☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Sobota 04.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Powiatowy Rzecznik Konsumenta

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów, wyłaniany jest w drodze konkursu, który ogłasza Starosta Powiatu. Jest szczególną instytucją, która ma za zadanie ochronę interesów konsumentów.

Rzecznikiem jest Pani Katarzyna Klimek.

 


 

Przyjęcia interesantów w pokoju 230 

w godzinach:

wtorek 7.30 - 15.30

 środa 11.30 - 15.30

   piątek 7.30 - 11.30  

tel.  tel. 76 72 90 133

email: k.klimek@powiat-jawor.pl

Od 25.07.2022 do 5.08.2022 Powiatowy Rzecznik Konsumentów będzie niedostępny.

 


            

Do zakresu działania Powiatowego Rzecznika Konsumentów (PRK)
należy w szczególności:

  • Ochrona zbiorowych i indywidualnych interesów konsumentów.
  • Zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów.
  • Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.
  • Inicjowanie zmian prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów.
  • Pełnienie funkcji oskarżyciela publicznego w rozumieniu przepisów Kpa w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów.
  • Współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Państwowej Inspekcji handlowej oraz organizacjami konsumenckimi.
  • Przedkładanie Staroście rocznego sprawozdania ze swej działalności w terminie do 31 marca każdego roku.

  

Tryb postępowania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w przypadku naruszenia ustawy.

 

          Artykuł 114 ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007r Nr. 50 poz. 331) sankcjonuje zachowanie polegające na naruszaniu wbrew przepisom art. 42 ust.4 obowiązku udzielania rzecznikowi konsumentów wyjaśnień i informacji będących przedmiotem wystąpienia rzecznika lub obowiązku ustosunkowania się do uwag i opinii rzecznika. Czyn taki zagrożony jest karą grzywny, nie mniejszej niż 2.000 zł, a postępowanie w sprawie ukarania osoby działającej wbrew przepisowi art. 42 ust.4 ustawy toczyć się ma w trybie przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenie w Sądzie Powszechnym.

 

 

 
Wytworzył:
Ewa Kozłowska
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-04-25 12:02:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Żelazek Paweł
(2022-07-22 12:08:47)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 8927