☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Sobota 02.03.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rok 2011

 

 

UCHWAŁY RADY POWIATU JAWORSKIEGO

KADENCJA 2010  -  2014

 

 

Nr uchwały

Data podjęcia

w sprawie

Termin obowiązywania

XVII/76/11

Program ochrony środowiska

29 grudnia
2011 r.
w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska powiatu jaworskiego na lata 2012 - 2015 z perspektywą do 2019 r. z dniem podjęcia

XVII/75/2011

załączniki:
1; 2; 2a; 2b

29 grudnia
2011 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2011 - 2017 z dniem podjęcia
XVII/74/11 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie 20 2011 rok z dniem podjęcia

XVII/73/2011

załączniki:
1; 2; 2a; 2b; 3

29 grudnia
2011 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2017 z dniem podjęcia

XVII/72/2011

 

załączniki:
1; 1a; 2; 2a; 2b; 2c; 2d; 2e; 2f; 2g; 3; 4; 5

29 grudnia
2011 r.
w sprawie budżetu na 2012 r. wchodzi w życie z dniem podjęcia
z mocą obowiązującą
od 1 stycznia 2012 r.
XVI/71/11

załącznik
19
grudnia
2011 r.
zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie określenia rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2011 przez Powiat Jaworski z dniem podjęcia
XVI/70/2011 19
grudnia
2011 r.
w sprawie nadania Statutu Placówce Socjalizacyjnej "Dom Małych Dzieci w Jaworze" z dniem podjęcia
XVI/69/11 19
grudnia
2011 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2011 - 2017 z dniem podjęcia
XVI/68/11 19
grudnia
2011 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok z dniem podjęcia
XV/67/11 24 
listopada
2011 r
.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2011 - 2017 z dniem podjęcia
XV/66/11 24 
listopada
2011 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok z dniem podjęcia
XV/65/11 24 
listopada
2011 r.
w sprawie zmian w Statucie Powiatu Jaworskiego wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
XV/64/11
Program
24 
listopada
2011 r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Jaworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  na rok 2012. z dniem podjęcia
XV/63/11
Sprawozdanie
24 
listopada
2011 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu opieki nad zabytkami powiatu Jaworskiego na lata 2009 - 2012" za okres od 1 września 2009 r. do 30 czerwca 2011 r. z dniem podjęcia
XV/62/11
załącznik
24 
listopada
2011 r.
zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie określenia rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  i społecznej osób niepełnosprawnych, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2011 przez Powiat Jaworski z dniem podjęcia
XIV/61/11 27 
października 2011 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora I Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworze z dniem podjęcia
XIV/60/11 27 
października 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2011 r. z dniem podjęcia
XIV/59/11
Powiatowy program ochrony zdrowia psychicznego
27 
października 2011 r.
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 -  2015 z dniem podjęcia
XIII/58/11 13 
października 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok z dniem podjęcia
XII/57/11 29 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pn. "Powiatowy Zespół Schronisk Młodzieżowych w Jaworze" z dniem podjęcia
XII/56/11 29 września 2011 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego z dniem podjęcia
XII/55/11 29 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok z dniem podjęcia
XII/54/11 29 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
XII/53/11 29 września 2011 r. w sprawie przejęcia zadania publicznego należącego do własności Powiatu Świdnickiego z dniem podjęcia
XII/52/11 29 września 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z dniem podjęcia

XII/51/11
załącznik nr 1
załącznik nr 2

29 września 2011 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Jaworskiego wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
XII/50/11 29 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy i ustalenia nowej siedziby powiatowej jednostki organizacyjnej p.n. Dom Pomocy Społecznej w Bolkowie z dniem podjęcia
XII/49/11 29 września 2011 r. w sprawie wskazania jednostek budżetowych oraz określenia źródeł dochodów gromadzonych przez te jednostki na wydzielonym rachunku dochodów jednostki z dniem podjęcia
XI/48/11 25 sierpnia 2011 r. w spawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2011-2017 z dniem podjęcia
XI/47/11 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok z dniem podjęcia

XI/46/11 

załącznik:
STATUT

rozstrzygnięcie
nadzorcze


Sygn. akt III SA/Wr 61/22
dot. uchwały nr XI/46/11
25 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pn. "Powiatowy Zespól Schronisk Młodzieżowych w Jaworze" wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
9 luty 2023 r. Wyrok w imieniu Rrzeczypospolitej Polskiej

Wyrok
Treść zarządzenia

Uzasadnienie
Treść zarządzenia

Postanowienie
Treść zarządzenia

XI/45/11 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jaworze z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 sierpnia 2011 r.
XI/44/11 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wskazania jednostek budżetowych oraz okreslenia źródeł dochodów gromadzonych przez te jednostki na wydzielonym rachunku dochodów jednostki z dniem podjęcia
X/43/11
załącznik
30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego z dniem podjęcia
X/42/11 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok z dniem podjęcia
X/41/11 
rozstrzygnięcie
nadzorcze

 
30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego lecz nie wczesniej niż dnia 21 sierpnia 2011 r.
X/40/11 30 czerwca 2011 r. zmieniająca Uchwałe Rady Powiatu w Jaworze w sprawie okreslenia rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2011 przez Powiat Jaworski z dniem podjęcia
X/39/11
załącznik
30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Jaworskiego na finansowanie lub dofinansowanie działąń z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z dniem podjęcia
X/38/11 30 czerwca 2011 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w jaworze za rok 2010 z dniem podjęcia
X/37/11 30 czerwca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2010 rok oraz sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2010 rok z dniem podjęcia
IX/36/11 26 maja 2011 r w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok z dniem podjęcia
IX/35/11
załącznik
26 maja 2011 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2011 - 2017 z dniem podjęcia
IX/34/11
załącznik
26 maja 2011 r w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej powiatu - Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi9 oraz nadania jej statutu wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2011 r.
IX/33/11
załącznik
26 maja 2011 r w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Jaworskiego na lata 2011-2020 z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2011 r.
IX/32/11
załącznik
26 maja 2011 r w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2011-2020 z dniem podjęcia z mocą od 01 stycznia 2011 r.
IX/31/11
załącznik
26 maja 2011 r w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2011-2020 z dniem podjęcia
IX/30/11 26 maja 2011 r w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
VIII/29/11 28 kwietnia 2011 r w sprawie wyemitowania obligacji przez Powiat Jaworski oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu z dniem podjęcia
VIII/28/11 28 kwietnia 2011 r w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jaworze z dniem podjęcia
VII/27/11
załącznik
31 marca 2011 r w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie z dniem podjęcia
VII/26/11 31 marca 2011 r w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Jaworze z dniem podjęcia
VII/25/11 31 marca 2011 r w sprawie zamian w budżecie na 2011 rok z dniem podjęcia
VII/24/11
załącznik
31 marca 2011 r w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla powiatu jaworskiego" z dniem podjęcia
VII/23/11 31 marca 2011 r w sprawie powierzenia zadania publicznego Gminie Mściwojów z dniem podjęcia
VII/22/11
załącznik
31 marca 2011 r w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w roku 2011 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Jaworskiego z dniem podjęcia
V/21/11 27 stycznia 2011 r w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok z dniem podjęcia
V/20/11 
WPF
27 stycznia 2011 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2011 - 2017 z dniem podjęcia
V/19/11 27 stycznia 2011 r w sprawie zmian w Statucie Powiatu Jaworskiego wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Rembisz Wiesław
(2011-02-03 14:24:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Sajdak Mateusz
(2023-08-14 13:42:11)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 63221