Nieodpłatna Pomoc Prawna

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Jaworskim udzielana jest przez dwa punkty, które są  czynne zgodnie z następującym harmonogramem:

Punkt nr 1 z siedzibą w Jaworze: Jawor,  ul. Wrocławska nr 26 (Starostwo Powiatowe w Jaworze):

od poniedziałku do piątku, w godz. 15:30 – 19:30;

Pomoc prawną świadczyć będą radcowie prawni:

radca prawny Jarosław Różycki

radca prawny Katarzyna Kopacka

radca prawny Ewa Skulska

radca prawny Jakub Rzucidło

radca prawny Roksana Bogdanowicz

oraz adwokaci:

Karolina Ilnicka-Trzaskowska

Artur Miłoń 

Iwona Drewnicka

HARMONOGRAM PRZYJĘĆ RADCÓW PRAWNYCH i ADWOKATÓW - 2018

Punkt nr 2 z siedzibą w Bolkowie:

Punkt, którego prowadzenie Zarząd Powiatu powierzył  w wyniku konkursu Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych „WSPARCIE, INFORMACJA, ROZWÓJ”. 

Bolków, Rynek nr 13 (siedziba Stowarzyszenia „Niezapominajka”): poniedziałek, godz. 15:30 – 19:30.

HARMONOGRAM PRZYJĘĆ RADCÓW PRAWNYCH i ADWOKATÓW w Bolkowie - 2018

Mściwojów nr 43 (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej): wtorek, godz. 15:30 – 19:30.

Paszowice nr 137A (budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, wejście od biblioteki, I piętro): środa, godz. 14:50 – 19:30.

Męcinka nr 10 (budynek Biblioteki Gminnej): czwartek, godz. 14:50 – 19:30.

Wądroże Wielkie nr 64 (Urząd Gminy): piątek, godz. 14:20 – 19:00.

 

 


 

KOMU PRZYSŁUGUJE DARMOWA POMOC PRAWNA

I

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY POSIADAĆ

 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną":

1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje przez  przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

5) która nie ukończyła 26 lat, lub

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

6) która ukończyła 65 lat, lub

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie;

8)  która jest w ciąży

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę

INFORMACJA : DLA KOGO POMOC PRAWNARR

 


ZARZĄD POWIATU w Jaworze

podczas posiedzenia w dniu 14 grudnia 2016 r. dokonał wyboru podmiotu wyłonionego w drodze otwartego konkursu ofert, któremu zostanie powierzona realizacja zadania polegającego na prowadzeniu w 2017 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Jaworskiego, przeznaczonego zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej do prowadzenia przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego.

Na konkurs wpłynęło pięć ofert:

1. Oferta nr 1 – złożona 24 października 2016 r. przez Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych, ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin,

2. Oferta nr 2 – złożona 27 października 2016 r. przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „WSPARCIE, INFORMACJA, ROZWÓJ”, ul. St. Batorego 8, 56-200 Góra,

3. Oferta nr 3 – złożona 27 października 2016 r. przez Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego „JACY-TACY”, ul. Światełek, 26-085 Ćmińsk, adres do korespondencji ul. Stępice 35e, 30-398 Kraków,

4. Oferta nr 4 - złożona 28 października 2016 r. przez Fundację „W Służbie Wsi”, 50-457 Wrocław, ul. Dąbrowskiego 42,

5. Oferta nr 5 złożona 31 października 2016 r. przez Dolnośląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Wrocławiu, 50-345 Wrocław, ul. Bujwida 34.

 

Podmiotem wybranym przez Zarząd Powiatu w Jaworze jest Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „WSPARCIE, INFORMACJA, ROZWÓJ”.


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DARMOWEJ POMOCY PRAWNEJ link  do specjalnie w tym celu utworzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości strony internetowej pod nazwą:  www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl,

GG

Wytworzył:
Udostępnił:
Izabela Łuczak
(2015-10-26 09:21:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Jarosław Witowski
(2018-01-30 08:09:35)