☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Sobota 02.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego

 

 Zgodnie z art. 41 e,f,g,i ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.239), organ wykonawczy właściwej jednostki samorządu terytorialnego na wspólny wniosek co najmniej 5 organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzących działalność odpowiednio na terenie powiatu lub gminy, tworzy Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego lub Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego jako organ konsultacyjny i opiniodawczy.

            W skład Rady wchodzą:

1) przedstawiciele organu stanowiącego odpowiednio powiatu lub gminy,

2) przedstawiciele organu wykonawczego odpowiednio powiatu lub gminy,

3) przedstawiciele organizacji pozarządowych  lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzących działalność odpowiednio na terenie powiatu lub gminy, którzy stanowią co najmniej połowę członków.

            Organ stanowiący odpowiednio powiatu lub gminy określi w drodze uchwały tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania odpowiednio Rady Powiatowej lub Rady Gminnej, biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia reprezentatywności organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, terminy i sposób zgłaszania kandydatur na członków Rady Powiatowej lub Rady Gminnej oraz potrzebę zapewnienia sprawnego funkcjonowania tych Rad.

            Do zadań Rady należy w szczególności:

1) opiniowanie projektów strategii rozwoju odpowiednio powiatów lub gmin,

2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy,

3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji,

4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów pomiędzy organizacjami a administracją publiczną,

5) wyrażanie opinii w sprawie zlecania zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań  do realizacji przez organizacji pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. ust. 3 ustawy.

 

UCHWAŁY RADY POWIATU W JAWORZE ORAZ ZARZĄDU POWIATU W JAWORZE:

 • Uchwała  Rady Powiatu w Jaworze z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
  (uchwała Nr XVIII/77/16)
   
 • Uchwała Rady Powiatu z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wskazania przedstawicieli  Rady Powiatu w Jaworze do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
  (uchwała Nr 80/2016)
   
 • Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wskazania przedstawicieli  Zarządu Powiatu w Jaworze do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
  (uchwała Nr 101/2016)
   
 • Uchwała Zarządu Powiatu w Jaworze z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
  (uchwała Nr 106/2016)


REGULAMIN PRACY POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO    (uchwała)


 

HARMONOGRAM PRAC POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

 


i DLA STOWARZYSZEŃ:

 


ROK 2018

 

 


ROK 2017


Plan warsztatu

Program spotkania

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczak Izabela
(2016-05-04 14:01:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Zgórski Mieczysław
(2018-11-15 11:49:15)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 8927