☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Sobota 02.03.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rok 2010

 

 

 

UCHWAŁY RADY POWIATU JAWORSKIEGO

KADENCJA 2010  -  2014

 

Nr uchwały

Data podjęcia

w sprawie

Termin obowiązywania

IV/18/10 29 grudnia 2010 r zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie określenia rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2010 przez Powiat Jaworski z dniem podjęcia
IV/17/10
załączniki
29 grudnia 2010 r w sprawie budżetu na 2011 rok z dniem podjęcia,
z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2011 r
IV/16/10
WPF
29 grudnia 2010 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2011-2017 z dniem 01 stycznia 2011 r
III/15/10 16 grudnia
2010 r
w sprawie wystąpienia Powiatu Jaworskiego ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa z dniem podjęcia
III/14/10 16 grudnia
2010 r
w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok z dniem podjęcia
III/13/10
załącznik1
16 grudnia
2010 r
zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie określania rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2010 przez Powiat Jaworski z dniem podjęcia
III/12/10
załącznik1
16 grudnia
2010 r
w sprawie przyjecia Programu wspólpracy Powiatu Jaworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3. ustawy o dizałalności pozytku publicznego i o wolontariacie, w 2011 roku z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2011 r. 
II/11/10 09 grudnia
2010 r
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Jaworskiego z dniem podjęcia
II/10/10 09 grudnia
2010 r
w sprawie powołania Komisji Statutowej z dniem podjęcia
II/9/10 09 grudnia
2010 r
w sprawie określenia składu oraz przedmiotu działania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Bezpieczeństwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Integracji Europejskiej z dniem podjęcia
II/8/10 09 grudnia
2010 r
w sprawie określenia składu oraz przedmiotu działania Komisji Edukacji, Zdrowia, Kultury i Polityki Społecznej z dniem podjęcia
II/7/10 09 grudnia
2010 r
w sprawie określenia składu oraz przedmiotu działania Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Publicznego z dniem podjęcia
II/6/10 09 grudnia
2010 r
w sprawie określenia składu oraz przedmiotu działania Komisji Rewizyjnej z dniem podjęcia
I/5/10 29 listopada
2010 r
w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Jaworskiego z dniem podjęcia
I/4/10 29 listopada
2010 r
w sprawie wyboru Wicestarosty z dniem podjęcia
I/3/10 29 listopada
2010 r
w sprawie wyboru Starosty z dniem podjęcia
I/2/10 29 listopada
2010 r
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu z dniem podjęcia
I/1/10 29 listopada
2010 r
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu z dniem podjęca

 


 

UCHWAŁY RADY POWIATU JAWORSKIEGO

KADENCJA 2006  -  2010

 

 

  

Nr uchwały

Data podjęcia

w sprawie

Termin obowiązywania

LVIII/312/2010 10 listopada 2010 r w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok z dniem podjęcia
LVIII/311/2010 10 listopada 2010 r w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Jaworskiego z dniem podjęcia
LVII/310/2010 28 października 2010 r w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pozytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
LVII/309/2010 28 października 2010 r w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie ustalenia sieci szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Jaworskeigo z dniem podjęcia
LVII/308/2010 28 października 2010 r zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Jaworskiego z dniem podjęcia
LVII/307/2010
załącznik1-2
28 października 2010 r w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok z dniem podjęcia
LVII/306/2010 28 października 2010 r zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Jaworskiego na lata 2007-2013 z dniem podjęcia
LVII/305/2010 28 października 2010 r w sprawie wskazania jednostek budżetowych oraz określenia źródeł dochodów gromadzonych przez te jednostki na wydzielonym rachunku dochodów jednostki z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.
LVII/304/2010 28 października 2010 r w sprawie utworzenia i nadania statutu Powiatowej Biblioteki Publicznej w Jaworze Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.
LVII/303/2010 28 października 2010 r zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie określenia rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2010 przez Powiat Jaworski z dniem podjęcia
LVI/302/2010 30 września 2010 r zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Jaworskiego na lata 2007-2013 z dniem podjęcia
LVI/301/2010
załącznik1-3
30 września 2010 r w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok z dniem podjęcia
LVI/300/2010 30 września 2010 r zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie określenia rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2010 przez Powiat Jaworski z dniem podjęcia
LV/299/2010
załącznik1-3
07 września 2010 r w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok z dniem podjęcia
LV/298/2010 07 września 2010 r zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007-2013 z dniem podjęcia
LIV/297/2010 26 sierpnia 2010 r w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Jaworskiego z dniem podjęcia
LIV/296/2010 
załącznik1-3
26 sierpnia 2010 r w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok z dniem podjęcia
LIV/295/2010 
załącznik1
26 sierpnia 2010 r zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Jaworskiego na lata 2007-2013 z dniem podjęcia
LIV/294/2010 26 sierpnia 2010 r w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Jaworskiego za I pólrocze danego roku budżetowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej z dniem podjęcia
LIV/293/2010 26 sierpnia 2010 r w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Jaworskiego z dniem podjęcia
LIV/292/2010 26 sierpnia 2010 r w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Jaworskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osoby do tego uprawnionej Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

LIV/291/2010 

 

Postanowienie

26 sierpnia 2010 r zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Jaworskiego Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2010 r.
LIV/290/2010 
załącznik1
26 sierpnia 2010 r zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie określenia rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2010 przez Powiat Jaworski z dniem podjęcia
LIII/289/2010 24 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu jaworskiego Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
LIII/288/2010 24 czerwca 2010 r. w sprawie wyemitowania obligacji przez Powiat Jaworski oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu z dniem podjęcia
LIII/287/2010 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok z dniem podjęcia
LIII/286/2010 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Jaworskiego Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
LIII/285/2010 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały NR LII/269/06 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 29 września 2006 r. w sprawie nadania Statutu Starostwa Powiatowego w Jaworze z dniem podjęcia
LIII/284/2010 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jaworze z dniem podjęcia
LIII/283/2010 24 czerwca 2010 r. zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie określenia rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2010 przez Powiat Jaworski z dniem podjęcia
LII/282/2010 28 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok z dniem podjęcia
LII/281/2010 22 maja 2010 r. w sprawie powierzenia zadania publicznego Gminie Męcinka z dniem podjęcia
LI/280/2010 
załącznik
29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok z dniem podjęcia
LI/279/2010 
załącznik
29 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Jaworskiego na lata 2007-2013 z dniem podjęcia
LI/278/2010 29 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Męcinka z dniem podjęcia
LI/277/2010 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia woli przejęcia od Wojewódzctwa Dolnośląskiego zadania publicznego w zakresie prowadzenia Biblioteki Pedagogicznej w Jaworze. z dniem podjęcia
LI/276/2010 29 kwietnia 2010 r. w sprawie przejęcia prowadzenia zadania publicznego od Gminy Lubomierz z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.
LI/275/2010 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Starosty Jaworskiego o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworze oraz wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej kosztów utworzenia Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Bolkowie. z dniem podjęcia
LI/274/2010 29 kwietnia 2010 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Jaworze za rok 2009 z dniem podjęcia
L/273/2010 25 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu oraz przedmiotu działania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Bezpieczeństwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Integracji Europejskiej z dniem podjęcia
L/272/2010 25 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu oraz przedmiotu działania Komisji Rewizyjnej z dniem podjęcia
L/271/2010 25 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok z dniem podjęcia
L/270/2010 25 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Jaworskiego na lata 2007-2013 z dniem podjęcia
L/269/2010 25 marca 2010 r. zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie określenia rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2010 przez Powiat Jaworski z dniem podjęcia

L/268/2010 
 

Postanowienie

25 marca 2010 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Jaworskiego Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z moca obowiązującą od dnia 1 września 2010 r.
L/267/2010 25 marca 2010 r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Agrobiznesu im. Wincentego Witosa w Bolkowie z dniem podjęcia
L/266/2010 25 marca 2010 r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Agrobiznesu im. Wincentego Witosa w Bolkowie z dniem podjęcia
L/265/2010 25 marca 2010 r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Agrobiznesu im. Wincentego Witosa w Bolkowie z dniem podjęcia
L/264/2010 25 marca 2010 r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej wchodzącego w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze z dniem podjęcia
XLIX/263/2010 25 lutego 2010 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w roku 2010 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Jaworskiego z dniem podjęcia
XLIX/262/2010 25 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Aktywności Lokalnej na lata 2010 - 2013 z dniem podjęcia, z mocą od 1 lutego 2010 r.
XLIX/261/2010 25 lutego 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu oraz przedmiotu działania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Bezpieczeństwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Integracji Europejskiej z dniem podjęcia
XLVIII/260/2010 28 stycznia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok z dniem podjęcia
XLVIII/259/2010 28 stycznia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z dniem podjęcia
XLVIII/258/2010 28 stycznia 2010 r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum oraz włączenia w skład I Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworze z dniem podjęcia
XLVIII/257/2010 28 stycznia 2010 r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum, Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego dla Dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej wchodzacych w skład Zespołu Szkół Agrobiznesu im. Wincentego Witosa w Bolkowie z dniem podjęcia
XLVIII/256/2010 28 stycznia 2010 r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej wchodzącego w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze z dniem podjęcia

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Rembisz Wiesław
(2010-02-05 10:57:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Rembisz Wiesław
(2011-02-15 12:13:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 63221