Uchwały Rady Powiatu 2012 rok

 

UCHWAŁY RADY POWIATU 
2012 ROK

 

NR UCHWAŁY DATA PODJĘCIA W SPRAWIE TERMIN OBOWIĄZYWANIA
XXXIII/153/12

załaczniki:
1 2;  3
28 grudnia
2012 r.
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2013 - 2020 z dniem podjęcia
XXXIII/152/12 28 grudnia
2012 r.
w sprawie budżetu na 2013 r. UCHWAŁ NIE ZOSTAŁA PODJĘTA
XXXIII/151/12 28 grudnia
2012 r.
w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Jaworskiego w Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego z dniem podjęcia

XXXIII/150/12

STATUT

28 grudnia
2012 r.
w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego z dniem podjęcia
XXXIII/149/2012 28 grudnia
2012
w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego z dniem podjęcia
XXXIII/148/12 28 grudnia
2012 r.
w sprawie Uchwały nr XXIX/131/2012 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 27.09.2012 r. w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Jaworskiego w Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego z dniem podjęcia
XXXIII/147/12 28 grudnia
2012 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIX/130/12 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 27.09.2012 r. w sprawie przyjęcia statutu Związku powiatów Województwa Dolnośląskiego z dniem podjęcia
XXXIII/146/12 28 grudnia
2012 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIX/129/2012 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 27.09.2012 r. w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego z dniem podjęcia

XXXIII/145/12

załacznik

28 grudnia
2012 r.
zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w sprawie określenia zadań podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  przypadających według algorytmu w roku 2012 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Jaworskiego z dniem podjęcia

XXXIII/144/12

załączniki:
1; 2; 2A; 2B

28 grudnia
2012 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2012-2017 z dniem podjęcia
XXXIII/143/12 28 grudnia
2012 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok z dniem podjęcia

XXXII/142/12

załączniki:
1; 2; 2a; 2b;

29 listopada
2012 r.
w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2012 - 2017 z dniem podjęcia
XXXII/141/12 29 listopada
2012 r.
w sprawie zmian w budżecie na  2012 rok z dniem podjęcia

XXXII/140/12

Załącznik

29 listopada
2012 r.
zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w roku 2012 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Jaworskiego z dniem podjęcia

XXXII/139/12

Program

29 listopada
2012 r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Jaworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2013 z dniem podjęcia
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

XXXI/138/12

załącznik

14 listopada
2012 r.
zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w roku 2012 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiat Jaworski z dniem podjęcia

XXX/137/12

załączniki nr:
1, 2, 2a, 2b

25
października
2012 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2012-2017 z dniem podjęcia
XXX/136/12 25
października
2012 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok z dniem podjęcia
XXX/135/12 25
października
2012 r.
w sprawie wyemitowania obligacji przez Powiat Jaworski oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu z dniem podjęcia
XXX/134/12 25
października
2012 r.
w sprawie sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Jaworskiego z dniem podjęcia
z mocą obowiązującą
od dnia 1 września 2012
r.
XXX/133/12 25
października
2012 r.
w sprawie uchwały Rady Powiatu w Jaworze w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków po upływie 14 dni od jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym
XXIX/132/12 27 września 2012 r. w sprawie zamiaru powierzenia Gminie Mściwojów zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi na terenie Powiatu Jaworskiego z dniem podjęcia
XXIX/131/12 27 września 2012 r. w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Jaworskiego w Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego z dniem podjęcia
XXIX/130/12
Statut
27 września 2012 r. w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XXIX/129/12 27 września 2012 r. w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego z dniem podjęcia
XXIX/128/12 27 września 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego z dniem podjęcia
XXIX/127/12 27 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok z dniem podjęcia
XXIX/126/12 27 września 2012 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej powiatu - Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz nadania jej statutu z dniem podpisania
XXVII/125/12 30 sierpnia
2012 r.
w sprawie odmowy wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia wynikających z umowy o prace warunków pracy i płacy radnego z dniem podjęcia

XXVII/124/12

załącznik

30 sierpnia
2012 r.
zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w roku 2012 na realizację z dniem podjęcia

XXVII/123/12

załączniki nr:
1, 2, 2a, 2b

30 sierpnia
2012 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2012 - 2017 z dniem podjęcia
XXVII/122/12 30 sierpnia
2012 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok z dniem podjęcia
XXVII/121/12 30 sierpnia
2012 r.
zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pn. "Powiatowy Zespół Schronisk Młodzieżowych w Jaworze" z dniem podjęcia
z mocą od 1 września 2012 r.
XXVII/120/2012 30 sierpnia
2012 r.
w sprawie wysokości opłat za usuniecie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu po upływie 14 dni od jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym
XXVI/119/12 5 lipca
2012 r.
zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Jaworskiego w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego po upływie 14 dni od jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym
XXVI/118/12 5 lipca
2012 r.
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Edukacji, Zdrowia Kultury i Polityki Społecznej z dniem podjęcia
XXVI/117/12 5 lipca
2012 r.
w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Edukacji, Zdrowia Kultury i Polityki Społecznej z dniem podjęcia
XXVI/116/12 5 lipca
2012 r.
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Publicznego z dniem podjęcia
XXVI/115/12 5 lipca
2012 r.
w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Publicznego z dniem podjęcia
XXVI/114/12 5 lipca
2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu osobowego oraz przedmiotu działania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Bezpieczeństwa, Rolnictwa, Ochrony środowiska i Integracji Europejskiej z dniem podjęcia
XXVI/113/12 5 lipca
2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu osobowego oraz przedmiotu działania Komisji Edukacji, Zdrowia, Kultury i Polityki Społecznej z dniem podjęcia

XXV/112/12

załącznik

28 czerwca
2012 r.
zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w roku 2012 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej si społecznej dla Powiatu Jaworskiego z dniem podjęcia
XXV/111/12 28 czerwca
2012 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XIX/80/12 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub części łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej po upływie 14 dni od jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym

XXV/110/12

załączniki:
1, 2, 2A, 2B,

28 czerwca
2012 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2012 - 2017 z dniem podjęcia
XXV/109/12 28 czerwca
2012 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok z dniem podjęcia

XXIV/108/12

Uchwała RIO dot. stwierdzenia nieważności uchwały w spr. absolutorium

14 czerwca
2012 r.
w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Jaworze za rok 2011 z dniem podjęcia
XXIV/107/12 14 czerwca
2012 r.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego na 2011 rok oraz sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2011 rok z dniem podjęcia
XXIII/106/12 31 maja
2012 r.
w sprawie zmian w budżecie na 201 rok z dniem podjęcia
XXIII/105/12 31 maja
2012 r.
w sprawie: wyemitowania obligacji przez Powiat Jaworski oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu z dniem podjęcia
XXIII/104/12 31 maja
2012 r.
w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze z dniem podjęcia
XXIII/103/12 31 maja
2012 r.
w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze z dniem podjęcia
XXIII/102/12 31 maja
2012 r.
w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład I Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworze z dniem podjęcia
XXII/101/12 26 kwietnia
2012 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Powiatu Jaworskiego Stanisława Laskowskiego z dniem podjęcia
XXII/100/12 26 kwietnia
2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu osobowego oraz przedmiotu działania Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Publicznego z dniem podjęcia
XXII/99/12 26 kwietnia
2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu osobowego oraz przedmiotu działania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Bezpieczeństwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Integracji Europejskiej z dniem podjęcia
XXII/98/12 26 kwietnia
2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu osobowego oraz przedmiotu działania Komisji Edukacji, Zdrowia, Kultury i Polityki Społecznej z dniem podjęcia
XXII/97/12 26 kwietnia
2012 r.
w sprawie ustalenia składu liczbowego stałych komisji Rady Powiatu Jaworskiego z dniem podjęcia
XXII/96/12 26 kwietnia
2012 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok z dniem podjęcia

XXII/95/2012

załącznik

26 kwietnia
2012 r.
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu rozwoju pieczy zastępczej z dniem podjęcia
XXII/94/12 26 kwietnia
2012 r.
w sprawie likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego w Jaworze z dniem podjęcia

XXI/93/12

załącznik

29 marca
2012 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Jaworskiego na okres od 1 maja 2012 r. do 30 kwietnia 2013 r. po upływie 14 dni od jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym

XXI/92/12

załącznik
 

 

29 marca
2012 r.
w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w roku 2012 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Jaworskiego z dniem podjęcia

XXI/91/12

załączniki:
122A2B

29 marca
2012 r.
w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2012 - 2017 z dniem podjęcia
XXI/90/12 29 marca
2012 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2012 r. z dniem podjęcia
XXI/89/12 29 marca
2012 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzących w skład I Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworze z dniem podjęcia
XXI/88/12 29 marca
2012 r.
w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze z dniem podjęcia
XXI/87/12 29 marca
2012 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze z dniem podjęcia
XIX/86/12 29 luty
2012 r.

w sprawie zmian w uchwale nr II/6/10 dotyczących określenia składu oraz przedmiotu działania Komisji Rewizyjnej

z dniem podjęcia
XIX/85/12 29 luty
2012 r.

w sprawie zamiaru likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego w Jaworze

z dniem podjecia

XIX/84/12

załączniki:
1; 2; 2A; 2B;

29 luty
2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2012-2017

z dniem podjęcia

XIX/83/12

29 luty
2012 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

z dniem podjęcia

XIX/82/12

29 luty
2012 r.

w sprawie zmian w Statucie Powiatu Jaworskiego

po upływie 14 dni od jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym

XIX/81/12

29 luty
2012 r.

w sprawie wydzierżawienia miejsca pod przekaźnik internetowy na budynku magazynowym stanowiącym własność Powiatu Jaworskiego

z dniem podjęcia

XIX/80/12

29 luty
2012 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub części łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

po upływie 14 dni od jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym
XVIII/79/12 26 stycznia
2012 r.

w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego Gminie Mściwojów

z dniem podjęcia

XVIII/78/12

załącznik

26 stycznia
2012 r.

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Jaworskiego

po upływie 14 dni od jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym
XVIII/77/12 26 stycznia
2012 r.

w sprawie statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze

z dniem podjęcia
z mocą obowiązującą
od dnia 1 stycznia 2012
r.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczak Izabela
(2012-01-31 08:57:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Sajdak Mateusz
(2020-04-22 12:43:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki