☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Niedziela 04.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

rok 2013

 

Nr kolejny
uchwały zarządu

Data
podjęcia

Przedmiot ustalenia spraw Termin
obowiązywania

200/2013

załącznik

5 grudnia
2013 r.
w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie w specjalnościach i formach proponowanych przez dyrektorów szkół i placówek na rok 2014 z dniem
podjęcia
z mocą od 1.01.2014 r.
199/2013 5 grudnia
2013 r.
w sprawie ufundowania sztandaru dla Komedy Powiatowej Policji w Jaworze z dniem
podjęcia
198/2013 5 grudnia
2013 r.
w sprawie zmiany prawa użytkowania wieczystego działki gruntu stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Powiatu Jaworskiego w udziale 86/100 cz. na prawo użytkowania wieczystego działek stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym IS-Polska Sp. z o.o. z/s w Jaworze przy ul. Wrocławskiej 26A. z dniem
podjęcia
197/2013 14 listopada
2013 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jaworze Ireny Stolarczyk do złożenia i realizacji wniosku o dofinansowanie zadania "Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej (budynek "A") przewidziany do realizacji w miejscowości Mierczyce nr 34" z dniem
podjęcia

196/2013

załącznik

14 listopada
2013 r.
w sprawie projektu Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2014 - 2020 z dniem
podjęcia

195/2013

załącznik

14 listopada
2013 r.
w sprawie projektu budżetu na 2014 rok z dniem
podjęcia

194/2013

załącznik

23 października
2013 r.
w sprawie przedłużenia powierzenia zadań doradcy metodycznego Pani Katarzynie Lewszyk z dniem
podjęcia
z mocą od 1.09.2013 r.
193/2013 8 października
2013 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Beacie Zalewskiej - Dyrektorowi Zespołu Szkół Agrobiznesu im. Wincentego Witosa w Bolkowie do podpisania umowy finansowej oraz wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu nr 2013-1-PL1-LE001-37199 "Nowoczesne hotelarstwo - zagraniczne jako krok na drodze sukcesu zawodowego" w ramach programu Leonardo da Vinci z dniem
podjęcia

192/2013

załącznik

8 października
2013 r.
w sprawie zatwierdzenia treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. "Prowadzenie na zlecenie Powiatu Jaworskiego całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego do 14 dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej" z dniem
podjęcia
191/2013 8 października
2013 r.
w sprawie uzgodnienia w zakresie zadań samorządowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w granicach miasta Bolków, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko z dniem
podjęcia
190/2013 18 września 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wyłączenia z drogi powiatowej nr 2822 D relacji Jawor - Myslibórz wydzielonych działek z dniem
podjęcia
189/2013 29 sierpnia
2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dziennika lekcyjnego wyłącznie w formie elektronicznej w Zespole Szkół Agrobiznesu im/ Wincenta Witosa w Bolkowie z dniem
podjęcia

188/2013

- informacja budżet

- informacja WPF

13 sierpnia
2013 r.
w sprawie przyjęcia i przedstawienia Radzie Powiatu informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Jaworskiego za I półrocze 2013 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 r. z dniem
podjęcia
187/2013 13 sierpnia
2013 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Marcina Jankowskiego ubiegającego się o awans zawodowy ma stopień nauczyciela mianowanego z dniem
podjęcia
186/2013 13 sierpnia
2013 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Marty Pancewicz ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego z dniem
podjęcia
185/2013 13 sierpnia
2013 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Natkaniec - Kułagi ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego z dniem
podjęcia
184/2013 13 sierpnia
2013 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Edyty Walczak ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego z dniem
podjęcia
183/2013 13 sierpnia
2013 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Beaty Puton ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego z dniem
podjęcia
182/2013 13 sierpnia
2013 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Magdaleny Dańczury ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego z dniem
podjęcia

181/2013

załącznik

1 sierpnia
2013 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej w 2013 r. z dniem
podjęcia

180/2013

załącznik

1 sierpnia
2013 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Jaworze na rok szkolny 2013/2014 z dniem
podjęcia
179/2013 24 lipca
2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespołu Schronisk Młodzieżowych w Jaworze z dniem
podjęcia
178/2013 24 lipca
2013 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej częściowego pozbawienia drogi nr 2204D kategorii drogi powiatowej z dniem
podjęcia
177/2013 24 lipca
2013 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej częściowego pozbawienia drogi nr 2181D kategorii drogi powiatowej z dniem
podjęcia
176/2013 24 lipca
2013 r.
w sprawie upoważnienia członków Zarządu do czynności prawnych polegających na emisji obligacji z dniem
podjęcia
175/2013 24 lipca
2013 r.
w sprawie wyemitowania obligacji przez Powiat Jaworski na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu z dniem
podjęcia

174/2013

załącznik

11 lipca
2013 r.
w sprawie zatwierdzenia wysokości opłat za usługi świadczone w Powiatowym Zespole Schronisk Młodzieżowych w Jaworze, ul. Starojaworska 7 z dniem
podjęcia
z mocą
od 1.09.2013 r.
173/2013 10 lipca
2013 r.
w sprawie uzgodnienia projektu zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko z dniem
podjęcia

172/2013

załącznik

03 lipca
2013 r.
w sprawie zatwierdzenia treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. "Prowadzenie na zlecenie Powiatu Jaworskiego całodobowej placówki opiekuńczo- wychowawczej typu socjalizowanego do 14 dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej z dniem
podjęcia
171/2013 19 czerwca
2013 r.
w sprawie umorzenia należności z dniem
podjęcia
170/2013 21 maja
2013 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dróg Nr 2208D i 2209D kategorii dróg powiatowych z dniem
podjęcia
169/2013 16 maja
2013 r.
w sprawie umorzenia zaległej należności od Pana Tadeusza Fortuny z dniem
podjęcia
168/2013 16 maja
2013 r.
w sprawie umorzenia zaległej należności od firmy PPH BOJEN sp. z o.o.w Bolkowie z dniem
podjęcia

167/2013

Regulamin

16 maja
2013 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez fundacje i organizacje pozarządowe w roku 2013 oraz uchwalenia regulaminu jej pracy z dniem
podjęcia
166/2013 24 kwietnia
2013 r.
w sprawie zatrudnienia Dyrektora Powiatowego Zespołu Schronisk Młodzieżowych w Jaworze z dniem
podjęcia
165/2013 18 kwietnia
2013 r.
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu z dniem
podjęcia
164/2013 18 kwietnia
2013 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdań dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Jaworski ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2012 z dniem
podjęcia
163/2013 18 kwietnia
2013 r.
w sprawie rozłożenia na raty i częściowego umorzenia należności z dniem
podjęcia
162/2013 28 marca
2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Jaworze do wykonania czynności związanych z gospodarowaniem nieruchomościami - drogami powiatowymi z dniem
podjęcia

161/2013

Sprawozdanie
opis
tabela

28 marca
2013 r.
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Jaworskiego za 2012 r. z dniem
podjęcia
160/2013 13 marca
2013 r.
w sprawie ustanowienia służebności drogowej pojazdu i przechodu dla działki stanowiącej własność Powiatu Jaworskiego w Bolkowie w obrębie nr 2 oznaczonej nr ewidencyjnym 478/2 z dniem
podjęcia
159/2013 28 luty
2013 r.
zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu w Jaworze w sprawie ustalenia naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu jaworskiego z dniem
podjęcia

158/2013

załącznik:
1, 2

14 lutego
2013 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania oferta realizację zadań publicznych w 2013 r. oraz uchwalenia regulaminu jej pracy z dniem
podjęcia
157/2013

załącznik
14 lutego
2013 r.
w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie w specjalnościach i formach proponowanych przez dyrektorów szkół i placówek na rok 2013 z dniem
podjęcia z mocą
od 1 stycznia
2013 r.
156/2013 31 stycznia
2013 r.
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznych z tytułu trwałego zarządu z dniem
podjęcia
155/2013 31 stycznia
2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Domu Małych Dzieci w Jaworze z dniem
podjęcia
154/2013 31 stycznia
2013 r.
w sprawie wysokości stawki dotacji na jednego ucznia w szkole niepublicznej dla dorosłych posiadających uprawnienia szkoły publicznej na rok 2013 z dniem
podjęcia
z mocą od
1 stycznia
2013 r.
153/2013 16 stycznia
2013 r.
w sprawie naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu jaworskiego z dniem
podjęcia

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczak Izabela
(2013-02-01 14:08:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzozowski Jarosław
(2019-08-08 13:14:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 42171