Rok 2019

Uchwały Zarządu Powiatu Jaworskiego z 2019 roku

   

Numer uchwały Data podjęcia W sprawie Termin obowiązywania

Treść uchwały (PDF)

62/2019 20 grudnia 2019 r upoważnienia Kierownika środowiskowego domu samopomocy typu A pod nazwą Ośrodek Wsparcia "Pod Zielonym Dębem" w Jaworze do podejmowania czynności zwykłego zarządu w zakresie zarządzania Ośrodkiem Wsparcia "Pod Zielonym Dębem" w Jaworze z dniem podpisania UchwałaTreść zarządzenia
61/2019 20 grudnia 2019 r zatrudnienia Kierownika środowiskowego dome samopomocy typu A pod nazwą Ośrodek Wsparcia "Pod Zielonym Dębem" w Jaworze z dniem podpisania UchwałaTreść zarządzenia
60/2019 16 grudnia 2019 r ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych z dniem podpisania UchwałaTreść zarządzenia
59/2019 10 grudnia 2019 r rozliczania płatności podatku VAT w Starostwie Powiatowym w Jaworze oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Jaworskiego za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment) z dniem 1 stycznia 2020 r. UchwałaTreść zarządzenia
UzasanienieTreść zarządzenia
58/2019 3 grudnia 2019 r upoważnienia do przekazania podległym jednostkom informacji o kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
57/2019 28 listopad 2019 r naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik środowiskowego domu samopomocy typu A pod nazwą Ośrodek Wsparcia "Pod Zielonym Dębem" w Jaworze z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
56/2019 26 listopad 2019 r powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Magdaleny Pokrywy ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
55/2019 26 listopad 2019 r powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Moniki Lewandowskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
54/2019 26 listopad 2019 r powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w konkursie na realizację zadania polegającego na prowadzeniu w 2020 roku na obszarze Powiatu Jaworskiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji oraz realizację zadania publicznego w zakresie edukacji prawnej przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego oraz uchwalenia regulaminu jej pracy z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
53/2019 19 listopad 2019 r ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i systemu pieczy zastępczej pod nazwą "Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci na terenie Powiatu Jaworskiego w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r." z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
52/2019 14 listopad 2019 r przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025 z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
51/2019 14 listopad 2019 r przyjęcia projektu budżetu na 2020 rok z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
50/2019 14 listopad 2019 r udzielenia Izabeli Aniołek, Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze, pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w zakresie przygotowania i realizacji projektu pn. "Bądźmy razem" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
49/2019 6 listopad 2019 r ...zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 240/2017 Zarządu Powiatu w Jaworze z dnia 7 września 2017 roku w sprawie ustalenia minimalnych opłat za wynajem, dzierżawę pomieszczeń lub powierzchni w powiatowych jednostkach organizacyjnych, posiadających nieruchomości w trwałym zarządzie lub zarządzie z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
48/2019 30 października
2019 r
powtórnego ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą "Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci na terenie Powiatu Jaworskiego w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r." z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
Warunki   Treść zarządzenia
Oferta   Treść zarządzenia
Umowa Treść zarządzenia
47/2019 30 października
2019 r
ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu w 2020 r. na obszarze Powiatu Jaworskiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji oraz realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji prawnej przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
FormularzTreść zarządzenia
46/2019 30 października
2019 r
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu w 2020 r. na obszarze Powiatu Jaworskiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji oraz realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji prawnej przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
45/2019 22 października
2019 r
powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
UzasadnienieTreść zarządzenia
Załącznik 1Treść zarządzenia
Załącznik 2Treść zarządzenia
44/2019 22 października
2019 r
zmiany uchwały nr 240/2017 Zarządu Powiatu w Jaworze z dnia 7 września 2017 roku w sprawie ustalenia minimalnych opłat za wynajem, dzierżawę pomieszczeń lub powierzchni w powiatowych jednostkach organizacyjnych, posiadających nieruchomości w trwałym zarządzie lub zarządzie z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
43/2019 8 października
2019 r
udzielenia upoważnienia Staroście Jaworskiemu - Aecie Kucharzyk do prowadzenia działań związanych z aplikowaniem o środki unijne na dofinansowanie projektu pn. "Radosny Start II - wyrównywanie szans i stworzenie optymalnych warunków do prawidłowego rozwoju w Przedszkolu Specjalnym w Jaworze" w ramach konkursu RPO Województwa Dolnośląskiego Poddziałanie 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
42/2019 8 października
2019 r
przyznania nagród Zarządu Powiatu w Jaworze dyrektorom szkół i placówek oświatowych oraz nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
41/2019 8 października
2019 r
udzielenia pełnomocnictwa Pani Beacie Zalewskiej - Dyrektorowi Zespołu Szkół i Placówek im. Wincentego Witosa w Bolkowie do podpisania pełnomocnictwa mandate, reprezentowania oraz składania oświadczeń woli oraz wiedzy w imieniu i na rzecz Powiatu Jaworskiego w związku z zamiarem uczestnictwa w tzw. konsorcjum mobilności, realizacji projektu mobilności kadry dydaktycznej w ramach programu POWER z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
40/2019 18 września
2019 r
uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jaworze z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
Załącznik 1Treść zarządzenia
Załącznik 2Treść zarządzenia
39/2019 10 września
2019 r
 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: "Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci na terenie Powiatu Jaworskiego w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2021 r. " z dniem podpisania UchwałaTreść zarządzenia
UzasadnienieTreść zarządzenia
Załącznik 1Treść zarządzenia
Załącznik 2Treść zarządzenia
Załącznik 3Treść zarządzenia
Załącznik 4Treść zarządzenia
Załącznik 5Treść zarządzenia
38/2019 10 września
2019 r
 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: "Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci na terenie Powiatu Jaworskiego w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2021 r. " z dniem podpisania UchwałaTreść zarządzenia
UzasadnienieTreść zarządzenia
Załącznik 1Treść zarządzenia
Załącznik 2Treść zarządzenia
Załącznik 3Treść zarządzenia
Załącznik 4Treść zarządzenia
37/2019 10 września
2019 r
udzielenia upoważnienia Starosty Jaworskiego - Anety Kucharzyk do podpisania wniosku o dofinansowanie pn. "Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim" Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r. UchwałaTreść zarządzenia
PełnomocnictwoTreść zarządzenia
36/2019 10 września
2019 r
trybu postępowania z pojazdami usuniętymi z drogi i przejmowanymi na własność Powiatu Jaworskiego oraz powołania Komisji ds. kwalifikacji i likwidacji tych pojazdów z dniem podjęcia - dotyczy pojazdów przejętych na własność Powiatu Jaworskiego po 17.06.2019 r. UchwałaTreść zarządzenia
35/2019 20 sierpnia
2019 r
przyjęcia i przedstawienia Radzie Powiatu informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Jaworskiego za I półrocze roku 2019 oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku. z dniem podjęcia

UchwałaTreść zarządzenia

załącznikTreść zarządzenia

34/2019 7 sierpnia
2019 r
udzielenia pełnomocnictwa Pani Beacie Zalewskiej - Dyrektorowi Zespołu Szkół i Placówek im. Wincentego Witosa w Bolkowie do reprezentowania oraz składania oświadczeń woli oraz wiedzy w imieniu i na rzecz Powiatu Jaworskiego w związku z uczestnictwem w PO WER i realizacją projektu "Nowoczesne hotelarstwo - zagraniczne praktyki jako krok na drodze do sukcesu zawodowego VI". z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
33/2019 7 sierpnia
2019 r
( zmieniająca uchwałę ) powierzenia stanowiska dyrektora I Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworze Panu Mieczysławowi Michalskiemu z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
32/2019 7 sierpnia
2019 r
powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pawła Tomasika ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
31/2019 7 sierpnia
2019 r
powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Emilii Habiak ubiegającej  się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
30/2019 7 sierpnia
2019 r
powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Agaty Petkowicz ubiegającej  się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
29/2019 9 lipca
2019 r
powołania komisji konkursowej opiniującej ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz uchwalenia regulaminu jej pracy z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
28/2019 18 czerwca
2019 r
uchylenia uchwały Nr 166/2016 Zarządu Powiatu w Jaworze z dnia 20 września 2016 r w sprawie wprowadzenia Zasad udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Jaworze oraz Regulaminu Komisji Przetargowej z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
UzasadnienieTreść zarządzenia
27/2019 18 czerwca
2019 r
upoważnienia Kierownika Referatu Zarząd Dróg powiatowych do wykonania czynności związanych z gospodarowaniem nieruchomościami-drogami powiatowymi z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 15 kwietnia 2019 UchwałaTreść zarządzenia
26/2019 4 czerwca
2019 r
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych z dniem podpisania UchwałaTreść zarządzenia
OgłoszenieTreść zarządzenia
25/2019 21 maja
2019 r
przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie w specjalnościach i formach proponowanych przez dyrektorów szkół i placówek na rok 2019 z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 UchwałaTreść zarządzenia
Załącznik 1Treść zarządzenia
24/2019 21 maja
2019 r
powołania komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe w roku 2019 oraz uchwalenia regulaminu jej pracy z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
UzasadnienieTreść zarządzenia
Załącznik 1Treść zarządzenia
Załącznik 2Treść zarządzenia
23/2019 21 maja
2019 r
udzielenia upoważnienia Staroście Jaworskiemu - Anecie Kucharzyk do prowadzenia działań związanych z aplikowaniem o środki unijne na dofinansowanie projektu pn. "Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim III" w ramach konkursu RPO Województwa Dolnośląskiego Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
PełnomocnictwoTreść zarządzenia
22/2019 16 kwietnia
2019 r
określenia formy przekazywania sprawozdań przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Jaworskiego z dniem podpisania UchwałaTreść zarządzenia
UzasadnienieTreść zarządzenia
21/2019 16 kwietnia
2019 r
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych z dniem podpisania UchwałaTreść zarządzenia
OgłoszenieTreść zarządzenia
20/2019 16 kwietnia
2019 r
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe w 2019 r. z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
OgłoszenieTreść zarządzenia
19/2019 11 kwietnia
2019 r
w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jaworze


 
z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
UzasadnienieTreść zarządzenia
RegulaminTreść zarządzenia
SchematTreść zarządzenia
18/2019 11 kwietnia
2019 r
wyrażenia zgody na utworzenie nowego kierunku kształcenia w Branżowej Szkole l Stopnia w zawodzie magazynier - logistyk w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze
 
z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
17/2019 28 marca
2019 r
przyjęcia rocznego sprawozdania Zarządu Powiatu
z wykonania budżetu Powiatu Jaworskiego za 2018 rok
z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
UzasadnienieTreść zarządzenia
SprawozdanieTreść zarządzenia
16/2019 20 marca
2019 r
opinii dotyczącej pozbawienia drogi kategorii drogi wojewódzkiej i nadanie j ej kategorii drogi powiatowej z dniem podjęcia UchwałaTreść zarządzenia
UzasadnienieTreść zarządzenia
15/2019 20 marca
2019 r
udzielenia upoważnienia Staroście Jaworskiemu — Anecie Kucharzyk do prowadzenia działań związanych z aplikowaniem o środki unijne na dofinansowanie projektu pn. "Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim ll" w ramach konkursu RPO Województwa
Dolnośląskiego Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
z dniem podjęcia Treść zarządzenia
14/2019 20 marca
2019 r
zmiany składu osobowego Komisji społecznej ds. opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Jaworskim z dniem podjęcia Treść zarządzenia
13/2019 14 marca
2019 r
upoważnienia zastępcy dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze - Pani Ewy Wojtali do podejmowania czynności zwykłego zarządu w zakresie zarządzania Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze z dniem 1 marca 2019 Treść zarządzenia
12/2019 14 marca
2019 r
określenia mienia podlegającego przekazaniu przez Skarb Państwa Powiatowi Jaworskiemu, trybu przeprowadzenia inwentaryzacji i przygotowania dokumentów dotyczących tego mienia oraz wyznaczenia przedstawicieli do komisji inwentaryzacyjnej. z dniem podjęcia Treść zarządzenia
11/2019 19 lutego
2019 r
udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu z dniem podjęcia Treść zarządzenia
10/2019 19 lutego
2019 r
udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu z dniem podjęcia Treść zarządzenia
9/2019 19 lutego
2019 r
udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu z dniem podjęcia Treść zarządzenia
8/2019 19 lutego
2019 r
powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. oraz uchwalenia regulaminu jej pracy
 
z dniem podjęcia Treść zarządzenia
7/2019 7 lutego
2019 r
udzielenia pełnomocnictwa Pani Beacie Zalewskiej - Dyrektorowi Zespołu Szkół i Placówek im. Wincentego Witosa w Bolkowie do reprezentowania oraz składania oświadczeń woli oraz wiedzy w imieniu i na rzecz Powiatu Jaworskiego w związku z zamiarem uczestnictwa w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) i realizacji projektu ponadnarodowej mobilności uczniów. z dniem podjęcia Treść zarządzenia
6/2019 7 lutego
2019 r
udzielenia pełnomocnictwa Pani Beacie Zalewskiej - Dyrektorowi Zespołu Szkół i Placówek im. Wincentego Witosa w Bolkowie do podpisania pełnomocnictwa mandate, reprezentowania oraz składania oświadczeń woli oraz wiedzy w imieniu i na rzecz Powiatu Jaworskiego w związku z zamiarem uczestnictwa w tzw. konsorcjum mobilności, realizacji projektu mobilności kadry dydaktycznej w ramach programu Erasmus+. z dniem podjęcia Treść zarządzenia
5/2019 16 stycznia 2019 r udzielenia pełnomocnictwa Pani Beacie Zalewskiej - Dyrektorowi Zespołu Szkół i placówek im. Wincentego Witosa w Bolkowie do reprezentowania oraz składania oświadczeń woli oraz wiedzy w imieniu i na rzecz Powiatu Jaworskiego w związku z zamiarem uczestnictwa w programie Erasmus+ i realizacji projektu "nowoczesne hotelarstwo VII - zagraniczne praktyki jako krok na drodze do sukcesu zawodowego z dniem podjęcia Treść zarządzenia
4/2019 10 stycznia 2019 r ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki, upowszechniania kultury i sztuki oraz promocji i ochrony zdrowia na rzecz mieszkańców powiatu jaworskiego z dniem podjęcia Treść zarządzenia

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Mieczysław Zgórski
(2019-01-14 12:29:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Mateusz Sajdak
(2019-12-23 12:57:06)