☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Sobota 02.03.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

 

Uchwały Rady Powiatu Jaworskiego z 2008 roku

 

Numer uchwały Data podjęcia W sprawie Termin obowiązywania

 XXXV/193/2008 

załącznik
nr 1

30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Jaworze
z dniem
podjęcia 
 XXXV/192/2008
załączniki
nr 1, 2, 3

załączniki
nr 4, 5, 6, 7, 8
  załączniki
nr 9, 10, 11, 12
30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu
na 2009 rok
z dniem podjęcia
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.
XXXIV/191/2008 
załączniki
nr 1, 2, 3
18 grudnia 2008 r. w sprawie zmian
w budżecie Powiatu Jaworskiego na
2008 rok
z dniem
podjęcia 
XXXIV/190/2008 
załącznik nr 1
18 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Jaworskiego na lata 2007-2013 z dniem
podjęcia 
XXXIII/189/2008 
załącznik nr 1
27 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę
Rady Powiatu w sprawie uzgodnienia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz akceptacji wartości jednego punktu w złotych dla celów wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych Powiatu Jaworskiego
z dniem podjęcia
z mocą obowiązującą od 1 listopada 2008 r.
 XXXIII/188/2008 27 listopada 2008 r. w sprawie przejęcia prowadzenia zadań publicznych z dniem
podjęcia 
 XXXIII/187/2008 27 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Jaworskiego z organizacjami pozarządowymi w 2009 r. z dniem podjęcia
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.
XXXIII/186/2008 27 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2008 rok z dniem
podjęcia 
 XXXII/185/2008 13 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę
Rady Powiatu w Jaworze w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu Inwestycyjnego Powiatu Jaworskiego na lata 2007 - 2013
z dniem
podjęcia 
XXXII/184/2008 
załączniki
nr 1, 2, 3, 4
13 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego,
z mocą od 1 września 2008 r. 
XXXI/183/2008 28 października 2008 r. zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jaworskiego wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego,
z mocą od 1 stycznia 2008 r. 
XXXI/182/2008  
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
28 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2008 rok z dniem
podjęcia
XXXI/181/2008 28 października 2008 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Jaworskiego na lata 2007-2013  z dniem
podjęcia 
XXXI/180/2008 28 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia zadania publicznego Gminie Męcinka z dniem
podjęcia 
XXXI/179/2008 28 października 2008 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciażania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata wchodzi w życie
14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
XXXI/178/2008 28 października 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jaworze za okres od 1 czerwca 2008 roku do 31 sierpnia 2008 r.  z dniem
podjęcia
XXX/177/2008 10 października 2008 r. w sprawie wydania opinii na temat projektu uchwały Rady Gminy Męcinka w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach z dniem
podjęcia
XXX/176/2008 10 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2008 r. z dniem
podjęcia
XXX/175/2008 10 października 2008 r. zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie określenia rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2008 przez Powiat Jaworski z dniem
podjęcia
XXX/174/2008 10 października 2008 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w sporawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Jaworskiego na lata 2007-2013 z dniem
podjęcia
XXX/173/2008 10 października 2008 r. w sprawie powierzenia zadania publicznego Gminie Męcinka z dniem
podjęcia
XXX/172/2008 10 października 2008 r. w sprawie powierzenia zadnia publicznego Gminie Paszowice z dniem
podjęcia
 XXIX/171/08 25 września 2008 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dniem
podjęcia
 XXIX/170/08 25 września 2008 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dniem
podjęcia
 XXIX/169/08 25 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2008 rok z dniem
podjęcia
 XXIX/168/08 25 września 2008 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Jaworskiego na lata 2007-2013 z dniem
podjęcia
 XXIX/167/08 25 września 2008 r. w sprawie wykorzystania herbu Powiatu Jaworskiego na stronie internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze oraz na materiałach informacyjno-promocyjnych wydawanych przez jednostkę z dniem
podjęcia
 XXIX/166/08 25 września 2008 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Jaworskiego wchodzi w życie
po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
 XXIX/165/08 25 września 2008 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie uchwalenia na rok 2008 regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jaworski wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
z mocą obowiązującą od 1 września 2008 r.
 XXVIII/164/08 29 sierpnia 2008 r. w sprawie wydania opinii na temat projektu uchwały Rady Gminy Męcinka w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach  z dniem
podjęcia
 XXVIII/163/08 29 sierpnia 2008 r. w sprawie wykorzystanie herbu Powiatu Jaworskiego na materiałach reklamowych związanych z projektem Gmina Bliżej Europy  z dniem
podjęcia
 XXVIII/162/08 29 sierpnia 2008 r. w sprawie wydzierżawienia gruntu leżącego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2189D Małuszów - Czarnków dla Gminy Legnickie Pole z dniem
podjęcia
XXVIII/161/08 29 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2008 r. z dniem
podjęcia
 XXVIII/160/08 29 sierpnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Jaworskiego na lata 2007-2013  z dniem
podjęcia
 XXVII/159/08 31 lipca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu oraz przedmiotu działania Komisji Edukacji, Zdrowia, Kultury i Polityki Społecznej z dniem
podjęcia
 XXVII/158/08 31 lipca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu oraz przedmiotu działania Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Publicznego  z dniem
podjęcia
 XXVII/157/08 31 lipca 2008 r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jaworskiego, w trwałym zarządzie Szkół Agrobiznesu w Bolkowie z dniem
podjęcia
XXVII/156/08   
załącznik nr 1  
załącznik nr 2  
załącznik nr 3 
31 lipca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2008 rok z dniem
podjęcia
XXVII/155/08 31 lipca 2008 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Jaworskiego na lata 2007 - 2013 z dniem
podjęcia
XXVII/154/08 31 lipca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jaworze za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 maja 2008 roku z dniem
podjęcia
XXVII/153/08 31 lipca 2008 r.  w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności Powiatu Jaworskiego i jednostek organizacyjnych powiatu jaworskiego z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych wchodzi w życie
14 po ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
XXVII/152/08 31 lipca 2008 r.  w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Myśliborzu  gm. Paszowice z dniem
podjęcia
XXVI/151/08   
załącznik nr 1 
załącznik nr 2 
26 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2008 rok  z dniem
podjęcia
XXVI/150/08 26 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Jaworskiego na lata 2007-2013 z dniem
podjęcia
XXVI/149/08 26 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia na rok 2008 regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jaworski  wchodzi w życie
14 po ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
XXVI/148/08 26 czerwca 2008 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego dotyczącego uchwały nr XXIV/133/08 w przedmiocie likwidacji szkół: liceum profilowanego, technikum, technikum uzupełniającego na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, technikum uzupełniającego dla dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły policealnej wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Adama Mickiewicza w Jaworze oraz rozwiązania Zespołu Szkół Zawodowych w Jaworze  z dniem
podjęcia
XXVI/147/08 26 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie udzielania zniżek od obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, zaliczenia do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym w szkołach prowadzonych przez Powiat Jaworski wchodzi w życie
14 po ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
XXVI/146/08 26 czerwca 2008 r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jaworskiego z dniem
podjęcia
XXVI/145/08 26 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż Gminie Jawor za cenę niższą niż wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Jaworze przy ul. Wrocławskiej, w granicach ewidencyjnych działki nr 365/14 obrębu nr 7 Stare Miasto  z dniem
podjęcia
 XXV/144/08 30 maja 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2008  z dniem
podjęcia
 XXV/143/08 30 maja 2008 r. zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie uchwalenia  Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Jaworskiego na lata 2007 - 2013  z dniem
podjęcia
 XXV/142/08 30 maja 2008 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Jaworskiego do Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie"  z dniem
podjęcia
 XXV/141/08 30 maja 2008 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Jaworskiego  z dniem podjęcia
z mocą od
1 maja 2008 r.
 XXV/140/08 30 maja 2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz zaopiniowania wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Jaworze  z dniem podjęcia
z mocą od
1 stycznia 2008 r. 
 XXV/139/08 30 maja 2008 r. zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania z dniem
podjęcia
 XXV/138/08 30 maja 2008 r. zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie uzgodnienia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz akceptacji wartości jednego punktu w złotych dla celów wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych Powiatu Jaworskiego wchodzi w życie
z dniem
1 czerwca 
2008 r. 
 XXV/137/08 30 maja 2008 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaworze  z dniem
podjęcia
 XXIV/136/08 15 maja 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego z dniem
podjęcia
 XXIV/135/08 15 maja 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie z drogi pojazdów oraz ich parkowanie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
 XXIV/134/08 15 maja 2008 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Jaworskiego  wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
 XXIV/133/08 15 maja 2008 r. w sprawie likwidacji szkół: liceum profilowanego, technikum, technikum uzupełniającego na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, technikum uzupełniającego dla dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły policealnej wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Adama Mickiewicza w Jaworze oraz rozwiązania Zespołu Szkół Zawodowych im. Adama Mickiewicza w Jaworze.   z dniem
podjęcia
 XXIV/132/08 15 maja 2008 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego dotyczącego uchwały na XX/106/08 w przedmiocie zamiaru likwidacji szkół: liceum profilowanego, technikum, technikum uzupełniającego na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, technikum uzupełniającego dla dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły policealnej wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Adama Mickiewicza w Jaworze oraz rozwiązania Zespołu Szkół Zawodowych im. Adama Mickiewicza w Jaworze. z dniem
podjęcia
 XXIV/131/08 15 maja 2008 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania  z dniem
podjęcia
 XXIV/130/08 15 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jaworze za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. z dniem
podjęcia
 XXIII/129/08 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2008 rok. z dniem
podjęcia
 XXIII/128/08 24 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie "weksla in blanco" przez Powiat Jaworski celem zabezpieczenia środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dla przedsięwzięcia pn. "Wielofunkcyjne boisko przy I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze". z dniem
podjęcia
 XXIII/127/08 24 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie "weksla in blanco" przez Powiat Jaworski celem zabezpieczenia środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dla przedsięwzięcia pn. "Budowa boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze". z dniem
podjęcia
 XXIII/126/08 24 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Jaworskiego na lata 2007-2013. z dniem
podjęcia
 XXIII/125/08 24 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Męcinka z dniem
podjęcia
 XXIII/124/08 24 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wądroże Wielkie. z dniem
podjęcia
 XXIII/123/08 24 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu Aktywności Lokalnej na rok 2008 wchodzi z dniem podpisania, z mocą
od 1 stycznia 2008 r.
 XXIII/122/08 24 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie Powiatu Jaworskiego na lata 2008-2012. wchodzi z dniem podpisania, z mocą
od 1 stycznia 2008 r.
 XXIII/121/08 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Myśliborzu gm. Paszowice. z dniem
podjęcia
 XXIII/120/08 24 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu oraz przedmiotu działania Komisji Rewizyjnej. z dniem
podjęcia
 XXIII/119/08 24 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu oraz przedmiotu działania Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Publicznego. z dniem
podjęcia
 XXIII/118/08 24 kwietnia 2008 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Jaworze za rok 2007. z dniem
podjęcia
 XXIII/117/08 24 kwietnia 2008 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego. z dniem
podjęcia
 XXII/116/08 27 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia na rok 2008 regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jaworski.  wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
 XXII/115/08 27 marca 2008 r. w sprawie skargi na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bolkowie. z dniem
podjęcia
 XXII/114/08 27 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2008 rok.  z dniem
podjęcia
 XXII/113/08 27 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Jaworskiego na lata 2007-2013. z dniem
podjęcia
 XXII/112/08 27 marca 2008 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Jaworskiego. wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
 XXI/111/08 10 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2008 rok. z dniem
podjęcia
 XXI/110/08 10 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Jaworskiego na lata 2007 - 2013. z dniem
podjęcia
XXI/109/08 10 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu "Polska przyroda i Czeska historia - kluczem rozwoju turystyki transgranicznej" oraz upoważnienia do podpisania porozumienia o współpracy w ramach projektu przeznaczonego do realizacji ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej REpublika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013". z dniem podjęcia
XX/108/08 27 lutego 2008 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. z dniem podjęcia
XX/107/08  27 lutego 2008 r. w sprawie określenia rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które mogą byc finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2008 przez Powiat Jaworski. z dniem podjęcia
XX/106/08 27 lutego 2008 r.  zamiaru likwidacji szkół: liceum profilowanego, technikum uzupełniającego na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, technikum uzupełniającego dla dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły policealnej wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Adama Mickiewicza w Jaworze oraz rozwiązania Zespołu Szkół Zawodowych im. Adama Mickiewicza w Jaworze. z dniem podjęcia
XX/105/08 27 lutego 2008 r.  uchylenia Uchwały nr XIX/98/08 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Szkół Zawodowych im. Adama Mickiewicza w Jaworze. z dniem podjęcia
XX/104/08 27 lutego 2008 r.  wyemitowania obligacji przez Powiat Jaworski oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. z dniem podjęcia
XIX/103/08 31 stycznia 2008 r.  zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2008 rok z dniem podjęcia
XIX/102/08 31 stycznia 2008 r..  zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z dniem podjęcia
XIX/101/08 31 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie uzgodnienia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz akceptacji wartości jednego punktu w złotych dla celów wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych Powiatu Jaworskiego z dniem podjęcia
XIX/100/08 31 stycznia 2008 r. umorzenia pożyczek udzielonych Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Jaworze  z dniem podjęcia
XIX/99/08 31 stycznia 2008 r. przejęcia zadań publicznych z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich z dniem podjęcia
XIX/98/08 31 stycznia 2008 r. zamiaru likwidacji Zespołu Szkół zawodowych im. Adama Mickiewicza w Jaworze z dniem podjęcia
XIX/97/08 31 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu oraz przedmiotu działania Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Publicznego z dniem podjęcia

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sajdak Mateusz
(2020-04-22 12:12:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Żelazek Paweł
(2021-02-16 10:57:37)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 63221