☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Środa 18.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rok 2012

 2012 rok
 
 

 

 NR KOLEJNY UCHWAŁY ZARZĄDU

 

DATA PODJĘCIA

PRZEDMIOT USTALENIA SPRAW

TERMIN OBOWIĄ-
ZYWANIA
 

152/2012 19 grudnia
2012 r.
w sprawie nieodpłatnego przejęcia do powiatowego zasobu nieruchomości, nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Paszowice, położonej w obrębie Zębowice gmina Paszowice, oznaczonej numerem ewidencyjnym 200/11 powierzchni 0,1198 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr LE1J/00020279/6 z dniem
podjęcia
151/2012 13 grudnia
2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Jaworze do wykonywania czynności związanych z gospodarowaniem nieruchomościami - drogami powiatowymi z dniem
podjęcia

150/2012

Regulamin

13 grudnia
2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu organizacyjnego Domu Małych Dzieci w Jaworze z dniem
podjęcia

 z mocą od 01.01.2013 r.
149/2012 13 grudnia
2012 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Bogusławie Kałużnej - Dyrektorowi Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Jaworze do prowadzenia czynności związanych z realizacją projektu  pn. "Pilotażowy model doskonalenia nauczycieli zewnętrznego wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie jaworskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 z dniem
podjęcia

148/2012

Plan pracy...

29 listopada
2012 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Jaworze na okres od dnia 1 stycznia do 31 sierpnia
2013 r.
z dniem
podjęcia
147/2012 29 listopada
2012 r.
w sprawie zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jaworze z dniem
podjęcia
146/2012 29 listopada
2012 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Agrobiznesu im. Wincentego Witosa w Bolkowie Pani Beacie Zalewskiej z dniem
podjęcia
145/2012 29 listopada
2012 r.
w sprawie upoważnienia członków Zarządu do czynności prawnych polegających na emisji obligacji z dniem
podjęcia
144/2012 13 listopada
2012 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Agrobiznesu im. Wincentego Witosa w Bolkowie z dniem podjęcia

143/2012

załącznik

13 listopada
2012 r.
w sprawie projektu budżetu na 2013 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2020 z dniem podjęcia
142/2012 8 listopada
2012 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologicznego i Doradztwa Metodycznego w Jaworze na rok 2013 z dniem podjęcia
141/2012 8 listopada
2012 r.
w sprawie rozłożenia na raty i częściowego umorzenia należności z dniem podjęcia

140/2012

załącznik

8 listopada
2012 r.
w sprawie zatwierdzenia treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. "Prowadzenie na zlecenie Powiatu Jaworskiego całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej". z dniem podjęcia
139/2012 25 października
2012 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wyłączenia z ciągu drogi powiatowej  nr 2191 D działki nr 169/3 położonej w obrębie 3 miejscowość Prochowice o powierzchni 0,0162 ha z dniem podjęcia
138/2012 4 października 2012 r. w sprawie upoważnienia p.o. dyrektora Zespołu Szkół Agrobiznesu w Bolkowie - Beaty Zalewskiej do podejmowania czynności zwykłego zarządu w zakresie zarządzania Zespołem Szkół Agrobiznesu w Bolkowie z dniem podjęcia
137/2012 4 października 2012 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Jaworze - Katarzyny Trapowskiej do podejmowania czynności zwykłego zarządu w zakresie zarządzania Ośrodkiem Wsparcia dla Osób z zaburzeniami Psychicznymi w Jaworze z dniem podjęcia
136/2012 4 października 2012 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jaworze - Ireny Stolarczyk do podejmowania czynności zwykłego zarządu w zakresie zarządzania Domem Pomocy Społecznej w Jaworze z dniem podjęcia
135/2012 27 września
2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z dniem podjęcia
134/2012 19 września
2012 r.
w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Zespołu Schronisk Młodzieżowych w Jaworze - Ryszarda Jaśpińskiego do podejmowania czynności zwykłego zarządu w zakresie zarządzania Powiatowym Zespołem Schronisk Młodzieżowych w Jaworze z dniem podjęcia
133/2012 19 września
2012 r.
w sprawie ogłoszenia, ustalenia regulaminu przetargowego i powołania Komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Jaworskiego z dniem podjęcia
132/2012 6 września
2012 r.
w sprawie wyłączenia z ciągu drogi powiatowej Nr 2078D działki położonej w obrębie Kryniczno, gmina Środa Śląska z dniem
podjęcia
131/2012 30 sierpnia
2012 r.
w sprawie upoważnienia Pani Grażyny Rutkiewicz - Dyrektora Powiatowego Centrum Rodzinie w Jaworze do prowadzenia czynności związanych z realizacją programu PFRON, pn. "Aktywny samorząd" z dniem
podjęcia
130/2012 30 sierpnia
2012 r.
w sprawie pozbawienia drogi nr 2741 D oraz drogi nr 2653 D kategorii drogi powiatowej w miejscowości Karpacz z dniem
podjęcia
129/2012 30 sierpnia
2012 r.
w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2937 D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3396 D do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Wierzba z dniem
podjęcia
128/2012 30 sierpnia
2012 r.
w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej odcinka drogi (ul. Westerplatte) w Świdnicy o przebiegu (od skrzyżowania z ul. Bystrzycką do skrzyżowania z ul. Towarową) w granicach administracyjnych miasta Świdnica z dniem
podjęcia
127/2012 30 sierpnia
2012 r.
w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 1990 D na odcinku od skrzyżowania z ul. Towarową do skrzyżowania z ul. Przemysłową w Świdnicy z dniem
podjęcia
126/2012 30 sierpnia
2012 r.
w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 1990 D na odcinku od skrzyżowania z ul. Przemysłową do skrzyżowania z ul. Wrocławską w Świdnicy z dniem
podjęcia

125/2012

Regulamin
Ogłoszenie

30 sierpnia
2012 r.
w sprawie ogłoszenia, ustalenia regulaminu przetargowego i powołani Komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Jaworskiego z dniem
podjęcia
124/2012 22 sierpnia
2012 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Agrobiznesu im. Wincentego Witosa w Bolkowie Pani Beacie Zalewskiej z dniem
podjęcia
123/2012 22 sierpnia
2012 r.
w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Agrobiznesu im. Wincentego Witosa w Bolkowie, Pani Joanny Małodzińskiej, w związku ze złożoną rezygnacją z dniem
podjęcia
122/2012 22 sierpnia
2012 r.
w sprawie upoważnienia członków Zarządu do czynności prawnych polegających na emisji obligacji z dniem
podjęcia
121/2012 22 sierpnia
2012 r.
w sprawie przyjęcia i przedstawienia Radzie Powiatu informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Jaworskiego za I półrocze 2012 roku oraz informacji o kształtowaniu se wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 r. z dniem
podjęcia
120/2012 8 sierpnia
2012 r.
w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Panem Henrykiem Baczmańskim dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Jaworze z dniem
podjęcia
119/2012 1 sierpnia
2012 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Andrzeja Kłeczka ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego z dniem
podjęcia
118/2012 1 sierpnia
2012 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Tomborskiej ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego z dniem
podjęcia
117/2012 1 sierpnia
2012 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Waldemara Wdowiaka ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego z dniem
podjęcia
116/2012 1 sierpnia
2012 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Marka Salaty ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego z dniem
podjęcia
115/2012 1 sierpnia
2012 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ks. Rafała Berezowskiego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego z dniem
podjęcia
114/2012 1 sierpnia
2012 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Jaworze na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności Kierownika z dniem
podjęcia

113/2012

załącznik

1 sierpnia
2012 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisku Kierownika Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Jaworze na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności Kierownika z dniem
podjęcia
112/2012 11 lipca
2012 r.
w sprawie upoważnienia Pani Grażyny Rutkiewicz - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze do prowadzenia czynności związanych z realizacją programu PFRON, pn. "Aktywny samorząd" z dniem
podjęcia
111/2012 11 lipca
2012 r.
w sprawie pozbawienia drogi nr 2901 D oraz części drogi nr 2902 D kategorii drogi powiatowej w Gminie Marcinowice z dniem
podjęcia
110/2012 11 lipca
2012 r.
w sprawie upoważnienia członków zarządu do czynności prawnych polegających na emisji obligacji z dniem
podjęcia

109/2012
Regulamin

11 lipca
2012 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespołu Schronisk Młodzieżowych w Jaworze z dniem
1 września
2012 r.
108/2012
Załącznik
4 lipca
2012 r.
w sprawie zatwierdzenia wysokości opłat za usługi świadczone w Powiatowym Zespole Schronisk Młodzieżowych w Jaworze, ul. Starojaworska 7 z dniem
podjęcia
107/2012 4 lipca
2012 r.
w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki organizacyjne powiatu jaworskiego z dniem
podjęcia
106/2012 26 czerwca
2012 r.
w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych na obszarze miasta Jawora z dniem
podjęcia
105/2012 26 czerwca
2012 r.
w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 2937D kategorii drogi powiatowej z dniem
podjęcia
104/2012 20 czerwca
2012 r.
w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 2151D kategorii drogi powiatowej z dniem
podjęcia
103/2012 30 maja
2012 r.
w sprawie powierzenia stanowiska  dyrektora I Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworze Panu Mieczysławowi Michalskiemu z dniem
podjęcia
102/2012 30 maja
2012 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku konkursu na stanowisko dyrektora I Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworze z dniem
podjęcia
101/2012 30 maja
2012 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Pani Wandzie Gołębiowskiej z dniem
podjęcia
100/2012 30 maja
2012 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze z dniem
podjęcia
99/2012 30 maja
2012 r.
w sprawie  powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Jaworze Panu Janowi Kłeczkowi z dniem
podjęcia
98/2012 30 maja
2012 r.
w sprawie zatwierdzenia wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Jaworze z dniem
podjęcia
97/2012 23 maja
2012 r.
w sprawie zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jaworze z dniem
podjęcia
96/2012 16 maja
2012 r.
w sprawie nieodpłatnego przejęcia do powiatowego zasobu nieruchomości, nieruchomości będących własnością Gminy Paszowice, położonych w obrębie i gminie Paszowice, w granicach działek nr 710/3 o powierzchni 0,6501 ha, 710/4 o powierzchni 0,3350 ha, 710/5 o powierzchni 0,6662 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW nr LE1J/00020278/9 z dniem
podjęcia
95/2012 9 maja
2012 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Jaworze z dniem
podjęcia
94/2012 9 maja
2012 r.
w sprawie komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora  I Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworze z dniem
podjęcia
93/2012 9 maja
2012 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze z dniem
podjęcia
92/2012
Załącznik
9 maja
2012 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez fundacje i organizacje pozarządowe w roku 2012 oraz uchwalenia regulaminu jej pracy z dniem podjęcia
91/2012 9 maja
2012 r.
w sprawie przeniesienia prawa własności nieruchomości Powiatu Jaworskiego położonej w Jaworze w obrębie nr 4 Ogrody (przy ul. Słowackiego) oznaczonej numerem ewidencyjnym 143/1 o powierzchni 0,0099 ha na rzecz Krystyny Gawrońskiej z dniem podjęcia
90/2012 26 kwietnia
2012 r.
w sprawie zatrudnienia Kierownika Powiatowego Zespołu Schronisk Młodzieżowych w Jaworze z dniem
podjęcia
89/2012 19 kwietnia
2012 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdań dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Jaworski ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2011 z dniem
podjęcia
88/2012
załączniki:
1, 2
11 kwietnia
2012 r.
w sprawie ogłoszenia, ustalenia regulaminu przetargowego i powołania Komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Jaworskiego z dniem
podjęcia
87/2012
Sprawozdanie
29 marca
2012 r.
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Jaworskiego za 2011 rok z dniem podjęcia
86/2012
Regulamin
15 marca
2012 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze z dniem podjęcia
z mocą od
1 stycznia
2012 r.
85/2012 27 luty
2012 r
.
w sprawie zatrudnienia na czas zastępowania nieobecnego dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jaworze z dniem podjęcia
84/2012 22 luty
2012 r
.
w sprawie wyłączenia z ciągu drogi powiatowej Nr 2058D nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Krępice, gmina Miękinia z dniem podjecia
83/2012 9 luty
2012 r.
w sprawie zaopiniowania wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział we Wrocławiu o uzyskanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pt.:"Budowa drogi S-3 Legnica (A-4) - Lubawka Odcinek III od KM 38+255,00 do KM69+632,05" z dniem podjęcia
82/2012 9 luty
2012 r.
w sprawie wypowiedzenia warunków pracy i płacy Panu Henrykowi Baczmańskiemu - dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Jaworze z dniem podjęcia
81/20121
Regulamin
9 luty
2012 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Jaworze z dniem podjęcia

80/2012
załącznik
 
2 luty
2012 r.
w sprawie określenia mienia podlegającego przekazaniu przez Skarb Państwa Powiatowi Jaworskiemu, trybu przeprowadzenia inwentaryzacji i przygotowania dokumentów dotyczących tego mienia oraz wyznaczenia przedstawicieli do komisji inwentaryzacyjnej  z dniem podjęcia

79/2012

  
18 stycznia
2012 r.

w sprawie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu

 z dniem podjęcia

78/2012

18 stycznia
2012 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych


z dniem podjęcia

 

 77/2012

18 stycznia
2012 r. 

 w sprawie  upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze do podpisywania umów i porozumień w sprawach z zakresu umieszczania dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej

 od dnia 1 stycznia 2012 r.

 76/2012
załącznik

18 stycznia
2012 r. 

 w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie w specjalnościach i formach proponowanych przez dyrektorów szkół i placówek na rok 2012

 z dniem podjęcia

 75/2012
Regulamin

zał. nr 1
do Regulaminu

zał. nr 2
do Regulaminu

 18 stycznia
2012 r.

 w sprawie powołania komisji konkursowych do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r. oraz uchwalenia regulaminu jej pracy

 z dniem podjęcia

74/2012 18 stycznia
2012 r.
w sprawie naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu jaworskiego

z dniem podjęcia

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczak Izabela
(2012-01-25 09:14:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczak Izabela
(2013-01-07 12:39:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 8927