☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Sobota 02.03.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały Rady Powiatu w roku 2020

 

Uchwały Rady Powiatu Jaworskiego z 2020 roku

Numer uchwały Data podjęcia W sprawie Termin obowiązywania

Treść uchwały (PDF)

XXXII/168/20 30 grudnia 2020 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2021 - 2025 z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2021 r. Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
XXXII/167/20 30 grudnia 2020 r. budżetu na 2021 rok z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2021 r. Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Załącznik
Treść zarządzenia
XXXII/166/20 30 grudnia 2020 r. uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
XXXII/165/10 30 grudnia 2020 r. zmian w Statucie Powiatu Jaworskiego po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
XXXII/164/20 30 grudnia 2020 r. przyjęcia Powiatowego Programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2021-2023 z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2021 r. Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Załącznik
Treść zarządzenia
XXXII/163/20 30 grudnia 2020 r. Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021 - 2025 wchodzi w życie od 1 stycznia 2021 r. Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Załącznik
Treść zarządzenia
XXXII/162/20 30 grudnia 2020 r. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Jaworskim na lata 2021-2025 wchodzi w życie od 1 stycznia 2021 r. Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Załącznik
Treść zarządzenia
XXXII/161/20 30 grudnia 2020 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2020 - 2025 z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Załącznik
Treść zarządzenia
XXXII/160/20 30 grudnia 2020 r. zmian w budżecie na 2020 rok z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Załączniki
Treść zarządzenia
XXXII/159/20 30 grudnia 2020 r. zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Jaworski, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków i ustalenia stawki kwotowej opłaty za korzystanie z nich po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Załącznik
Treść zarządzenia
XXXII/158/20 30 grudnia 2020 r. zmiany uchwały nr XXIV/129/20 z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie pozbawienia odcinków dróg powiatowych położonych na terenie gminy Męcinka, powiat jaworski, kategorii drogi powiatowej po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
XXXII/157/20 30 grudnia 2020 r. ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2021 rok po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
XXXII/156/20 30 grudnia 2020 r. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu jaworskiego na rok 2021 po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Załączniki
Treść zarządzenia
XXXII/155/20 30 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Jaworze określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
XXX/154/20 26 listopada 2020 r. zmiany do uchwały nr XXVII/138/20 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 24 września 2020 r. z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XXX/153/20 26 listopada 2020 r. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Organizatora - Powiat Jaworski umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XXX/152/20 26 listopada 2020 r. przyjęcia Programu współpracy Powiatu Jaworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2021 z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r. Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Program
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XXX/151/20 26 listopada 2020 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2020 - 2025 z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XXX/150/20 26 listopada 2020 r. zmian w budżecie na 2020 rok z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XXIX/149/20 29 października 2020 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2020 - 2025 z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XXIX/148/20 29 października 2020 r. zmian w budżecie na 2020 rok z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XXVIII/147/20 19 października 2020 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2020-2025 z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XXVIII/146/20 19 października 2020 r. zmian w budżecie na 2020 rok z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XXVIII/145/20 19 października 2020 r. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przemyskiemu przez Powiat Jaworski z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XXVIII/144/20 19 października 2020 r. udzielenia pomocy finansowej Gminie Jawor przez Powiat Jaworski z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XXVIII/143/20 19 października 2020 r. wyrażenie zgody na zawarcie przez Organizatora - Powiat Jaworski umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XXVII/142/20 24 września  2020 r. przejęcia od Powiatu Legnickiego zadania publicznego z zakresu oświaty z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XXVII/141/20 24 września  2020 r. uznania skargi na dyrektorów szkół i placówek oświatowych, działających jako jednostki organizacyjne Powiatu Jaworskiego w części zasadną z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XXVII/140/20 24 września  2020 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2020-2025 z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XXVII/139/20 24 września  2020 r. zmian w budżecie na 2020 rok z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XXVII/138/20 24 września  2020 r. określenia zadań i podziału środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w roku 2020 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Jaworskiego
z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XXVII/137/20 24 września 2020 r. uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XXVI/136/20 27 sierpnia 2020 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2020-2025 z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XXVI/135/20 27 sierpnia 2020 r. zmian w budżecie na 2020 rok z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XXVI/134/20 27 sierpnia 2020 r. określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania,odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Jaworskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do udzielania tych ulg Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XXVI/133/20 27 sierpnia 2020 r. przyjęcia do realizacji zadania publicznego pn. "Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 363 Jawor-Złotoryja od km 44+327 do km 45+027" w ramach bieżącego utrzymania dróg z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XXVI/132/20 27 sierpnia 2020 r. pozbawienia drogi nr 2825D, położonej na terenie gminy Bolków,powiat jaworski,kategorii drogi powiatowej Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego,z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XXV/131/20 4 sierpnia 2020 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2020 - 2025 z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XXV/130/20 4 sierpnia 2020 r. zmian w budżecie na 2020 rok z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XXIV/129/20 13 lipca 2020 r. pozbawienia odcinków dróg powiatowych położonych na terenie gminy Męcinka, powiat jaworski, kategorii drogi powiatowej Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XXIV/128/20 13 lipca 2020 r. pozbawienia drogi powiatowej nr 2821D położonej na terenie gminy Paszowice, powiat jaworski, kategorii drogi powiatowej Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XXIII/127/20 30 czerwca 2020 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2020 - 2025 z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XXIII/126/20 30 czerwca 2020 r. zmian w budżecie na 2020 rok z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XXIII/125/20 30 czerwca 2020 r. wyłączenia z drogi powiatowej nr 2184D relacji Jawor - Wądroże Wielkie wydzielonych działek i pozbawienia ich kategorii drogi powiatowej po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r. Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
 XXIII/124/20  30 czerwca 2020 r. określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w roku 2020 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Jaworskiego z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XXII/123/20 18 czerwca 2020 r. absolutorium dla Zarządu Powiatu w Jaworze za rok 2019 z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XXII/122/20 18 czerwca 2020 r. rozpatrzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2019 rok. z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XXII/121/20 18 czerwca 2020 r. udzielenia Zarządowi Powiatu w Jaworze wotum zaufania z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XXI/120/20 8 czerwca 2020 r. pozbawienia dróg powiatowych położonych na terenie gminy Jawor, Powiat Jaworski, kategorii drogi powiatowej Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XXI/119/20Wyrok w Imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
8 czerwca 2020 r. pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 2836D położonej na terenie gminy Jawor, Powiat Jaworski, kategorii drogi powiatowej Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
Wyrok
Treść zarządzenia
XXI/118/20 8 czerwca 2020 r. pozbawienia końcowego odcinka drogi powiatowej nr 2176D położonej na terenie gminy Jawor, Powiat Jaworski, kategorii drogi powiatowej Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XXI/117/20 8 czerwca 2020 r. pozbawienia drogi powiatowej nr 2846D położonej na terenie gminy Bolków, Powiat Jaworski, kategorii drogi powiatowej Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XXI/116/20 8 czerwca 2020 r. pozbawienia drogi powiatowej nr 2845D położonej na terenie gminy Bolków, Powiat Jaworski, kategorii drogi powiatowej Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XXI/115/20 8 czerwca 2020 r. pozbawienia drogi powiatowej nr 2844D położonej na terenie gminy Bolków, Powiat Jaworski, kategorii drogi powiatowej Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XX/114/20 28 maja 2020 r. ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2020 rok po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XX/113/20 28 maja 2020 r. zmian w budżecie na 2020 rok. z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XX/112/20 28 maja 2020 r. skargi na Starostę Jaworskiego z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XX/111/20 28 maja 2020 r. pozbawienia odcinka drogi nr 2819D kategorii drogi powiatowej po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r. Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XIX/110/20 30 kwietnia 2020 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2020 - 2025 z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XIX/109/20 30 kwietnia 2020 r. zmian w budżecie na 2020 rok z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XIX/108/20 30 kwietnia 2020 r. przejęcia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XIX/107/20 30 kwietnia 2020 r. powierzenia przez Powiat Jaworski prowadzenia zadania publicznego Gminie Jawor z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XIX/106/20 30 kwietnia 2020 r. nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Jaworze z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XVIII/105/20 26 marca 2020 r. rozpatrzenia petycji dotyczącej położenia nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi powiatowej nr 2184D w miejscowości Mierczyce z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XVIII/104/20 26 marca 2020 r. określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XVIII/103/20 26 marca 2020 r. zmian w budżecie na 2020 rok z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XVIII/102/20 27 luty 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozkłądu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu jaworskiego na rok 2020 po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
załączniki
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XVII/101/20 27 luty 2020 r. przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020 2025 z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
załączniki
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XVI/100/20 30 stycznia 2020 r. zmian w budżecie na 2020 rok z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XV/99/20 09 stycznia 2020 r. wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Jaworze, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XV/98/20 09 stycznia 2020 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2020 - 2025 z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania
XV/97/20 09 stycznia 2020 r. budżetu na 2020 r. z dniem podjęcia Uchwała
Treść zarządzenia
Uzasadnienie
Treść zarządzenia
Lista głosowania

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Brzozowski Jarosław
(2020-01-17 11:17:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Żelazek Paweł
(2022-02-22 13:54:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 63221