☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Poniedziałek 08.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wtórnik karty pojazdu w przypadku jej utraty

 

Wtórnik karty pojazdu w przypadku jej utraty
 

Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26
Wydział Komunikacji i Drogownictwa, pokój 219, II piętro

Wniosek składa właściciel pojazdu lub w przypadku osób prawnych osoba z pełnomocnictwem

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie wtórnika karty pojazdu.
2. Załączniki:

• dowód rejestracyjny pojazdu;
• stosowne oświadczenie złożone przez właściciela pojazdu o utracie karty pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 
W przypadku utraty karty przed pierwszą rejestracją pojazdu, na pisemny wniosek właściciela pojazdu organ rejestrujący wydaje wtórnik karty po uzyskaniu potwierdzenia, że utracona karta była wydana. Do wniosku właściciel pojazdu dołącza pisemną informację wskazującą podmiot, który wydał utraconą kartę.
 
W przypadku zagubienia karty pojazdu przed ponowną rejestracją pojazdu, na pisemny wniosek właściciela pojazdu organ rejestrujący wydaje wtórnik karty. Do wniosku właściciel pojazdu dołącza:

• zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący, właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie niezbędne do rejestracji,
• stosowne oświadczenie o zagubieniu karty pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 
3. Do wglądu:
• dokument tożsamości

Opłaty:

• za wydanie karty 75,50 zł
 

Termin załatwienia sprawy:
Od ręki.
 

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.Nr 108, poz.908 z 2005 r. z późn. zm.),
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz.U.Nr 186, poz.1322 z 2007 r. z późn.zm.),
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz.U.Nr 137, poz.968 z 2007 r. z późn.zm.),
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz.U.Nr 189, poz.1858 z 2003 r. z późn.zm.).
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-04-18 11:19:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Sajdak Mateusz
(2020-09-16 10:10:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 8927