mapy ewidencyjnej wykonanej w skali 1:1000.

            Stronom postępowania zapewniony został czynny udział na każdym etapie toczącego się postępowania administracyjnego. W myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23 ze zm.) przed wydaniem decyzji stronom zapewniono możliwość wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Pismem z dnia 29.11.2016 r. Starosta Jaworski powiadomił strony poprzez obwieszczenie o jego zakończeniu i możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w terminie siedmiu dni od daty podania do publicznej wiadomości obwieszczenia w  niniejszej sprawie.

            W wyznaczonym terminie strony postępowania nie wniosły żadnego żadnych uwag, wniosków ani zastrzeżeń do sprawy.

            Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności faktyczne i prawne należało orzec jak w sentencji decyzji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu za pośrednictwem tut. organu w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania.

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1628) czynność urzędowa zwolniona z opłaty skarbowej.

Otrzymują;

 1. Strony postępowania poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Jaworze na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jaworze (zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
 2. Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu – Oddział w Legnicy ul, Rataja 32, 59-220 Legnica
 3. GP w/m
 4. a/a

Jawor, dnia 12.12.2016 r.

GNiŚ.6330.7.2016

D E C Y Z J A

 

            Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 3, ust. 3, ust. 4 i art. 15b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015, poz. 469 ze zm.), art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23 ze zm.) w związku z prowadzoną przez Starostę Jaworskiego modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie linii brzegu koryta rzeki Wierzbiak, w granicach działki o numerze ewidencyjnym; 203/3, obręb Niedaszów, gm. Mściwojów

o r z e k a m

ustalić z urzędu nową linię brzegu koryta rzeki Wierzbiak, w obrębie Niedaszów, gmina Mściwojów, a mianowicie przebiegającą po zewnętrznych granicach działki o numerze ewidencyjnym 203/3 obręb Niedaszów, gmina Mściwojów stanowiącej grunt pokryty wodą płynącą, wydzieloną z dotychczasowej działki ewidencyjnej nr 203/3, obręb Niedaszów, gm. Mściwojów naniesiona w części graficznej „Projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi – opracowanego w trybie przepisów ustawy Prawo wodne” na kopii mapy ewidencyjnej wykonanej w skali 1:1000, będącej elementem wykazu zmian gruntowych id. PODGIK 6640.577.2014, stanowiącej integralną część niniejszej decyzji.

u z a s a d n i e n i e

            W związku z realizowaną przez tut. organ modernizacją ewidencji gruntów i budynków wpłynęła dokumentacja wykonana przez Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A., ul. Nowy Świat 2, 00-497 Warszawa w zakresie ustalenia linii brzegu koryta rzeki Wierzbiak w granicach działki nr 203/3, obręb Niedaszów, gm. Mściwojów.

            Po zapoznaniu się z wnioskiem wszyto postępowanie administracyjne poprzez obwieszczenie w trybie art. 49 k.p.a.

            Rozgraniczenia dokonano na podstawie dostarczonej przez wnioskodawcę dokumentacji pn. „Projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi opracowany w trybie przepisów Prawo wodne” wraz z częścią graficzną ww. projektu rozgraniczenia, będącą wykazem zmian danych ewidencyjnych Id. PODGIK.6640.577.2014 wraz ze szkicem granicznym linii brzegu naniesionej na kopii mapy ewidencyjnej wykonanej w skali 1:1000.

            Stronom postępowania zapewniony został czynny udział na każdym etapie toczącego się postępowania administracyjnego. W myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23 ze zm.) przed wydaniem decyzji stronom zapewniono możliwość wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Pismem z dnia 29.11.2016 r. Starosta Jaworski powiadomił strony poprzez obwieszczenie o jego zakończeniu i możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w terminie siedmiu dni od daty podania do publicznej wiadomości obwieszczenia w  niniejszej sprawie.

            W wyznaczonym terminie strony postępowania nie wniosły żadnego żadnych uwag, wniosków ani zastrzeżeń do sprawy.

            Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności faktyczne i prawne należało orzec jak w sentencji decyzji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu za pośrednictwem tut. organu w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania.

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1628) czynność urzędowa zwolniona z opłaty skarbowej.

Otrzymują;

 1. Strony postępowania poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Jaworze na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jaworze (zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
 2. Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu – Oddział w Legnicy ul, Rataja 32, 59-220 Legnica
 3. GP w/m
 4. a/a

 


Jawor, dnia 06.12.2016 r.

GNiŚ. 6341.54.2016

OBWIESZCZENIE  STAROSTY JAWORSKIEGO

 

Na podstawie art. 127 ust. 6  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne   (Dz. U.  z 2015 r. poz. 469 ze  zm.) Starosta Jaworski informuje,  że     w dniu 02.12.2016 r., na wniosek  KUŹNI JAWOR S.A. , ul. Kuziennicza 4, 59-400 Jawor  wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia zakładowego ujmującego do eksploatacji trzeciorzędowe piętro wodonośne  oraz ustanowienia stref ochrony bezpośredniej dla studni tego ujęcia.

Z dokumentacją załączoną do wniosku zapoznać się można w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska 26 w godzinach od 800 do 1500.

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela prowadzący sprawę: inspektor Sabina Hlebowicz,  pok. 303,  tel. /76/  72-90-149.

                                                    

Miejsce składania uwag i wniosków:

 

Starostwo Powiatowe w Jaworze

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska

ul. Wrocławska  26

59-400 Jawor                                     


Jawor, dnia 30.11.2016 r.

GNiŚ.6341.53.2016

OBWIESZCZENIE  STAROSTY  JAWORSKIEGO

Na podstawie art. 127 ust. 6  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469 ze zm.) Starosta Jaworski informuje, że na wniosek Pani Małgorzaty Helman-Grubba reprezentującej EkoTech Sp. z o.o., ul. Słoneczna 39A, 83-021 Wiślina  będącej pełnomocnikiem Gminy Wądroże Wielkie, Wądroże Wielkie 64, 59-430 Wądroże Wielkie, w dniu 28. 11. 2016 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków  bytowych do ziemi za pośrednictwem istniejącego rowu melioracyjnego R-T.

Z dokumentacją załączoną do wniosku zapoznać się można w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska 26 w godzinach od 800 do 1500.

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela prowadzący sprawę: inspektor Sabina Hlebowicz,  pok. 303,  tel. /76/  72-90-149.

               

Miejsce składania uwag i wniosków:
 

Starostwo Powiatowe w Jaworze

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska

ul. Wrocławska  26

59-400 Jawor                                      


Jawor, dnia 29.11.2016 r.

GNiŚ.6330.1.2016

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), art. 15 ust. 1 pkt 3 oraz art. 15b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (j.t. Dz. U z 2015 r. , poz. 469 z późn. zm.), zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji w sprawie ustalenia linii brzegowej wód płynących rzek; Wierzbiak, Uszewica, Osina i Modzel, w związku z prowadzona modernizacją ewidencji gruntów i budynków na obszarze gminy Mściwojów w następujących obrębach ewidencyjnych; Grzegorzów, Snowidza, Barycz, Targoszyn, Godziszowa, Luboradz, Niedaszów.

Ponadto informuję, że strony mogą brać czynny udział na każdym etapie postępowania, mogą zapoznawać się z aktami zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie. Strony – osobiście lub działając przez pełnomocnika – zgodnie z art. 73§1 kodeksu postępowania administracyjnego, mają prawo do wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska 26 – w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska – II piętro pokój 214, w godzinach pracy urzędu (7.30-15.30). Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron poprzez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie siedmiu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Sprawę prowadzi; Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Starostwa Powiatowego w Jaworze, Zbigniew Stręk – Naczelnik Wydziału, pokój nr 214, Tel. 76/72-90-134, email; strek@powiat-jawor.org.pl

 


Jawor, dnia 24.11.2016 r.

AB. 6740.359.2016.3

INFORMACJA

 

Stosownie do art. art. 33 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego w/s wydania pozwolenia na budowę dla zamierzenia p.n. „Rozbiórka istniejącej linii 110 KV. Budowa elektroenergetycznej dwutorowej linii napowietrznej 110 KV S-103/S-104/S-107 Przybków- Kąty Wrocławskie- Klecina. Etap II- odcinek linii od projektowanego słupa nr 155 do projektowanego słupa 182, z wyłączeniem słupa nr 157” przewidzianego do realizacji na działce: 51/1, 16/4, 53/1, 19/6, 55/2, 25/1, 24/1, 75, 97, 74- obręb Sobolew; 15, 14, 13, 12, 186, 204, 182, 26, 27/1, 27/2, 28, 181, 30/1, 179- obręb Kosiska; 251, 221/4, 17/3, 220, 12, 201, 5/2, 4/3, 3/3, 2/6, 2/3, 1/3, 202/1- obręb Kępy; 152/10, 100, 13, 12/2, 11, 101, 9/4, 7, 3/1, 1, 102- obręb Wierzchowice; 387/2, 385/11, 384/2, 383/6, 675, 382, 381, 372/2, 176, 175, 174, 672, 173/1, 170/2, 168, 166- obręb Wądroże Wielkie, gmina Wądroże Wielkie, powiat jaworski

Postępowanie wszczęto w dniu 24-10-2016 r. na wniosek inwestora Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą przy ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków reprezentowanego przez Jarosława Piwowarskiego, ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków,– 9860.2016.DG, po uzupełnieniu wniosku w dniu 18-11-2016 r. pismem nr 10689.2016.DG ,

 • po wcześniejszym przeprowadzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zakończonego decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 30.06.2016 r. WOOŚ.4210.49.2014.PO.39.

Starosta Jaworski informuje o wszczęciu postępowania w celu zapewnienia czynnego udziału w każdym stadium w/ w postępowania administracyjnego – można zapoznać się z dokumentacją w Wydziale Architektury, Budownictwa Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska nr 26, w pokoju nr 228 w godzinach  urzędowania w terminie 21 dni od daty obwieszczenia t.j. od 24.11.2016 r.

Niniejsze obwieszczenie dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jaworze oraz na terenie inwestycji.


 

Jawor, dnia 14.11.2016 r.

GNiŚ.6341.52.2016

 

OBWIESZCZENIE  STAROSTY  JAWORSKIEGO

 

Na podstawie art. 127 ust. 6  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469 ze. zm.) Starosta Jaworski informuje, że na wniosek Pana Krzysztofa Markowskiego, będącego pełnomocnikiem Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425  Wrocław, w dniu 09. 11. 2016 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci przepustu pod drogą wojewódzką nr 363 (dz. nr 80/1).

Z dokumentacją załączoną do wniosku zapoznać się można w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska 26 w godzinach od 8.00 do 1500.

 

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela prowadzący sprawę: inspektor Sabina Hlebowicz,  pok. 303,  tel. /76/  72-90-149.

 

Miejsce składania uwag i wniosków:

 

Starostwo Powiatowe w Jaworze

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska

ul. Wrocławska  26

59-400 Jawor                                      

 


Jawor, dnia 14.11.2016 r.

GNiŚ.6341.51.2016

 

OBWIESZCZENIE  STAROSTY  JAWORSKIEGO

Na podstawie art. 127 ust. 6  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469 ze zm.) Starosta Jaworski informuje, że na wniosek Pani Katarzyny Gagat reprezentującej Laboratorium Środowiska Pracy dB-lux, ul. Biała 122C,  59-225 Chojnów będącej pełnomocnikiem Gminy Jawor, Rynek 1, 59-400 Jawor, w dniu 08.11.2016 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu oczyszczalni ścieków dla miasta Jawora w  Małuszowie  do rowu melioracji  szczegółowej R-A mającego ujście do potoku Uszewnica. 

 

Z dokumentacją załączoną do wniosku zapoznać się można w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska 26 w godzinach od 800 do 1500.

 

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela prowadzący sprawę: inspektor Sabina Hlebowicz,  pok. 303,  tel. /76/  72-90-149.


Miejsce składania uwag i wniosków:

 

Starostwo Powiatowe w Jaworze

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska

ul. Wrocławska  26

59-400 Jawor                                      

 


Jawor, dnia 15.11.2016 r.

AB. 6740.324.2016.3

 INFORMACJA

Stosownie do art. art. 33 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego w/s wydania pozwolenia na budowę dla zamierzenia p.n. Farma wiatrowa Wądroże Wielkie II Budowa turbiny wiatrowej WTG 3 wraz z placem manewrowym i przejazdem (drogą dojazdową)” przewidzianego do realizacji
w miejscowości Granowice – nr ewid. dz. 20, 19 obręb Granowice, gmina Wądroże Wielkie

Postępowanie wszczęto w dniu 19-09-2016 r. na wniosek inwestora QUADRAN POLSKA SP. Z.O.O. z siedzibą przy ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa reprezentowanego przez pełnomocnika Krzysztofa Blecha, ul. Isep 38, 34-300 Żywiec,– 8674.2016.DG, po uzupełnieniu projektu budowlanego w dniu 08-11-2016 r. pismem nr 10313.2016.DG ,

 • po wcześniejszym przeprowadzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zakończonego decyzją Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 12.10.2015 r. RI.OŚ.6220.1.2013/2014/2015 ,

Starosta Jaworski informuje o wszczęciu postępowania w celu zapewnienia czynnego udziału w każdym stadium w/ w postępowania administracyjnego – można zapoznać się z dokumentacją w Wydziale Architektury, Budownictwa Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska nr 26, w pokoju nr 228 w godzinach  urzędowania w terminie 21 dni od daty obwieszczenia t.j. od 15.11.2016 r.

Niniejsze obwieszczenie dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jaworze oraz na terenie inwestycji.


Jawor, dnia 15.11.2016 r.

AB. 6740.309.2016.3

 INFORMACJA

Stosownie do art. art. 33 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego w/s wydania pozwolenia na budowę dla zamierzenia p.n. „Farma wiatrowa Wądroże Wielkie I Budowa turbin wiatrowych WTG1, WTG 2, WTG 3 i WTG 4 wraz z placami manewrowymi i przejazdami (drogami dojazdowymi)” przewidzianego do realizacji w miejscowości Wądroże Wielkie – nr ewid. dz. 143, 142, 159/10, 159/12, 203, 204, 148/12, 148/4, obręb Wądroże Wielkie, gmina Wądroże Wielkie

Postępowanie wszczęto w dniu 19-09-2016 r. na wniosek inwestora QUADRAN POLSKA SP. Z.O.O. z siedzibą przy ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa reprezentowanego przez pełnomocnika Krzysztofa Blecha, ul. Isep 38, 34-300 Żywiec,– 8675.2016.DG, po uzupełnieniu projektu budowlanego w dniu 08-11-2016 r. pismem nr 10315.2016.DG ,

 • po wcześniejszym przeprowadzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zakończonego decyzją Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 12.10.2015 r. RI.OŚ.6220.1.2013/2014/2015 ,

 

Starosta Jaworski informuje o wszczęciu postępowania w celu zapewnienia czynnego udziału w każdym stadium w/ w postępowania administracyjnego – można zapoznać się z dokumentacją w Wydziale Architektury, Budownictwa Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska nr 26, w pokoju nr 228 w godzinach  urzędowania w terminie 21 dni od daty obwieszczenia t.j. od 15.11.2016 r.

Niniejsze obwieszczenie dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jaworze oraz na terenie inwestycji. 


 Jawor, dnia 15.11.2016 r.

AB. 6740.322.2016.3

INFORMACJA

Stosownie do art. art. 33 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego w/s wydania pozwolenia na budowę dla zamierzenia p.n. „Farma wiatrowa Wądroże Wielkie II Budowa turbin wiatrowych WTG1 I WTG 2 wraz z placami manewrowymi i przejazdami (drogami dojazdowymi)” przewidzianego do realizacji w miejscowości Granowice – nr ewid. dz. 3/2, 12, 2, obręb Granowice, gmina Wądroże Wielkie

Postępowanie wszczęto w dniu 19-09-2016 r. na wniosek inwestora QUADRAN POLSKA SP. Z.O.O. z siedzibą przy ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa reprezentowanego przez pełnomocnika Krzysztofa Blecha, ul. Isep 38, 34-300 Żywiec,– 8674.2016.DG, po uzupełnieniu projektu budowlanego w dniu 08-11-2016 r. pismem nr 10314.2016.DG ,

 • po wcześniejszym przeprowadzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zakończonego decyzją Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 12.10.2015 r. RI.OŚ.6220.1.2013/2014/2015 ,

Starosta Jaworski informuje o wszczęciu postępowania w celu zapewnienia czynnego udziału w każdym stadium w/ w postępowania administracyjnego – można zapoznać się z dokumentacją w Wydziale Architektury, Budownictwa Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska nr 26, w pokoju nr 228 w godzinach  urzędowania w terminie 21 dni od daty obwieszczenia t.j. od 15.11.2016 r.

Niniejsze obwieszczenie dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jaworze oraz na terenie inwestycji. 


Jawor, dnia 14.11.2016 r.

GNiŚ.6330.1.2016

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), art. 15 ust. 1 pkt 3 oraz art. 15b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (j.t. Dz. U z 2015 r. , poz. 469 z późn. zm.), zawiadamiam, że dnia 14 listopada 2016 r., zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie;

Ustalenia linii brzegowej wód płynących rzek; Wierzbiak, Uszewica, Osina i Modzel, w związku z prowadzona modernizacją ewidencji gruntów i budynków na obszarze gminy Mściwojów w następujących obrębach ewidencyjnych; Grzegorzów, Snowidza, Barycz, Targoszyn, Godziszowa, Luboradz, Niedaszów.

Dokumentacja stanowiąca podstawę wnioskowanych uprawnień udostępniona jest do wglądu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska tut. Starostwa – II piętro pokój nr 214.

Ponadto informuję, że strony mogą brać czynny udział na każdym etapie postępowania, mogą zapoznawać się z aktami zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie. Strony – osobiście lub działając przez pełnomocnika – zgodnie z art. 73§1 kodeksu postępowania administracyjnego, mają prawo do wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska 26 – w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska – II piętro pokój 214, w godzinach pracy urzędu (7.30-15.30). Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Strony mają także prawo do składania wniosków i uwag w przedmiotowej sprawie, które zostaną rozpatrzone przed wydaniem decyzji.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron poprzez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Sprawę prowadzi; Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Starostwa Powiatowego w Jaworze, Zbigniew Stręk – Naczelnik Wydziału, pokój nr 214, Tel. 76/72-90-134, email: strek@powiat-jawor.org.pl

 

  


Jawor, dnia 13.10.2016 r.

GNiŚ.6341.48.2016

 

       OBWIESZCZENIE  STAROSTY  JAWORSKIEGO

Na podstawie art. 127 ust. 6  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469 z późn. zm.) Starosta Jaworski informuje, że na wniosek Pani Marioli Kochowskiej, reprezentującej Biuro Projektowe MK Projekt   ul. Wysokogórska 1/30, 59-420 Bolków, będącej pełnomocnikiem Gminy Męcinka, w dniu 11.10.2016 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie cieku Jawornik  w  km 8+320  w miejscowości Myślinów w związku z realizacją zadania pn: „ Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków dla wsi Myślinów”.

Z dokumentacją załączoną do wniosku zapoznać się można w terminie  14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Starostwa Powiatowego w Jaworze,  ul. Wrocławska 26 w godzinach od 800 do 1500.

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela prowadzący sprawę: inspektor Sabina Hlebowicz,  pok. 303,  tel. /76/  72-90-149.


Miejsce składania uwag i wniosków:
 

Starostwo Powiatowe w Jaworze

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska
ul. Wrocławska  26
59-400 Jawor              


Jawor, dnia  13.10.2016 r.

GNiŚ.6341.47.2016


       OBWIESZCZENIE  STAROSTY  JAWORSKIEGO

Na podstawie art. 127 ust. 6  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469 z późn. zm.) Starosta Jaworski informuje, że na wniosek Pani Małgorzaty Helman-Grubba reprezentującej EkoTech  Sp. z o.o., ul. Słoneczna 39A, 83-021 Wiślina  będącej pełnomocnikiem Gminy Wądroże Wielkie, Wądroże Wielkie 64, 59-430 Wądroże Wielkie, w dniu 07.10.2016 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie cieku wodnego Czerniec linią niskiego napięcia 0,4 kV, w rurze ochronnej z PEHD 75x4,5,   mocowanej do konstrukcji istniejącego mostu.

Z dokumentacją załączoną do wniosku zapoznać się można w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska 26 w godzinach od 8.00 do 1500.

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela prowadzący sprawę: inspektor Sabina Hlebowicz,  pok. 303,  tel. /76/  72-90-149.
                      

Miejsce składania uwag i wniosków:


Starostwo Powiatowe w Jaworze

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska
ul. Wrocławska  26
59-400 Jawor                                      

 


 

Jawor, dnia 04.10.2016 r.

GNiŚ.6341.44.2016

     

      OBWIESZCZENIE  STAROSTY  JAWORSKIEGO

Na podstawie art. 127 ust. 6  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469 ze. zm.) Starosta Jaworski informuje, że na wniosek Pana Ryszarda Dobrosik zam. Półwsie 2, 59-420 Bolków  wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego  na wykonanie stawu rybnego na działkach nr 38/3, 38/4, 57/1 obręb Półwsie wraz z niezbędną infrastrukturą.

Z dokumentacją załączoną do wniosku zapoznać się można w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska 26 w godzinach od 8.00 do 15.00.

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela prowadzący sprawę:  Inspektor Sabina Hlebowicz,  pok. 303,  tel. /76/  72-90-149.           
            

Miejsce składania uwag i wniosków:


Starostwo Powiatowe w Jaworze

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska

ul. Wrocławska  26

59-400 Jawor                                      

 


Jawor, dnia  30.09.2016 r.

GNiŚ.6341.43.2016

 

       OBWIESZCZENIE  STAROSTY  JAWORSKIEGO

Na podstawie art. 127 ust. 6  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469 ze zm.) Starosta Jaworski informuje, że na wniosek Pana Roberta Kabaty reprezentującego Przedsiębiorstwo Projektowo-Doradcze WROTECH  Sp. z o.o, ul.  Kunickiego 15, 54-616 Wrocław  będącego pełnomocnikiem Gminy Bolków, Rynek 1, 59-420 Bolków, w dniu 29.09.2016 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków deszczowych do rzeki  Nysa Szalona  w km 43+875 istniejącym wylotem za pomocą projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z terenu drogi gminnej ul. Reymonta wraz z przyległymi nieruchomościami, z terenu drogi gminnej ul. Młynarskiej oraz z terenu dróg gminnych ul. Rynek, ul. Jaworska wraz z przyległymi nieruchomościami.

Z dokumentacją załączoną do wniosku zapoznać się można w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska 26 w godzinach od 8.00 do 15.00.

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela prowadzący sprawę: inspektor Sabina Hlebowicz,  pok. 303,  tel. /76/  72-90-149.               

 

Miejsce składania uwag i wniosków:


Starostwo Powiatowe w Jaworze

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska

ul. Wrocławska  26

59-400 Jawor                                      

 


 

Jawor, dnia 22.09.2016 r.

GNiŚ.6341.42.2016

       OBWIESZCZENIE  STAROSTY  JAWORSKIEGO

Na podstawie art. 127 ust. 6  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2016 poz. 672 ze zm.) Starosta Jaworski informuje, że na wniosek  firmy Ubojnia Drobiu „FRANEK”  Sp.j.  Iwona i Lech  Frankowscy, Targoszyn 79H, gm. Mściwojów  wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w zakresie odprowadzania ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do sieci kanalizacyjnej administrowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie z terenu ww. zakładu znajdującego się na działce nr 78/1, obręb Targoszyn.

Z dokumentacją załączoną do wniosku zapoznać się można w terminie  14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska 26 w godzinach od 800 do 1500.

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela prowadzący sprawę: inspektor Sabina Hlebowicz ,  pok. 303,  tel. /76/  72-90-149.            Miejsce składania uwag i wniosków:


Starostwo Powiatowe w Jaworze

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska

ul. Wrocławska  26

59-400 Jawor                                      

 


 

Jawor, dnia 19.09.2016 r.

GNiŚ. 6341.41.2016

 

       OBWIESZCZENIE  STAROSTY  JAWORSKIEGO

Na podstawie art. 127 ust. 6  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2015 r. poz. 469 z póz. zm.) Starosta Jaworski informuje, że w dniu 19.09.2016 r., na wniosek Pani Hanny Sobieraj-Komorowskiej,  reprezentującego firmę ARCHI-KOM, będącej pełnomocnikiem  Gminy Legnica, 59-220 Legnica, wszczęte zostało postępowanie administracyjne  na wykonanie  urządzeń wodnych, tj. 4 studni chłonnych dla wprowadzenia wód opadowych do ziemi z nawierzchni wewnętrznych dróg dojazdowych, na terenie wnętrza podwórzowego zlokalizowanego w Legnicy w kwartale zabudowy mieszkalnej: Kamienna, Kościelna, Daszyńskiego, Wrocławska (dz. 494/12, 252/1, 755, 830/5, 895, 247/17, obręb Kartuzy).

Z dokumentacją załączoną do wniosku zapoznać się można, w terminie do 14 dni od daty wywieszenia  w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska, Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska 26  w godzinach od 8.00  do 15.00.

 

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela prowadzący sprawę: inspektor Sabina Hlebowicz ,  pok. 303,  tel. /76/  72-90-149.                                                               

 

Miejsce składania uwag i wniosków:
Starostwo Powiatowe w Jaworze

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
i Środowiska

59-400 Jawor, ul. Wrocławska  26.                                       


 

Jawor, dnia13.09.2016 r.

GNiŚ.6341.34.2016

            OBWIESZCZENIE  STAROSTY  JAWORSKIEGO

Na podstawie art. 127 ust. 6  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469 z późn. zm.) Starosta Jaworski informuje, że na wniosek Pana Ryszarda Kukła zam. Niedaszów 35A, gm. Mściwojów  wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w zakresie szczególnego korzystania z wód polegającym na całorocznym poborze wody z rowu KW-14,  a także budowę urządzenia wodnego – stawu na terenie działki o numerze ewidencyjnym 39/2 obręb Niedaszów, gmina Mściwojów.

Z dokumentacją załączoną do wniosku zapoznać się można w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska 26 w godzinach od 8.00 do 15.00.

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela prowadzący sprawę:Inspektor Sabina Hlebowicz,  pok. 303,  tel. /76/  72-90-149.               

 

Miejsce składania uwag i wniosków:

 

Starostwo Powiatowe w Jaworze

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska
ul. Wrocławska  26
59-400 Jawor                                      

 


Jawor, dnia 09.09.2016 r.

GNiŚ.7633. 28.16

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

 

            Na podstawie art. 61 § 1 i § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.  z 2016 r., poz. 23) oraz art.33 ust. 1, art. 73 ust. 2, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353 z późn. zm.)

STAROSTA JAWORSKI

zawiadamia

o wszczęciu w dniu 09.09.2016 r. z urzędu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą - Scalanie gruntów wsi Niedaszów gmina Mściwojów, powiat jaworski realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 w/w ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym składania uwag i wniosków. Z dokumentacja przedmiotowej sprawy każdy może zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Starostwa Powiatowego w Jaworze przy ul. Wrocławskiej 26, piętro II , pokój nr 213, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

            Z uprawnienia tego można skorzystać w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia

Uwagi lub wnioski złożone po upływie podanego powyżej terminu pozostawia się bez rozpoznania (art. 35 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

Scalenie gruntów we wsi Niedaszów zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 85 lit.b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U z 2016 r. poz. 71) jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (scalanie gruntów, w których obszar użytków rolnych jest większy niż 100 ha na obszarach innych niż wymienione w li a).Projekt scalenia obejmuje obszar 408 działek o powierzchni łącznej 582,0743 ha.

Dla wyżej wymienionego planowania przedsięwzięcia wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wydanie w/w decyzji następuje przez uzyskaniem decyzji o zatwierdzeniu projektu scalania lub wymiany gruntów – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 26 marca 1982 r, o scalaniu i wymianie gruntów ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz.700 z późn. zm.)

Dla tego rodzaju przedsięwzięć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się z urzędu (art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 8, art. 73 ust. 2 ustawy o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko).

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko może być wymagany na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o jego ocenach oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na liczbę stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (ponad 20) obwieszczeniem tym, zgodnie art.74 ust. 3 w/w ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadamiam wszystkie strony o niniejszym postępowaniu.

Na etapie postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje planowanego przedsięwzięcia pn.” Scalanie gruntów wsi Niedaszów gmina Mściwojów, powiat jaworski realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, rozstrzygnięciu podlegać będzie tylko kwestia wpływu na środowisko wyżej wymienionego przedsięwzięcia.

Postępowanie scaleniowe prowadzone będzie na etapie późniejszym przez tut. organ jakim jest Starosta Jaworski  o którym strony będą odrębnie powiadomione.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Starostwa Powiatowego w Jaworze, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Jaworze, oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Gminy Mściwojów oraz w miejscowości Niedaszów gmina Mściwojów.

 

 Otrzymują;

1.Urząd Gminy w Mściwojowie

2. Geodeta Powiatowy w/wm

3. a/aJawor, dnia 09.09.2016 r.

GNiŚ.7633. 27.16

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

 

            Na podstawie art. 61 § 1 i § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.  z 2016 r., poz. 23) oraz art.33 ust. 1, art. 73 ust. 2, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353 z późn. zm.)

STAROSTA JAWORSKI

zawiadamia

o wszczęciu w dniu 09.09.2016 r. z urzędu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą - Scalanie gruntów wsi Luboradz, gmina Mściwojów, powiat jaworski realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 w/w ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym składania uwag i wniosków. Z dokumentacja przedmiotowej sprawy każdy może zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Starostwa Powiatowego w Jaworze przy ul. Wrocławskiej 26, piętro II , pokój nr 213, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

            Z uprawnienia tego można skorzystać w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia

Uwagi lub wnioski złożone po upływie podanego powyżej terminu pozostawia się bez rozpoznania (art. 35 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

Scalenie gruntów we wsi Luboradz zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 85 lit.b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U z 2016 r. poz. 71) jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (scalanie gruntów, w których obszar użytków rolnych jest większy niż 100 ha na obszarach innych niż wymienione w li a). Projekt scalenia obejmuje obszar 420 działek o powierzchni łącznej 438,1015 ha.

Dla wyżej wymienionego planowania przedsięwzięcia wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wydanie w/w decyzji następuje przez uzyskaniem decyzji o zatwierdzeniu projektu scalania lub wymiany gruntów – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 26 marca 1982 r, o scalaniu i wymianie gruntów ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz.700 z późn. zm.)

Dla tego rodzaju przedsięwzięć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się z urzędu (art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 8, art. 73 ust. 2 ustawy o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko).

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko może być wymagany na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o jego ocenach oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na liczbę stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (ponad 20) obwieszczeniem tym, zgodnie art.74 ust. 3 w/w ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadamiam wszystkie strony o niniejszym postępowaniu.

Na etapie postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje planowanego przedsięwzięcia pn.” Scalanie gruntów wsi Luboradz gmina Mściwojów, powiat jaworski realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, rozstrzygnięciu podlegać będzie tylko kwestia wpływu na środowisko wyżej wymienionego przedsięwzięcia.

Postępowanie scaleniowe prowadzone będzie na etapie późniejszym przez tut. organ jakim jest Starosta Jaworski  o którym strony będą odrębnie powiadomione.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Starostwa Powiatowego w Jaworze, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Jaworze, oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Gminy Mściwojów oraz w miejscowości Luboradz gmina Mściwojów.

 

 Otrzymują;

1.Urząd Gminy w Mściwojowie

2. Geodeta Powiatowy w/wm

3. a/a

                      


 

Jawor, dnia 09. 09.2016 r.

GNiŚ.6341.36.2016

 

       OBWIESZCZENIE  STAROSTY  JAWORSKIEGO

Na podstawie art. 127 ust. 6  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta Jaworski informuje, że   na wniosek Pana Pawła Pabisiaka  WOKAN-PROJEKT, ul. Boya-Żeleńskiego 4,będącego pełnomocnikiem  MOTO-ROL Mieczysław Skalski  ul. Kuziennicza 5, 59-400 Jawor, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków  z oczyszczalni ściekowej zlokalizowanej na działce nr 59/5 obręb Przemysłowy w Jaworze oraz budowę urządzenia wodnego-budowę studni chłonnej.

Z dokumentacją załączoną do wniosku zapoznać się można w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Starostwa Powiatowego w Jaworze,  ul. Wrocławska 26 w godzinach od 800 do 1500.

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela prowadzący sprawę: inspektor Sabina Hlebowicz,  pok. 303,  tel. /76/  72-90-149.
                                                              

Miejsce składania uwag i wniosków:


Starostwo Powiatowe w Jaworze

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska
ul. Wrocławska  26
59-400 Jawor                                      

 


 

Jawor, dnia 08.09.2016 r.

GNiŚ.6341.30.2016

       OBWIESZCZENIE  STAROSTY  JAWORSKIEGO

Na podstawie art. 127 ust. 6  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2016 poz. 672 ze zm.) Starosta Jaworski informuje, że na wniosek firmy „BOGART” Wioletta Podlasek-Łabińska, ul. Kaczawska 5   59-220 Legnica, w dniu 30.08.2016 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków przemysłowych z czterostanowiskowej myjni samochodowej w miejscowości Zębowice  gmina  Paszowice  działka 34/10, obręb Zębowice.

Z dokumentacją załączoną do wniosku zapoznać się można w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska 26 w godzinach od 730 do 1530.

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela prowadzący sprawę: inspektor Sabina Hlebowicz ,  pok. 303,  tel. /76/  72-90-149.                                                         

Miejsce składania uwag i wniosków:

 

Starostwo Powiatowe w Jaworze

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska
ul. Wrocławska  26
59-400 Jawor                                      


 

Jawor, dnia 06.08. 2016 r.

GNiŚ.6341.29.2016

       OBWIESZCZENIE  STAROSTY  JAWORSKIEGO

Na podstawie art. 127 ust. 6  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469 z późn. zm.) Starosta Jaworski informuje, że na wniosek Pani Marioli Kochowskiej, reprezentującej Biuro Projektowe MK Projekt   ul. Wysokogórska 1/30, 59-420 Bolków, będącej pełnomocnikiem Gminy Męcinka, w dniu 23.07.2016 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie cieku wodnego Gajka projektowaną siecią wodociągową w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej  z przyłączami do budynków we wsi Stanisławów”.

Z dokumentacją załączoną do wniosku zapoznać się można w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Starostwa Powiatowego w Jaworze,  ul. Wrocławska 26 w godzinach od 730 do 1530.

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela prowadzący sprawę: Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Zbigniew Stręk,  pok. 214,  tel. /76/  72-90-134.                         

Miejsce składania uwag i wniosków:

Starostwo Powiatowe w Jaworze
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska
ul. Wrocławska  26
59-400 Jawor


 

STAROSTA JAWORSKI

Jawor, dnia 29.06.2016 r.

AB. 6740. 164 .2016. 3

INFORMACJA

Stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.1235 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości o wydaniu  w dniu 29.06.2016 r. na rzecz Inwestora BT TOPBETON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą przy ul. Bierzarina 45, 66- 400 Gorzów Wielkopolski , decyzji pozwolenia na budowę nr 182/2016  dla zamierzenia p.n. Budowa wytwórni betonu towarowego wraz z niezbędną infrastrukturą technicznąprzewidziane do realizacji w miejscowości Sady Dolne na działce nr 15/4 i 15/5 obręb Sady Dolne, gmina Bolków, powiat Jawor,

Decyzję wydano po wcześniejszym:

 • przeprowadzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zakończonego decyzją Burmistrza Bolkowa z dnia 25.05.2016 r. sygnatura GKŚ.6220.9.2015,
 • wszczęciu postępowania  sygnatura pisma AB.6740.164.2016.2 z dnia 03.06.2016 r.

Starosta Jaworski informuje o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę dotyczącej   przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.  Z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska nr 26, w pokoju nr 228      w godzinach  urzędowania.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na  stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jaworze.

Z up. STAROSTY JAWORSKIEGO

Małgorzata Jakimowicz

Naczelnik Wydziału
Architektury i Budownictwa

Otrzymuje:

 1. AB aa.
 2. BIP SP w Jaworze
 3. BIP UG Bolków
 4. Tablica ogłoszeń Sołectwa Sady Dolne oraz Starostwa Powiatowego w Jaworze

 


 

STAROSTA JAWORSKI

Jawor, dnia 7 czerwca  2016 r.

AB. 6740. 125 .2016. 2

INFORMACJA

Stosownie do art. art. 33 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego w/s wydania pozwolenia na budowę dla zamierzenia p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sady Dolne i Sady Górne” przewidzianego w obrębach: Wolbromek, Sady Dolne i Sady Górne, gmina Bolków, powiat jaworski.

Obręb 0015 Wolbromek, dz. nr 188/3, 571, 576, 678, 186, 185, 43/3.

Obręb 0009 Sady Dolne,

dz.nr:15/2, 15/3, 15/5, 18, 19/4, 19/7, 20, 21/1, 21/2, 22, 23, 26, 29/3, 30/1, 30/2, 33/2,54,55/3,55/4,56,67/3,67/4,67/7,69, 71, 73,  72,74/4, 75/4, 76, 77,79, 80, 81,85, 86/1, 87, 88/1 ,92, 111, 113, 114,  115,116/2,117,118,119,120, 121, 122,123, 125, 135, 183/2, 183/3, 183/8,183/9, 183/11, 183/16, 183/17, 183/18,183/19, 183/10, 183/20, 183/21, 183/25,183/26, 183/28, 183/30, 183/31, 183/32, 183/33,183/34, 183/37, 184, 185/2, 188/1,189, 190, 194, 238, 240, 241, 242, 243, 244, 245/5, 245/6, 248, 249, 250, 259/2, 259/3, 260, 261,  263/1, 263/2, 276/1, 276/2, 279 , 280, 289, 290, 291,  293, 303, 304/2, 304/6, 304/7, 305, 307, 308, 310, 311/2, 313/2, 313/3, 314, 315, 316, 327, 328, 375,376,378,379, 381, 382,  383/2, 384/1,384/2,385, 386/1, 426, 432, 436,438/1,438/2,493, 496, 497/1,497/3,498, 518, 521 i 535.

Obręb 0010 Sady Górne, dz.nr:15,18,21/1,23/1,27,31/1,31/2,35/1,52/1,53/1,53/3,54,55,63,65,66,69,70,71,101,102/1,104,106,107/1,107/2,109/4, 109/7,111,114/2,123,128,129,130,132/1,134,137,138/1,139/2,139/6,139/7,139/9,139/10,139/13,144,145/1,145/2,146/1, 154/1,154/2,154/3,161/1,164,165/1,165/2,165/3,166,188,189/1,189/2,190,193,196/1,196/2,217,219,223,229,236/1,238/2,264/1,264/2,265,267/1,268,269,271,272/1,272/2,273/1,274,275/2,301,302/1,302/2,302/3,302/4,302/5,306,308,312/1,312/3,312/4,312/5,315/1,315/2,316/2,316/1,317/1,321,323/1,325,326,327,329,331/3,331/4,336/5,336/7,336/14,351/1, 355,359,361, 362/1,364,367/1,368/29,372,374,377/3,383,384/1,387, 388 i 390/1, 191, 195, 203, 218, 232, 29/1, 187, 185, 184, 24, 192, 222/7, 20/2, 21/2, 28, 34, 238/1, 263, 32, 33/2, 270, 293, 310, 57, 56, 60, 59, 105, 64, 307, 309, 313, 320, 336/15, 336/12, 113, 112, 122, 336/9, 135, 322, 153, 139/12, 330/2, 403, 385, 141, 147, 373, 154/5, 154/4, 156, 158, 366, 159, 160, 161/2, 419, 167, 179/2, 168/1, 349/2, 368/31, 368/27.

Postępowanie wszczęto na wniosek Urszuli Synowiec reprezentującej Biuro Projektowe „SYNTECH” Synowiec, Juda Sp. j. ul. Urocza 22, 58 -500 Jelenia Góra - pełnomocnika inwestora: Gminy Bolków - zarejestrowany w kancelarii Starostwa Powiatowego w Jaworze dnia 13-05-2016 pod nr 4516.2016.DG,

po wcześniejszym przeprowadzeniu postępowania zakończonego decyzją Burmistrza Bolkowa z dnia 13 maja 2016r. GKŚ.6220.9.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

Starosta Jaworski informuje o wszczęciu postępowania w celu zapewnienia czynnego udziału  w każdym stadium w/w postępowania administracyjnego – można zapoznać się z dokumentacją i składać wnioski w Wydziale Architektury, Budownictwa Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska nr 26, w pokoju nr 228 w godzinach  urzędowania w terminie 21 dni od daty obwieszczenia.

Z up. STAROSTY JAWORSKIEGO

Małgorzata Jakimowicz
Naczelnik Wydziału
Architektury i Budownictwa

Otrzymuje:

 1. Inwestor w celu dokonania ogłoszenia na terenie inwestycji.
 2. AB aa. +  BIP SP w Jaworze + tablica ogłoszeń .

Jawor, dnia 07.06.2016 r.

GNiŚ.6341.23.2016

       OBWIESZCZENIE  STAROSTY  JAWORSKIEGO

Na podstawie art. 127 ust. 6  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469 z późn. zm.) Starosta Jaworski informuje, że na wniosek Pani Marioli Kochowskiej reprezentującej MK PROJEKT inż. Mariola Kochowska, ul. Wysokogórska 1/30, 59-420 Bolków będącej pełnomocnikiem Pana Marka Kuras, ul. Góralska 7, 59-220 Legnica, w dniu 02.06.2016 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód powierzchniowych z cieku Jawornik, a także odprowadzania wód do ww. cieku oraz na budowę urządzenia wodnego – stawu na terenie działki o numerze ewidencyjnym 118 obręb Myślinów, gmina Męcinka wraz z urządzeniami towarzyszącymi.

Z dokumentacją załączoną do wniosku zapoznać się można w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska 26 w godzinach od 730 do 1530.

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela prowadzący sprawę: referent Monika Świżewska,  pok. 303,  tel. /76/  72-90-149.          
                             
Miejsce składania uwag i wniosków:

Starostwo Powiatowe w Jaworze
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska
ul. Wrocławska  26
59-400 Jawor          

                    

 


 

STAROSTA JAWORSKI

Jawor, dnia 03 czerwca 2016 r.

AB. 6740.164.2016.2

INFORMACJA

Stosownie do art. art. 33 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego w/s wydania pozwolenia na budowę dla zamierzenia p.n. „Budowa wytwórni betonu towarowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na działce nr 15/4 i 15/5 obręb Sady Dolne, gmina Bolków, powiat Jawor”

Postępowanie wszczęto w dniu 27.05.2016 r. na wniosek BT TOPBETON SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą przy ul. Bierzarina 45, 66-400 Gorzów Wielkopolski, w imieniu którego występuje pełnomocnik Przemysław Greniuch zamieszkały przy ul. Piastowska 8/5, 59-400 Jawor, po wcześniejszym przeprowadzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zakończonego decyzją Burmistrza Bolkowa z dnia 25.05.2016r. GKŚ.6220.9.2015.

 Starosta Jaworski informuje o wszczęciu postępowania w celu zapewnienia czynnego udziału  w każdym stadium w/ w postępowania administracyjnego – można zapoznać się z dokumentacją, a także składać uwagi  i wnioski w Wydziale Architektury, Budownictwa Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska nr 26, w pokoju nr 228 w godzinach  urzędowania w terminie 21 dni od daty obwieszczenia t.j. od 03.06.2016r.
                 Niniejsze obwieszczenie dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jaworze oraz na terenie inwestycji.

Z up. STAROSTY JAWORSKIEGO

Małgorzata Jakimowicz
Naczelnik Wydziału
Architektury i Budownictwa

 


STAROSTA JAWORSKI

Jawor, dnia 3 czerwca 2016 r.

AB. 6740. 340 .2016. 6

INFORMACJA

Stosownie do art. art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  podaje się do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 31 maja 2016r. na rzecz inwestora: Gminy Jawor , 59-400 Jawor, Rynek 1 decyzji administracyjnej Nr 130/2016 o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia p.n. „Zad. III Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków dla m. Jawora w ramach zadania pn.”Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą zagospodarowania osadów ściekowych”

Zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji na modernizację gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiejrealizowane w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  2007-2013

Decyzję wydano :

 • po wcześniejszym przeprowadzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i modernizacja obiektów gospodarki ściekowej na istniejącej przepompowni ścieków w Jaworze przy ul. Starojaworskiej i oczyszczalni ścieków dla miasta Jawora k/Małuszowa”,  zakończonego decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 23 marca 2016r. WOOŚ.4210.41.2015.MSK.16

W Starostwie Powiatowym w Jaworze w Wydziale Architektury i Budownictwa , w siedzibie przy ul. Wrocławskiej 26 , II piętro, pok. 228 ( w godzinach pracy 7.30-15. 30) można się  zapoznać z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy.


Z up. STAROSTY JAWORSKIEGO

Małgorzata Jakimowicz
Naczelnik Wydziału
Architektury i Budownictwa
 


STAROSTA JAWORSKI

Jawor, dnia 3 czerwca 2016 r.

AB. 6740. 339 .2016

INFORMACJA

Stosownie do art. art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  podaje się do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 31 maja 2016r. na rzecz inwestora: Gminy Jawor , 59-400 Jawor, Rynek 1 decyzji administracyjnej Nr 129/2016 o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia p.n.„Zad.I Budowa Przepompowni Ścieków przy ul. Starojaworskiej

- w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji na modernizację gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej

realizowane w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  2007-2013

Decyzję wydano :

 • po wcześniejszym przeprowadzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i modernizacja obiektów gospodarki ściekowej na istniejącej przepompowni ścieków w Jaworze przy ul. Starojaworskiej i oczyszczalni ścieków dla miasta Jawora k/Małuszowa”,  zakończonego decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 23 marca 2016r. WOOŚ.4210.41.2015.MSK.16

W Starostwie Powiatowym w Jaworze w Wydziale Architektury i Budownictwa , w siedzibie przy ul. Wrocławskiej 26 , II piętro, pok. 228 ( w godzinach pracy 7.30-15. 30) można się  zapoznać z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy.

 

 


Jawor, dnia 13.05.2016 r.

GNiŚ.6341.18.2016

       OBWIESZCZENIE  STAROSTY JAWORSKIEGO

Na podstawie art. 127 ust. 6  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469 z późn. zm.) Starosta Jaworski informuje, że na wniosek Pani Małgorzaty Helman-Grubba reprezentującej Ekofinn - Pol Sp. z o.o., ul. Leśna 12, 80-297 Banino będącej pełnomocnikiem Gminy Wądroże Wielkie, Wądroże Wielkie 64, 59-430 Wądroże Wielkie, w dniu 11.05.2016 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków bytowych z oczyszczalni ścieków znajdujących się na terenie wsi Kosiska na działce o numerze ewidencyjnym 68 obręb Kosiska, gmina Wądroże Wielkie do rowu melioracji szczegółowej R-A6 znajdującego się na terenie działki numerze ewidencyjnym 163 obręb Kosiska, gmina Wądroże Wielkie oraz budowę wylotu służącego odprowadzaniu ww. ścieków.

Z dokumentacją załączoną do wniosku zapoznać się można w terminie  14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Starostwa Powiatowego w Jaworze,   ul. Wrocławska 26 w godzinach od 730 do 1530.

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela prowadzący sprawę: referent Monika Świżewska,  pok. 303,  tel. /76/  72-90-149.          
                             
Miejsce składania uwag i wniosków:

Starostwo Powiatowe w Jaworze
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska
ul. Wrocławska  26
59-400 Jawor  

 


 

Jawor, dnia 12.05.2016 r.

GNiŚ.6341.17.2016

       OBWIESZCZENIE  STAROSTY  JAWORSKIEGO

Na podstawie art. 127 ust. 6  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469 z późn. zm.) Starosta Jaworski informuje, że na wniosek Pana Zbigniewa Choryłek reprezentującego Zakład Inżynierii Drogowej Zbigniew Choryłek, Kruszyn, ul. Turkusowa 7, 59-700 Bolesławiec będącego pełnomocnikiem Gminy Jawor, Rynek 1, 59-400 Jawor, w dniu 09.05.2016 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z przebudowywanych dróg ulic Wieniawskiego i Muzycznej w Jaworze do kanału Młynówka.

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela prowadzący sprawę: referent Monika Świżewska,  pok. 303,  tel. /76/  72-90-149.          
                             
Miejsce składania uwag i wniosków:

Starostwo Powiatowe w Jaworze
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska
ul. Wrocławska  26
59-400 Jawor            

 


 

Jawor, dnia 10.05.2016 r.

GNiŚ.6341.16.2016

       OBWIESZCZENIE  STAROSTY  JAWORSKIEGO

Na podstawie art. 127 ust. 6  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469 z późn. zm.) Starosta Jaworski informuje, że na wniosek Pani Dominiki Skinderowicz reprezentującej ORLEN EKO Sp. z o.o., Zespół Regionalny Południowo-Zachodni, ul. Kołłątaja 15, 50-950 Wrocław będącej pełnomocnikiem Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock, w dniu 05.05.2016 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu stacji paliw przy ulicy Kuzienniczej 2 w Jaworze.

Z dokumentacją załączoną do wniosku zapoznać się można w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska 26 w godzinach od 730 do 1530.

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela prowadzący sprawę: referent Monika Świżewska,  pok. 303,  tel. /76/  72-90-149.          
                             
Miejsce składania uwag i wniosków:

Starostwo Powiatowe w Jaworze
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska
ul. Wrocławska  26
59-400 Jawor            

 


 

Jawor, dnia 10.05.2016 r.

GNiŚ.6341.15.2016

 

       OBWIESZCZENIE  STAROSTY  JAWORSKIEGO

Na podstawie art. 127 ust. 6  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469 z późn. zm.) Starosta Jaworski informuje, że na wniosek Pani Ewy Skuza, Chełmiec 20, 59-424 Męcinka, w dniu 02.05.2016 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód powierzchniowych z cieku Starucha w km 5+119 i odprowadzania wód do cieku Starucha w km 5+030 na potrzeby zbiornika wodnego znajdującego się na terenie działki o numerze ewidencyjnym 59/8 obręb Chełmiec, gmina Męcinka oraz retencjonowanie pobranej wody w zbiorniku ziemnym.

Z dokumentacją załączoną do wniosku zapoznać się można w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska 26 w godzinach od 730 do 1530.

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela prowadzący sprawę: referent Monika Świżewska,  pok. 303,  tel. /76/  72-90-149.          
                             
Miejsce składania uwag i wniosków:

Starostwo Powiatowe w Jaworze
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska
ul. Wrocławska  26
59-400 Jawor                         
            

 


 

STAROSTA JAWORSKI

Jawor, dnia 5 maja  2016 r.

AB. 6740. 340 .2015. 5

INFORMACJA

Stosownie do art. art. 33 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.353) informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego w/s wydania pozwolenia na budowę dla zamierzenia p.n. „Zad. Nr III Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków dla m. Jawora - w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji na modernizację gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej” realizowane w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013” przewidzianego  do realizacji  na dz. nr 222/41 i 222/42 obręb Małuszów, gmina Męcinka  

Postępowanie wszczęto na wniosek Dawida Kościańskiego pełnomocnika inwestora: Gminy Jawor - reprezentującego Biuro Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej „HYDROSAN” z Gliwic zarejestrowany w kancelarii Starostwa Powiatowego w Jaworze dnia 24-11-2015 pod nr 10440.2015.DG, po jego uzupełnieniu pismem z dnia 21-01-2016r. zarejestrowanym pod nr  682.2016.DG oraz z dnia 26-01-2016r. nr  836.2016.DG jak również z dnia 29-03-2016 nr 2891.2016.DG,

po wcześniejszym przeprowadzeniu postępowania zakończonego decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 23 marca 2016r. WOOŚ.4210.41.2015.MSK.16 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i modernizacja obiektów gospodarki ściekowej na istniejącej przepompowni ścieków w Jaworze przy ul. Starojaworskiej i oczyszczalni ścieków dla miasta Jawora k/Małuszowa”, w której RDOŚ stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

Starosta Jaworski informuje o wszczęciu postępowania w celu zapewnienia czynnego udziału  w każdym stadium w/w postępowania administracyjnego – można zapoznać się z dokumentacją w Wydziale Architektury, Budownictwa Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska nr 26, w pokoju nr 228 w godzinach  urzędowania w terminie 21 dni od daty obwieszczenia t.j. do 27.05.2016r.

Niniejsze obwieszczenie dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jaworze oraz na terenie inwestycji.

Z up. STAROSTY JAWORSKIEGO

Małgorzata Jakimowicz
Naczelnik Wydziału
Architektury i Budownictwa

Otrzymuje:

 1. Inwestor w celu dokonania ogłoszenia na terenie inwestycji.
 2. AB aa. +  BIP SP w Jaworze + tablica ogłoszeń

 

STAROSTA JAWORSKI

Jawor, dnia 5 maja  2016 r.

AB. 6740. 339 .2015. 5

INFORMACJA

Stosownie do art. art. 33 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.353) informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego w/s wydania pozwolenia na budowę dla zamierzenia p.n. „Budowa przepompowni ścieków przy ul. Starojaworskiej” przewidzianego do realizacji na dz. nr 95/21, 95/22, 95/23, 85/2, 76/3, obręb Nr 0002 – Stary Jawor, gmina Jawor.

Postępowanie wszczęto na wniosek Dawida Kościańskiego pełnomocnika inwestora: Gminy Jawor - reprezentującego Biuro Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej „HYDROSAN” z Gliwic zarejestrowany w kancelarii Starostwa Powiatowego w Jaworze dnia 24-11-2015 pod nr 10441.2015.DG, po jego uzupełnieniu pismem z dnia 21-01-2016r. zarejestrowanym pod nr  681.2016.DG oraz z dnia 26-01-2016r. nr  835.2016.DG oraz  z 29-03-2016 nr 2890.2016.DG, 

 • po wcześniejszym przeprowadzeniu postępowania zakończonego decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 23 marca 2016r. WOOŚ.4210.41.2015.MSK.16 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i modernizacja obiektów gospodarki ściekowej na istniejącej przepompowni ścieków w Jaworze przy ul. Starojaworskiej i oczyszczalni ścieków dla miasta Jawora k/Małuszowa”, w której RDOŚ stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

Starosta Jaworski informuje o wszczęciu postępowania w celu zapewnienia czynnego udziału  w każdym stadium w/w postępowania administracyjnego – można zapoznać się z dokumentacją w Wydziale Architektury, Budownictwa Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska nr 26, w pokoju nr 228 w godzinach  urzędowania w terminie 21 dni od daty obwieszczenia t.j. do 27.05.2016r.

Niniejsze obwieszczenie dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jaworze oraz na terenie inwestycji.

Z up. STAROSTY JAWORSKIEGO

Małgorzata Jakimowicz
Naczelnik Wydziału
Architektury i Budownictwa

Otrzymuje:

 1. Inwestor w celu dokonania ogłoszenia na terenie inwestycji.
 2. AB aa. +  BIP SP w Jaworze + tablica ogłoszeń

 


 

Jawor, dnia 19.04.2016 r.

GNiŚ.6341.10.2016

       OBWIESZCZENIE  STAROSTY  JAWORSKIEGO

Na podstawie art. 127 ust. 6  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469 z późn. zm.) Starosta Jaworski informuje, że na wniosek Gminy Męcinka, Męcinka 11, 59-424 Męcinka, w dniu 11.04.2016 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego polegającą na zarurowaniu rowu przydrożnego zlokalizowanego przy drodze powiatowej 2175D znajdującej się na działce o  numerze ewidencyjnym 192/1 obręb Przybyłowice, gmina Męcinka.

Z dokumentacją załączoną do wniosku zapoznać się można w terminie  7 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Starostwa Powiatowego w Jaworze,  ul. Wrocławska 26 w godzinach od 730 do 1530.

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela prowadzący sprawę: referent Monika Świżewska,  pok. 303,  tel. /76/  72-90-149.                                     


Miejsce składania uwag i wniosków:
 

Starostwo Powiatowe w Jaworze

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska
ul. Wrocławska  26
59-400 Jawor                                      

 

 


 

Jawor, dnia  31 marca 2016r.

AB. 6740. 39 . 2016. 3                                                                

O B W I E S Z C Z E N I E

Starosty Jaworskiego

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2016 r poz. 23) oraz zgodnie z art. 11f ust 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2015, poz. 2031), 

zawiadamiam,

że na wniosek Pana Stanisława Laskowskiego - Przewodniczącego Zarządu Powiatu, działającego w imieniu zarządcy drogi – Zarządu Powiatu w Jaworze

 

w dniu 30.03.2016 roku została wydana decyzja  nr  ZRID-1/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Jawor-Myślibórz wraz z infrastrukturą towarzyszącą (etap II”) przewidzianej do realizacji  na dz. o numerach ewidencyjnych: 619(dr), 714 (714/1, 714/2), 713/2 (713/5, 713/6), 713/1 (713/3, 713/4), 712 (712/1, 712/2), 639(dr)  obręb Nr 8 - Piotrowice, gmina Męcinka oraz 13/6 (13/7, 13/8), 13/4 (13/11, 13/12), 13/2 (13/9, 13/10), 14/1 (14/5, 14/6), 225/4(dr), 14/4 (14/7, 14/8), 15/1 (15/5, 15/6), 15/2 (15/3, 15/4), 243w, 226/2(dr), 117/3 (117/4, 117/5) obręb Nr 1 - Chełmiec, gmina Męcinka.

 (oznaczenia: przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi; w nawiasie numery działek po podziale; tłustym drukiem zaznaczono działki  przeznaczone do trwałego zajęcia w liniach rozgraniczających teren inwestycji, przekreśleniem znaczono działki pozostające własnością dotychczasowych właścicieli )

 Z treścią decyzji 64/2016 z dnia 2016-03-30, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz załączonymi do niej materiałami można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Jaworze , w siedzibie przy ul.Wrocławskiej 26 , II piętro, pok. 228
( w godzinach pracy 7.30-15. 30) w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 Od w/w decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Dolnośląskiego, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

z upoważnienia Starosty

Małgorzata Jakimowicz
Naczelnik Wydziału
Architektury i Budownictwa

Otrzymują:

 1. SP Jawor:  BIP oraz tablica ogłoszeń
 2. UG Męcinka : BIP oraz tablica ogłoszeń

 

Jawor, dnia 16.03.2016 r.

GNiŚ.6341.6.2016

       OBWIESZCZENIE  STAROSTY  JAWORSKIEGO

Na podstawie art. 127 ust. 6  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469 z późn. zm.) Starosta Jaworski informuje, że na wniosek Pana Mariusza Szyrner właściciela firmy Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „PROGRESS”, ul. Lipowa 23, 58-173 Roztoka będącego pełnomocnikiem Gminy Mściwojów, Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów, w dniu 08.03.2016 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzanie ścieków (wód opadowych i roztopowych) oraz przebudowę urządzenia wodnego w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mściwojowie w granicach działki nr 72”.

Z dokumentacją załączoną do wniosku zapoznać się można w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Starostwa Powiatowego w Jaworze,  ul. Wrocławska 26 w godzinach od 730 do 1530.

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela prowadzący sprawę: referent Monika Świżewska,  pok. 303,  tel. /76/  72-90-149.              
                            

Miejsce składania uwag i wniosków:


Starostwo Powiatowe w Jaworze

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska
ul. Wrocławska  26
59-400 Jawor                                      

 


Jawor, dnia 14.03.2016 r.

GNiŚ.6341.5.2016
 

       OBWIESZCZENIE  STAROSTY  JAWORSKIEGO

Na podstawie art. 127 ust. 6  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469 z późn. zm.) Starosta Jaworski informuje, że na wniosek Pani Urszuli Synowiec, reprezentującej Biuro Projektowe SYNTECH Synowiec i Juda sp. j., ul. Urocza 22, 58-500 Jelenia Góra, będącej pełnomocnikiem Gminy Bolków, Rynek 1, 59-420 Bolków, w dniu 07.03.2016 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie projektowaną kanalizacją sanitarną potoku Sadówka w km 3+265, 3+367, 6+480, 6+977, 7+580, 8+164, 8+660, 9+001, 9+098, 9+443, 9+883, 10+337, 10+570, 10+828 w Sadach Dolnych i Sadach Górnych.

Z dokumentacją załączoną do wniosku zapoznać się można w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Starostwa Powiatowego w Jaworze,  ul. Wrocławska 26 w godzinach od 730 do 1530.

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela prowadzący sprawę: referent Monika Świżewska,  pok. 303,  tel. /76/  72-90-149.       
                                       

Miejsce składania uwag i wniosków:


Starostwo Powiatowe w Jaworze

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska
ul. Wrocławska  26
59-400 Jawor                                      


 

Jawor, dnia  2 marca 2016r.

AB. 6740. 39 . 2016. 3                                                                   

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Starosty Jaworskiego

o wszczęciu postępowania

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

W nawiązaniu do z art. 11d ust 5. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2015, poz. 2031), 

zawiadamiam,

że w dniu 19-02-2016r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Zarządu Powiatu Jaworskiego, zarejestrowany pod nr 1670.2016.DG  o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Jawor-Myślibórz wraz z infrastrukturą towarzyszącą (etap II”) przewidziane do realizacji  na dz. o numerach ewidencyjnych: 714, 619(dr), 713/2, 713/1, 712, 639(dr)  obręb Nr 8 - Piotrowice, gmina Męcinka oraz 13/6, 13/4, 13/2, 14/1, 225/4(dr), 14/4, 15/1, 15/2, 243, 226/2(dr), 117/3 obręb Nr 1 - Chełmiec, gmina Męcinka.

W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska nr 26, w pokoju nr 228 (tel. 76-7290 128).

 

 


 

Jawor, dnia 02.03.2016 r.

GNiŚ.6341.4.2016

       OBWIESZCZENIE  STAROSTY  JAWORSKIEGO

Na podstawie art. 127 ust. 6  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469 z późn. zm.) Starosta Jaworski informuje, że na wniosek Pana Pawła Kowalczyka, reprezentującego Przedsiębiorstwo ALMAK Sp. z o.o., ul. Boczna 4, 50-502 Wrocław, będącego pełnomocnikiem Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowskiej 4, reprezentowany przez Oddział we Wrocławiu, ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław, w dniu 26.02.2016 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę przepustów na rowie przydrożnym znajdującym się na działce o numerze ewidencyjnym 190/2 obręb Przybyłowice, gmina Męcinka.

Z dokumentacją załączoną do wniosku zapoznać się można w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska 26 w godzinach od 730 do 1530.

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela prowadzący sprawę: referent Monika Świżewska,  pok. 303,  tel. /76/  72-90-149.             

Miejsce składania uwag i wniosków:

Starostwo Powiatowe w Jaworze
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska
ul. Wrocławska  26
59-400 Jawor    
                                

 


 

Jawor, dnia 18.02.2016 r.

GNiŚ.6341.2.2016


       OBWIESZCZENIE  STAROSTY  JAWORSKIEGO

Na podstawie art. 127 ust. 6  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469 z późn. zm.) Starosta Jaworski informuje, że na wniosek Pana Aleksandra Miteli, ul. Wieniawskiego 4B/4, 59-400 Jawor, w dniu 08.02.2016 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację odcinak rowu RS-1 w granicach działek o numerach ewidencyjnych 925/1 i 925/2 obręb Piotrowice, gmina Męcinka oraz przebudowę istniejącego na działce nr 925/2 obręb Piotrowice, gmina Męcinka rowu wraz z wylotem do cieku Starucha w km 0+986.

Z dokumentacją załączoną do wniosku zapoznać się można w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska 26 w godzinach od 730 do 1530.

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela prowadzący sprawę: referent Monika Świżewska,  pok. 303,  tel. /76/  72-90-149.    


 

 

Miejsce składania uwag i wniosków:
 

Starostwo Powiatowe w Jaworze

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska
ul. Wrocławska  26
59-400 Jawor            

                                


Jawor, dnia 10.02.2016 r.

GNiŚ.6341.1.2016

 

       OBWIESZCZENIE  STAROSTY  JAWORSKIEGO

Na podstawie art. 127 ust. 6  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469 z późn. zm.) Starosta Jaworski informuje, że na wniosek Pani Moniki Paruch, Grzegorzów 9B, 59-407 Mściwojów, w dniu 05.02.2016 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę przepustów na rowie melioracji wodnej szczegółowej znajdującym się na działce o numerze ewidencyjnym 734/3 obręb Piotrowice, gmina Męcinka.

Z dokumentacją załączoną do wniosku zapoznać się można w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska 26 w godzinach od 730 do 1530.

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela prowadzący sprawę: referent Monika Świżewska,  pok. 303,  tel. /76/  72-90-149.

 

Miejsce składania uwag i wniosków:
 

Starostwo Powiatowe w Jaworze

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska
ul. Wrocławska  26
59-400 Jawor                                      

 


 

OBWIESZCZENIE

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu WPN.6401.196.2015.MK

w sprawie zezwolenia na czynności polegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego Castor fiber
 


 

Jawor, dnia 12.01.2016 r.


GNiŚ.6341.42.2015


OBWIESZCZENIE  STAROSTY  JAWORSKIEGO


Na podstawie art. 127 ust. 6  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469 z późn. zm) Starosta Jaworski informuje, że na wniosek Państwa Doroty Kulina-Jankowiak, ul. Odrzańska 23, 59-220 Legnica, Bogusława Jankowiak, ul. II Armii Wojska Polskiego 14, 59-220 Legnica i Arkadiusza Zyga, Karczowiska 5c/C, 59-300 Lubin, w dniu 12.01.2015 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie legalizacji, zgodnie z art. 64a ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469 z późn. zm.), wykonanej bez stosownego pozwolenia wodnoprawnego budowy urządzenia wodnego – zabudowy rowu melioracyjnego, biegnącego przez działkę ewidencyjną o numerze 33/4 obręb Małuszów, gmina Męcinka.

Z dokumentacją załączoną do wniosku zapoznać się można w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Starostwa Powiatowego w Jaworze,    ul. Wrocławska 26 w godzinach od 730 do 1530.

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela prowadzący sprawę: referent Monika Świżewska,  pok. 303,  tel. /76/  72-90-149.

                                                            
 


Miejsce składania uwag i wniosków:

Starostwo Powiatowe w Jaworze
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska
ul. Wrocławska  26
59-400 Jawor                                        

 

 

Jawor, dnia 15.11.2016 r.

AB. 6740.322.2016.3

INFORMACJA

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczak Izabela
(2016-01-13 09:08:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzozowski Jarosław
(2019-11-25 09:36:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki