☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Niedziela 25.02.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały Rady Powiatu Jaworskiego z 2023 roku

 

Uchwały Rady Powiatu Jaworskiego z 2023 roku

 

Numer uchwały Data podjęcia W sprawie Termin obowiązywania

Treść uchwały (PDF)

LXXIII/377/23 21 grudnia 2023 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2024-2034 z dniem 1 stycznia 2024 r Treść zarządzenia
LXXIII/376/23 21 grudnia 2023 r. przyjęcia budżetu na 2024 rok z dniem podjęcia z mocą z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 r. Treść zarządzenia
LXXIII/375/23 21 grudnia 2023 r. zmiany uchwały Rady Powiatu Jaworskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2023-2034 z dniem podjęcia Treść zarządzenia
LXXIII/374/23 21 grudnia 2023 r. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia budżetu na 2023 rok z dniem podjęcia Treść zarządzenia
LXXIII/373/23 21 grudnia 2023 r. uznania petycji za zasługującą na uwzględnienie z dniem podjęcia Treść zarządzenia
LXXIII/372/23 21 grudnia 2023 r. zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Jaworski, udostępnianych dla operatorów i przewoźników, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków i ustalenia stawki kwotowej opłaty za korzystanie z nich po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Treść zarządzenia
LXXIII/371/23 21 grudnia 2023 r. uchwalenia planu pracy Komisji Statutowej na 2024 r. z dniem podjęcia Treść zarządzenia
LXXIII/370/23 21 grudnia 2023 r. uchwalenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2024 r. z dniem podjęcia Treść zarządzenia
LXXIII/369/23 21 grudnia 2023 r. uchwalenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Bezpieczeństwa, Rolnictwa,Ochrony Środowiska i Integracji Europejskiej na 2024 r. z dniem podjęcia Treść zarządzenia
LXXIII/368/23 21 grudnia 2023 r. uchwalenia planu pracy Komisji Edukacji, Zdrowia, Kultury i Polityki Społecznej na 2024 r. z dniem podjęcia Treść zarządzenia
LXXIII/367/23 21 grudnia 2023 r. uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 r. z dniem podjęcia Treść zarządzenia
LXXIII/366/23 21 grudnia 2023 r. uchwalenia planu pracy Komisji Budzetu, Finansów i Mienia Publicznego na 2024 r. z dniem podjęcia

Treść zarządzenia

LXXII/365/23 30 listopada 2023 r. zmiany uchwały Rady Powiatu Jaworskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2023-2034 z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LXXII/364/23 30 listopada 2023 r. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia budżetu na 2023 rok z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LXXII/363/23 30 listopada 2023 r. przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Jaworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024” Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. Uchwała
Treść zarządzenia
LXXII/362/23 30 listopada 2023 r. ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2024 rok Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Uchwała
Treść zarządzenia
LXXII/361/23 30 listopada 2023 r. określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu jaworskiego na rok 2024 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Uchwała
Treść zarządzenia
LXXII/360/23 30 listopada 2023 r. uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Jaworskiego na 2024 r. z dniem podjęcia

Uchwała
Treść zarządzenia

LXXI/361/23 30 listopada 2023 r. określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu jaworskiego na rok 2024 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Uchwała
Treść zarządzenia
LXXI/359/23 26 października 2023 r. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Organizatora - Powiat Jaworski umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2024 r. Uchwała
Treść zarządzenia
LXXI/358/23 26 października 2023 r. wyrażenia zgody na przyjęcie od Powiatu Świdnickiego zadania publicznego z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LXXI/357/23 26 października 2023 r. zmiany uchwały Rady Powiatu Jaworskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2023-2034 z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LXXI/356/23 26 października 2023 r. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia budżetu na 2023 rok z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LXXI/355/23 26 października 2023 r. wyrażenia zgody na przyjęcie od Powiatu Średzkiego zadania publicznego z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LXXI/354/23 26 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jaworski Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Uchwała
Treść zarządzenia
LXXI/353/23 26 października 2023 r. zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LXX/352/23 28 września 2023 r. uchwalenia Statutu Powiatu Jaworskiego Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Uchwała
Treść zarządzenia
(Poz. 5441) DUW
Treść zarządzenia
LXX/351/23 28 września 2023 r. pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 2819D kategorii drogi powiatowej Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. Uchwała
Treść zarządzenia
LXX/350/23 28 września 2023 r. zmiany uchwały Rady Powiatu Jaworskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2023-2034 z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LXX/349/23 28 września 2023 r. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia budżetu na 2023 rok z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LXIX/348/23 31 sierpnia 2023 r przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Jaworskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LXIX/347/23 31 sierpnia 2023 r zmiany uchwały Rady Powiatu Jaworskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2023-2034 z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LXIX/346/23 31 sierpnia 2023 r zmiany uchwały w sprawie przyjęcia budżetu na 2023 rok z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LXIX/345/23 31 sierpnia 2023 r zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Jaworskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do udzielania tych ulg wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Uchwała
Treść zarządzenia
LXIX/344/23 31 sierpnia 2023 r. uchylenia uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi 2819D kategorii drogi powiatowej wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Uchwała
Treść zarządzenia
LXIX/343/23 31 sierpnia 2023 r. zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LXVIII/342/23 29 czerwca 2023 r zmiany uchwały Rady Powiatu Jaworskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2023-2034 z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LXVIII/341/23 29 czerwca 2023 r zmiany uchwały w sprawie przyjęcia budżetu na 2023 rok z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LXVIII/340/23 29 czerwca 2023 r. pozbawienia części drogi nr 2806D, położonej na terenie gminy Męcinka, powiat jaworski, kategorii drogi powiatowej Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 r. Uchwała
Treść zarządzenia
LXVIII/339/23 29 czerwca 2023 r. zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LXVIII/338/23 29 czerwca 2023 r. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jaworski Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2023 r., z wyjątkiem § 4 ust. 4 pkt 2- 3, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2022 r. Uchwała
Treść zarządzenia
LXVIII/336/23 29 czerwca 2023 r. rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2022 rok z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia

LXVIII/335/23

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze

29 czerwca 2023 r. nieudzielania wotum zaufania Zarządowi Powiatu Jaworskiego z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia

Rozstrzygnięcie nadzorczeTreść zarządzenia

LXVII/334/23 29 maja 2023 r. zmiany uchwały Rady Powiatu Jaworskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2023-2034 z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LXVII/333/23 29 maja 2023 r. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia budżetu na 2023 rok z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LXVII/332/23 29 maja 2023 r. uchylenia uchwał w sprawie powierzenia przez Powiat Jaworski prowadzenia zadania publicznego Gminie Bolków z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LXVII/331/23 29 maja 2023 r. podniesienia wysokości minimalnych świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2023 r. Uchwała
Treść zarządzenia
LXVII/330/23 29 maja 2023 r. uznania petycji za zasługującą na uwzględnienie z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LXVII/329/23 29 maja 2023 r. uchylenia uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Jaworskiego za I półrocze danego roku budżetowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LXVI/328/23 27 kwietnia 2023 r. zmiany uchwały w sprawie określenia składu oraz przedmiotu działania Komisji Edukacji, Zdrowia, Kultury i Polityki Społecznej z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LXVI/327/23 27 kwietnia 2023 r. zmiany uchwały nr II/23/18 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 29 listopada 2018 r. z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LXVI/326/23 27 kwietnia 2023 r. zmiany uchwały w sprawie określenia składu oraz przedmiotu działania Komisji Rewizyjnej z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LXVI/325/23 27 kwietnia 2023 r.  zmiany uchwały Rady Powiatu Jaworskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2023-2034 z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LXVI/324/23 27 kwietnia 2023 r. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia budżetu na 2023 rok z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LXVI/323/23 27 kwietnia 2023 r. powierzenia przez Powiat Jaworski prowadzenia zadania publicznego Gminie Wądroże Wielkie z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LXVI/322/23 27 kwietnia 2023 r. zmiany uchwały w sprawie pozbawienia odcinków dróg powiatowych położonych na terenie gminy Męcinka, powiat jaworski, kategorii drogi powiatowej wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Uchwała
Treść zarządzenia
LXV/321/23 31 marca 2023 r. rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Jaworskiego z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LXV/320/23 31 marca 2023 r. emisji obligacji Powiatu Jaworskiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LXV/319/23 31 marca 2023 r. zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2023-2032 z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LXV/318/23 31 marca 2023 r. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia budżetu na 2023 rok z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LXV/317/23 31 marca 2023 r. zmiany uchwały w sprawie pozbawienia odcinków dróg powiatowych położonych na terenie gminy Męcinka, powiat jaworski, kategorii drogi powiatowej wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Uchwała
Treść zarządzenia
LXV/316/23 31 marca 2023 r. określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LXIV/315/23 23 lutego 2023 r. uznania petycji za zasługującą na uwzględnienie z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LXIV/314/23 23 lutego 2023 r. określenia okresu trwałości projektu pn. "Usługi indywidualnego transportu na rzecz osób z niepełnosprawnościami na terenie Powiatu Jaworskiego" z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LXIII/313/23 26 stycznia 2023 r. zmiany uchwały nr II/23/18 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 29 listopada 2018 r. z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LXIII/312/23 26 stycznia 2023 r. zmiany uchwały w sprawie określenia składu oraz przedmiotu działania Komisji Rewizyjnej z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LXIII/311/23 26 stycznia 2023 r. zmiany uchwały Rady Powiatu Jaworskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2023-2032 z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LXIII/310/23 26 stycznia 2023 r. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia budżetu na 2023 rok z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LXIII/309/23 26 stycznia 2023 r. zatwierdzenia planu pracy Komisji Statutowej na 2023 r. z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LXIII/308/23 26 stycznia 2023 r. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Bezpieczeństwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Integracji Europejskiej na 2023 r. z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
LXIII/307/23 26 stycznia 2023 r. zatwierdzenia planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 r. z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Wytworzył:
Udostępnił:
Żelazek Paweł
(2023-02-02 12:40:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Kowalczyk
(2023-12-22 12:01:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 63221