☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Sobota 02.03.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rok 2017

NUMER UCHWAŁY DATA 
PODJĘCIA
W SPRAWIE TERMIN
OBOWIĄZYWANIA

XXXX/193/17

Uzasadnienie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

27 grudnia 2017 Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2018- 2025 z dniem podjęcia

XXXX/192/17

Uzasadnienie

Załącznik 1

Załącznik 1a

Załącznik 2

Załącznik 2a

Załącznik 2b

Załącznik 2c

Załącznik 2d

Załącznik 2e

Załącznik 2f

Załącznik 2g

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

27 grudnia 2017 sprawie budżetu na 2018 r z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r

XXXX/191/17

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

27 grudnia 2017 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2017-2025 z dniem podjęcia

XXXX/190/17

Uzasadnienie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

27 grudnia 2017 zmian w budżecie na 2017 rok z dniem podjęcia

XXXX/189/17

Program

Formularz

Konsultacje

27 grudnia 2017 przyjęcia Powiatowego Programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018 — 2020 od dnia 1 stycznia 2018 r.

XXXX/188/17

Uzasadnienie

30 listopada 2017 ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2018 rok po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

XXXIX/187/17

Uzasadnienie

Załącznik 1

30 listopada 2017 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu jaworskiego na rok 2018 po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

XXXIX/186/17

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

30 listopada 2017 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2017-2025 z dniem podjęcia

XXXIX/185/17

Uzasadnienie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

30 listopada 2017 zmian w budżecie na 2017 rok z dniem podjęcia

XXXIX/184/17

Uzasadnienie

Załącznik 1

30 listopada 2017

zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w roku 2017 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Jaworskiego

z dniem podjęcia

XXXIX/183/17

Uzasadnienie

Załącznik 1

30 listopada 2017 przyjęcia Programu współpracy Powiatu Jaworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018 życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.

XXXIX/182/17

Uzasadnienie

30 listopada 2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze w Branżową Szkołę I Stopnia w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze z dniem podjęcia

XXXIX/181/17

Uzasadnienie

30 listopada 2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno — Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Jaworze w Branżową Szkołę Specjalną I Stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno — Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Jaworze z dniem podjęcia

XXXIX/180/17

Uzasadnienie

30 listopada 2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno — Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Jaworze w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy — Prawo oświatowe, wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno — Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Jaworze z dniem podjęcia

XXXIX/179/17

Uzasadnienie

30 listopada 2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno — Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Jaworze w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną Nr 2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno — Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Jaworze z dniem podjęcia

XXXIX/178/17

Uzasadnienie

30 listopada 2017 sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół i Placówek im. Wincentego Witosa w Bolkowie w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek im. Wincentego Witosa w Bolkowie z dniem podjęcia

XXXIX/177/17

Uzasadnienie

30 listopada 2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 3 w Specjalnym Ośrodku Szkolno — Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Jaworze w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną Nr 3 w Specjalnym Ośrodku Szkolno — Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Jaworze z dniem podjęcia

XXXVIII/176/17

Uzasadnienie

26 października 2017 emisji obligacji z dniem podjęcia

XXXVIII/175/17

Uzasadnienie

26 października 2017 powierzenia zadania publicznego Gminie Wądroże Wielkie z dniem podjęcia

XXXVIII/174/17

Uzasadnienie

Załącznik 1

 

26 października 2017

zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w roku 2017 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Jaworskiego

z dniem podjęcia

XXXVIII/173/17

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

26 października 2017 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2017-2025 z dniem podjęcia

XXXVIII/172/17

Uzasadnienie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

26 października 2017 sprawie zmian w budżecie na 2017 rok z dniem podjęcia

XXXVIII/171/17

Załącznik nr 1 do uchwały

Załącznik nr 1 do regulaminu

Załącznik nr 2 do regulaminu

Załącznik nr 3 do regulaminu

Załącznik nr 4 do regulaminu

Załącznik nr 5 do regulaminu

Załącznik do protokołu Komisji Stypendialnej

Uzasadnienie

26 października 2017 przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach realizacji projektu „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 4 września 2017 r.

XXXVII/170/17

Uzasadnienie

Załącznik 1

28 września 2017 przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części Dolnego śląska, „SUDETY 2030” z dniem podjęcia

XXXVII/169/17

Uzasadnienie

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

28 września 2017 zmieniająca uchwalę w sprawie dostosowania sieci szkól ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkól ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu jaworskiego

po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

XXXVII/168/17

Uzasadnienie

28 września 2017 powierzenia zadania publicznego Gminie Męcinka z dniem podjęcia

XXXVII/167/17

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

28 września 2017 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2017-2025 z dniem podjęcia

XXXVII/166/17

Uzasadnienie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

28 września 2017 zmian w budżecie na 2017 rok z dniem podjęcia

XXXVI/165/17

Uzasadnienie

31 sierpnia 2017 udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Jaworski dla Powiatu Chojnickiego z dniem podjęcia

XXXVI/164/17

Uzasadnienie

31 sierpnia 2017 zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jaworski po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia I września 2017 r.

XXXVI/163/17

Załącznik 1

Załącznik 2

Uzasadnienie

31 sierpnia 2017 zmieniająca uchwalę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu jaworskiego na okres od 1 lutego do 31 grudnia 2017 r po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

XXXVI/162/17

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

31 sierpnia 2017 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2017-2021 z dniem podjęcia

XXXVI/161/17

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Uzasadnienie

31 sierpnia 2017 zmian w budżecie na 2017 rok z dniem podjęcia

XXXVI/160/17

Załącznik

Uzasadnienie

31 sierpnia 2017 zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w roku 2017 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Jaworskiego z dniem podjęcia

XXXVI/159/17

Uzasadnienie

31 sierpnia 2017 zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze z dniem podjęcia

XXXVI/158/17

Załącznik

Uzasadnienie

31 sierpnia 2017 wyłączenia z drogi powiatowej nr 2822D relacji Jawor — Myślinów wydzielonej działki po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą od dnia I stycznia 2018 r.

XXXV/157/17

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Uzasadnienie

26 lipca 2017 zmian w budżecie na 2017 rok z dniem podjęcia

XXXIV/156/17

Załącznik

Uzasadnienie

29 czerwca 2017 wyłączenia z drogi powiatowej nr 2797D relacji Budziszów Wielki — Budziszów Mały wydzielonej działki po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r

XXXIV/155/17

Załącznik

Uzasadnienie

29 czerwca 2017 wyłączenia z drogi powiatowej nr 2790D relacji Mierczyce — Drogomiłowice wydzielonej działki. po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r

XXXIV/154/17

Uzasadnienie

29 czerwca 2017 zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu jaworskiego z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego i wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaworze

XXXIV/153/17

Załącznik nr 1

Uzasadnienie

29 czerwca 2017 zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i podziału środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w roku 2017 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Jaworskiego z dniem podjęcia

XXXIV/152/17

WPF

Uzasadnienie

29 czerwca 2017 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2017-2021 z dniem podjęcia

XXXIV/151/17

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Uzasadnienie

29 czerwca 2017 zmian w budżecie na 2017 rok z dniem podjęcia

XXXIV/150/17

Uzasadnienie

29 czerwca 2017 absolutorium dla Zarządu Powiatu w Jaworze za rok 2016 z dniem podjęcia

XXXIV/149/17

Uzasadnienie

29 czerwca 2017 rozpatrzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2016 rok z dniem podjęcia

XXXIII/148/17

Uzasadnienie

25 maja 2017 zmieniająca uchwalę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu jaworskiego na okres od 1 lutego do 31 grudnia 2017 r. po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Województwa Dolnośląskiego

XXXIII/147/17

Uzasadnienie

25 maja 2017 wyrażenia zgody na powierzenie Województwu Dolnośląskiemu wykonania zadań związanych z operacją „Scalenie gruntów wsi Niedaszów, gmina Mściwojów, powiat jaworski” realizowaną w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
z dniem podjęcia

XXXII/146/17

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Uzasadnienie

20 kwietnia 2017 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2017-2021 z dniem podjęcia

XXXII/145/17

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Uzasadnienie

20 kwietnia 2017 r. zmian w budżecie na 2017 rok z dniem podjęcia

XXXII/144/17

Uzasadnienie

20 kwietnia 2017 r. przejęcia od Samorządu Województwa Dolnośląskiego realizacji zadania drogowego w 2017 roku z dniem podjęcia

XXXI/143/17

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Uzasadnienie

30 marca 2017 r zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2017-2021 z dniem podjęcia

XXXI/142/17

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Uzasadnienie

30 marca 2017 r zmian w budżecie na 2017 rok z dniem podjęcia

XXXI/141/17

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Uzasadnienie

30 marca 2017 r dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Jaworskiego dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

XXXI/140/17

Załącznik nr 1

Uzasadnienie

30 marca 2017 r. określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w roku 2017 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Jaworskiego z dniem podjęcia

XXX/139/17

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Uzasadnienie

28 lutego 2017 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2017-2021 z dniem podjęcia

XXX/138/17

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Uzasadnienie

28 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.

z dniem podjęcia

XXX/137/17

Uzasadnienie

28 lutego 2017 r. powierzenia zadania publicznego Gminie Męcinka polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 2610 D w zakresie budowy chodnika na dł. ok 500 m w miejscowości Pomocne” z dniem podjęcia

XXX/136/17

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Uzasadnienie

28 lutego 2017 r. projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu jaworskiego Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego i wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaworze.

XXX/135/17

Uzasadnienie

28 lutego 2017 r. wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z I Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworze, rozwiązania I Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworze oraz zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Z dniem podjęcia

XXX/134/17

Uzasadnienie

28 lutego 2017 r. zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Bolkowie Z dniem podjęcia

XXX/133/17

Uzasadnienie

28 lutego 2017 r. zmian w Statucie Powiatu Jaworskiego po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

XXX/132/17

Załącznik


Uzasadnienie

28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwalę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Jaworski, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków i ustalenia stawki kwotowej opłaty za korzystanie z nich. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

XXIX/131/17

Uzasadnienie

26 stycznia 2017

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wądroże Wielkie

z dniem podjęcia

XXIX/130/17

Uzasadnienie

26 stycznia 2017

w sprawie przejęcia zadań publicznych z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich

z dniem podjęcia

XXIX/129/17

Uzasadnienie

załączniki:
1,2

26 stycznia 2017 ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu jaworskiego na okres od 1 lutego do 31 grudnia 2017 r. po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Witowski Jarosław
(2017-02-03 10:25:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzozowski Jarosław
(2019-09-09 11:53:25)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 63221