Obwieszczenia 2015

STAROSTA JAWORSKI

Jawor, dnia 28 grudnia 2015 r.

AB. 6740. 306 .2015. 5

INFORMACJA

Stosownie do art. art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.1235 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości o wydaniu  w dniu 23 grudnia 2015r. na rzecz Inwestora Fermy Drobiu Woźniak  sp. z o.o. , 63-900 Rawicz,  Żylice 35a , decyzji pozwolenia na budowę  nr 334/2015  dla zamierzenia p.n. „ Budowa kurnika nr 1 z pakownią jaj, z wyrzutnią pomiotu, 4 silosami na paszę, przenośnikami do jaj wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na ścieki oraz budowa kurnika nr 2 z wyrzutnią pomiotu, 4 silosami na paszę i przenośnikami do jaj ” przewidzianego do realizacji  na działkach  ewidencyjnych o numerach  39/3, 37/3, 37/6, 38/2, obręb Gądków, gm.Wądroże Wielkie, pow. jaworski,

Decyzję wydano po wcześniejszym:

 • przeprowadzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zakończonego decyzją Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 25.02.2014r. sygnatura OŚ.6220.4.2013,
 • wydaniu decyzji o warunkach zabudowy przez Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 17.08.2015r.  sygnatura GP.6730.1.2015,
 • wszczęciu postępowania  sygnatura pisma AB.6740.306.2015.2 z dnia 19.11.2015r.

Starosta Jaworski informuje o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę dotyczącej   przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.  Z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska nr 26, w pokoju nr 228 w godzinach  urzędowania.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na  stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jaworze.

Z up. STAROSTY JAWORSKIEGO
Małgorzata Jakimowicz
Naczelnik Wydziału
Architektury i Budownictwa

 

Otrzymuje:

 1. AB aa.
 2. BIP SP w Jaworze

 

Opublikowano dnia,  28.12.2015 r.


 

 

Jawor, dnia 18.12.2015 r.

GNiŚ.6341.57.2015


       OBWIESZCZENIE  STAROSTY  JAWORSKIEGO

Na podstawie art. 127 ust. 6  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne  (Dz. U. 2015 poz. 469) Starosta Jaworski informuje, że na wniosek Pana Leszka Pacak, Chroślice 33, 59-424 Męcinka, w dniu 04.12.2015 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego – wylotu oraz szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków bytowych z przydomowej oczyszczalni ścieków znajdującej się na terenie działki o numerze ewidencyjnym 607/52 obręb Snowidza, gmina Mściwojów do cieku Modzel znajdującego się na terenie działki o numerze ewidencyjnym 749 obręb Snowidza, gmina Mściwojów.

Z dokumentacją załączoną do wniosku zapoznać się można w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Starostwa Powiatowego w Jaworze,  ul. Wrocławska 26 w godzinach od 730 do 1530.


Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela prowadzący sprawę: referent Monika Świżewska,  pok. 303,  tel. /76/  72-90-149.
                                                  

Miejsce składania uwag i wniosków:


Starostwo Powiatowe w Jaworze

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska
ul. Wrocławska  26
59-400 Jawor                                       

 


 

OBWIESZCZENIE STAROSTY JAWORSKIEGO

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków następujących obrębów ewidencyjnych gminy Mściwojów: Barycz, Drzymałowice, Godziszowa, Grzegorzów, Luboradz, Marcinowice, Mściwojów, Niedaszów, Siekierzyce, Snowidza, Targoszyn i Zimnik.

 

Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne  i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 520 ze zm.) informuję, że: 

 1. Z dniem 27 listopada 2015 r. projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych gminy Mściwojów:  Barycz, Drzymałowice, Godziszowa, Grzegorzów, Luboradz, Marcinowice,  Mściwojów, Niedaszów, Siekierzyce, Snowidza, Targoszyn i Zimnik, stał się operatem ewidencji gruntów i budynków.
 1. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, zgłaszać zarzuty do tych danych. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta Jaworski rozstrzyga w drodze decyzji.
 1. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, tj. uprawomocnienia się decyzji  w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące.
 1. Zarzuty zgłoszone po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

 

Starosta Jaworski
(-//-) Stanisław Laskowski

 


 

 

Jawor, dnia 23.11.2015 r.

GNiŚ.6341.54.2015

       OBWIESZCZENIE  STAROSTY  JAWORSKIEGO

Na podstawie art. 127 ust. 6  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469) Starosta Jaworski informuje, że na wniosek Pana Krzysztofa Szewczyka, Dyrektora Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, ul. Jana Matejki 1, 58-300 Wałbrzych, działającego na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Wałbrzych, zgodnie z Zarządzeniem   nr 1396/2013 Prezydenta Miasta Wałbrzych z dnia 20.11.2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, w dniu  23.11.2015 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzanie ścieków (wód opadowych i roztopowych) z powierzchni ulic Wilczej, Piastów Śląskich i Jeździeckiej w Wałbrzychu istniejącymi wylotami do potoku Lubiechowska Woda oraz do ziemi.

Z dokumentacją załączoną do wniosku zapoznać się można w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Starostwa Powiatowego w Jaworze,  ul. Wrocławska 26 w godzinach od 730 do 1530.

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela prowadzący sprawę: referent Monika Świżewska,  pok. 303,  tel. /76/  72-90-149.
                              

Miejsce składania uwag i wniosków:


Starostwo Powiatowe w Jaworze

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska
ul. Wrocławska  26
59-400 Jawor                                      

 


 

Jawor, dnia 23.11.2015 r.

GNiŚ.6341.53.2015

       OBWIESZCZENIE  STAROSTY  JAWORSKIEGO

Na podstawie art. 127 ust. 6  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne  (Dz. U. 2015 poz. 469) Starosta Jaworski informuje, że na wniosek Pana Krzysztofa Szewczyka, Dyrektora Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, ul. Jana Matejki 1, 58-300 Wałbrzych, działającego na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Wałbrzych, zgodnie z Zarządzeniem   nr 1396/2013 Prezydenta Miasta Wałbrzych z dnia 20.11.2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, w dniu  23.11.2015 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzanie ścieków (wód opadowych i roztopowych) z powierzchni ulic Szarych Szeregów, Spacerowej, Miłej i Baczyńskiego w Wałbrzychu istniejącymi wylotami do rowu melioracyjnego R-C.

Z dokumentacją załączoną do wniosku zapoznać się można w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska 26 w godzinach od 730 do 1530.

 

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela prowadzący sprawę: referent Monika Świżewska,  pok. 303,  tel. /76/  72-90-149.
                                             

Miejsce składania uwag i wniosków:
 

Starostwo Powiatowe w Jaworze

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska
ul. Wrocławska  26
59-400 Jawor                                    

 

 


 

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
DOT. PRZYJĘCIA UCHWAŁ W SPRAWIE UCHWALENIA PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA

 


STAROSTA JAWORSKI

Jawor, dnia 19 listopada 2015 r.

AB. 6740. 306 .2015. 2

INFORMACJA

Stosownie do art. art. 33 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.1235 ze zm.) informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego w/s wydania pozwolenia na budowę dla zamierzenia p.n. „ Budowa kurnika nr 1 z pakownią jaj, z wyrzutnią pomiotu, 4 silosami na paszę, przenośnikami do jaj wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na ścieki oraz budowa kurnika nr 2 z wyrzutnią pomiotu, 4 silosami na paszę i przenośnikami do jaj ” przewidzianego do realizacji  na działkach  ewidencyjnych o numerach  39/3, 37/3, 37/6, 38/2, obręb Gądków, gm.Wądroże Wielkie, pow. jaworski,

Postępowanie wszczęto w dniu 16-10-2015r. na wniosek Inwestora Fermy Drobiu Woźniak  sp. z o.o. , 63-900 Rawicz,  Żylice 35a , wniosek zarejestrowany w tutejszym Starostwie w dniu 16.10.2015r.pod nr  9254.2015.DG, po wcześniejszym:

 • przeprowadzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zakończonego decyzją Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 25.02.2014r. sygnatura OŚ.6220.4.2013,
 • oraz wydaniu decyzji o warunkach zabudowy przez Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 17.08.2015r.  sygnatura GP.6730.1.2015 .

Starosta Jaworski informuje o wszczęciu postępowania w celu zapewnienia czynnego udziału w każdym stadium w/w postępowania administracyjnego – można zapoznać się z dokumentacją, składać uwagi i wnioski w Wydziale Architektury, Budownictwa Starostwa Powiatowego w Jaworze,
ul. Wrocławska nr 26, w pokoju nr 228 w godzinach  urzędowania w terminie 21 dni od daty obwieszczenia t.j. od 19.11.2015r.

Niniejsze obwieszczenie dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jaworze oraz na terenie inwestycji i tablicy ogłoszeń UG Wądroże Wielkie i sołectwa Gądków.

 

Z up. STAROSTY JAWORSKIEGO
Małgorzata Jakimowicz
Naczelnik Wydziału
Architektury i Budownictwa

Otrzymuje:

 1. Inwestor w celu dokonania ogłoszenia na terenie inwestycji,
 2. Tablice ogłoszeń-UG Wądroże Wielkie,sołectwo Gądków,

 

 


Jawor, dnia 28.10.2015 r.

GNiŚ.6341.51.2015

 

       OBWIESZCZENIE  STAROSTY  JAWORSKIEGO

Na podstawie art. 127 ust. 6  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469) Starosta Jaworski informuje, że na wniosek Pana Jana Kołodziejczyk, Snowidza 4/6, 59-407 Mściwojów, w dniu 23.10.2015 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę przepustu w rowie przydrożnym drogi powiatowej 2184D na terenie działki o numerze ewidencyjnym 409 obręb Snowidza, gmina Mściwojów pod wjazdem na teren działki o numerze ewidencyjnym 402/4 obręb Snowidza, gmina Mściwojów.

Z dokumentacją załączoną do wniosku zapoznać się można w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Starostwa Powiatowego w Jaworze,  ul. Wrocławska 26 w godzinach od 730 do 1530.

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela prowadzący sprawę: referent Monika Świżewska,  pok. 303,  tel. /76/  72-90-149.


Miejsce składania uwag i wniosków:


Starostwo Powiatowe w Jaworze

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska
ul. Wrocławska  26
59-400 Jawor                    

         


 

Jawor, dnia 26 października 2015 r.


AB. 6740. 282.2015.2

O B W I E S Z C Z E N I E

STAROSTY JAWORSKIEGOStosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.), w związku z art. 5a  ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2013 poz .1409 z późn. zm.),


zawiadamiam
o wszczęciu postępowania administracyjnego


na wniosek Nr 8464.2015.DG z dnia 25.09.2015r. Inwestora: Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy, ul. Partyzantów 21, 59-220 Legnica, w imieniu którego wystąpiła pełnomocnik Pani Bogusława Wojtuszkiewicz reprezentująca firmę ELEKTROTIM S.A. , 54-156 Wrocław,
ul. Stargardzka 8, w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę dla zamierzenia p.n. „Przebudowa linii napowietrznej SN L-333 – budowa stacji SZ Budziszów Wielki i powiązanie z liniami napowietrznymi SN o NN, przebudowa wodociągu, rozbiórka 2 budynków istniejących P i G, budowa stacji SZ wraz z wyposażeniem”  zlokalizowanej na terenach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr : 55/7, 55/8, 114/2, 115/2, 115/3, 115/4, 116/2, 120, 127, 164, 362, 365, 395, 398, 399, 401, 402, 404, 405, 409, 415, 2/11, 3/2, 4/1, 11/1 obręb Budziszów Wielki,

Zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Jednocześnie informuję, iż strony mogą zapoznać się z wnioskiem oraz z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska nr 26, w pokoju nr 228. Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela prowadzący sprawę: Naczelnik Wydziału Małgorzata Jakimowicz (tel. 76-729 0128).Z up. STAROSTY JAWORSKIEGO

Małgorzata Jakimowicz
Naczelnik Wydziału
Architektury i Budownictwa

Miejsce składania uwag i wniosków:

Starostwo Powiatowe w Jaworze
Wydział Architektury i Budownictwa
59-400 Jawor, ul. Wrocławska 26


 

Jawor, dnia 13.10.2015 r.

GNiŚ.6341.47.2015

 

       OBWIESZCZENIE  STAROSTY  JAWORSKIEGO

 

Na podstawie art. 127 ust. 6  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469) Starosta Jaworski informuje, że na wniosek Piotra Kędziak, ul. Parkowa 1/20, 58-400 Kamienna Góra, w dniu 30.09.2015 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę przepustu w rowie przydrożnym drogi powiatowej 2796D na terenie działki o numerze ewidencyjnym 33/2 obręb Sady Dolne, gmina Bolków pod wjazdem na teren działki o numerze ewidencyjnym 66 obręb Sady Dolne, gmina Bolków

Z dokumentacją załączoną do wniosku zapoznać się można w terminie  7 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska 26 w godzinach od 730 do 1530.

 

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela prowadzący sprawę: referent Monika Świżewska,  pok. 303,  tel. /76/  72-90-149.
                                

Miejsce składania uwag i wniosków:


Starostwo Powiatowe w Jaworze

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska
ul. Wrocławska  26
59-400 Jawor                                      

 

 


 

GNiŚ.6341.46.2015

 

       OBWIESZCZENIE  STAROSTY JAWORSKIEGO

 

Na podstawie art. 127 ust. 6  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469) Starosta Jaworski informuje, że na wniosek Gminy Mściwojów, Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów, w dniu  18.09.2015 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzanie ścieków (wód opadowych i roztopowych) oraz budowę urządzenia wodnego w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg osiedlowych w Snowidzy w granicach działek 633, 636, 638”.

Z dokumentacją załączoną do wniosku zapoznać się można w terminie  7 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska 26 w godzinach od 730 do 1530.

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela prowadzący sprawę: referent Monika Świżewska,  pok. 303,  tel. /76/  72-90-149.                                            

 

Miejsce składania uwag i wniosków:

 

Starostwo Powiatowe w Jaworze

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska
ul. Wrocławska  26
59-400 Jawor                                      

 


 

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU
w sprawie projektów zmian NATURA 2015


 


 

Jawor, dnia 22.09.2015 r.

GNiŚ.6341.43.2015

       OBWIESZCZENIE  STAROSTY  JAWORSKIEGO

Na podstawie art. 127 ust. 6  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469) Starosta Jaworski informuje, że na wniosek Pana Stefana Augustyn, przedstawiciela firmy Pracownia Projektowa „INSPRO” Stefan Augustyn, ul. Kawaleryjska 2a, 59-220 Legnica będącej pełnomocnikiem Biogazowni Wiadrów Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, w dniu 07.09.2015 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę przepustu o średnicy 400 mm w rowie przydrożnym drogi powiatowej 2793D na terenie działki o numerze ewidencyjnym 92 obręb Wiadrów, gmina Paszowice pod wjazdem na teren zakładu Biogazownia Wiadrów Sp. z o.o.

Z dokumentacją załączoną do wniosku zapoznać się można w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Starostwa Powiatowego w Jaworze,  ul. Wrocławska 26 w godzinach od 730 do 1530.

 

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela prowadzący sprawę: referent Monika Świżewska,  pok. 303,  tel. /76/  72-90-149.
                                                       

Miejsce składania uwag i wniosków:

Starostwo Powiatowe w Jaworze

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska
ul. Wrocławska  26
59-400 Jawor                                       

 


 

Jawor, dnia 18.09.2015 r.

GNiŚ.6341.44.2015

       OBWIESZCZENIE  STAROSTY  JAWORSKIEGO

 

Na podstawie art. 127 ust. 6  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469) Starosta Jaworski informuje, że na wniosek Gminy Wądroże Wielkie, Wądroże Wielkie 64, 59-430 Wądroże Wielkie, w dniu 10.09.2015 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę oraz przebudowę urządzeń wodnych w związku z inwestycją „Modernizacja drogi relacji Budziszów Wielki – Rąbienice”.

Z dokumentacją załączoną do wniosku zapoznać się można w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska 26 w godzinach od 730 do 1530.

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela prowadzący sprawę: referent Monika Świżewska,  pok. 303,  tel. /76/  72-90-149.
          

Miejsce składania uwag i wniosków:

 

Starostwo Powiatowe w Jaworze

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska
ul. Wrocławska  26
59-400 Jawor                 

            GNiŚ.6341.41.2015

       OBWIESZCZENIE  STAROSTY  JAWORSKIEGO

 

Na podstawie art. 127 ust. 6  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne  (Dz. U. 2015 poz. 469) Starosta Jaworski informuje, że na wniosek Pana Włodzimierza Lewowskiego, przedstawiciela Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych TRAKT, Sędzisław 50, 58-410 Marciszów, będącego pełnomocnikiem Gminy Wałbrzych – Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, ul. Jana Matejki 1, 58-300 Wałbrzych, w dniu  15.09.2015 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzanie ścieków (wód opadowych i roztopowych) oraz budowę urządzenia wodnego w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Wrocławskiej na odcinku ulicy Stacyjnej i Ogrodowej w Wałbrzychu”.

Z dokumentacją załączoną do wniosku zapoznać się można w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Starostwa Powiatowego w Jaworze,  ul. Wrocławska 26 w godzinach od 730 do 1530.

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela prowadzący sprawę: referent Monika Świżewska,  pok. 303,  tel. 76 72 90 149.

Starostwo Powiatowe w Jaworze
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska
ul. Wrocławska  26
59-400 Jawor

 


Jawor, dnia 07.09.2015 r.

GNiŚ.6341.37.2015

OBWIESZCZENIE  STAROSTY  JAWORSKIEGO

 

Na podstawie art. 127 ust. 6  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469) Starosta Jaworski informuje, że w dniu 13.08.2015 r., na wniosek Pani Ewy Twardysko właścicielki firmy „GEOTECH” - Ewa Twardysko, ul. Ks. Bolka 18/1, 58-100 Świdnica będącej pełnomocnikiem Premium Distribution Sp. z o.o., ul. Niedziałkowskiego 28, 61-578 Poznań, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych ze studni znajdującej się na terenie działki o numerze ewidencyjnym 760 obręb 8 Zacisze, miasto Jawor.

Z dokumentacją załączoną do wniosku zapoznać się można w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska 26 w godzinach od 730 do 1530.

 

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela prowadzący sprawę: referent Monika Świżewska,  pok. 303,  tel. 76 72 90 149.

Starostwo Powiatowe w Jaworze
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska
ul. Wrocławska  26
59-400 Jawor

 


 

Jawor, dnia 07.09.2015 r.

GNiŚ.6341.36.2015

 

OBWIESZCZENIE  STAROSTY  JAWORSKIEGO

 

Na podstawie art. 127 ust. 6  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469) Starosta Jaworski informuje, że w dniu 13.08.2015 r., na wniosek Pani Ewy Twardysko właścicielki firmy „GEOTECH” - Ewa Twardysko, ul. Ks. Bolka 18/1, 58-100 Świdnica będącej pełnomocnikiem LIVED Monika Brocka, ul. Rycerska 15/9, 59-220 Legnica, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego – studni na terenie działki o numerze ewidencyjnym 760 obręb 8 Zacisze, miasto Jawor.

 

Z dokumentacją załączoną do wniosku zapoznać się można w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska 26 w godzinach od 730 do 1530.

 

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela prowadzący sprawę: referent Monika Świżewska,  pok. 303,  tel. 76 72 90 149.

Starostwo Powiatowe w Jaworze
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska
ul. Wrocławska  26
59-400 Jawor

 


 

Jawor, dnia 07.09.2015 r.

GNiŚ.6341.15.2015

 

OBWIESZCZENIE  STAROSTY  JAWORSKIEGO

Na podstawie art. 127 ust. 6  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne  (Dz. U. 2015 poz. 469) Starosta Jaworski informuje, że w dniu 07.09.2015 r., na wniosek Pani Ewy Twardysko właścicielki firmy „GEOTECH” - Ewa Twardysko, ul. Ks. Bolka 18/1, 58-100 Świdnica będącej pełnomocnikiem Premium Distribution Sp. z o.o., ul. Niedziałkowskiego 28, 61-578 Poznań, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych ze studni (nr 1a i 2) znajdującej się na terenie działki o numerze ewidencyjnym 760 obręb 8 Zacisze, miasto Jawor.

 

Z dokumentacją załączoną do wniosku zapoznać się można w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska 26 w godzinach od 730 do 1530.

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela prowadzący sprawę: referent Monika Świżewska,  pok. 303,  tel. 76 72 90 149.

Starostwo Powiatowe w Jaworze
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska
ul. Wrocławska  26
59-400 Jawor

 


Jawor, dnia 31.08.2015 r.

GNiŚ.6341.39.2015

 

       OBWIESZCZENIE  STAROSTY  JAWORSKIEGO

 

Na podstawie art. 127 ust. 6  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469) Starosta Jaworski informuje, że na wniosek Pani Anny Konarskiej właścicielki firmy GEOKONAR Geodezja, Projektowanie i Wykonawstwo mgr inż. Anna Konarska, ul. Galileusza 6/7, 59-220 Legnica będącej pełnomocnikiem Nadleśnictwa Jawor, ul. Myśliborska 3, 59-400 Jawor, w dniu 17.08.2015 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń wodnych - rowu przydrożnego wraz z przepustem w ciągu drogi leśnej Męcinka na terenie Nadleśnictwa Jawor, działki nr 992 i 969 obręb Męcinka, gmina Męcinka.

Z dokumentacją załączoną do wniosku zapoznać się można w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Starostwa Powiatowego w Jaworze,  ul. Wrocławska 26 w godzinach od 730 do 1530.

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela prowadzący sprawę: referent Monika Świżewska,  pok. 303,  tel. 76 72 90 149.

Starostwo Powiatowe w Jaworze
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska
ul. Wrocławska  26
59-400 Jawor

                           Jawor, dnia 26.08.2015 r.

GNiŚ.6341.34.2015

       OBWIESZCZENIE  STAROSTY  JAWORSKIEGO

Na podstawie art. 127 ust. 6  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne  (Dz. U. 2015 poz. 469) Starosta Jaworski informuje, że na wniosek Pana Tomasza Hauzer, ul. Saperów 9/28, 41-216 Sosnowiec, w dniu 12.08.2015 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń wodnych – studni i wylotu oraz szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków bytowych z przydomowej oczyszczalni ścieków znajdującej się na terenie działki o numerze ewidencyjnym 196 obręb Myślinów, gmina Męcinka do rowu znajdującego się na terenie działki o numerze ewidencyjnym 192 obręb Myślinów, gmina Męcinka.

Z dokumentacją załączoną do wniosku zapoznać się można w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska 26 w godzinach od 730 do 1530.

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela prowadzący sprawę: referent Monika Świżewska,  pok. 303,  tel. 76 72 90 149.

Starostwo Powiatowe w Jaworze
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska
ul. Wrocławska  26
59-400 Jawor

 


 

Jawor, dnia 20.08.2015 r.

GNiŚ.6341.38.2015

 

       OBWIESZCZENIE  STAROSTY  JAWORSKIEGO

Na podstawie art. 127 ust. 6  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne  (Dz. U. 2015 poz. 469) Starosta Jaworski informuje, że na wniosek Pani Agnieszki Hurna, ul. Zębcowska 49B/3, 63-400 Ostrów Wlkp., będącej pełnomocnikiem  P.H.U. „Agroma” Sp. z o.o., ul. Słowackiego 1, 59-400 Jawor, Landmann Polska Sp. z o.o., ul. Kuziennicza 13b, 59-400 Jawor oraz Lidl Polska Sp. z o.o., ul. Poznańska 48, 62-080 Tarnowo Podgórne, w dniu 17.08.2015 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków (wód opadowych i roztopowych) z terenu P.H.U. „Agroma” Sp. z o.o., Landmann Polska Sp. z o.o. oraz Lidl Polska Sp. z o.o. do kanalizacji deszczowej, a następnie do kanału Młynówka.

Z dokumentacją załączoną do wniosku zapoznać się można w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska 26 w godzinach od 730 do 1530.

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela prowadzący sprawę: referent Monika Świżewska,  pok. 303,  tel. 76 72 90 149.

Starostwo Powiatowe w Jaworze
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska
ul. Wrocławska  26
59-400 Jawor

 


 

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 23 lipca 2015 r.
o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego

 

Jawor, dnia 18.08.2015 r.


 

Jawor, dnia 17.08.2015 r.

GNiŚ.6341.33.2015

 

       OBWIESZCZENIE  STAROSTY  JAWORSKIEGO

 

Na podstawie art. 127 ust. 6  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469) Starosta Jaworski informuje, że na wniosek Pana Kazimierza Smolarczyka, kierownika zakładu „HYDROTECHNIKA” Biuro Projektowo-Wykonawcze Kazimierz Smolarczyk, ul. Asnyka 11/3 lok. 12,    59-220 Legnica będącego P.H.U. AGRO-PLUS, Małuszów 61, 59-424 Męcinka, w dniu 12.08.2015 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń wodnych – rowów przydrożnych, przepustów oraz studni na terenie działki o numerze ewidencyjnym 222/9 obręb Małuszów, gmina Męcinka oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu projektowanej drogi wewnętrznej L=658 m do posesji  nr 61 w Małuszowie oraz z powierzchni drogi krajowej nr 3 L=500m, znajdującej się na terenie działki o numerze ewidencyjnym 235 obręb Małuszów, gmina Męcinka.

Z dokumentacją załączoną do wniosku zapoznać się można w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska 26 w godzinach od 730 do 1530.

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela prowadzący sprawę: referent Monika Świżewska,  pok. 303,  tel. /76/  72-90-149.

 

Miejsce składania uwag i wniosków:

 

Starostwo Powiatowe w Jaworze
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska
ul. Wrocławska  26
59-400 Jawor

 


 

OBWIESZCZENIE
Zarząd Województwa Dolnośląskiego zawiadamia o opracowaniu i możliwości zapoznania się z projektami


 


 

OBWIESZCZENIE
Zarząd Województwa Dolnośląskiego zawiadamia o opracowaniu i możliwości zapoznania się z projektami


 


 

Jawor, dnia 07.07.2015 r.

GNiŚ.6341.31.2015

 

       OBWIESZCZENIE  STAROSTY  JAWORSKIEGO

 

Na podstawie art. 127 ust. 6  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne  (Dz. U. 2015 poz. 469) Starosta Jaworski informuje, że na wniosek Pani Agaty Synowiec-Juda, reprezentującej Biuro Projektowe SYNTECH Synowiec i Juda sp. j., ul. Urocza 22, 58-500 Jelenia Góra, będącej pełnomocnikiem Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział we Wrocławiu, ul. Ziębicka 44,  50-507 Wrocław, w dniu 02.07.2015 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rzeki Nysa Szalona  w km 20+085 przewodem przyłącza gazowego Ø 225 PE w związku z wymianą sieci gazowej niskiego ciśnienia w rejonie ul. Wieniawskiego, ul. Starojaworskiej, ul. Dąbrowskiego i Placu Wolności w Jaworze.

 

Z dokumentacją załączoną do wniosku zapoznać się można w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Starostwa Powiatowego w Jaworze,  ul. Wrocławska 26 w godzinach od 730 do 1530.

 

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela prowadzący sprawę: referent Monika Świżewska,  pok. 303,  tel. /76/  72-90-149.

 

Miejsce składania uwag i wniosków:

 

Starostwo Powiatowe w Jaworze
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska
ul. Wrocławska  26
59-400 Jawor
 


 

Jawor, dnia 03.07.2015 r.

GNiŚ.6341.29.2015

 

       OBWIESZCZENIE  STAROSTY  JAWORSKIEGO

 

Na podstawie art. 127 ust. 6  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469) Starosta Jaworski informuje, że na wniosek KORPO  Sp. z o.o., ul. Wrocławska 21a, 59-400 Jawor, w dniu 01.07.2015 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków oczyszczonych (wód opadowych i roztopowych) z terenu zakładu KORPO Sp. z o.o. do zabudowanego rowu melioracyjnego, odprowadzającego wody do kanału Młynówka.

Z dokumentacją załączoną do wniosku zapoznać się można w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Starostwa Powiatowego w Jaworze,  ul. Wrocławska 26 w godzinach od 730 do 1530.

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela prowadzący sprawę: referent Monika Świżewska,  pok. 303,  tel. /76/  72-90-149.
 

Miejsce składania uwag i wniosków:

 

Starostwo Powiatowe w Jaworze
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska
ul. Wrocławska  26
59-400 Jawor  

 


 

Jawor, dnia 29.06.2015 r.

GNiŚ.6341.28.2015

 

OBWIESZCZENIE  STAROSTY  JAWORSKIEGO

Na podstawie art. 127 ust. 6  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469) Starosta Jaworski informuje, że na wniosek Pana Edwarda Ziemba, Jastrowiec 26, 59-420 Bolków, w dniu 24.06.2015r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód powierzchniowych z cieku Świekotka oraz na budowę urządzenia wodnego – stawu na terenie działki o numerze ewidencyjnym 41/8 obręb Jastrowiec, gmina Bolków wraz z urządzeniami towarzyszącymi.

 

Z dokumentacją załączoną do wniosku zapoznać się można w terminie  14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska 26 w godzinach od 730 do 1530.

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela prowadzący sprawę: referent Monika Świżewska,  pok. 303,  tel. /76/  72-90-149.

                                                          

Miejsce składania uwag i wniosków:

 

Starostwo Powiatowe w Jaworze
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska
ul. Wrocławska  26
59-400 Jawor   

 


 

Jawor, dnia 29.06.2015 r.

GNiŚ.6341.25.2015
 

 OBWIESZCZENIE  STAROSTY  JAWORSKIEGO

Na podstawie art. 127 ust. 6  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469) Starosta Jaworski informuje, że na wniosek Pana Pawła Pabisiaka właściciela firmy „WOKAN - PROJEKT” Paweł Pabisiak, ul. Boya-Żeleńskiego 4, 59-400 Jawor będącego pełnomocnikiem AEP Rybicki, Zawada spółka jawna, ul. Cienie 18, 58-160 Świebodzice, w dniu 03.06.2015 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń wodnych – wylotu do rowu i studni chłonnej oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z parkingu oraz terenów utwardzonych wokół hali magazynowo-produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym znajdujących się na terenie działki o numerze ewidencyjnym 252 obręb Zębowice, gmina Paszowice wraz z przelewem do rowu znajdującego się w ciągu drogi gminnej na działce o numerze ewidencyjnym 33/13 obręb Zębowice, gmina Paszowice.

Z dokumentacją załączoną do wniosku zapoznać się można w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska 26 w godzinach od 730 do 1530.

 

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela prowadzący sprawę: referent Monika Świżewska,  pok. 303,  tel. /76/  72-90-149.

                                                          

Miejsce składania uwag i wniosków:

 

Starostwo Powiatowe w Jaworze
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska
ul. Wrocławska  26
59-400 Jawor   
 

 


 

Jawor, dnia 16.06.2015 r.

GNiŚ.6341.26.2015

 

       OBWIESZCZENIE  STAROSTY  JAWORSKIEGO

 

 

Na podstawie art. 127 ust. 6  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469) Starosta Jaworski informuje, że na wniosek GLOBAL COSMED GROUP S.A., ul. Kuziennicza 15, 59-400 Jawor, w dniu 03.06.2015r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

Z dokumentacją załączoną do wniosku zapoznać się można w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska 26 w godzinach od 730 do 1530.

 

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela prowadzący sprawę: referent Monika Świżewska,  pok. 303,  tel. /76/  72-90-149.

                                                          

Miejsce składania uwag i wniosków:

 

Starostwo Powiatowe w Jaworze
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska
ul. Wrocławska  26
59-400 Jawor      

                      

 


 

Jawor, dnia 16.06.2015 r.

GNiŚ.6343.6.2015

 

ZAWIADOMIENIE

 

w oparciu o art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

że w sprawie wydania decyzji dotyczącej rozwiązania zarządu Spółki Wodno-Ściekowej „Młynówka” oraz wyznaczenia osoby pełniącej jego obowiązki na podstawie art. 180 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469).

 

- został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji.

 

W myśl art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania administracyjnego mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 28 kpa stroną jest każdy, czyjego interesu lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze wzglądu na swój interes prawny lub obowiązek.

 

W związku z powyższym Starosta Jaworski informuje zainteresowanych, że można zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami ww. sprawy w terminie 10 dni  od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Starostwa Powiatowego w Jaworze w pokoju 303 w godzinach od 730 do 1530.

Otrzymują :

 1. Spółka Wodno-Ściekowa ,,Młynówka”ul. Poniatowskiego  2559-400 Jawor
 2. Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jaworze
 3. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Jaworze
 4. aa

Sprawę prowadzi: Monika Świżewska tel. 76 72 90 149

 


 

Jawor, dnia 15.06.2015 r.

GNiŚ.6341.24.2015

 

       OBWIESZCZENIE  STAROSTY  JAWORSKIEGO

 

Na podstawie art. 127 ust. 6  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne  (Dz. U. 2015 poz. 469) Starosta Jaworski informuje, że na wniosek Pana Zbigniewa Dziedzic, reprezentującego Rejonowy Związek Spółek Wodnych, ul. Orkana 84A, 58-307 Wałbrzych, będącego pełnomocnikiem Gminy Wałbrzych, pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, w dniu 15.06.2015 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rzeki Pełcznicy kanalizacją sanitarną prowadzoną do budynku mieszkalnego przy ul. Niepodległości 71 na terenie działki o numerze ewidencyjnym 499/6 obręb nr 33 Podgórze, miasto Wałbrzych.

Z dokumentacją załączoną do wniosku zapoznać się można w terminie  14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska 26 w godzinach od 730 do 1530.

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela prowadzący sprawę: referent Monika Świżewska,  pok. 303,  tel. /76/  72-90-149.

Miejsce składania uwag i wniosków:

 

Starostwo Powiatowe w Jaworze
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska
ul. Wrocławska  26
59-400 Jawor        

 


 

Jawor, dnia 15.06.2015 r.

GNiŚ.6341.23.2015

 

       OBWIESZCZENIE  STAROSTY  JAWORSKIEGO

 

Na podstawie art. 127 ust. 6  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469) Starosta Jaworski informuje, że na wniosek Pana Zbigniewa Dziedzic, reprezentującego Rejonowy Związek Spółek Wodnych, ul. Orkana 84A, 58-307 Wałbrzych, będącego pełnomocnikiem Gminy Wałbrzych, pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, w dniu 15.06.2015 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rzeki Pełcznicy kanalizacją sanitarną prowadzoną do budynku mieszkalnego przy ul. Niepodległości 57 na terenie działki o numerze ewidencyjnym 502 obręb nr 33 Podgórze, miasto Wałbrzych.

Z dokumentacją załączoną do wniosku zapoznać się można w terminie  14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Starostwa Powiatowego w Jaworze,  ul. Wrocławska 26 w godzinach od 730 do 1530.

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela prowadzący sprawę: referent Monika Świżewska,  pok. 303,  tel. /76/  72-90-149.

 

 

Miejsce składania uwag i wniosków:

 

Starostwo Powiatowe w Jaworze
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska
ul. Wrocławska  26
59-400 Jawor                  

 


Jawor, dnia 19.05.2015 r.

GNiŚ.6343.6.2015

 

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

 

w oparciu o art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 19.05.2015 r. wszczęte zostało z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie rozwiązania zarządu Spółki Wodno-Ściekowej „Młynówka” oraz wyznaczenia osoby pełniącej jego obowiązki na podstawie art. 180 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469).

Postępowanie administracyjne zakończone zostanie wydaniem stosownej decyzji.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, aby zapewnić stronom czynny udział w prowadzonym postępowaniu, przed wydaniem decyzji strony mogą zapoznać się i wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów w siedzibie tut. Wydziału w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Niezgłoszenie uwag lub ewentualnego sprzeciwu w powyższej sprawie w tym terminie, traktowane będzie jako przychylenie się strony do wydania decyzji.

Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Starostwa Powiatowego w Jaworze w pokoju 303 w godzinach od 730 do 1530.


Otrzymują :

 1. Spółka Wodno-Ściekowa ,,Młynówka”
  ul. Poniatowskiego  25
  59-400 Jawor
 2. Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jaworze
 3. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Jaworze
 4. aa

Sprawę prowadzi: Monika Świżewska tel. 76 72 90 149

 


 

Jawor, dnia 07.05.2015 r.

GNiŚ.6341.20.2015

 

OBWIESZCZENIE  STAROSTY  JAWORSKIEGO

Na podstawie art. 127 ust. 6  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne  (Dz. U. 2015 poz. 469) Starosta Jaworski informuje, że na wniosek Pana Pawła Pabisiaka właściciela firmy „WOKAN - PROJEKT” Paweł Pabisiak, ul. Boya-Żeleńskiego 4, 59-400 Jawor będącego pełnomocnikiem AEP Rybicki, Zawada spółka jawna, ul. Cienie 18, 58-160 Świebodzice, w dniu 16.04.2015 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego – wylotu do rowu oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z połaci dachowej hali magazynowo-produkcyjnej z częścią biurową znajdującej się na terenie działki o numerze ewidencyjnym 252 obręb Zębowice, gmina Paszowice do rowu znajdującego się w ciągu drogi gminnej na działce o numerze ewidencyjnym 33/13 obręb Zębowice, gmina Paszowice.

 

Z dokumentacją załączoną do wniosku zapoznać się można w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska 26 w godzinach od 730 do 1530.

 

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela prowadzący sprawę: referent Monika Świżewska,  pok. 303,  tel. /76/  72-90-149.
 

Miejsce składania uwag i wniosków:

 

Starostwo Powiatowe w Jaworze
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska
ul. Wrocławska  26
59-400 Jawor                                                            

                          


Jawor, dnia 04.05.2015 r.

GNiŚ.6341.18.2015

 

OBWIESZCZENIE  STAROSTY JAWORSKIEGO

 

Na podstawie art. 127 ust. 6  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469) Starosta Jaworski informuje, że na wniosek Pana Mariusza Szyrner właściciela firmy Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „PROGRESS”, ul. Lipowa 23, 58-173 Roztoka będącego pełnomocnikiem Gminy Mściwojów, Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów, w dniu 10.04.2015 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń wodnych – dwóch studni chłonnych oraz wylotu do rowu oraz na szczególne korzystanie z wód
w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu przebudowywanej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Targoszynie znajdującej się na terenie działki o numerze ewidencyjnym 46 obręb Targoszyn, gmina Mściwojów.

Z dokumentacją załączoną do wniosku zapoznać się można w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Starostwa Powiatowego w Jaworze,  ul. Wrocławska 26 w godzinach od 730 do 1530.

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela prowadzący sprawę: referent Monika Świżewska,  pok. 303,  tel. /76/  72-90-149.

 

Miejsce składania uwag i wniosków:

 

Starostwo Powiatowe w Jaworze
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska
ul. Wrocławska  26
59-400 Jawor 

 


 

Jawor, dnia 09.03.2015 r.

GNiŚ.6341.9.2015

 

       OBWIESZCZENIE  STAROSTY  JAWORSKIEGO

 

Na podstawie art. 127 ust. 6  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) Starosta Jaworski informuje, że na wniosek Pani Anny Konarskiej właścicielki firmy GEOKONAR Geodezja, Projektowanie i Wykonawstwo mgr inż. Anna Konarska, ul. Galileusza 6/7, 59-220 Legnica będącej pełnomocnikiem Nadleśnictwa Jawor, ul. Myśliborska 3, 59-400 Jawor, w dniu 02.03.2015 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń wodnych – rowów przydrożnych wraz z przepustami na terenie Nadleśnictwa Jawor, droga leśna w leśnictwie Siedmica – dojazd pożarowy, działka nr 227 obręb Jastrowiec, gmina Bolków w km 0+000,00 – 0+648,60.

Z dokumentacją załączoną do wniosku zapoznać się można w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Starostwa Powiatowego w Jaworze,  ul. Wrocławska 26 w godzinach od 730 do 1530.

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela prowadzący sprawę: referent Monika Świżewska,  pok. 303,  tel. /76/  72-90-149.

Miejsce składania uwag i wniosków:

Starostwo Powiatowe w Jaworze
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska
ul. Wrocławska  26
59-400 Jawor            

 


 

Jawor, dnia 16.02.2015 r.

GNiŚ.6341.4.2015

 

OBWIESZCZENIE  STAROSTY  JAWORSKIEGO   

 

Na podstawie art. 127 ust. 6  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. j.t. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) Starosta Jaworski informuje, że w dniu 28.08.2014 r., na wniosek Pani Anny Konarskiej właścicielki firmy GEOKONAR Geodezja, Projektowanie i Wykonawstwo mgr inż. Anna Konarska, ul. Galileusza 6/7, 59-220 Legnica będącej pełnomocnikiem Gminy Bolków, Rynek 1, 59-420 Bolków, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych ze studni znajdującej się na działce 348/1 obręb Kaczorów, gmina Bolków.

 

Z dokumentacją załączoną do wniosku zapoznać się można w terminie  14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska 26 w godzinach od 730 do 1530.

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela prowadzący sprawę: referent Monika Świżewska,  pok. 303,  tel. /76/  72-90-149.

 
Miejsce składania uwag i wniosków:

Starostwo Powiatowe w Jaworze
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska
ul. Wrocławska  26
59-400 Jawor                          

                                     


Jawor, dnia 13.02.2015 r.


GNiŚ.6341.6.2015OBWIESZCZENIE  STAROSTY  JAWORSKIEGO
 Na podstawie art. 127 ust. 6  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. j.t. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) Starosta Jaworski informuje, że w dniu 06.02.2015 r., na wniosek Pani Ewy Twardysko właścicielki firmy „GEOTECH” - Ewa Twardysko, ul. Ks. Bolka 18/1, 58-100 Świdnica będącej pełnomocnikiem LIVED Monika Brocka, ul. Rycerska 15/9, 59-220 Legnica, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego – studni na terenie działki o numerze ewidencyjnym 760 obręb 8 Zacisze, miasto Jawor.

Z dokumentacją załączoną do wniosku zapoznać się można w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska 26 w godzinach od 730 do 1530.

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela prowadzący sprawę: referent Monika Świżewska,  pok. 303,  tel. /76/  72-90-149.

 
Miejsce składania uwag i wniosków:

Starostwo Powiatowe w Jaworze
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska
ul. Wrocławska  26
59-400 Jawor                                        
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczak Izabela
(2015-02-13 10:11:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzozowski Jarosław
(2019-11-25 09:37:27)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki