Prawo jazdy

 WNIOSEK O WYDANIE PRAWA JAZDY -  pobierz

Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym jest prawo jazdy określonej kategorii.

  Prawo jazdy otrzymuje osoba, jeżeli:

 • osiągnęła dla danej kategorii wiek;
 • uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane;
 • odbyła wymagane dla danej kategorii szkolenie;
 • zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy dla danej kategorii

 Wykaz spraw, które załatwiane są w dziale uprawnień do kierowania pojazdami:

 • Pierwsze prawo jazdy
 • Wymiana prawa jazdy na nowy wzór
 • Wydanie międzynarodowego prawa jazdy
 • Wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie
 • Zwrot zatrzymanego prawa jazdy
 • Przywrócenie cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami
 • Wydanie wtórnika prawa jazdy z powodu utraty, zniszczenia
  lub zmiany danych

 Wydanie pierwszego prawa jazdy

 Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie uprawnień (wypełnia się w ośrodku szkolenia kierowców),
 • orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego
  do badań lekarskich kierowców,
 • fotografia o wymiarach 3,5x 4,5 cm przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób aby ukazywała głowę w pozycji lewego profilu z widocznym lewym uchem,
 • zaświadczenie ukończenia kursu,
 • dowód osobisty lub inny dokument z potwierdzonym
  zameldowaniem.

 Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Komunikacji i Drogownictwa, pokój 202 (siedziba urzędu)

 Termin załatwienia sprawy:
14 dni od daty wpłynięcia wniosku

 Opłaty: 

 • 100  zł – za prawo jazdy (płatne na miejscu, czyli w kasie urzędu lub przelewem).+ 0,50 zł opłaty ewidencyjnej.
 • Nr konta: 41 1600 1462 0006 2052 0597 3155

 Tryb odwoławczy:

odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (w Legnicy), za pośrednictwem Starosty Jaworskiego, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji

 Podstawa prawna: - art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Z 2005 r. nr 108, poz.908 z późń. zm.), oraz – par. 5 rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia21 stycznia2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 24, poz. 215 z późn. zm.)

 Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy

 Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie uprawnień,
 • wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm bez nakrycia
  głowy i ciemnych okularów, lewy półprofil z widocznym uchem,
 • kserokopia posiadanego krajowego prawa jazdy wydanego
  przez polski organ

 Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Komunikacji i Drogownictwa, pokój 202 (siedziba urzędu)

 Termin załatwienia sprawy:

w ciągu 3 dni od dnia otrzymania wymaganych dokumentów

 Opłaty:

30 zł za wydanie międzynarodowego prawa jazdy

 Podstawa prawna Dz. U.Nr 24, poz. 215

  Wymiana prawa jazdy na nowy wzór

 Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie prawa jazdy (ze względu na przekaz
  dokumentów drogą satelitarną oryginalny wniosek należy
  pobrać w wydziale komunikacji, druk prezentowany na stronie
  www jest tylko wzorem do zapoznania),
 • kserokopia prawa jazdy,
 • fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm lewy półprofil z widocznym uchem,
 • dowód opłaty za wydanie prawa jazdy,
 • dowód osobisty lub inny dokument z potwierdzonym zameldowaniem

  Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Komunikacji i Drogownictwa, pokój 202 (siedziba urzędu)

 Termin załatwienia sprawy:

do 30 dni

 Opłaty:

 • 84 zł – za prawo jazdy (płatne na miejscu, czyli w kasie
  urzędu lub przelewem na konto urzędu).+ 0,50 zł opłaty ewidenencyjnej.
 • Nr konta: 76 203000451110 0000 01903720

 Tryb odwoławczy:

odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (w Legnicy), za pośrednictwem Starosty Jaworskiego, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Prawo jazdy wydane w okresie od dnia 1 maja 1993 r. do dnia 30 czerwca 1999 r. nalezy wymienic do dnia 30 czerwca 2006 r. (dokumenty podlegające wymianie tracą ważność po upływie ww. terminu).

 Podstawa prawna: par. 2 ust. 3 i par. 6 ust.1 pkt 2 lit.b rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie wymiany prawa jazdy (Dz. U. Nr 69, poz. 640 z późn. zm.).

 Zwrot zatrzymanego prawa jazdy:

 Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie uprawnienia (druk do pobrania
  i wypełnienia),
 • aktualne orzeczenie lekarskie wystawione przez
  lekarza uprawnionego do badań lekarskich kierowców (jeżeli
  przyczyną zatrzymania dokumentu były wątpliwości stanu
  zdrowia),
 • dowód osobisty lub inny dokument z potwierdzonym
  zameldowaniem

 Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Komunikacji i Drogownictwa, pokój 202(siedziba urzędu)


Termin załatwienia sprawy:

na bieżąco

 Opłaty:

10 zł – opłata skarbowa 


Tryb odwoławczy:

odwołanie należy wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (w Legnicy), za pośrednictwem Starosty Jaworskiego, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji


Dodatkowe informacje:

jeśli przyczyną zatrzymania dokumentu było orzeczenie sądu, o zwrot zatrzymanych uprawnień można się ubiegać dopiero po upływie czasu, na który prawo jazdy zostało zatrzymane.

 Podstawa prawna: art. 138 ust. 2 w związku z art. 122 ust. 1 pkt 2 – ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Z 2005 r. nr 108, poz.908 z późn. zm.).

  Przywrócenie cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami

 Wymagane dokumenty:

 • podanie o wydanie uprawnień (odręczne),
 • aktualne orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza
  uprawnionego do badań lekarskich kierowców (jeżeli powodem
  cofnięcia uprawnień była utrata zdrowia),
 • dokument potwierdzający pozytywny wynik z egzaminu
  kwalifikacyjnego, po uprzednim pobraniu skierowania w Wydziale
  Komunikacyjnym (jeśli cofnięcie uprawnień trwało dłużej niż rok
  lub jeśli powodem cofnięcia był nie zdany egzamin),
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzonym
  zameldowaniem


Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Komunikacji i Drogownictwa, pokój 202 ( siedziba urzędu)

 Termin załatwienia sprawy:

na bieżąco

 Tryb odwoławczy:

odwołanie można wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (w Legnicy), za pośrednictwem Starosty Jaworskiego, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

 Podstawa prawna: art.140 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Z 2005 r. nr 108, poz.908 z późn. zm.).

Wytworzył:
Udostępnił:
Agnieszka Staniec
(2006-04-12 13:36:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Jarosław Witowski
(2017-11-28 11:23:12)