☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Sobota 02.03.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rok 2015

NUMER
UCHWAŁY
DATA  PODJĘCIA W SPRAWIE TERMIN
OBOWIĄZYWANIA

XVII/70/15

załącznik

30 grudnia
2015 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2016-2020 z dniem podjęcia

XVII/69/15

załącznik

30 grudnia
2015 r.
w sprawie budżetu na 2016 r. z dniem podjęcia
z mocą od
1.01.2016

XVII/68/15

załącznik

30 grudnia
2015 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2015-2020 z dniem podjęcia

XVII/67/15

załącznik

30 grudnia
2015 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok z dniem podjęcia
XVII/66/15 30 grudnia
2015 r.
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

po upływie 14 dni
od ogłoszenia
w DzUWD

ROZSTRZYGNIECIE NADZORCZE

XVII/65/15 30 grudnia
2015 r.
w sprawie zmiany składu Komisji Statutowej z dniem podjęcia
XVII/64/15 30 grudnia
2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Jaworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016 z dniem
01.01.2016r.

XVII/63/15

załącznik

30 grudnia
2015 r.
w sprawie przyjęcia Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób Stosujących Przemoc w Rodzinie Powiatu Jaworskiego na lata 2016-2020 z dniem
01.01.2016r.
XVI/62/15 15 grudnia
2015 r.
w sprawie powierzenia zadania Gminie Paszowice z dniem podjęcia
XVI/61/15 15 grudnia
2015 r.
w sprawie powierzenia zadania publicznego Gminie Męcinka z dniem podjęcia

XV/60/15

załącznik

26 listopada
2015
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2015-2020 z dniem podjęcia

XV/59/15

załącznik

26 listopada
2015
w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok z dniem podjęcia
XV/58/15 26 listopada
2015
w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/142/08 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Jaworskiego do Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" z dniem podjęcia

XV/57/15

załącznik

26 listopada
2015
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Jaworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2015 z dniem podjęcia
z mocą od
1.01.2016

XV/56/15

załącznik

26 listopada
2015
zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w roku 2015 na realizacjwe zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Jaworskiego z dniem podjęcia

XIV/55/15

załącznik

29 października
2015
w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok z dniem podjęcia

XIV/54/15

załącznik

29 października
2015 r.
zmieniające Uchwałę Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w roku 2015 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Jaworskiego z dniem podjęcia

XIII/53/15

załącznik

24 września
2015 r.
zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w roku 2015 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Jaworskiego z dniem podjęcia

XIII/52/15

załącznik

24 września
2015 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok z dniem podjęcia

XIII/51/15

załącznik:
1, 2

24 września
2015 r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Jaworski, udostępnianych dla operatorów i przewoźników, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków i ustalenia stawki kwotowej opłat za korzystanie z nich po upływie 14 dni
od ogłoszenia
w DzUWD

XII/50/15

załącznik

8 września
2015 r.
w sprawie: zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego z dniem podjęcia

XII/49/15

załącznik

8 września
2015 r.
w sprawie zmian w budżecie na  2015  rok z dniem podjęcia

XII/48/15

załącznik

8 września
2015 r.
w sprawie zmiany nazwy oraz nadania statutu placówce opiekuńczo-wychowawczej z dniem podjęcia

XI/47/15

załącznik

27 sierpnia
2015 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2015-2020 z dniem podjęcia

XI/46/15

załącznik

27 sierpnia
2015 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok z dniem podjęcia

XI/45/15

załącznik:
1,2

27 sierpnia
2015 r.
w sprawie utworzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Bolkowie z dniem podjęcia
XI/44/15 27 sierpnia
2015 r.
w sprawie ograniczenia lub zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiorniku wodnym "Słup"

po upływie 14 dni
od ogłoszenia
w DzUWD

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

XI/43/15

załącznik

27 sierpnia
2015 r.
zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w spr. określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w roku 2015 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Jaworskiego z dniem podjęcia
z mocą od
1.07.2015 r.
X/42/15 25 czerwca
2015 r.
w sprawie powierzenia zadania publicznego Gminie Paszowice z dniem podjęcia
X/41/15 25 czerwca
2015 r.
w sprawie powierzenia zadania publicznego Gminie Męcinka z dniem podjęcia
X/40/15 25 czerwca
2015 r.
w sprawie powierzenia zadania publicznego Gminie Męcinka z dniem podjęcia
X/39/15 25 czerwca
2015 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu po ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym

X/38/15

załącznik:
1, 2

25 czerwca
2015 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Jaworskiego na okres od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r.

po ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym

 

X/37/15

załącznik

25 czerwca
2015 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2015-2020 z dniem podjęcia

X/36/15

załącznik

25 czerwca
2015 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok z dniem podjęcia
X/35/15 25 czerwca
2015 r.
w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Jaworze za rok 2014 z dniem podjęcia
X/34/15 25 czerwca
2015 r.
w sprawie rozpatrzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2014 rok z dniem podjęcia

IX/33/15

załącznik:
1,2

21 maj
2015 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok z dniem podjęcia
VIII/32/15 30 kwietnia
2015 r.
pozbawienia drogi kategorii powiatowej po upływie 14 ni od ogłoszenia
w DzUWD z mocą obowiąz.
od 01.01.2016 r.

VII/31/15

załącznik

26 marca
2015 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2015-2020 z dniem
podjęcia

VII/30/15

załącznik

26 marca
2015 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2015 r. z dniem
podjęcia

VII/29/15

załącznik:
1, 2

26 marca
2015 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Jaworskiego na okres od 1 maja 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r.

po ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

VII/28/15

załącznik

26 marca
2015 r.
w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w roku 2015 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Jaworskiego z dniem
podjęcia

VII/27/15

załącznik

26 marca
2015 r.
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017 z dniem
podjęcia
z mocą od
1.01.2015 r.
VII/26/15 26 marca
2015 r.
w sprawie ustalenia treści zmian w Statucie Związku z dniem
podjęcia
VII/25/15 26 marca
2015 r.
w sprawie określenia składu oraz przedmiotu działania Komisji Rewizyjnej z dniem
podjęcia

VI/24/15

załącznik

26 luty
2015 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2015-2020 z dniem
podjęcia

VI/23/15

załącznik

26 luty
2015 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok. z dniem
podjęcia

V/22/15

załącznik

29 stycznia
2015 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2015-2020 z dniem
podjęcia

V/21/15

załącznik

29 stycznia
2015 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok. z dniem
podjęcia

V/20/15

załącznik

29 stycznia
2015 r.
zmieniające uchwałę w sprawie utworzenia zespołu placówek oświatowych o nazwie Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologicznego i Doradztwa Metodycznego w Jaworze z dniem
podjęcia
z mocą od
1.02.2015 r.
IV/19/15 16 stycznia
2015 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Jaworskiego do Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" z dniem
podjęcia
IV/18/15 16 stycznia
2015 r.
w sprawie zmian w Statucie Powiatu Jaworskiego po ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym
IV/17/15 16 stycznia
2015 r.
w sprawie wyemitowania obligacji przez Powiat Jaworski na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu z dniem
podjęcia

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczak Izabela
(2015-01-27 10:35:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzozowski Jarosław
(2019-09-09 11:53:53)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 63221