Rok 2019

Uchwały Zarządu Powiatu Jaworskiego z 2019 roku

   

Numer uchwały Data podjęcia W sprawie Termin obowiązywania

Treść uchwały (PDF)

34/2019 7 sierpnia
2019 r
udzielenia pełnomocnictwa Pani Beacie Zalewskiej - Dyrektorowi Zespołu Szkół i Placówek im. Wincentego Witosa w Bolkowie do reprezentowania oraz składania oświadczeń woli oraz wiedzy w imieniu i na rzecz Powiatu Jaworskiego w związku z uczestnictwem w PO WER i realizacją projektu "Nowoczesne hotelarstwo - zagraniczne praktyki jako krok na drodze do sukcesu zawodowego VI". z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
33/2019 7 sierpnia
2019 r
( zmieniająca uchwałę ) powierzenia stanowiska dyrektora I Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworze Panu Mieczysławowi Michalskiemu z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
32/2019 7 sierpnia
2019 r
powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pawła Tomasika ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
31/2019 7 sierpnia
2019 r
powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Emilii Habiak ubiegającej  się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
30/2019 7 sierpnia
2019 r
powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Agaty Petkowicz ubiegającej  się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
29/2019 9 lipca
2019 r
powołania komisji konkursowej opiniującej ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz uchwalenia regulaminu jej pracy z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
28/2019 18 czerwca
2019 r
uchylenia uchwały Nr 166/2016 Zarządu Powiatu w Jaworze z dnia 20 września 2016 r w sprawie wprowadzenia Zasad udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Jaworze oraz Regulaminu Komisji Przetargowej z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
UzasadnienieTreść zarządzenia
27/2019 18 czerwca
2019 r
upoważnienia Kierownika Referatu Zarząd Dróg powiatowych do wykonania czynności związanych z gospodarowaniem nieruchomościami-drogami powiatowymi z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 15 kwietnia 2019 UchwałaTreść zarządzenia
26/2019 4 czerwca
2019 r
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych z dniem podpisania UchwałaTreść zarządzenia
OgłoszenieTreść zarządzenia
25/2019 21 maja
2019 r
przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opiat za kształcenie w specjalnościach i formach proponowanych przez dyrektorów szkól i placówek na rok 2019 z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 UchwałaTreść zarządzenia
Załącznik 1Treść zarządzenia
24/2019 21 maja
2019 r
powołania komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe w roku 2019 oraz uchwalenia regulaminu jej pracy z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
UzasadnienieTreść zarządzenia
Załącznik 1Treść zarządzenia
Załącznik 2Treść zarządzenia
23/2019 21 maja
2019 r
udzielenia upoważnienia Staroście Jaworskiemu - Anecie Kucharzyk do prowadzenia działań związanych z aplikowaniem o środki unijne na dofinansowanie projektu pn. "Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim III" w ramach konkursu RPO Województwa Dolnośląskiego Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
PełnomocnictwoTreść zarządzenia
22/2019 16 kwietnia
2019 r
określenia formy przekazywania sprawozdań przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Jaworskiego z dniem podpisania UchwałaTreść zarządzenia
UzasadnienieTreść zarządzenia
21/2019 16 kwietnia
2019 r
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych z dniem podpisania UchwałaTreść zarządzenia
OgłoszenieTreść zarządzenia
20/2019 16 kwietnia
2019 r
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe w 2019 r. z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
OgłoszenieTreść zarządzenia
19/2019 11 kwietnia
2019 r
w spranie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jaworze


 
z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
UzasadnienieTreść zarządzenia
RegulaminTreść zarządzenia
SchematTreść zarządzenia
18/2019 11 kwietnia
2019 r
wyrażenia zgody na utworzenie nowego kierunku kształcenia w Branżowej Szkole l Stopnia w zawodzie magazynier - logistyk w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze
 
z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
17/2019 28 marca
2019 r
przyjęcia rocznego sprawozdania Zarządu Powiatu
z wykonania budżetu Powiatu Jaworskiego za 2018 rok
z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
UzasadnienieTreść zarządzenia
SprawozdanieTreść zarządzenia
16/2019 20 marca
2019 r
opinii dotyczącej pozbawienia drogi kategorii drogi wojewódzkiej i nadanie j ej kategorii drogi powiatowej z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
UzasadnienieTreść zarządzenia
15/2019 20 marca
2019 r
udzielenia upoważnienia Staroście Jaworskiemu — Anecie Kucharzyk do prowadzenia działań związanych z aplikowaniem o środki unijne na dofinansowanie projektu pn. "Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim ll" w ramach konkursu RPO Województwa
Dolnośląskiego Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
z dniem podjęcia Treść zarządzenia
14/2019 20 marca
2019 r
zmiany składu osobowego Komisji społecznej ds. opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Jaworskim z dniem podjęcia Treść zarządzenia
13/2019 14 marca
2019 r
upoważnienia zastępcy dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze - Pani Ewy Wojtali do podejmowania czynności zwykłego zarządu w zakresie zarządzania Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze z dniem 1 marca 2019 Treść zarządzenia
12/2019 14 marca
2019 r
określenia mienia podlegającego przekazaniu przez Skarb Państwa Powiatowi Jaworskiemu, trybu przeprowadzenia inwentaryzacji i przygotowania dokumentów dotyczących tego mienia oraz wyznaczenia przedstawicieli do komisji inwentaryzacyjnej. z dniem podjęcia Treść zarządzenia
11/2019 19 lutego
2019 r
udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu z dniem podjęcia Treść zarządzenia
10/2019 19 lutego
2019 r
udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu z dniem podjęcia Treść zarządzenia
9/2019 19 lutego
2019 r
udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu z dniem podjęcia Treść zarządzenia
8/2019 19 lutego
2019 r
powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. oraz uchwalenia regulaminu jej pracy
 
z dniem podjęcia Treść zarządzenia
7/2019 7 lutego
2019 r
udzielenia pełnomocnictwa Pani Beacie Zalewskiej - Dyrektorowi Zespołu Szkół i Placówek im. Wincentego Witosa w Bolkowie do reprezentowania oraz składania oświadczeń woli oraz wiedzy w imieniu i na rzecz Powiatu Jaworskiego w związku z zamiarem uczestnictwa w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) i realizacji projektu ponadnarodowej mobilności uczniów. z dniem podjęcia Treść zarządzenia
6/2019 7 lutego
2019 r
udzielenia pełnomocnictwa Pani Beacie Zalewskiej - Dyrektorowi Zespołu Szkół i Placówek im. Wincentego Witosa w Bolkowie do podpisania pełnomocnictwa mandate, reprezentowania oraz składania oświadczeń woli oraz wiedzy w imieniu i na rzecz Powiatu Jaworskiego w związku z zamiarem uczestnictwa w tzw. konsorcjum mobilności, realizacji projektu mobilności kadry dydaktycznej w ramach programu Erasmus+. z dniem podjęcia Treść zarządzenia
5/2019 16 stycznia 2019 r udzielenia pełnomocnictwa Pani Beacie Zalewskiej - Dyrektorowi Zespołu Szkół i placówek im. Wincentego Witosa w Bolkowie do reprezentowania oraz składania oświadczeń woli oraz wiedzy w imieniu i na rzecz Powiatu Jaworskiego w związku z zamiarem uczestnictwa w programie Erasmus+ i realizacji projektu "nowoczesne hotelarstwo VII - zagraniczne praktyki jako krok na drodze do sukcesu zawodowego z dniem podjęcia Treść zarządzenia
4/2019 10 stycznia 2019 r ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki, upowszechniania kultury i sztuki oraz promocji i ochrony zdrowia na rzecz mieszkańców powiatu jaworskiego z dniem podjęcia Treść zarządzenia

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Mieczysław Zgórski
(2019-01-14 12:29:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Jarosław Brzozowski
(2019-08-08 13:41:16)