☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Piątek 27.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

STATUTY , REGULAMINY , PROCEDURY

 

Uchwała Nr XLVIII/246/22 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Jaworskiego
(opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego dnia 18.03.2022r. poz. 1468.)

Uchwała Nr XLVII/242/22 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 27 stycznia 2022r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Jaworskiego
(opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego dnia 02.02.2022r. poz. 562.)

 Uchwała Nr XLVI/235/21 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Jaworskiego
(opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego dnia 02.02.2022r. poz. 561.)

 Uchwała Nr XLIV/227/21 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 25 listopada 2021r.  w sprawie zmian w Statucie Powiatu Jaworskiego
Rozstrzygnięcie nadzorcze

 Uchwała Nr XXXII/165/20 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 30 grudnia 2020r.  w sprawie zmian w Statucie Powiatu Jaworskiego
(opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego dnia 18.01.2021r. poz. 262.)

 Uchwała Nr L/227/18 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 18 października 2018r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Jaworskiego
(opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego dnia 26.10.2018r. poz. 5250.)

 Uchwała Nr XXX/133/17 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Jaworskiego
(opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego dnia 08.03.2017r. 2017r. poz. 1160)

 Uchwała Nr IV/18/15 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Jaworskiego
(opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego dnia 19 stycznia 2015 r.  poz.203)


     
Uchwała Nr XIX/82/12 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Jaworskiego
(opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego dnia 29 marca 2012 r.  poz.1226.)


 Uchwała Nr XV/65/11 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 24 listopada 2011 r.  w sprawie zmian w Statucie Powiatu Jaworskiego
(opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego dnia 11 stycznia 2012 r.  poz.44.)


 Uchwała Nr V/19/2011 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 27 stycznia 2011 r.  w sprawie zmian w Statucie Powiatu Jaworskiego
(opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 66 poz . 999 z dnia  28.03.2011 r.)


Uchwała Nr LIII/286/10 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 24 czerwca 2010 r.  w sprawie zmian w Statucie Powiatu Jaworskiego
(opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 168 poz . 2566z dnia  10.09.2010 r.)


 Uchwała Nr XXII/166/08 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 25 września 2008 r.  w sprawie zmian w Statucie Powiatu Jaworskiego
(opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 228 poz 3122 z dnia  29.10.2008 r.)


Uchwała Nr XXII/112/08 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 27 marca 2008 r.  w sprawie zmian w Statucie Powiatu Jaworskiego
(opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 150 poz 1759 z dnia  03.06.2008 r.)

Uchwała Nr XLVII/241/06 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Jaworskiego
(opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 114 poz 1883 z dnia  12.06.2006 r.)

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

 § 1

Powiat jaworski, zwany dalej "powiatem", stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców powiatu obejmującego terytorium gmin: Bolków, Jawor, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Wądroże Wielkie.

§ 2

Siedzibą władz powiatu jest miasto Jawor.

§ 3

1. Powiat ma osobowość prawną.
2. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

§ 4

Powiat  posiada własny herb i flagę ustanowione przez radę powiatu w drodze uchwały.

§ 5

1. Do zakresu działania powiatu należy wykonywanie określonych ustawami zadań publicznych o charakterze ponadgminnym.
2. Do zakresu działania powiatu, o którym mowa w ust.1 należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników  powiatowych służb inspekcji i straży.
3. Powiat wykonuje także zadania  z zakresu administracji rządowej, jeżeli ustawy określają te sprawy jako należące do zakresu działania powiatu.

§ 6

1. W celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami.
2. Powiat nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze  użyteczności publicznej.
3. Tworzenie jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 następuje w drodze uchwały rady powiatu.

Rozdział 2
Organy powiatu

§ 7

Organami powiatu są:
1/ rada powiatu,
2/ zarząd powiatu.

§ 8

 1. Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu.
  2. Kadencja rady trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów.
  3. Radni są wybierani w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady powiatu określa ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw .
  4. W skład rady powiatu wchodzi 17 radnych.

§ 9

Do wyłącznej właściwości rady powiatu należą sprawy określone w art.12 ustawy o samorządzie powiatowym.

§ 10

1. Uchwały rady powiatu są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu jawnym, chyba, że przepisy ustawowe stanowią inaczej.
2. Odrzucenie w głosowaniu uchwały o udzieleniu absolutorium jest równoznaczne z przyjęciem uchwały o nieudzieleniu zarządowi absolutorium.
3. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przyjęty zostaje wniosek, który uzyskał największą ilość głosów. Głosów nieważnych lub wstrzymujących się nie dolicza się do żadnej z grup głosujących.

§ 11

1. Rada powiatu wybiera ze swego grona przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym (wynika to z ustawy).
2. Radny wchodzący w skład zarządu powiatu nie może pełnić funkcji, o których mowa w  ust. 1.
3. Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady powiatu oraz prowadzenie jej obrad. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań jednego z  wiceprzewodniczących
4. Przewodniczący rady powiatu wykonuje wobec starosty czynności  z zakresu prawa pracy związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy.
5. Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczących  rady powiatu następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady, w trybie określonym w ust.1.
6. W przypadku rezygnacji przewodniczącego lub wiceprzewodniczących o, rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji zwykłą większością głosów, nie później niż
w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.
7. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust.6 w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczących jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez radę z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.
8. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu rady oznacza, liczbę całkowitą głosów oddanych za wnioskiem, przewyższającą połowę ustawowego składu rady, a zarazem tej połowie najbliższą.

§ 12

 1. Rada powiatu obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego rady powiatu  w  miarę potrzeby nie rzadziej niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad, projekty  uchwał oraz inne materiały.

1a. Obrady rady powiatu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu orazw inny sposób zwyczajowo przyjęty

2. /wykreślony/
3. Pierwszą sesję nowo wybranej rady zwołuje przewodniczący rady poprzedniej kadencji w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ciągu 7 dnia po ogłoszeniu wyników wyborów do rady powiatu.
4. Na wniosek zarządu lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady, przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie sesji powinien spełniać wymogi określone w ust.1
5. Pierwszą sesję nowo wybranej rady do czasu wyboru przewodniczącego rady prowadzi najstarszy wiekiem radny na sesji.
6. Do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w trybie określonym w ust.4 stosuje się przepis ust.2, z tym że dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.
7. Na wniosek starosty, przewodniczący rady powiatu jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji rady powiatu projekt uchwały, jeżeli wnioskodawcą jest zarząd powiatu, a projekt wpłynął do rady powiatu co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji.
 

§ 13

1. Rada powiatu działa zgodnie z uchwalonym rocznym planem pracy.
2. W razie potrzeby, rada powiatu może dokonywać zmian i uzupełnień w planie pracy.


§ 14

1. Przewodniczący rady powiatu przygotowuje i zwołuje sesje rady.
2. O sesji zawiadamia się wszystkich radnych co najmniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. Zawiadomienie powinno zawierać:
1/ miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji,
2/ porządek obrad.
3. Materiały na sesję, w szczególności projekty uchwał, doręcza się na 7 dni przed rozpoczęciem sesji, z tym że materiały na sesje, których przedmiotem jest uchwalenie budżetu powiatu oraz rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu, doręcza się radnym co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem sesji.

§ 15

1. Rada powiatu rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji określone w ustawie o samorządzie powiatowym oraz w innych ustawach, a także w przepisach wydanych na podstawie ustaw.
2. Rada powiatu, w formie uchwał, wyraża opinie i zajmuje stanowisko w sprawach związanych z realizacją kompetencji stanowiących i kontrolnych.

§ 16

1. Przed każdą sesją przewodniczący rady powiatu, po zasięgnięciu opinii starosty, ustala listę gości zaproszonych na sesję.
2. W sesjach rady powiatu uczestniczą, z głosem doradczym, sekretarz i skarbnik powiatu.
3. Do udziału w sesjach rady powiatu mogą zostać zobowiązani kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży oraz innych jednostek organizacyjnych powiatu.
4. Zarząd powiatu jest obowiązany udzielić wszelkiej pomocy w przygotowaniu i obsłudze sesji rady powiatu.

§ 17

1. Sesje rady powiatu są jawne, chyba że przepisy ustaw stanowią inaczej.
2. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie sesji rady powiatu powinno zostać podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń starostwa powiatowego oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
3. Porządek obrad sesji rady powiatu powinien zostać wyczerpany w zasadzie na jednym posiedzeniu. Na wniosek przewodniczącego rady lub radnego, rada powiatu może postanowić o przerwaniu obrad i ich kontynuowaniu w innym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
4. O przerwaniu obrad zgodnie z ust. 3, rada powiatu może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę dostarczenia dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające radzie powiatu podejmowanie uchwał.
5. W protokole z obrad rady odnotowuje się przerwanie obrad, o którym mowa w ust. 3, imiona i nazwiska nieobecnych radnych oraz radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem.

§ 18

1. Rada powiatu rozpoczyna obrady w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.
2. W przypadku, gdy liczba radnych obecnych na sesji zmniejszy się poniżej połowy ustawowego składu rady, przewodniczący rady nie przerywa obrad, niemożliwe jest jednak wówczas podejmowanie uchwał.
3. Przewodniczący rady powiatu otwiera, prowadzi i zamyka sesje rady.
4. Otwarcie sesji rady powiatu następuje wraz z wypowiedzeniem przez przewodniczącego rady formuły: "Otwieram obrady sesji rady powiatu."
5. Po otwarciu sesji przewodniczący rady:
1/ stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad,
2/ przedstawia porządek obrad; z wnioskiem o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad może wystąpić radny, komisja lub klub radnych albo zarząd powiatu
3/ poddaje pod głosowanie porządek obrad oraz wnioski, o których mowa w pkt 2.

6. Rada powiatu może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.
7 Porządek obrad każdej sesji z zastrzeżeniem § 12 ust.4  powinien obejmować w szczególności:
1)informację z prac Zarządu Powiatu,
2) informację Przewodniczącego Zarządu Powiatu z realizacji uchwał Rady Powiatu
3)rozpatrzenie i podjęcie uchwał,
4)interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

§ 19

1. Interpelacje i zapytania radnych kieruje się do zarządu powiatu za pośrednictwem przewodniczącego rady.
2. Interpelację składa się w sprawach zasadniczych dla powiatu. Zapytania dotyczą aktualnych problemów powiatu oraz informacji o konkretnym stanie faktycznym.
3. Radni mogą składać interpelacje i zapytania na sesji lub w okresie między sesjami.
4. Interpelacje i zapytania radny zobowiązany jest złożyć na piśmie do protokołu w dniu, w którym odbywa się sesja lub najpóźniej w dniu następnym po odbytej sesji.
5. Odpowiedź na interpelację i zapytanie udzielana jest ustnie na sesji, a następnie pisemnie, w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.
6. Treść interpelacji i zapytań oraz udzielanych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.
7. Radni mogą również składać wnioski, apele i oświadczenia w punkcie obrad: sprawy różne.”;

 

§ 20

1. Zapytania składa się w sprawach dotyczących bieżących problemów powiatu, w szczególności w celu uzyskania informacji o określonym stanie faktycznym.
2. Do odpowiedzi na zapytania radnych stosuje się przepisy § 19 ust. 5.

§ 21

1. Przewodniczący rady powiatu prowadzi obrady zgodnie z uchwalonym porządkiem obrad, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.
2. Radny zabiera głos po udzieleniu mu go przez przewodniczącego rady.
3. Przewodniczący rady może zabierać głos w każdej chwili obrad.
4. Przewodniczący rady może udzielić głosu osobom zaproszonym oraz innym osobom uczestniczącym w sesji.

§ 22

1. Przewodniczący rady powiatu czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza
w odniesieniu do wystąpień radnych i innych osób uczestniczących w sesji.
2. Jeżeli treść lub sposób wystąpienia albo zachowanie radnego zakłóca porządek obrad lub powagę sesji, przewodniczący rady, po zwróceniu uwagi, może odebrać mu głos. Fakt ten odnotowuje się w protokole sesji.
3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do osób uczestniczących w sesji rady.
4. Przewodniczący rady, po uprzednim zwróceniu uwagi, może nakazać opuszczenie sali obrad rady osobom będącym publicznością, które swoim zachowaniem zakłócają porządek obrad lub naruszają powagę sesji.

§ 23

1. Przewodniczący rady powiatu udziela głosu w kolejności zgłoszeń.
2. Przewodniczący rady powiatu udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków
o charakterze formalnym, w szczególności dotyczących:
1/ sprawdzenia quorum,
2/ zmiany lub uzupełnienia porządku obrad,
3/ ograniczenia czasu wystąpień mówców,
4/ zakończenia wystąpień,
5/ zakończenia dyskusji po wyczerpaniu listy radnych zgłoszonych do dyskusji i podjęcia uchwały,
6/ zarządzenia przerwy,
7/ odesłania projektu uchwały do komisji,
8/ przeliczenia głosów,
9/ przestrzegania porządku obrad.

§ 24

 1. Przewodniczący rady zamyka dyskusję po wyczerpaniu listy mówców. W razie potrzeby, przewodniczący może zarządzić przerwę w celu umożliwienia właściwej komisji lub zarządowi powiatu, zajęcia stanowiska wobec zgłoszonych wniosków albo przygotowania poprawek w rozpatrywanym projekcie uchwały lub innym dokumencie.
  2. Po zamknięciu dyskusji przewodniczący rady rozpoczyna procedurę głosowania. Przed zarządzeniem głosowania można zabrać głos tylko w celu zgłoszenia i uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.

§ 25

1. Z inicjatywą podjęcia określonej uchwały mogą wystąpić:
1/ co najmniej 3 radnych,
2/ przewodniczący rady,
3/ klub radnych,
4/ komisja rady,
5/ zarząd powiatu,
6/ grupa mieszkańców powiatu posiadających czynne prawa wyborcze.
2. Projekty uchwał przewodniczący rady przekazuje właściwym komisjom.
3. Projekty uchwał, które mogą wywołać skutki finansowe zgłaszane przez podmioty wymienione w ust. 1 pkt 1-4 wymagają zaopiniowania przez zarząd powiatu. Zarząd powiatu opiniuje projekty uchwał w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania"
 


§ 26

1. Projekt uchwały powinien zawierać:
1/ tytuł uchwały,
2/ podstawę prawną,
3/ przepisy regulujące sprawy będące przedmiotem uchwały,
4/ wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,
5/ określenie terminu wejścia w życie uchwały.
6/ akceptację radcy prawnego pod względem formalno - prawnym.
2. Do projektu uchwały dołącza się uzasadnienie zawierające w szczególności: wskazanie potrzeby podjęcia uchwały, oczekiwane skutki społeczne oraz skutki finansowe uchwały
i źródła ich pokrycia.

§ 27

1. Uchwały rady powiatu podpisuje przewodniczący rady.
2. W przypadku nieobecności przewodniczącego rady powiatu, uchwały podpisuje jeden z wiceprzewodniczących .

§ 28

1. Podjętym uchwałom nadaje się kolejne numery, podając cyframi rzymskimi numer sesji, cyframi arabskimi numer uchwały oraz rok podjęcia uchwały. Uchwałę opatruje się datą posiedzenia, na którym została przyjęta.
2. Uchwały ewidencjonuje się w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji rady powiatu. Rejestr uchwał prowadzi starosta.
3. Starosta zobowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał rady w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. Uchwała organu powiatu w sprawie wydania przepisów porządkowych podlega przekazaniu w ciągu dwóch dni od ich podjęcia.
4. Starosta przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej na zasadach określonych w ust. 3:
1/ uchwałę budżetową,
2/uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu,
3/ inne uchwały objęte zakresem działania izby.

§ 29

1. Powiatowe przepisy porządkowe ogłasza się przez ich publikację w środkach masowego przekazu oraz w drodze obwieszczeń umieszczanych na tablicach informacyjnych starostwa,
2. Powiatowe przepisy porządkowe podlegają także ogłoszeniu w  Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 30

Starostwo powiatowe gromadzi i udostępnia w swojej siedzibie zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat.

§ 31

1. Głosowania jawne na sesjach rady odbywają się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie

i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych.

1a. W przypadku gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w ust. 1 nie                               jest możliwe z przyczyn technicznych przeprowadza się głosowanie imienne.
2. Głosowanie jawne przeprowadza i oblicza wszystkie głosy przewodniczący rady powiatu.
3. Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący rady powiatu.
4. Wyniki głosowania jawnego odnotowuje się w protokole sesji.

§ 32

1. Głosowania tajne na sesjach rady odbywają się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie wyników głosowania bez utrwalenia imiennego wykazu głosowań radnych.

2. W przypadku, gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w ust. 1 nie jest możliwe z przyczyn technicznych przeprowadza się głosowanie na kartach opatrzonych pieczęcią rady.

3. Głosowanie tajne, o którym mowa w ust. 2 przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana przez radę Powiatu spośród radnych. Komisja skrutacyjna wybiera przewodniczącego komisji.

3. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.

4. Przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania tajnego niezwłocznie po ich ustaleniu.

5. Z głosowania tajnego komisja skrutacyjna sporządza protokół, który stanowi załącznik do protokołu sesji

§ 33

1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przyjęty zostaje wniosek, który uzyskał największą ilość głosów. Głosów nieważnych lub wstrzymujących się nie dolicza się do żadnej z grup głosujących.
2. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przyjęty zostaje wniosek, który uzyskał co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów - to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się. W razie parzystej liczby ważnie oddanych głosów, bezwzględną większość stanowi 50% ważnie oddanych głosów plus 1 ważnie oddany głos. W razie nieparzystej liczby ważnie oddanych głosów, bezwzględną większość głosów stanowi pierwsza liczba całkowita przewyższająca połowę ważnie oddanych głosów.
3. W sytuacji, gdy wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości Przewodniczący rady może postanowić o reasumpcji głosowania.
4. Reasumpcja głosowania może być zarządzona wyłącznie na posiedzeniu, na którym odbyło się głosowanie, bezpośrednio po przeprowadzonym głosowaniu;

 

§ 34

1. Z przebiegu sesji rady powiatu sporządza się protokół.
2. Protokół z sesji rady powinien w szczególności zawierać:
1/ określenie numeru, daty i miejsca odbywania sesji, godziny jej rozpoczęcia i zakończenia, imiona i nazwiska przewodniczącego rady i osoby sporządzającej protokół.
2/ stwierdzenie prawomocności obrad,
3/ odnotowanie przyjęcia protokołu  poprzedniej sesji,
4/ uchwalony porządek obrad,
5/ przebieg obrad, a w szczególności: treść lub streszczenie wystąpień, teksty zgłoszonych i uchwalonych wniosków, odnotowanie zgłoszenia pisemnych wystąpień,
6/ przebieg głosowania i jego wyniki,
7/ podpis przewodniczącego rady i osoby sporządzającej protokół.
3. Do protokołu dołącza się: listę obecności radnych, listę zaproszonych gości, teksty uchwał przyjętych przez radę, protokoły głosowań tajnych, zgłoszone na piśmie wnioski nie wygłoszone przez radnych, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce przewodniczącego rady.
4. Protokół z sesji rady powiatu wykłada się do publicznego wglądu na 5 dni przed terminem kolejnej sesji.
5. Protokół z poprzedniej sesji rady powiatu jest przyjmowany na następnej sesji. Poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszone przez radnych nie później niż do rozpoczęcia sesji rady, na której następuje przyjęcie protokołu.

§ 35

Obsługę rady powiatu i jej komisji oraz zarządu powiatu zapewnia Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich.

§ 36

1. Rada powiatu kontroluje działalność zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych.
W tym celu powołuje komisję rewizyjną.
2. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady oraz radnych będących członkami zarządu.
3. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu powiatu i występuje z wnioskiem do rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową.
4. Komisja rewizyjna wykonuje również inne zadania w zakresie kontroli zlecane przez radę powiatu.
5. Przepis ust. 4 nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji powoływanych przez radę powiatu.
6. Komisja rewizyjna przyjmuje, analizuje i rozpatruje oraz wydaje opinię w/s złożonych skarg mieszkańców na działalność zarządu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, w ramach obowiązującego prawa. Opinie w sprawie rozpatrzonej skargi komisja rewizyjna przedkłada na najbliższej sesji rady.

 

§ 37

1. Pracą komisji rewizyjnej kieruje jej przewodniczący.
2. Rada powiatu wybiera przewodniczącego oraz pozostałych członków komisji rewizyjnej
w liczbie 4, w tym zastępcę przewodniczącego.
3. Komisja rewizyjna działa na podstawie rocznego planu kontroli zawierającego zakres i terminy kontroli oraz zatwierdzonego przez radę powiatu.
4. Komisja rewizyjna przedstawia radzie powiatu projekt planu, o którym mowa w ust. 3, do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.
5. Za zgodą rady powiatu, komisja rewizyjna może przeprowadzić kontrolę w zakresie i terminie nie przewidzianych w rocznym planie kontroli.

§ 38

1. Komisja rewizyjna rozpatruje i rozstrzyga sprawy na posiedzeniach zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji.
2. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który podlega przyjęciu na następnym posiedzeniu komisji.
3. Komisja rewizyjna może zapraszać na swoje posiedzenia kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz inne osoby.
4. Komisja rewizyjna, za zgodą rady powiatu, może powoływać rzeczoznawców, ekspertów i biegłych.

§ 39

1. Komisja rewizyjna kontroluje działalność zarządu powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych biorąc pod uwagę kryteria: zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
2. W celu przeprowadzenia czynności kontrolnych przewodniczący komisji rewizyjnej wyznacza zespół kontrolny składający się  z co najmniej 3 członków komisji. Przewodniczący komisji udziela członkom zespołu pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli
3. Przewodniczący komisji rewizyjnej, co najmniej na 7 dni przed przeprowadzeniem kontroli, zawiadamia na piśmie kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej o zakresie i terminie kontroli.
4. Członkowie zespołu kontrolnego, przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, są obowiązani okazać kierownikowi kontrolowanej jednostki upoważnienie, o którym mowa w ust. 2.

§ 40

1. Członek komisji rewizyjnej podlega wyłączeniu z udziału w kontroli, jeżeli przedmiot kontroli może dotyczyć praw i obowiązków jego albo jego małżonka, krewnych lub powinowatych.
2. Członek komisji może również być wyłączony z udziału w kontroli, jeżeli zachodzą okoliczności mogące wywołać wątpliwość co do jego bezstronności.
3. O wyłączeniu członka komisji z udziału w kontroli rozstrzyga komisja rewizyjna.

§ 41

1. Kierownicy kontrolowanych jednostek organizacyjnych są obowiązani do zapewnienia warunków przeprowadzenia kontroli, w szczególności udostępnienia potrzebnych dokumentów oraz udzielenia informacji i wyjaśnień.
2. Zespół kontrolny wykonuje czynności kontrolne w dniach i godzinach pracy kontrolowanej jednostki.
3. Wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszać porządku pracy obowiązującego w kontrolowanej jednostce.

§ 42

1. Zespół kontrolny, w terminie 14 dni od zakończenia kontroli, sporządza protokół kontroli, który podpisują członkowie zespołu oraz kierownik kontrolowanej jednostki, który może wnieść zastrzeżenia do protokołu. Zespół niezwłocznie przedstawia podpisany protokół komisji rewizyjnej.
2. Komisja Rewizyjna, na podstawie protokołu kontroli, sporządza i kieruje do kierownika kontrolowanej jednostki oraz do Zarządu Powiatu, wystąpienie pokontrolne zawierające wnioski w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości.
3. Kierownik kontrolowanej jednostki, do której zostało skierowane wystąpienie pokontrolne, jest obowiązany zawiadomić komisję rewizyjną w ciągu 30 dni o sposobie realizacji wniosków, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Kierownik kontrolowanej jednostki, w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, może odwołać się do rady powiatu. Rozstrzygnięcie rady powiatu jest ostateczne.
5. Komisja rewizyjna przedstawia radzie powiatu sprawozdanie z wyników kontroli zleconych przez radę, wyników kontroli wykonania budżetu powiatu oraz z realizacji rocznego planu kontroli.
6.  Sprawozdania z wyników kontroli zleconych przez radę przedstawia się niezwłocznie po zakończeniu kontroli, a z realizacji rocznego planu kontroli raz w roku

§ 43

Członkowie komisji rewizyjnej są obowiązani przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarnych oraz dotyczących o ochronie informacji niejawnych, obowiązujących w kontrolowanej jednostce.

§ 43a

1. Rada powołuje komisję skarg wniosków i petycje w celu rozpatrywania skarg na działania zarządu powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych, oraz wniosków i petycji składanych przez obywateli.
2. Rada wybiera przewodniczącego oraz pozostałych członków komisji w liczbie od 3 do 5 , w tym zastępcę przewodniczącego.
3. Komisja skarg wniosków i petycji rozpatruje i rozstrzyga sprawy na posiedzeniach zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji.
4. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który podlega przyjęciu na następnym posiedzeniu komisji. .
5. Komisja skarg wniosków i petycji przy rozpatrywaniu skarg i wniosków stosuje przepisy Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku rozpatrywania petycji ustawę o  petycjach.
6. Członek komisji skarg , wniosków i petycji podlega wyłączeniu z udziału w pracach komisji, jeżeli przedmiot pracy komisji może dotyczyć praw i obowiązków jego albo jego małżonka, krewnych lub powinowatych.
7. Członek komisji może również być wyłączony z udziału w pracach komisji jeżeli zachodzą okoliczności mogące wywołać wątpliwość co do jego bezstronności.
8. O wyłączeniu członka komisji z udziału w kontroli rozstrzyga komisja skarg wniosków i petycji.
9. W przypadku złożenia rezygnacji przez członka komisji, rada na kolejnej sesji dokonuje uzupełnienia składu komisji skarg, wniosków i petycji.

§ 44

1. Rada powiatu, w drodze uchwały, może powoływać ze swojego grona, stałe i doraźne komisje do określonych zadań, określając przedmiot ich działania oraz skład osobowy.
2. Komisje podlegają radzie powiatu w całym zakresie swojej działalności, przedkładają jej swoje plany pracy i sprawozdania z działalności.
3. Pracą komisji kieruje przewodniczący powoływany i odwoływany przez Radę Powiatu. Komisja może powołać wiceprzewodniczącego i sekretarza komisji.
4. Radny może być członkiem nie więcej niż 3 komisji stałych, a przewodniczącym - tylko jednej komisji stałej.
5. Propozycje składu osobowego komisji oraz zmian w tym składzie przedstawia przewodniczący rady na wniosek zainteresowanych radnych, klubów radnych lub komisji.
6. Zasady porządkowe dotyczące uczestnictwa mediów i korzystania przez nich z urządzeń rejestrujących na posiedzeniu komisji ustala przewodniczący komisji.


§ 45

1. Do zadań komisji stałych należy:
1/ przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał rady powiatu,
2/ występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
3/ sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał rady,
4/ opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez radę, zarząd lub inne komisje,
5/ przyjmowanie i analizowanie skarg i wniosków mieszkańców powiatu, dotyczących działalności rady i zarządu.
2.   Komisja stała działa zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez radę. Rada może dokonywać zmian w zatwierdzonym planie.
3.   Komisja jest obowiązana przedstawić radzie sprawozdanie ze swojej działalności co najmniej raz w roku oraz w każdym czasie – na żądanie rady.

 
§ 46

1. Komisja obraduje w obecności co najmniej połowy swojego składu.
2. W posiedzeniach komisji, oprócz jej członków, mogą także uczestniczyć: przewodniczący rady, radni nie będący członkami komisji oraz członkowie zarządu powiatu.
3. Przewodniczący komisji może zaprosić na jej posiedzenie inne osoby, których obecność jest uzasadniona ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.
4. Komisje rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.
5. Posiedzenia, o których mowa w ust.4 zwołują i przewodniczą im wspólnie przewodniczący zainteresowanych komisji, z zachowaniem ustalonej procedury.

§ 47

1. Przewodniczący komisji kieruje jej pracami, a w szczególności:
1/ ustala terminy i porządek posiedzeń,
2/ zapewnia przygotowanie i dostarczenie członkom komisji niezbędnych materiałów,
3/ zwołuje posiedzenia komisji,
4/ kieruje obradami komisji.
2. Przewodniczący komisji jest obowiązany zwołać posiedzenie komisji na wniosek co najmniej 1/3 członków komisji lub przewodniczącego rady.
3. W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji, jego obowiązki wykonuje wiceprzewodniczący powoływany i odwoływany przez komisję.

§ 48

1. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu, w głosowaniu jawnym.
2. Wnioski odrzucone przez komisję umieszcza się, na żądanie wnioskodawcy, w sprawozdaniu komisji jako wnioski mniejszości, w szczególności w sprawach dotyczących projektów uchwał rady.
3. Sprawozdanie komisji przedstawia na sesji rady przewodniczący komisji lub wyznaczony przez komisję radny sprawozdawca.
4. Do ustalania przebiegu posiedzeń komisji oraz protokołowania stosuje się odpowiednio postanowienia statutu dotyczące przebiegu obrad sesji.

§ 49

1. Zakres działania, kompetencje oraz skład osobowy komisji doraźnej określa rada powiatu w uchwale o powołaniu komisji.
2. Do komisji doraźnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące komisji stałej, z uwzględnieniem ust.1.

§ 50

1. Radni mogą tworzyć kluby radnych.
2. Klub może utworzyć co najmniej 3 radnych.
3. Przynależność radnych do klubów jest dobrowolna.

§ 51

1. Utworzenie klubu radnych należy zgłosić przewodniczącemu rady powiatu w ciągu 30 dni od dnia zebrania założycielskiego.
2. Zgłoszenie utworzenia klubu radnych powinno zwierać:
1/ imię i nazwisko przewodniczącego klubu,
2/ listę członków klubu z określeniem funkcji wykonywanych w klubie,
3/ nazwę klubu - jeżeli klub ją posiada.
3. Działalność klubów radnych nie może być finansowana z budżetu powiatu.
4. Kluby radnych działają zgodnie z uchwalonymi przez siebie regulaminami. Regulamin klubu nie może być sprzeczny ze statutem powiatu.
5. Przewodniczący klubów radnych są obowiązani przedłożyć przewodniczącemu rady regulaminy klubów w terminie 30 dni od ich uchwalenia.
6. Przedstawiciele klubów mogą przedstawiać stanowiska klubów we wszystkich sprawach będących przedmiotem obrad rady.
7. Działalność klubu nie może ograniczać uprawnień poszczególnych radnych zagwarantowanych w ustawach i statucie rady.
8. Kluby radnych  delegują do komisji skarg, wniosków i petycji swojego przedstawiciela.


§ 52

1. Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu.
2. W skład zarządu powiatu wchodzą: starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie w liczbie 3 osób.
3.Członkowie zarządu powiatu mogą być wybrani również spoza składu rady.

§ 53

1. Ze starostą i wicestarostą oraz członkami zarządu nawiązuje się stosunek pracy na podstawie wyboru.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy radnych wybranych do zarządu.

§ 54

1. Zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.
2. Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności:
1/ przygotowywanie projektów uchwał rady,
2/ wykonywanie uchwał rady,
3/ gospodarowanie mieniem powiatu,
4/ wykonywanie budżetu powiatu,
5/ zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.
3. W realizacji zadań zarząd powiatu podlega wyłącznie radzie powiatu.
4. Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego, oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy.

§ 55

1. Starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.
2. W sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne, starosta podejmuje niezbędne czynności należące do właściwości zarządu powiatu. Nie dotyczy to wydawania przepisów porządkowych.
3. Czynności o których mowa w ust. 2, wymagają przedstawienia do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu zarządu powiatu.
4. Starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego, zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.
5. Starosta wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu, chyba że przepisy szczególne przewidują wydawanie decyzji przez zarząd powiatu.
6. Starosta może upoważnić na piśmie wicestarostę, poszczególnych członków zarządu powiatu, pracowników starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, do wydawania w jego imieniu decyzji, o których mowa w ust. 5.

§ 56

Do zadań starosty w zakresie organizowania pracy zarządu powiatu należy w szczególności:
1/ przygotowanie projektu porządku obrad zarządu,
2/ określanie czasu i miejsca posiedzenia zarządu,
3/ przygotowywanie materiałów do projektowanego porządku obrad,
4/ zapewnienie obsługi posiedzenia zarządu.

§ 57

1. Członkowie zarządu są obowiązani brać czynny udział w jego pracach.
2. Zarząd obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.
3. W razie potrzeby, starosta może zwołać zarząd w innym terminie, a także rozszerzyć porządek obrad.
4. Starosta jest obowiązany zwołać posiedzenie zarządu na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków zarządu, w terminie 7 dni od złożenia wniosku.

§ 58

1. Posiedzenia zarządu zwołuje oraz im przewodniczy starosta  a podczas jego nieobecności – wicestarosta.
2. W posiedzeniach zarządu uczestniczą członkowie zarządu - z głosem stanowiącym, a sekretarz i skarbnik powiatu - z głosem doradczym.
3. Do udziału w posiedzeniach zarządu starosta może zobowiązać pracowników starostwa powiatowego, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu, właściwych ze względu na przedmiot obrad.
4. Do udziału w posiedzeniach zarządu mogą zostać zaproszone inne osoby, w szczególności radni.

§ 59

1. Zarząd Powiatu rozstrzyga sprawy należące do jego kompetencji w formie uchwał, a także w formie postanowień i decyzji, jeżeli takiej formy wymagają przepisy szczególne.
2. Uchwały zarządu podpisuje przewodniczący zarządu lub członek zarządu, który przewodniczy posiedzeniu.
3. Do podejmowania uchwał przez zarząd stosuje się odpowiednio § 10 ust. 1.

 

 

§ 60

1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje członkom zarządu oraz sekretarzowi i skarbnikowi powiatu.
2. Zarząd rozstrzyga o sposobie wykonania uchwał rady powiatu, chyba, że rada określi zasady wykonywania swojej uchwały.

 

§ 61

1. Z posiedzenia zarządu sporządza się protokół.
2. W protokole podaje się imiona i nazwiska członków zarządu uczestniczących w posiedzeniu, a w przypadku, gdy w posiedzeniu zarządu uczestniczyły również inne osoby, w protokole podaje się ich imiona i nazwiska oraz wskazuje w jakim charakterze te osoby uczestniczyły
w posiedzeniu.
3. Protokół z posiedzenia zarządu powinien dokładnie odzwierciedlać przebieg posiedzenia, a zwłaszcza przebieg dyskusji nad rozstrzygnięciami podejmowanymi przez zarząd.
4. Protokół z posiedzenia zarządu podpisują wszyscy członkowie zarządu uczestniczący w posiedzeniu.
5. Członkowie zarządu oraz inni uczestnicy posiedzenia mogą zgłosić do protokołu wniosek o jego sprostowanie lub uzupełnienie.
6. Zarząd przyjmuje protokół z posiedzenia, na posiedzeniu następnym. W razie zgłoszenia wniosków, o których mowa w ust. 5, o ich uwzględnieniu rozstrzyga zarząd.
6. Organy kontrolujące działalność zarządu mają prawo wglądu do protokołów posiedzeń i uchwał zarządu.

§ 62

1.  Dokumenty  wynikające  z wykonywania  zadań publicznych, w tym protokoły  posiedzeń organów powiatu i komisji rady powiatu, z wyjątkiem informacji zastrzeżonych ustawami  udostępnione są  do publicznego wglądu Biurze Obsługi  Rady  i Zarządu Powiatu oraz w komórkach organizacyjnych starostwa odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań, w obecności  pracownika  w godzinach pracy urzędu
2. Z treści udostępnionych dokumentów można robić odpisy i sporządzać notatki.

§ 63

1. Skarbnik powiatu jest głównym księgowym budżetu powiatu, powoływanym i odwoływanym przez radę powiatu na wniosek starosty.
2. Skarbnik powiatu jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym w ramach stosunku pracy.
3. Zadania skarbnika powiatu jako głównego księgowego budżetu powiatu, określają odrębne przepisy.
4. Skarbnik powiatu kontrasygnuje dokumenty dotyczące czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań majątkowych.
5. Do kontrasygnaty czynności, o których mowa w ust. 3, skarbnik może upoważnić inną osobę.
6. Skarbnik powiatu, który odmówił kontrasygnaty, ma jednak obowiązek jej dokonania na pisemne polecenie starosty, przy równoczesnym powiadomieniu o tym rady powiatu i regionalnej izby obrachunkowej.

§ 64

1. /wykreślony/
2. Sekretarz powiatu jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym w ramach stosunku pracy.
3. Sekretarz powiatu, w imieniu starosty, sprawuje nadzór nad wykonywaniem bieżących zadań przez komórki organizacyjne starostwa, w szczególności nad terminowym i prawidłowym załatwianiem spraw, przestrzeganiem regulaminu organizacyjnego starostwa i instrukcji kancelaryjnej.
3. Ponadto sekretarz powiatu zapewnia merytoryczną i techniczno-organizacyjną obsługę posiedzeń organów kolegialnych powiatu oraz wykonuje inne zadania w ramach upoważnień udzielonych przez zarząd powiatu i starostę.

§ 65

/uchylony/

§ 66

/uchylony/

 

Rozdział 3
Jednostki organizacyjne powiatu,
powiatowe służby, inspekcje i straże

§ 67

1. Jednostki organizacyjne powiatu tworzy się w celu wykonywania zadań powiatu.
2. Do jednostek, o których mowa w ust. 1 należą :

1) Starostwo Powiatowe w Jaworze,
2) Dom Pomocy Społecznej w Jaworze,
3) /wykreślony/,
4) /wykreślony/,
5) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze,
6) I Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jaworze,
7) Zespół Szkół i Placówek im. Wincentego Witosa w Bolkowie,
8) Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze,
9) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Jaworze,
10) /wykreślony/,
11) Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze,
12) Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze,
13) /wykreślony/,
14) Powiatowy Zespół Schronisk Młodzieżowych w Jaworze,
15) Ośrodek Wsparcia "Pod Zielonym Dębem" w Jaworze.
3. Jednostki organizacyjne powiatu tworzy, przekształca i likwiduje oraz wyposaża w majątek rada powiatu.
4. Organizację i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu określają regulaminy organizacyjne uchwalone przez zarząd powiatu, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
5. Zarząd powiatu prowadzi i aktualizuje wykaz jednostek organizacyjnych powiatu. Wykaz udostępnia się do publicznego wglądu w starostwie powiatowym.

§ 68

1. Powiatowe służby, inspekcje i straże tworzą:
1/ komenda powiatowa Policji w Jaworze,
2/ komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze,
3/ powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego w Jaworze,
4/ Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Jaworze
2. Starosta, sprawując zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży:
1/ powołuje i odwołuje  kierowników tych jednostek, w uzgodnieniu z wojewodą, a także wykonuje wobec nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
2/ zatwierdza programy ich działania,
3/ uzgadnia wspólne działanie tych jednostek na obszarze powiatu
4/ w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi działaniami tych jednostek
5/ zleca w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie kontroli.
3. Uprawnienia starosty i rady powiatu wobec powiatowych służb, inspekcji i straży określają przepisy ustawowe.


Rozdział 4
Gospodarka finansowa powiatu

§ 69

 1. Powiat  samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu.
 2. Budżet powiatu planem finansowym obejmującym dochody i wydatki powiatu.
 3. Budżet powiatu jest uchwalany przez radę powiatu na rok kalendarzowy zwany dalej „rokiem budżetowym”.

§ 70

1. Opracowanie i przedstawienie do uchwalenia projektu budżetu powiatu, a także inicjatywa w sprawie zmian tego budżetu, należą do wyłącznej kompetencji zarządu powiatu.
2. Zarząd powiatu przygotowuje i przedstawia radzie powiatu, nie później niż do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, projekt budżetu,  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  oraz ustaleniami rady powiatu.
3. Bez zgody zarządu powiatu, rada powiatu nie może wprowadzić w projekcie budżetu powiatu zmian powodujących zwiększenie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenia planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów.

§ 71

/uchylony/


§ 72

/uchylony/

§ 73

1. Za prawidłowe wykonanie budżetu powiatu odpowiada zarząd powiatu.
2. Zarządowi powiatu przysługuje wyłączne prawo:
1/ zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę powiatu,
2/ emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez radę powiatu,
3/ dokonywania wydatków budżetowych,
4/ zgłaszania propozycji zmian w budżecie powiatu,
5/ dysponowania rezerwą budżetu powiatu,
6/ blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.
3. Gospodarka środkami finansowymi znajdującymi się w dyspozycji powiatu jest jawna. Wymóg jawności jest spełniany w szczególności przez:
1/ jawność debaty budżetowej,
2/ opublikowanie uchwały budżetowej oraz sprawozdań z wykonania budżetu powiatu,
3/ przedstawienie pełnego wykazu kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu powiatu,
4/ ujawnienie sprawozdania zarządu z działań, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2.

Rozdział 5
Mienie powiatu

§ 74

1. Mieniem powiatu jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby prawne.
2. Powiatowymi osobami prawnymi, oprócz powiatu, są inne samorządowe jednostki organizacyjne, którym ustawy przyznają taki status, a także te osoby prawne, które mogą być tworzone na podstawie ustaw wyłącznie przez powiat.
3. Powiat jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia powiatu nie należącego do innych powiatowych osób prawnych.


§ 75

1. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i osoba upoważniona przez zarząd w drodze uchwały.
2. Zarząd może upoważnić pracowników starostwa, kierowników powiatowych służb inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu, do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.
4. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań majątkowych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika powiatu lub osoby przez niego upoważnionej.

 

§ 76

Powiat nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych powiatowych osób prawnych, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

§ 77

1. Zarząd mieniem powiatu i jego ochrona powinny być wykonywane ze szczególną starannością.
2. Za właściwe gospodarowanie mieniem powiatu odpowiedzialny jest zarząd powiatu, a także kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu.

 

Rozdział 6
Przepisy końcowe

§ 78

Zmian statutu dokonuje rada powiatu w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 79

Statut powiatu podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczak Izabela
(2011-12-15 12:48:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Żelazek Paweł
(2022-03-29 12:51:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 8927