Nieodpłatna Pomoc Prawna

 

Nieodpłatna pomoc prawna dla jednoosobowych przedsiębiorstw.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 oraz z 2020 r. poz. 875) nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.
Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

 


 

Komunikat dotyczący funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Jaworskiego

 

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), od 16.03.2020 r. do odwołania zawieszeniu ulega  udzielanie porad osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Jaworskim.

W tym okresie porady udzielane będą wyłącznie przez telefon i z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (e-mail).

Osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-mail  wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej)

Załącznik (do pobrania):  Wniosek zgłoszenie porady na odległośc.pdf

Skan lub zdjęcie podpisanego wniosku wraz z oświadczeniem należy przesłać do Starostwa Powiatowego w Jaworze na adres: kancelaria@powiat-jawor.pl , a następnie oczekiwać na wyznaczenie terminu porady telefonicznej. W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem- ustnie przez telefon.

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu 76 72 90 100 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Jaworze.

Godziny udzielania pomocy prawnej pozostają bez zmian

 

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE ORAZ NIEODPŁATNA MEDIACJA W 2020 R.

        Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja przysługują każdej osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji. Oświadczenie, o którym mowa wyżej, przechowuje się  w warunkach uniemożliwiających dostęp do niego osób trzecich. Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu jest starosta.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019r. poz. 294).

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji w Powiecie Jaworskim w 2020 r. odbywa się przez 2 punkty, które są czynne zgodnie z następującym harmonogramem:

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej nr 1 z siedzibą w Jaworze  przy ul. Wrocławska nr 26 (Starostwo Powiatowe w Jaworze) udziela nieodpłatnej pomocy prawnej od poniedziałku do piątku, w godz. 15:30 – 19:30.

Pomoc prawną w punkcie nr 1 świadczą radcowie prawni i adwokaci :

 1. Paweł Kurylik – radca prawny,
 2. Jarosław Różycki – radca prawny,
 3. Maciej Mikołajczyk  – radca prawny,
 4. Dawid Pająk  – radca prawny,
 5. Mateusz Góranowski – radca prawny,
 6. Ludwik Malec – adwokat,
 7. Martyna Rybińska – adwokat,
 8. Michalina Załuska – adwokat.

W dni ustawowo wolne od pracy (w tym dni świąteczne) punkt będzie nieczynny.

Wizytę w punkcie nr 1 z siedzibą w Jaworze  można umówić:

 • telefonicznie pod numerem tel. +48 76 72 90 100 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Jaworze
 • osobiście w Kancelarii Starostwa, pok. nr 2
 • przez internet (on-line) na adres e-mail: kancelaria@powiat-jawor.org.pl

HARMONOGRAM PRZYJĘĆ RADCÓW PRAWNYCH i ADWOKATÓW w Jaworze - 2020

GG

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu jaworskiego

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego oraz Nieodpłatnej Mediacji nr 2 z siedzibą w Bolkowie przy ul. Rynek 13 (siedziba Stowarzyszenia „Niezapominajka”) powierzony został w 2020 r. do prowadzenia przez Zarząd Powiatu w Jaworze Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych „WSPARCIE, INFORMACJA, ROZWÓJ” z siedzibą przy ulicy Batorego 8, 56-200 Góra.

Do punktu nr 2 przynależą lokale, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja:

 1. Wądroże Wielkie nr 64 (Urząd Gminy): poniedziałek, godz. 13:30 – 17:30 – radca prawny Monika Międzyrzecka
 1. Mściwojów nr 54 (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej): wtorek, godz. 15:00 – 19:30 – prawnik Anna Wojsznis
 1. Paszowice nr 137a (budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, wejście od biblioteki, I piętro): środa, godz. 15:00 – 19:30 – adwokat Michalina Załuska
 1. Męcinka nr 85 (Gminny Obiekt Kulturalno-Edukacyjny): czwartek, godz. 14:30 – 19:30 – adwokat Michalina Załuska
 1. Bolków, Rynek nr 13 (siedziba Stowarzyszenia „Niezapominajka”): piątek, godz. 15:00 – 19:30 – adwokat Michalina Załuska.

W lokalach tych będzie świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:

 1. w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca- doradca obywatelski Adrian Turowski
 2. w każdy pierwszy wtorek miesiąca - doradca obywatelski Anna Wojsznis
 3. w każdą pierwszą środę miesiąca – doradca obywatelski Paweł Hryń
 4. w każdy pierwszy czwartek miesiąca – doradca obywatelski Jolanta Samsel – Hryń
 5. w każdy pierwszy piątek miesiąca – doradca obywatelski Paweł Hryń.

Ponadto w każdej lokalizacji punktu świadczona będzie nieodpłatna mediacja, w razie zaistnienia takiej potrzeby, po wcześniejszym zgłoszeniu pod numerem tel. +48 76 72 90 100.

W dni ustawowo wolne od pracy (w tym dni świąteczne) punkt będzie nieczynny.

Wizytę w punkcie nr 2 w Bolkowie można umówić:

 • telefonicznie pod numerem tel. +48 76 72 90 100 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Jaworze
 • osobiście w Kancelarii Starostwa, pok. nr 2
 • przez internet (on-line) na adres e-mail: kancelaria@powiat-jawor.org.pl

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie pomocy odbywa się poza kolejnością.

 

HARMONOGRAM PRZYJĘĆ RADCÓW PRAWNYCH i ADWOKATÓW w Bolkowie – 2020

GG

Informacja o możliwości organizowania wizyt dla mieszkańców o różnych potrzebach.

        Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczających trudności w komunikowaniu się, może być udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Osoby te, mogą zgłosić uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość do Starosty Jaworskiego telefonicznie pod numerem tel. +48 76 72 90 100 w godzinach pracy Starostwa oraz  za pośrednictwem Internetu na adres e-mail: kancelaria@powiat-jawor.org.pl

 


 

NA CZYM POLEGA NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 4. nieodpłatną mediację, lub
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

NA CZYM POLEGA NIEODPŁATNE PORADNICTW OBYWATELSKIE

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach

 oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

NA CZYM POLEGA NIEODPŁATNA MEDIACJA

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 4. przeprowadzenie mediacji;
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.

 


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DARMOWEJ POMOCY znajdą Państwo w linku do specjalnie w tym celu utworzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości strony internetowej www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl a także na stronie internetowej www.siswir.pl oraz portalu społecznościowym Facebook www.facebook.com/siswir prowadzonym przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „WSPARCIE, INFORMACJA, ROZWÓJ”.

GG

Wytworzył:
Udostępnił:
Izabela Łuczak
(2015-10-26 09:21:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Mateusz Sajdak
(2020-05-26 11:46:32)