☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego
Herb Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Poniedziałek 27.01.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Nieodpłatna Pomoc Prawna

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

OD 1 STYCZNIA 2020 R.

 

Od 1 stycznia 2020 r. w punktach darmowej pomocy dostępne są poszerzone usługi nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nowe usługi nieodpłatna mediacja oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Mediacja od 2019 r. dostępna jest w wybranych punktach, a od 2020 r. już będzie dostępna w każdym punkcie. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego usytuowanych w lokalach na terenie powiatu.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Jaworskim w 2020 r. odbywa się przez 2 punkty, które są czynne zgodnie z następującym harmonogramem:

Punkt nr 1 z siedzibą w Jaworze przy ul. Wrocławska nr 26 (Starostwo Powiatowe w Jaworze) udziela nieodpłatnej pomocy prawnej

od poniedziałku do piątku, w godz. 15:30 – 19:30;

Pomoc prawną w punkcie nr 1 świadczą radcowie prawni i adwokaci nr:

 1. Paweł Kurylik – radca prawny,
 2. Jarosław Różycki – radca prawny,
 3. Dawid Pająk – radca prawny,
 4. Ewa Skulska – radca prawny,
 5. Mateusz Góranowski – radca prawny,
 6. Ludwik Malec – adwokat,
 7. Michalina Załuska – adwokat,
 8. Martyna Rybińska – adwokat.

W dni ustawowo wolne od pracy (w tym dni świąteczne) punkt będzie nieczynny.

HARMONOGRAM PRZYJĘĆ RADCÓW PRAWNYCH i ADWOKATÓW w Jaworze - 2020

GG

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu jaworskiego

 

 

Punkt, którego prowadzenie w 2019 r. Zarząd Powiatu powierzył w wyniku konkursu Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych „WSPARCIE, INFORMACJA, ROZWÓJ”.

Lokale, w których w 2019 r. będzie świadczona nieodpłatna pomoc prawna:

 1. lokal nr 1: Wądroże Wielkie nr 64 (Urząd Gminy): poniedziałek, godz. 15:00 – 19:00 - radca prawny Piotr Nowak
   
 2. lokal nr 2: Mściwojów nr 54 (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej): wtorek, godz. 15:30 – 19:30 - adwokat Paweł Hryń/radca prawny Ewa Wójcik
   
 3. lokal nr 3: Paszowice nr 137a (budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, wejście od biblioteki, I piętro): środa, godz. 14:50 – 19:30 - adwokat Michalina Załuska
   
 4. lokal nr 4: Męcinka nr 10 (budynek Biblioteki Gminnej): czwartek, godz. 14:00 – 19:30 - adwokat Michalina Załuska
   
 5. lokal nr 5: Bolków, Rynek nr 13 (siedziba Stowarzyszenia „Niezapominajka”): piątek, godz. 15:30 – 19:30 - radca prawny Ewa Górecka-Klemens

Wizytę w ww. lokalach podlegających punktowi nr 2 z siedzibą w Bolkowie można umówić:

 • telefonicznie pod numerem tel. +48 76 72 90 100 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Jaworze
 • przez internet (on-line) na adres e-mail: kancelaria@powiat-jawor.pl
 • przez internet za pośrednictwem elektronicznego formularza (UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ) dostępnego na stronie internetowej www.siswir.pl

Ponadto, w 2019 r. w lokalach tych świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:

 1. w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca - doradca obywatelski Piotr Nowak
 2. w każdy pierwszy: wtorek, środę, czwartek miesiąca - doradca obywatelski Ewa Wójcik/Paweł Hryń
 3. w każdy pierwszy piątek miesiąca - doradca obywatelski Anna Wojsznis

W dni ustawowo wolne od pracy (w tym dni świąteczne) Punkt będzie nieczynny.

HARMONOGRAM PRZYJĘĆ RADCÓW PRAWNYCH i ADWOKATÓW w Bolkowie – 2019

GG


NA CZYM POLEGA NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA OD 1 STYCZNIA 2019 R.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz Przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym, lub
 4. nieodpłatną mediację, lub
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

NA CZYM POLEGA NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE OD 1 STYCZNIA 2019 R.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

NA CZYM POLEGA NIEODPŁATNA MEDIACJA OD 1 STYCZNIA 2019 R.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 4. przeprowadzenie mediacji;
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Strona inicjując przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji

KOMU PRZYSŁUGUJE DARMOWA POMOC PRAWNA I PORADNICTWO OBYWATELSKIE OD 1 STYCZNIA 2019 R.

Od 1 stycznia 2019 r. nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, przechowuje się w warunkach uniemożliwiających dostęp do niego osób trzecich. Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu jest starosta.
 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2017 poz. 2030 z późn. zm.).

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Wizytę w punkcie można umówić:

 • telefonicznie pod numerem tel. +48 76 72 90 100 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Jaworze
 • przez internet (on-line) na adres e-mail: kancelaria@powiat-jawor.org.pl
 • przez internet za pośrednictwem elektronicznego formularza (UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ) dostępnego na stronie internetowej www.siswir.pl

 

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie pomocy odbywa się poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczających trudności w komunikowaniu się, może być udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza język migowego. Osoby te, mogą zgłosić uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość do Starosty Jaworskiego za pośrednictwem Internetu na adres e-mail: kancelaria@powiat-jawor.org.pl

INFORMACJA: NA CZYM POLEGA I KOMU PRZYSŁUGUJE NIEODPŁATNA POMOC

GG


ZARZĄD POWIATU w Jaworze

podczas posiedzenia w dniu 21.11.2018 r. dokonał wyboru podmiotu wyłonionego w drodze otwartego konkursu ofert, który będzie świadczył nieodpłatna pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie Powiatu Jaworskiego w 2019 r.

Na konkurs wpłynęły 4 oferty:

 1. Oferta nr 1 – złożona 02.11.2018 r. przez Fundację HONESTE VIVERE, 04-474 Warszawa, ul. Amałowicza-Tatara 7,
 2. Oferta nr 2 - złożona 05.11.2018 r. przez FUNDACJA W SŁUŻBIE WSI, 50-457 Wrocław, ul. Dąbrowskiego 42,
 3. Oferta nr 3 – złożona 05.11.2018 r. przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „WSPARCIE, INFORMACJA, ROZWÓJ”, ul. St. Batorego 8, 56-200 Góra,
 4. Oferta nr 4 – złożona 06 listopada 2018 r. przez STOWARZYSZENIE WSPARCIA OBYWATELSKIEGO, 31-153 Kraków, ul. Szlak 77/222.

Podmiotem wybranym przez Zarząd Powiatu w Jaworze jest Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „WSPARCIE, INFORMACJA, ROZWÓJ”.


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DARMOWEJ POMOCY znajdą Państwo w linku do specjalnie w tym celu utworzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości strony internetowej www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl a także na stronie internetowej www.siswir.pl oraz portalu społecznościowym Facebook www.facebook.com/siswir prowadzonym przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „WSPARCIE, INFORMACJA, ROZWÓJ”.

GG

Wytworzył:
Udostępnił:
Izabela Łuczak
(2015-10-26 09:21:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Mateusz Sajdak
(2020-01-08 14:19:34)
 
 
ilość odwiedzin: 3902032

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X