☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego
Grafika zawierająca herb Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Wtorek 19.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

 

Deklaracja Dostępności

Starostwo Powiatowe w Jaworze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.jaworskie.pl

Data publikacji: 2021-03-16

Data aktualizacji: 2021-03-09

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub
  są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo
 • Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych
 • Filmy nie posiadają napisów dla głuchych(filmy zostały opublikowane przed wejściem ustawy dostępności cyfrowej)
 • Załączone mapy nie podlegają ocenie, ponieważ mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
 • Brak opisów alternatywnych, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Data sporządzenia: 2021-03-09

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Do końca 2021 roku strona podmiotowa Biuletynu informacji Publicznej zostanie w pełni dostosowana do wymogów prawnych.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki:

 • Do wyszukiwarki można się przenieść za pomocą skrótu Ctrl+f.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Smagacz e-mail: m.smagacz@powiat-jawor.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (+4876) 729-01-19. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 W przypadku, gdy podmiot od żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę.

Organ nadzorujący: Starosta Jaworski adres:59-400 Jawor, ul. Wrocławska 26,
e-mail: sekretariat@powiat-jawor.pl, Tel. (+4876) 7290102

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor.

Budynek  Starostwa jest trzykondygnacyjny posiada trzy wejścia od strony ul. Wrocławskiej 26 i dwa boczne z tyły budynku.

Wejście 1-wsze główne do budynku bez progowe z poziomu chodnika.

Przy wejściu zamontowany dzwonek, drzwi odpowiedni szerokie nie stwarzające problemu dla osób poruszających się na wózku.

Natomiast położona wycieraczka jest gumowa odstająca od powierzchni podłogi z wyciętymi otworami, które są niedostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami np. dla osób poruszających się o kulach, lasce.

W holu głównym budynku po prawej stronie znajduje się Biuro Obsługi Klienta.

W przypadku niemożności dotarcia klienta do właściwej komórki organizacyjnej istnieje możliwość wezwania urzędnika na parter budynku i obsługa interesanta w dogodny dla niego sposób.

Następne wejście po tej samej stronie do pok. nr 3 , w którym przyjmowane są wnioski o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności . Pomieszczenie małe co utrudnia obsługę osób ze szczególnymi potrzebami np. poruszających się na wózku czy za pomocą kul.

W tym samym pokoju nr 3 znajduje się Nieodpłatna obsługa Prawna dla wszystkich mieszkańców powiatu jaworskiego codziennie od godz. 15.30 do 19.30.

W holu zamontowany jest system wizualno-dźwiękowy( monitory) informujący o lokalizacji komórek organizacyjnych urzędu.

Toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku głównego. Brak zamontowanego przewijaka dla dziecka.

 

Na pierwszym piętrze znajduje się :

 • Sekretariat Starostwa pok.128,
 • Kadry pok.115,
 • Sekretarz pok.112,
 • Skarbnik  pok.131
 • Inspektor RODO pok. 108(przyjmuje w każdy wtorek).

Na drugim piętrze znajduje się:

 • Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej od pok. 204 do 211,
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska od pok. 211A do 214,
 • Biuro Geodety Powiatowego pok.215,
 • Rzecznik Prasowy pok.220,
 • Wydział Rozwoju, Promocji i Turystyki pok. 219
 • Wydział Komunikacji i Drogownictwa pok. od pok.221 do pok. 222,
 • Biuro Zamówień Publicznych pok.223,
 • Wydział Inwestycji i Funduszy od pok.224 do pok. 225,
 • Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej od pok. 226 do pok.227,
 • Wydział Architektury i Budownictwa  pok.228,
 • Biuro Radcy Prawnego pok. 230( przyjmuje w poniedziałek i czwartek),
 •  Powiatowy Rzecznik Konsumenta pok.230( przyjmuje we wtorek i piątek).

Na trzecim piętrze znajduje się:

 • Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego pok.304,
 • Służba BHP pok.305,

Wejście drugie( środkowe)

W tej części budynku znajduje się wyłącznie Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów .

Wejście bez progowe z poziomu chodnika. Klienci obsługiwani są na parterze(hol) przez pracowników, których od klientów oddziela wysoka lada przeszklona. Co jest utrudnieniem dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Funkcjonuje system kolejkowy wizualny i dźwiękowy.

Brak toalety przystosowanej dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Wejście trzecie

Najczęściej używane przez klientów Prokuratury Rejonowej w Jaworze, która wynajmuje
od Starostwa Powiatowego w Jaworze na trzecim piętrze pomieszczenia dla swojej działalności.

Ponadto trwają prace nad zamontowaniem windy przy tym wejściu dla dostępności
do wszystkich pomieszczeń w całym budynku dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza migowego podczas załatwiania swoich spraw w Starostwie Powiatowym. Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. W celu zgłoszenia chęci skorzystania z ww. usługi należy skontaktować się co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, przy pomocy
( z wyłączeniem spraw nagłych…):

 • podania złożonego w Biurze Obsługi Klienta ( parter, pok. 2),
 • poczty elektronicznej:  oso@powiat-jawor.pl
 • faksu:(+48 76) 729-01-60,
 • telefonu: (+48 76)-729-01-12 (za pośrednictwem osoby przybranej),

w celu ułatwienia i przyspieszenia załatwienia spraw, prosimy o jej krótki opis przy dokonywaniu zgłoszenia. Zachęcamy również do załatwienia spraw drogą elektroniczną poprzez platformę EPUAP.

 

Utrudnienia:

 • Nad wszystkimi wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo-wizualnego,
 • Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym,
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla,
 • Brak windy.

II. Referat Zarządu Dróg Powiatowych Zębowice 44, 59-411 Paszowice, telefon
+48 76 870 74 70, fax. 48 76 729 01 60.

Budynek parterowy, przy wejściu znajdują się schody, sprawiają trudność w dostępności
dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności cyfrowej sieć internetowa nie jest dostosowana dla osób
ze szczególnymi potrzebami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Toalety nie są dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Informacje dodatkowe

Koordynator do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Jaworze:

Małgorzata Kocwin

tel.  76 729-01-09

e-mail: pfron@powiat-jawor.org.pl

Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

 1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe;
 2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 3. monitorowanie działalności Urzędu, w zakresie zapewniania dostępności osobom
  ze szczególnymi potrzebami.

 

M. Kocwin

       Utworzono: 09 marzec 2021

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Paweł Żelazek
(2021-03-16 09:29:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Żelazek
(2021-04-06 14:07:25)
 
 
liczba odwiedzin: 4658531

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X