☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Sobota 02.03.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rok 2018

 

Uchwały Rady Powiatu Jaworskiego z 2018 roku

Numer uchwały Data podjęcia W sprawie Termin obowiązywania

Treść uchwały (PDF)

UCHWAŁY RADY POWIATU
KADENCJA 2018 - 2023

IV/32/18 27 grudnia 2018 Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2019-2025 z dniem podjęcia

Treść zarządzenia

Lista głosowania

IV/31/18 27 grudnia 2018 budżetu na 2019 rok z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2019 r.

Treść zarządzenia

Lista głosowania

IV/30/18 27 grudnia 2018 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2018 - 2025 z dniem podjęcia

Treść zarządzenia

Lista głosowania

IV/29/18 27 grudnia 2018 zmian w budżecie na 2018 rok z dniem podjęcia

Treść zarządzenia

Lista głosowania

IV/28/18 27 grudnia 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Jaworski, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków i ustalenia stawki kwotowej opłaty za korzystania z nich po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

Treść zarządzenia

Lista głosowania

IV/27/18 27 grudnia 2018 przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Jaworskiego na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 r" z dniem podjęcia

Treść zarządzenia

Lista głosowania

załącznik

Treść zarządzenia

IV/26/18 27 grudnia 2018 określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

Treść zarządzenia

Lista głosowania

IV/25/18 27 grudnia 2018 zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w roku 2018 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla powiatu Jaworskiego z dniem podjęcia

Treść zarządzenia

Lista głosowania

III/24/18 18 grudnia 2018 ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2019 rok z dniem podjęcia

Treść zarządzenia

Lista głosowania

II/23/18 29 listopada 2018 powołania komisji Rady - Komisji Rozwoju Gospodarczego, bezpieczeństwa, Rolnictwa, ochrony Środowiska i Integracji Europejskiej z dniem podjęcia

Treść zarządzenia

Lista głosowania

II/22/18 29 listopada 2018 desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich z dniem 29 listopada 2018

Treść zarządzenia

Lista głosowania

II/21/18 29 listopada 2018 ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu jaworskiego na rok 2019 po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

Treść zarządzenia

Lista głosowania

II/20/18 29 listopada 2018 ustalenia wynagrodzenia Starosty Jaworskiego z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 20 listopada 2018 r.

Treść zarządzenia

Lista głosowania

II/19/18 29 listopada 2018 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu Jaworskiego na lata 2018-2025 z dniem podjęcia

Treść zarządzenia

Lista głosowania

II/18/18 29 listopada 2018 zmian w budżecie na 2018 rok z dniem podjęcia

Treść zarządzenia

Lista głosowania

II/17/18 29 listopada 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wyemitowania obligacji przez powiat Jaworski oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu z dniem podjęcia

Treść zarządzenia

Lista głosowania

II/16/18 29 listopada 2018 przyjęcia Programu współpracy powiatu Jaworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019 z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019r.

Treść zarządzenia

Lista głosowania

II/15/18 29 listopada 2018 zasad reprezentacji Powiatu Jaworskiego w Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego z dniem podjęcia

Treść zarządzenia

Lista głosowania

II/14/18 29 listopada 2018 zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w roku 2018 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Jaworskiego z dniem podjęcia

Treść zarządzenia

Lista głosowania

II/13/18 29 listopada 2018 zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład  Zespołu Szkół i Placówek im. Wincentego Witosa w Bolkowie z dniem podjęcia

Treść zarządzenia

Lista głosowania

II/12/18 29 listopada 2018 zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład I Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworze z dniem podjęcia

Treść zarządzenia

Lista głosowania

I/11/18 20 listopada 2018 powołania Komisji Statutowej z dniem podjęcia

Treść zarządzenia

Lista głosowania

I/10/18 20 listopada 2018 określenia składu oraz przedmiotu działania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Bezpieczeństwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Integracji Europejskiej z dniem podjęcia

Treść zarządzenia

Lista głosowania

I/9/18 20 listopada 2018 określenia składu oraz przedmiotu działania Komisji Edukacji, Zdrowia, Kultury i Polityki Społecznej z dniem podjęcia

Treść zarządzenia

Lista głosowania

I/8/18 20 listopada 2018 określenia składu oraz przedmiotu działania Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Publicznego z dniem podjęcia

Treść zarządzenia

Lista głosowania

I/7/18 20 listopada 2018 określenia składu oraz przedmiotu działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dniem podjęcia

Treść zarządzenia

Lista głosowania

I/6/18 20 listopada 2018 określenia składu oraz przedmiotu działania Komisji Rewizyjnej z dniem podjęcia

Treść zarządzenia

Lista głosowania

I/5/18 20 listopada 2018 członków Zarządu Powiatu Jaworskiego z dniem podjęcia

Treść zarządzenia

I/4/18 20 listopada 2018 wyboru Starosty z dniem podjęcia

Treść zarządzenia

I/3/18 20 listopada 2018 wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu z dniem podjęcia

Treść zarządzenia

I/2/18 20 listopada 2018 wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu z dniem podjęcia

Treść zarządzenia

I/1/18 20 listopada 2018 wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu z dniem podjęcia

Treść zarządzenia

 

UCHWAŁY RADY POWIATU
KADENCJA 2014 - 2018

 

L/228/18 18 października 2018 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2018-2025 z dniem podjęcia

Treść zarządzenia

L/227/18 18 października 2018 zmian w Statucie Powiatu Jaworskiego  po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

Treść zarządzenia

L/226/18 18 października 2018 zmiany w budżecie na 2018 rok z dniem podjęcia

Treść zarządzenia

L/225/18 18 października 2018 zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w roku 2018 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Jaworskiego z dniem podjęcia

Treść zarządzenia

L/224/18 18 października 2018 przyjęcia Strategii rozwoju społeczno gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej „ Strategia Rozwoju Sudety 2030” z dniem podjęcia

Uchwała

Treść zarządzenia


Strategia rozwoju

Treść zarządzenia


Załącznik

Treść zarządzenia


Analiza oddziaływania

Treść zarządzenia

 L/223/18

Rozstrzygnięcie nadzorcze

18 października 2018 ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Jaworze po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

Treść zarządzenia

XLIX/222/18 27 września 2018 wyemitowania obligacji przez Powiat Jaworski oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu z dniem podjęcia

Treść zarządzenia

XLIX/221/18 27 września 2018

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego 

na lata 2018– 2025

z dniem podjęcia

Treść zarządzenia

XLIX/220/18 27 września 2018 zmian w budżecie na 2018 rok z dniem podjęcia

Treść zarządzenia

XLIX/219/18 27 września 2018

zmiany statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze

z dniem 1 października 2018r.

Treść zarządzenia

XLVIII/218/18 30 sierpnia 2018 ustalenia wynagrodzenia Starosty Jaworskiego z dniem 30 sierpnia 2018r.

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Treść zarządzenia

XLVIII/217/18 30 sierpnia 2018 zmieniająca uchwalę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jaworski po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia I września 2018 r

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Treść zarządzenia

Rozstrzygnięcie nadzorcze
Treść zarządzenia
XLVIII/216/18 30 sierpnia 2018 zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w roku 2018 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Jaworskiego z dniem podjęcia

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Treść zarządzenia

Załącznik
Treść zarządzenia
XLVIII/215/18 30 sierpnia 2018 zmian w budżecie na 2018 rok z dniem podjęcia

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Treść zarządzenia

Załącznik 1
Treść zarządzenia
Załącznik 2
Treść zarządzenia
Załącznik 3
Treść zarządzenia
XLVII/214/18 13 sierpnia 2018 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2018-2025 z dniem podjęcia

Treść zarządzenia

Załącznik 1
Treść zarządzenia
Załącznik 2
Treść zarządzenia
Załącznik 3
Treść zarządzenia
XLVII/213/18 13 sierpnia 2018 zmian w budżecie na 2018 rok z dniem podjęcia

Treść zarządzenia

Załącznik 1
Treść zarządzenia
Załącznik 2
Treść zarządzenia
Załącznik 3
Treść zarządzenia
XLVI/212/18 28 czerwca 2018

wyrażenia zgody na powierzenie Województwu Dolnośląskiemu wykonania zadań związanych z operacją „Scalenie gruntów wsi Luboradz, gmina Mściwojów, powiat jaworski” realizowaną w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

z dniem podjęcia

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Treść zarządzenia

XLVI/211/18 28 czerwca 2018 projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Jaworze w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu jaworskiego dniem 1 września 2018 r. i podlega opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego i wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaworze

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Treść zarządzenia

XLVI/210/18 28 czerwca 2018 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2018-2025 z dniem podjęcia

Treść zarządzenia

Załącznik 1
Treść zarządzenia
Załącznik 2
Treść zarządzenia
Załącznik 3
Treść zarządzenia
XLVI/209/18 28 czerwca 2018 zmian w budżecie na 2018 rok z dniem podjęcia

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Treść zarządzenia

Załącznik 1
Treść zarządzenia
Załącznik 2
Treść zarządzenia
Załącznik 3
Treść zarządzenia
Załącznik 4
Treść zarządzenia
Załącznik 5
Treść zarządzenia
XLVI/208/18 28 czerwca 2018 sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Jaworze za rok 2017 z dniem podjęcia

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Treść zarządzenia

XLVI/207/18 28 czerwca 2018 rozpatrzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2017 rok, z dniem podjęcia

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Treść zarządzenia

XLV/206/18 29 maja 2018 zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w roku 2018 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Jaworskiego z dniem podjęcia

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Treść zarządzenia

Załącznik

Treść zarządzenia

XLV/205/18 29 maja 2018 zmiany uchwały Rady Powiatu w Jaworze w sprawie dostosowania sieci szkól ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkól ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu jaworskiego po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Treść zarządzenia

XLIV/204/18 26 kwietnia 2018 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2018-2025 z dniem podjęcia

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1

Treść zarządzenia

Załącznik nr 2

Treść zarządzenia

Załącznik nr 3

Treść zarządzenia

XLIV/203/18 26 kwietnia 2018 zmian w budżecie na 2018 rok z dniem podjęcia

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1

Treść zarządzenia

Załącznik nr 2

Treść zarządzenia

Załącznik nr 3

Treść zarządzenia

XLIV/202/18 26 kwietnia 2018 powierzenia zadania publicznego Gminie Męcinka z dniem podjęcia

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Treść zarządzenia

XXXXIII/201/18 29 marca 2018 odwołania członka Zarządu Powiatu w Jaworze z dniem podjęcia

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Treść zarządzenia

XXXXIII/200/18 29 marca 2018 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2018- 2025 z dniem podjęcia

Treść zarządzenia

Załącznik 1

Treść zarządzenia

Załącznik 2

Treść zarządzenia

Załącznik 3

Treść zarządzenia

XXXXIII/199/18 29 marca 2018 zmian w budżecie na 2018 rok z dniem podjęcia

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Treść zarządzenia

Załącznik 1

Treść zarządzenia

Załącznik 2

Treść zarządzenia

Załącznik 3

Treść zarządzenia

Załącznik 4

Treść zarządzenia

XXXXIII/198/18 29 marca 2018 projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Jaworze w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu jaworskiego

z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego i wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaworze

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Treść zarządzenia

XXXXIII/197/18 28 lutego 2018 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2018-2025 z dniem podjęcia

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1Treść zarządzenia
Załącznik nr 2Treść zarządzenia
Załącznik nr 3Treść zarządzenia
XXXXII/196/18 28 lutego2018 zmian w budżecie na 2018 rok z dniem podjęcia

Treść zarządzenia

UzasadnienieTreść zarządzenia
Załącznik nr 1Treść zarządzenia
Załącznik nr 2Treść zarządzenia
Załącznik nr 3Treść zarządzenia
XXXXII/195/18 28 lutego2018 powierzenia zadania publicznego Gminie Męcinka z dniem podjęcia

Treść zarządzenia

UzasadnienieTreść zarządzenia
XXXXII/194/18 28 lutego2018 określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w roku 2018 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Jaworskiego z dniem podjęcia

Treść zarządzenia

UzasadnienieTreść zarządzenia
ZałącznikTreść zarządzenia

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Witowski Jarosław
(2018-03-05 13:55:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Wasiluk Konrad
(2019-04-02 11:36:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 63221