Stowarzyszenia zwykłe jak założyć krok po kroku

Stowarzyszenia zwykłe - rejestracja

Stowarzyszenia zwykłe  

Podstawa prawna
Ustawa z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 210) zwana dalej "ustawą".

 

I. Informacje ogólne

Uproszczoną formą stowarzyszenia jest stowarzyszenie zwykłe nieposiadające osobowości prawnej (art. 40-43 ustawy). Od 20 maja 2016 r. stowarzyszenie zwykłe posiada ułomną osobowość prawną, co oznacza, że może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.  

Stowarzyszenie zwykłe nie może (art. 42):

 1. powoływać terenowych jednostek organizacyjnych,
 2. zrzeszać osób prawnych,
 3. prowadzić działalności gospodarczej,
 4. prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej. Może także otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach.   

Zgodnie z art. 40 ust. 1b ustawy, każdy członek stowarzyszenia zwykłego odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi członkami oraz ze stowarzyszeniem. Odpowiedzialność ta powstaje z chwilą gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna.

 

II. Jak założyć stowarzyszenie zwykłe?

1. Warunki niezbędne do założenia stowarzyszenia

Stowarzyszenie zwykłe mogą założyć co najmniej 3 osoby, które:

 • uchwalają regulamin działalności stowarzyszenia, który pełni taką rolę jak statut w stowarzyszeniu zarejestrowanym, określający w szczególności jego nazwę, cel lub cele, teren, siedzibę i środki działania, przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa, a także sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego,
 • wybierają przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe,
 • wybierają zarząd, wówczas  regulamin określa również  tryb wyboru, uzupełniania składu, kompetencje czy warunki ważności jego uchwał oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych.

    

2. Zgłoszenie stowarzyszenia zwykłego

Przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd składają na piśmie organowi nadzorującemu właściwemu ze względu na siedzibę stowarzyszenia zwykłego wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych tj:

Starosta Powiatu Jaworskiego
ul. Wrocławska 26
59-400 Jawor
tel: 76 729 01 19

Składane dokumenty:

  1. Protokół z zebrania założycielskiego stowarzyszenie zwykłe, zawierający uchwały:
   1. o utworzeniu stowarzyszenia, o wyborze przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie / zarządu / komisji rewizyjnej
    (w zależności od typu regulacji zawartych w Regulaminie),
   2. o uchwaleniu regulaminu stowarzyszenia,
   3. wyznaczeniu adresu siedziby stowarzyszenia.

 

  1. Regulamin stowarzyszenia zwykłego (oryginał), określający:
   1. jego nazwę,
   2. cel/e,
   3. teren i środki działania,
   4. siedzibę,
   5. zasady dokonywania zmian regulaminu działalności,
   6. sposób nabycia i utraty członkostwa,
   7. sposób rozwiązania stowarzyszenia
   8. w zależności od  typu regulacji wybranych przez założycieli - zapisy stanowiące o: przedstawicielu reprezentującym stowarzyszenie lub zarządzie Stowarzyszenia (tryb jego wyboru i uzupełniania składu, kompetencje, warunki ważności jego uchwał, sposób reprezentowania stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych) lub zarządzie i komisji rewizyjnej (tryb wyboru i uzupełniania składu, kompetencje, warunki ważności uchwał Zarządu,
   9. sposób reprezentowania stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych).

 

  1. Lista wszystkich członków założycieli jednak niemniej niż trzech - zawierająca imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy (oryginał),
  2. Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych (oryginał) - zawierający dane - imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL: przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie/członków Zarządu/członków Komisji Rewizyjnej (w zależności od typu regulacji zawartych w Regulaminie) oraz adres siedziby Stowarzyszenia.

 

Stowarzyszenie zwykłe powstaje i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do ewidencji. Organ nadzorujący dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis albo uprawomocnienia się orzeczenia odrzucającego albo oddalającego wniosek organu nadzorującego lub prokuratora o zakaz założenia stowarzyszenia zwykłego.  

 

Opłaty:

Opłata skarbowa za zaświadczenie o wpisie do ewidencji – 17 zł - Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm)

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego  (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w kasie Urzędu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku o wydanie zaświadczenia.

numer konta:   52 8647 0007 0018 4322 2000 0014
 

3. Rejestracja w Urzędzie Statystycznym

Stowarzyszenie powinno dokonać zgłoszenia w urzędzie statystycznym i uzyskać numer REGON:

Wniosek o numer REGON składa się w urzędzie statystycznym (lub jego oddziale), właściwym ze względu na siedzibę organizacji.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu 
Oddział Legnica
ul. Jaworzyńska 65,
59-220 Legnica
tel. REGON:. (+48) 76 8665 241

Wniosek można też przesłać pocztą albo złożyć elektronicznie.  

Organizacja wypełnia formularz wniosku RG-OP. Można go pobrać z Internetu albo w oddziale GUS. 

formularz wniosku RG-OP

Termin na złożenie wniosku to 14 dni od daty rejestracji.

Wniosek może być złożony elektronicznie https://bip.stat.gov.pl/e-urzad/elektroniczne-skrzynki-podawcze/otwiera się w nowej karcie  Konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego (profil zaufany albo podpis kwalifikowany). 

Informacja o nadaniu numeru REGON jest udostępniania na stronie Głównego Urzędu Statystycznego - http://www.stat.gov.pl/regon/otwiera się w nowej karcie lub na platformie ePUAP http://epuap.gov.pl/wps/portal/

Urząd może także wydać na żądanie organizacji zaświadczenie o nadaniu jej numeru REGON. Takie zaświadczenie wydawane jest w ciągu 7 dni od daty otrzymania żądania.

 

4. Rejestracja w Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na siedzibę stowarzyszenia celem uzyskania NIP.

Dokumenty, które należy złożyć: informacja w Urzędzie Skarbowym.

 

5Każde stowarzyszenie jest z mocy prawa zobowiązane do prowadzenia księgowości. Do wyboru są dwie opcje: tzw. pełna księgowość i uproszczona ewidencja przychodów i kosztów. Prowadzenie ksiąg rachunkowych dla stowarzyszeń opiera się na ustawie o rachunkowości.

 Zgłoszenia o wyborze opcji należy dokonać w terminie 30 dni od momentu rozpoczęcia działalności stowarzyszenia. Informacje o wyborze formy księgowania trzeba złożyć u naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.

6.  Zbiórki publiczne

Zbiórkę publiczną zgłasza się na portalu zbiorki.gov.pl . Zgłoszenie odbywa się elektronicznie lub papierowo na urzędowym wzorze. Zbiórka może rozpocząć się dopiero po publikacji informacji ze zgłoszenia na portalu zbiórek publicznych.


 

Załącznik nr 1 stowarzyszenie zwykłe z przedstawicielem reprezentującym 

Załącznik nr 2 stowarzyszenie zwykłe z zarządem 

Załącznik nr 3 stowarzyszenie zwykłe z zarządem i komisją rewizyjną 

WZÓR UCHWAŁy O PRZYJĘCIU REGULAMINU STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

WZÓR UCHWAŁY O  ZAŁOŻENIU STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

WZÓR UCHWAŁY O WYBORZE PRZEDSTAWICIELA STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

PRZYKŁADOWY REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Żelazek Paweł
(2022-10-11 10:58:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Żelazek Paweł
(2022-10-11 11:24:40)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki