Obwieszczenia

Budowa wieloasortymentowej wytwórni betonu Logo
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej JWR3072  przewidzianego do realizacji na działce ewidencyjnej o numerze 389 Obr. Męcinka, gmina Męcinka, pow. jaworski Logo
Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych oczyszczonych ścieków przemysłowych zawierających  substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego odprowadzanych z projektowanej dwustanowiskowej myjni zlokalizowanej na działce nr 87/3 w Mierczycach, gmina Wądroże Wielkie Logo
Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód           w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków  z oczyszczalni ściekowej zlokalizowanej na działce nr 59/5 obręb Przemysłowy w Jaworze oraz budowę urządzenia wodnego-budowę studni chłonnej Logo

Decyzja pozwolenia na budowę nr 394/2017 dla zamierzenia p.n. „ Budowa budynku hali produkcyjnej wraz z częścią biurową - Zakład Przetwórstwa Mięsnego wraz z wiatą gospodarczą oraz niezbędną infrastrukturą techniczną ” przewidzianego do realizacji na działce ewidencyjnej o numerze 47/1, Obr. Sady Dolne, gmina Bolków, pow. jaworski.

Logo
Pobór wody z rzeki Cicha Woda w km 42+715 na potrzeby zasilenia istniejącego stawu, piętrzenie wody w istniejącym stawie oraz zrzut wody istniejącym wylotem do rzeki Cicha Woda w km 41+815 Obręb Budziszów Wielki, Gmina Wądroże Wielkie Logo

UCHWAŁA NR 4325/V/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przedłużenia terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

ZAŁĄCZNIK

Logo
Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na zarurowanie rowu przydrożnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w miejscowości Kaczorów przy ul. Kamiennogórskiej w ramach realizacji zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy odwodnienia i chodnika przy ul. Kamiennogórskiej w m. Kaczorów” Logo
Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonanie innych robót na obszarach bezpośrednio zagrożonych powodzią — w ramach inwestycji pn. „Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywizacji gospodarczej i społecznej między ul. Wrocławską- Zieloną i ul. Jordana — Orła Białego. Etap: Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 1418/20 obrąb Stare Miasto m. Legnica” Logo
Budowa budynku hali produkcyjnej wraz z częścią biurową - Zakład Przetwórstwa Mięsnego wraz z wiatą gospodarczą oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianego do realizacji na działce ewidencyjnej o numerze 47/1, obr. Sady Dolne, gmina Bolków, pow. jaworski Logo
Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu na rowie melioracyjnym w granicach działki nr 125  obręb Stanisławów w miejscowości Stanisławów, gmina Męcinka. Logo
Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, wykonania urządzeń wodnych oraz przejścia kanałem technologicznym pod rowami melioracyjnymi, przewidzianego w ramach realizowanego zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi krajowej nr 5 na odcinku od km 411+583 (obecnie 411+604), do km 409+486 (obecnie 409+465), długości ok. 2,14 m” Logo
Udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych z projektowanego odnowienia drogi gminnej w miejscowości Snowidza poprzez budowę wylotu do cieku Modzel w km 5+695 Logo
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków dla wsi Myślibórz Logo

Decyzja administracyjna Nr 251/2017 na rzecz inwestora: Mercedes-Benz Manufacturing Poland o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego p.n. "Budowa zakładu produkcyjnego silników w Jaworze"

Logo
Przebudowa linii elektroenergetycznej, polegająca na rozbiórce istniejącej linii 110 KV i budowie elektroenergetycznej dwutorowej linii napowietrznej 110 KV, S-103/ S- 104/ S- 107 Przybków- Kąty Wrocławskie- Klecina. ETAP IIIA- odcinek linii od projektowanego słupa nr 174 do projektowanego słupa nr 175 (z wyłączeniem tych słupów) Logo
Wszczęcie postępowania administracyjnego w/s wydania pozwolenia na budowę dla zamierzenia p.n. „Budowa zakładu produkcyjnego silników w Jaworze” przewidzianego do realizacji na działce ewid. nr: 99/23, 99/24, 99/25, 99/30 - obręb Gospodarstwo, gmina Jawor, powiat jaworski. Logo
Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie cieku Jawornik w km 6+621, 6+592, 6+469, 6+416, 6+056, 5+950, 5+881 w miejscowości Myślibórz w związku z realizacją zadania pn.”Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków dla wsi Myślibórz Logo
Udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych: odcinka rowu przydrożnego oraz przepustów na likwidowanym odcinku rowu. Przewidzianego w ramach realizowanego zadania „Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 374, ul. Lubińska i ul. Kuziennicza w Jaworze, wraz z budową chodników i odwodnienia na odcinku od km 0+000 do km 0+650, odcinek do skrzyżowania z DK 3 do skrzyżowania z ul. Słowackiego w Jaworze (dz. nr 64/2 i 138 Obręb nr 4 Ogrody). Logo
Informacja o wszczęciu postępowania:
Przebudowa linii elektroenergetycznej, polegająca na rozbiórce istniejącej linii 110 KV i budowie elektroenergetycznej dwutorowej linii napowietrznej 110 KV, S-103/ S- 104/ S- 107 Przybków- Kąty Wrocławskie- Klecina. ETAP IIIA- odcinek linii od projektowanego słupa nr 174 do projektowanego słupa nr 175 (z wyłączeniem tych słupów)” przewidzianego do realizacji na działce ewid. nr: 386 - obręb Wądroże Wielkie, gmina Wądroże Wielkie, powiat jaworski.
Logo
Postępowanie administracyjne na szczególne korzystanie z wód, wykonanie urządzeń wodnych i budowę wylotów oraz zrzut wód opadowych z projektowanych jezdni do rowów melioracyjnych, na potrzeby inwestycji pn. „Przebudowa ul. Pątnowskiej w Legnicy”. Logo

Przebudowa linii elektroenergetycznej, polegająca na rozbiórce istniejącej linii 110 KV i budowie elektroenergetycznej dwutorowej linii napowietrznej 110 KV i budowie elektroenergetycznej dwutorowej linii napowietrznej 110 KV S-103/ S- 104/ S- 107 Przybków- Kąty Wrocławskie- Klecina. ETAP III- odcinek linii od projektowanego słupa nr 156 do projektowanego słupa nr 158

DECYZJA

Logo
Decyzja administracyjna Nr 158/2017 na rzecz inwestora: Biogazownia Wiadrów Sp. z o.o. 00- 697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/79  zmieniającej decyzję Starosty Jaworskiego Nr 183/2015 o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia p.n. „Budowa biogazowni wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 224 obręb Wiadrów, gmina Paszowice, powiat Jawor” . Logo
Wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Przebudowa/rozbudowa ulicy Cukrowniczej wraz z towarzyszącą infrastrukturą łączącą się z drogą krajową”  przewidzianej do realizacji  na dz. o numerach ewidencyjnych: 99/5, 4/9, 99/16, 4/28, 3/4 obręb Gospodarstwo, gmina Jawor, Powiat Jaworski. Logo
„Budowa stacji demontażu pojazdów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” przewidziana do realizacji w Sadach Dolnych na dz. nr: 15/3, 15/5 obręb Sady Dolne, gmina Bolków, Powiat Jaworski Logo
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - „Przebudowa/rozbudowa ulicy Cukrowniczej wraz z towarzyszącą infrastrukturą łącząca się z drogą krajową” Logo
Budowa biogazowni wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 224 obręb Wiadrów, gmina Paszowice, powiat Jawor Logo
Przebudowa/rozbudowa ulicy Cukrowniczej wraz z towarzyszącą infrastrukturą łącząca się z drogą krajową Logo
W sprawie likwidacji szkodliwej dla gruntów sąsiednich zmiany stosunków wodnych na gruncie znajdujących się na terenie działki o numerze ewidencyjnym 106/1 obręb Siekierzyce, gmina Mściwojów. Logo
Przebudowa linii elektroenergetycznej, polegająca na rozbiórce istniejącej linii 110 KV i budowie elektroenergetycznej dwutorowej linii napowietrznej 110 KV i budowie elektroenergetycznej dwutorowej linii napowietrznej 110 KV S-103/ S- 104/ S- 107 Przybków- Kąty Wrocławskie- Klecina. ETAP III- odcinek linii od projektowanego słupa nr 156 do projektowanego słupa nr 158 Logo
GNiŚ.6341.10.2017- LIVED Sp. z o.o. S.K.A. Logo
GNiŚ.6341.9.2017- LIVED Sp. z o.o. S.K.A. Logo
GNiŚ.6341.8.2017 - LIVED Sp. z o.o. S.K.A. Logo

STAROSTA JAWORSKI

Jawor, dnia 23.02.2017 r.

AB. 6740.26.2017.4

INFORMACJA

 

Stosownie do art. art. 33 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) informuję o wydaniu w dniu 23.02.2017 r. decyzji nr 54/2017 o umorzeniu postępowania administracyjnego w/s wydania pozwolenia na budowę dla zamierzenia p.n. „Przebudowa linii elektroenergetycznej, polegająca na rozbiórce istniejącej linii 110 KV i budowie elektroenergetycznej dwutorowej linii napowietrznej 110 KV i budowie elektroenergetycznej dwutorowej linii napowietrznej 110 KV S-103/ S- 104/ S- 107 Przybków- Kąty Wrocławskie- Klecina” przewidzianego do realizacji na działkach nr: 16 i 205 - obręb Kosiska.

Postępowanie wszczęto w dniu 27-01-2017 r. na wniosek inwestora Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą przy ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków reprezentowanego przez pełnomocnika Jarosława Piwowarskiego, ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków,– 980.2017.DG,

 • po wcześniejszym przeprowadzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zakończonego decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 30.06.2016 r. WOOŚ.4210.49.2014.PO.39.

W dniu 17.02.2017 r. pełnomocnik inwestora pisemnie (wniosek zarejestrowany w kancelarii Starostwa Powiatowego w Jaworze pod Nr 1867.2017.DG) zawiadomił tut. organ o  wycofaniu przedmiotowego wniosku.

Niniejsze obwieszczenie dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jaworze oraz na terenie inwestycji.

Z up. STAROSTY JAWORSKIEGO

Małgorzata Jakimowicz

Naczelnik Wydziału

Architektury i Budownictwa

 

 

Otrzymują:

 1. Po przez informację: BIP + tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Jaworze, BIP+ tablica ogłoszeń   Urzędu Gminy Wądroże Wielkie, tablica ogłoszeń sołectwa Kosiska.

 


Jawor, dnia  17.02.2017 r.

GNiŚ.6341.7.2017

 

OBWIESZCZENIE  STAROSTY  JAWORSKIEGO

Na podstawie art. 127 ust. 6  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne  (Dz. U. 2015 poz. 469  ze  zm.) Starosta Jaworski  informuje,  że w dniu 15.02.2017 r., na wniosek  pani Anny Konarskiej reprezentującej firmę Geokonar, ul. Galileusza 6/7, 59-220 Legnica będącej pełnomocnikiem   Nadleśnictwa Jawor, ul. Myśliborska 3, 59-400 Jawor, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowów przydrożnych wraz z przepustami na terenie Nadleśnictwa Jawor – droga leśna w leśnictwie Półwieś – dojazd pożarowy  Obręb: Wierzchosławice, dz.  Nr 1183, 1182, 1212, 1203, 1202, 1204, 1186,  km 0+000,00 – 3+891,62.

Z dokumentacją załączoną do wniosku zapoznać się można w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska 26 w godzinach od 8.00 do 1500.

 

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela prowadzący sprawę: inspektor Sabina Hlebowicz,  pok. 303,  tel. /76/  72-90-149.

 

Miejsce składania uwag i wniosków:
 

Starostwo Powiatowe w Jaworze

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska

ul. Wrocławska  26

59-400 Jawor


Jawor, dnia  17.02.2017 r.

GNiŚ.6341.6.2017

 

       OBWIESZCZENIE  STAROSTY  JAWORSKIEGO

Na podstawie art. 127 ust. 6  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne  (Dz. U. 2015 poz. 469  ze  zm.) Starosta Jaworski  informuje,  że w dniu 15.02.2017 r., na wniosek  pani Anny Konarskiej reprezentującej firmę Geokonar, ul. Galileusza 6/7, 59-220 Legnica będącej pełnomocnikiem   Nadleśnictwa Jawor, ul. Myśliborska 3, 59-400 Jawor, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowów przydrożnych wraz z przepustem na terenie Nadleśnictwa Jawor – droga leśna w leśnictwie Myślinów Obręb: Muchów dz. Nr 422,  km 0+000,00 – 0+152,00

Z dokumentacją załączoną do wniosku zapoznać się można w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska 26 w godzinach od 8.00 do 1500.

 

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela prowadzący sprawę: inspektor Sabina Hlebowicz,  pok. 303,  tel. /76/  72-90-149.

                

Miejsce składania uwag i wniosków:

 

Starostwo Powiatowe w Jaworze

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska

ul. Wrocławska  26

59-400 Jawor


Jawor, dnia 02.02.2017 r.

GNiŚ.6341.5.2017

OBWIESZCZENIE  STAROSTY  JAWORSKIEGO

 

Na podstawie art. 127 ust. 6  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469 ze zm.) Starosta Jaworski informuje, że na wniosek  Pani Agaty Synowiec-Juda, reprezentującej Biuro Projektowe SYNTECH  Synowiec i Juda Sp. j.  z siedzibą przy ul. Uroczej 22, 58-500 Jelenia Góra, będącej pełnomocnikiem Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.   Oddział we Wrocławiu,  ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław, w dniu 31.01.2017 r.  wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zabezpieczenia odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN100 PN6,3 MPa  w miejscu przekroczenia  rzeki Nysy Szalonej w miejscowości Wolbromek, gmina Bolków.

 

Z dokumentacją załączoną do wniosku zapoznać się można w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska 26 w godzinach od 800 do 1500.

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela prowadzący sprawę: inspektor Sabina Hlebowicz,  pok. 303,  tel. /76/  72-90-149.

 

Miejsce składania uwag i wniosków:

 

Starostwo Powiatowe w Jaworze

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska

ul. Wrocławska  26

59-400 Jawor


STAROSTA JAWORSKI

Jawor, dnia 02.02.2017 r.

AB. 6740.26.2017.2

INFORMACJA

Stosownie do art. art. 33 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego w/s wydania pozwolenia na budowę dla zamierzenia p.n. „Przebudowa linii elektroenergetycznej, polegająca na rozbiórce istniejącej linii 110 KV i budowie elektroenergetycznej dwutorowej linii napowietrznej 110 KV i budowie elektroenergetycznej dwutorowej linii napowietrznej 110 KV S-103/ S- 104/ S- 107 Przybków- Kąty Wrocławskie- Klecina” przewidzianego do realizacji na działkach nr: 16 i 205 - obręb Kosiska.

 

Postępowanie wszczęto w dniu 27-01-2017 r. na wniosek inwestora Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą przy ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków reprezentowanego przez pełnomocnika Jarosława Piwowarskiego, ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków,– 980.2017.DG,

 • po wcześniejszym przeprowadzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zakończonego decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 30.06.2016 r. WOOŚ.4210.49.2014.PO.39.

 

Starosta Jaworski informuje o wszczęciu postępowania w celu zapewnienia czynnego udziału w każdym stadium w/ w postępowania administracyjnego – można zapoznać się z dokumentacją w Wydziale Architektury, Budownictwa Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska nr 26, w pokoju nr 228 w godzinach  urzędowania w terminie 21 dni od daty obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jaworze oraz na terenie inwestycji.

Z up. STAROSTY JAWORSKIEGO

Małgorzata Jakimowicz

Naczelnik Wydziału

Architektury i Budownictwa

Otrzymują:

 1. Wójt Gminy Wądroże Wielkie, 59-430 Wądroże Wielkie 64 (tablica ogłoszeń i BIP)
 2. Sołectwo Kosiska (tablica ogłoszeń),
 3. Marta Młynko-Wychryst,
 4. Dawid Osak

Jawor, dnia  27.01.2017 r.

GNiŚ.6341.4.2017

       OBWIESZCZENIE  STAROSTY  JAWORSKIEGO

 

Na podstawie art. 127 ust. 6  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469 ze. zm.) Starosta Jaworski informuje, że na wniosek Pana Krzysztofa Markowskiego, będącego pełnomocnikiem Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28,        50-425  Wrocław, w dniu 23.01.2017 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci budowy odcinka kanalizacji deszczowej wraz z wylotem w ciągu ul. Limanowskiego w miejscowości Jawor do rzeki Nysa Szalona, działki nr 208/6 AM9; 208/5 AM8; 208/4, 208/2 AM5 obręb Przedmieście.

 

Z dokumentacją załączoną do wniosku zapoznać się można w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Starostwa Powiatowego w Jaworze,  ul. Wrocławska 26 w godzinach od 8.00 do 1500.

 

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela prowadzący sprawę: inspektor Sabina Hlebowicz,  pok. 303,  tel. /76/  72-90-149.

 

Miejsce składania uwag i wniosków:

 

Starostwo Powiatowe w Jaworze

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska

ul. Wrocławska  26

59-400 Jawor                                     


Jawor, dnia  24.01.2017 r.

GNiŚ.6341.3.2017

       OBWIESZCZENIE  STAROSTY  JAWORSKIEGO

Na podstawie art. 127 ust. 6  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469 ze zm.) Starosta Jaworski informuje, że na wniosek Pani Katarzyny Basiak  reprezentującej firmę GRUPA iKOM z siedzibą w Legnicy  przy ul. Lwowskiej 2/18  będącej pełnomocnikiem Wioletty Podlasek-Łabińskiej  ul.  Kaczawska 5,  59-220 Legnica, w dniu 19.01.2017 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego na rowie drogowym przy drodze gminnej, dz. nr 33/13, obręb Zębowice, gmina Paszowice, realizowanego w ramach zadania pn. ”Budowa zjazdu indywidualnego z drogi gminnej (dz. nr 33/13, obręb  Zębowice) na działkę  nr 34/10, obręb Zębowice, gmina Paszowice”.  

Z dokumentacją załączoną do wniosku zapoznać się można w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska 26 w godzinach od 8.00 do 15.00.

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela prowadzący sprawę: inspektor Sabina Hlebowicz,  pok. 303,  tel. /76/  72-90-149.

 

Miejsce składania uwag i wniosków:

 

Starostwo Powiatowe w Jaworze

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska

ul. Wrocławska  26

59-400 Jawor                                    


Jawor,  dnia  23. 01. 2017 r.

GNiŚ.6341.2.2017

       OBWIESZCZENIE  STAROSTY  JAWORSKIEGO

Na podstawie art. 127 ust. 6  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469 ze zm.) Starosta Jaworski informuje, że na wniosek Pana Pawła Pabisiaka, reprezentującego firmę WOKAN-PROJEKT    ul. Boya-Żeleńskiego 4, 59-400 Jawor, będącego pełnomocnikiem Gminy Męcinka,  w dniu 16.01.2017 r.  wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście siecią kanalizacji sanitarnej tłoczonej  Ø 75 oraz siecią wodociągową Ø 160  pod dnem rzeki Nysa Szalona w  km 18+569.

Z dokumentacją załączoną do wniosku zapoznać się można w terminie  14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska 26 w godzinach od 800 do 1500.

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela prowadzący sprawę: inspektor Sabina Hlebowicz,  pok. 303,  tel. /76/  72-90-149.

 

Miejsce składania uwag i wniosków:

 

Starostwo Powiatowe w Jaworze

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska

ul. Wrocławska  26

59-400 Jawor

                                                                                                                                                   


     Jawor, dnia 19.01.2017 r.

AB.6740.324.2016.6

POSTANOWIENIE

Starosta Jaworski działając z urzędu, na podstawie art. 113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.),

orzeka:

sprostować omyłkę w decyzji Starosty Jaworskiego z dnia 22.12.2016 r. nr 382/2016 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę obejmującą: „Farma wiatrowa Wądroże Wielkie II Budowa turbiny wiatrowej WTG 3 wraz z placem manewrowym i przejazdem (drogą dojazdową)” przewidzianego do realizacji w miejscowości Granowice – nr ewid. dz. 20, 19, 21/1, 22/1 obręb Granowice, gmina Wądroże Wielkie, powiat jaworski, w następujący sposób:

 • wskazaną w decyzji nr 382/2016 z dnia 22.12.2016 r. datę złożenia wniosku „19.09.2016” i nr „8674.2016.DG” zastępuje się datą „14.07.2016” i nr „6590.2016.DG”,
 • wskazaną w 1 zdaniu uzasadnienia decyzji nr 382/2016 z dnia 22.12.2016 r. datę „19.09.2016” oraz w 2 zdaniu nr wniosku „8674.2016.DG” zastępuje się odpowiednio na datę „14.07.2016” i nr „6590.2016.DG”.

Uzasadnienie

 

W decyzji nr 382/2016 z dnia 22.12.2016 r. organ błędnie wpisał datę 19.09.2016 r. i numer wniosku, będących datą przekazania dokumentów w w/w sprawie przez Wojewodę Dolnośląskiego, a nie faktyczną datą i numerem wpłynięcia wniosku inwestora o wydanie przedmiotowej decyzji. Jednocześnie organ w uzasadnieniu decyzji w zdaniu drugim również prostuje w/w nieprawidłowości.  Zgodnie z art. 113 § 1 k.p.a. organ administracji publicznej może prostować z urzędu błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez siebie decyzjach.

Wobec powyższego postanowiono o sprostowaniu omyłki.

Na postanowienie stronom przysługuje zażalenie do Wojewody Dolnośląskiego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia, za pośrednictwem Starosty Jaworskiego

Otrzymują:

 1. Inwestor (na ręce pełnomocnika),
 2. Poprzez obwieszczenie/informację o wydanej decyzji: Wójt Gminy Udanin, Wójt Gminy Wądroże Wielkie, Wójt Gminy Mściwojów,
        a także obwieszczenie zostanie przesłane do sołtysów sołectw Granowice, Marcinowice i Damianowo.
 3. AB. w/m.

Do wiadomości:

 1. PINB w Jaworze,  59-400 Jawor, ul. Poniatowskiego 25.

                                                                                                                                                                                                                                                      


   Jawor, dnia 19.01.2017 r.

AB.6740.309.2016.6

POSTANOWIENIE

Starosta Jaworski działając z urzędu, na podstawie art. 113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.),

orzeka:

sprostować omyłkę w decyzji Starosty Jaworskiego z dnia 22.12.2016 r. nr 384/2016 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę obejmującą: „Farma wiatrowa Wądroże Wielkie I Budowa turbin wiatrowych WTG1, WTG 2, WTG 3 i WTG 4 wraz z placami manewrowymi i przejazdami (drogami dojazdowymi)” przewidzianego do realizacji w miejscowości Wądroże Wielkie – nr ewid. dz. 143, 142, 159/10, 159/12, 203, 204, 148/12, 148/4, obręb Wądroże Wielkie, gmina Wądroże Wielkie, powiat jaworski, w następujący sposób:

 • wskazaną w decyzji nr 384/2016 z dnia 22.12.2016 r. datę złożenia wniosku „19.09.2016” i nr „8675.2016.DG” zastępuje się datą „14.07.2016” i nr „6589.2016.DG”,
 • wskazaną w 1 zdaniu uzasadnienia decyzji nr 384/2016 z dnia 22.12.2016 r. datę „19.09.2016” oraz w 2 zdaniu nr wniosku „8675.2016.DG” zastępuje się odpowiednio na datę „14.07.2016” i nr „6589.2016.DG”.

Uzasadnienie

W decyzji nr 384/2016 z dnia 22.12.2016 r. organ błędnie wpisał datę 19.09.2016 r.       i numer wniosku, będących datą przekazania dokumentów w w/w sprawie przez Wojewodę Dolnośląskiego, a nie faktyczną datą i numerem wpłynięcia wniosku inwestora o wydanie przedmiotowej decyzji. Jednocześnie organ w uzasadnieniu decyzji w zdaniu drugim również prostuje w/w nieprawidłowości.

 Zgodnie z art. 113 § 1 k.p.a. organ administracji publicznej może prostować z urzędu błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez siebie decyzjach.

Wobec powyższego postanowiono o sprostowaniu omyłki.

Na postanowienie stronom przysługuje zażalenie do Wojewody Dolnośląskiego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia, za pośrednictwem Starosty Jaworskiego

Otrzymują:

 1. Inwestor (na ręce pełnomocnika),
 2. Poprzez obwieszczenie/informację o wydanej decyzji:, Wójt Gminy Wądroże Wielkie, Wójt Gminy Legnickie Pole, a także obwieszczenie zostanie przesłane do sołtysów sołectw Wądroże Wielkie, Wądroże Małe i Mikołajowice.
 3. AB. w/m.

Do wiadomości:

 1. PINB w Jaworze,  59-400 Jawor, ul. Poniatowskiego 25.

                                               


      Jawor, dnia 19.01.2017 r.

AB.6740.322.2016..6

POSTANOWIENIE

Starosta Jaworski działając z urzędu, na podstawie art. 113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.),

orzeka:

sprostować omyłkę w decyzji Starosty Jaworskiego z dnia 22.12.2016 r. nr 383/2016 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę obejmującą: „Farma wiatrowa Wądroże Wielkie II Budowa turbin wiatrowych WTG1 I WTG 2 wraz z placami manewrowymi i przejazdami (drogami dojazdowymi)” przewidzianego do realizacji w miejscowości Granowice – nr ewid. dz. 3/2, 12, 2, 300 i 301 obręb Granowice, gmina Wądroże Wielkie, powiat jaworski, w następujący sposób:

 • wskazaną w decyzji nr 383/2016 z dnia 22.12.2016 r. datę złożenia wniosku „19.09.2016” i nr „8676.2016.DG” zastępuje się datą „14.07.2016” i nr „6591.2016.DG”,
 • wskazaną w 1 zdaniu uzasadnienia decyzji nr 383/2016 z dnia 22.12.2016 r. datę „19.09.2016” oraz w 2 zdaniu nr wniosku „8676.2016.DG” zastępuje się odpowiednio na datę „14.07.2016” i nr „6591.2016.DG”.

Uzasadnienie

W decyzji nr 383/2016 z dnia 22.12.2016 r. organ błędnie wpisał datę 19.09.2016 r.  i numer wniosku, będących datą przekazania dokumentów w w/w sprawie przez Wojewodę Dolnośląskiego, a nie faktyczną datą i numerem wpłynięcia wniosku inwestora o wydanie przedmiotowej decyzji. Jednocześnie organ w uzasadnieniu decyzji w zdaniu drugim również prostuje w/w nieprawidłowości.

Zgodnie z art. 113 § 1 k.p.a. organ administracji publicznej może prostować z urzędu błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez siebie decyzjach.

Wobec powyższego postanowiono o sprostowaniu omyłki.

Na postanowienie stronom przysługuje zażalenie do Wojewody Dolnośląskiego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia, za pośrednictwem Starosty Jaworskiego

Otrzymują:

 1. Inwestor (na ręce pełnomocnika),
 2. Poprzez obwieszczenie/informację o wydanej decyzji: Wójt Gminy Udanin, Wójt Gminy Wądroże Wielkie, Wójt Gminy Mściwojów,
        a także obwieszczenie zostanie przesłane do sołtysów sołectw Granowice, Marcinowice i Damianowo.
 3. AB. w/m.

Do wiadomości:

 1. PINB w Jaworze,  59-400 Jawor, ul. Poniatowskiego 25.

STAROSTA JAWORSKI

Jawor, dnia 16.01.2017 r.

AB. 6740. 364.2016.7

INFORMACJA

 

Stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości o wydaniu  w dniu 16.01.2017 r. na rzecz Inwestora INTEGRAL Zakładu Usługowo-Handlowego Marek Kretowicz, 59-420 Bolków, ul. Republikańska 11, reprezentowanego przez pełnomocnika Przemysława Greniucha, decyzji nr 15/2017 z dnia 16.01.2017 r. o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla zamierzenia p.n. „Budowa stacji demontażu pojazdów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” - przewidziane do realizacji na działce nr 15/3 i 15/5  obręb Sady Dolne, gmina Bolków, powiat jaworski.

Decyzję wydano po wcześniejszym:

 • przeprowadzeniu postępowania zakończonego decyzją Burmistrza Bolkowa z dnia 11 lipca 2016r. GKŚ.6220.4.2015 ustalającą  środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie stacji demontażu pojazdów w  miejscowości Sady Dolne, na działce nr 15/3”, w której nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko,
 • wszczęciu postępowania  sygnatura pisma AB.6740.364.2016.2 i 3 z dnia 08.12.2016 r.

Starosta Jaworski informuje o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę dotyczącej   przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. Z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia, w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska nr 26, w pokoju nr 228 w godzinach  urzędowania.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jaworze.

 

 

Z up. STAROSTY JAWORSKIEGO

Małgorzata Jakimowicz

Naczelnik Wydziału

Architektury i Budownictwa

 

Otrzymuje:

 1. BIP + tablica ogłoszeń SP w Jaworze
 2. BIP + tablica ogłoszeń UG Bolków
 3. Tablica ogłoszeń Sołectwa Sady Dolne.

Jawor, dnia 12.01.2017 r.

GNiŚ.6341.1.2017

 

       OBWIESZCZENIE  STAROSTY  JAWORSKIEGO

 

Na podstawie art. 127 ust. 6  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469 ze  zm.) Starosta Jaworski informuje, że na wniosek  MPS – P. Piotr Sycz  Sp. z o.o  Mierczyce 2, 59-430 Wądroże Wielkie, w dniu 11.01. 2017 r.  wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania  z zakładów MPS – P. Piotr Sycz Sp. z o.o Mierczyce 2, 59- 430 Wądroże Wielkie i MPS – Piotr P. Sycz  Sp. z o.o.  Mierczyce 2, 59- 430 Wądroże  Wielkie wód opadowych i roztopowych do rowu przy drodze powiatowej w Mierczycach.   

Z dokumentacją załączoną do wniosku zapoznać się można w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska 26 w godzinach od 800 do 1500.

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela prowadzący sprawę: inspektor Sabina Hlebowicz,  pok. 303,  tel. /76/  72-90-149.

 


STAROSTA JAWORSKI

 

Jawor, dnia 09.01.2017 r.

AB. 6740.399.2016.5

 

 

INFORMACJA

 

Stosownie do art. art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) w zw. z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości o wydaniu  w dniu 09.01.2017 r. decyzji nr 7/2017 w sprawie pozwolenia na budowę dla zamierzenia p.n. „Przebudowa nawierzchni ulicy Reymonta w Bolkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zadanie: Przebudowa nawierzchni drogi ul. Reymonta wraz z łącznikami i przyległymi placami łącznie z oświetleniem drogowym” przewidzianego do realizacji na dz. ewid. nr: 416/4, 410/1, 409/11, 407, 388/22, 386, 385, 382/3, 380/2, 391/18, 403/10, 379, 390, 391/14, 460, 425, 373/2, 447, 450/20, 450/7, 450/5 obręb Bolków-2, gmina Bolków, powiat jaworski Postępowanie wszczęto w dniu 09-11-2016 r. na wniosek inwestora Gminę Bolków, adres: 59-420 Bolków, ul. Rynek 1, w imieniu którego występuje pełnomocnik Robert Kabata, ul. Kunickiego 15, 54-616 Wrocław.

Starosta Jaworski informuje -w celu zapewnienia czynnego udziału w każdym stadium w/ w postępowania administracyjnego – można zapoznać się z dokumentacją w Wydziale Architektury, Budownictwa Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska nr 26,
w pokoju nr 228 w godzinach  urzędowania w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.

 Niniejsze obwieszczenie dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jaworze oraz na terenie inwestycji.

 

Z up. STAROSTY JAWORSKIEGO

 

Małgorzata Jakimowicz

Naczelnik Wydziału

Architektury i Budownictwa

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Zgórski Mieczysław
(2017-01-09 11:46:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzozowski Jarosław
(2019-11-25 09:36:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki