☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Niedziela 29.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia Starosty Jaworskiego rok 2011

 

  

ZARZĄDZENIA STAROSTY JAWORSKIEGO ROK 2011

    

Nr zarządzenia

Data podjęcia

w sprawie

Termin obowiązywania

85/2011 29.12.2011r w sprawie trybu postępowania z pojazdami usuniętymi z drogi i przejmowanymi na własność Powiatu Jaworskiego na podstawie art. 130 a ust. 10 ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz powołania Komisji ds. sprzedaży i likwidacji tych pojazdów z dniem
01.01.2012 r.
84/2011 29.12.2011r w sprawie równoważnego
czasu pracy
po upływie
dwóch tygodni
od dnia podania do wiadomości pracowników z mocą od 1.01.2012 r.

83/2011

zał. nr 1
zał. nr 2

29.12.2011r w sprawie zmiany Zarządzenia nr 71/2010 Starosty Jaworskiego z dniem
29.12.2011 r.
81/2011

28.12.2011r

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji z dniem
28.12.2011 r.
80/2011 23.12.2011r w sprawie powołania Komisji do odbioru I-szego etapu zadania: "wektoryzacja i wdrożenie do aplikacji EWMAPA map ewidencyjnych powiatu jaworskiego" realizowanego na podstawie umowy nr 312.2011 z 14 grudnia 2011 r.

z dniem podpisania

79/2011 21.12.2011r w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego robót w ramach zadania pn. "Ograniczenie ewentualnych skutków zdarzeń losowych wywołanych przez czynniki zewnętrzne (opady atmosferyczne, wiatr), w szczególności zagrożenia życia i zdrowia oraz zabezpieczenie obiektu przed powstaniem szkody o znacznych kosztach i rozmiarach poprzez wykonanie ok. 130 m2 pokrycia dachowego wraz z niezbędnymi obróbkami., w ramach projektu: "Rozwój turystyczny Powiatu Jaworskiego poprzez utworzenie schroniska młodzieżpwego - przebudowa i modernizacja bazy noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7"

z dniem podpisania

78/2011 29.11.2011r w sprawie powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem
29.11.2011 r.
77/2011 08.12.2011r w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego robót w ramach zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 2787D Sady Górne - granica powiatu (Nagórnik) w km 0+900 do 3+149-etap II

z dniem podpisania

76/2011 2.11.2011r zmieniające zarządzenie Nr 37.2011 Starosty Jaworskiego z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie powołania zespołu zarządzajacego do realizacji projektu nr UDA-POKL.09.01.02-02-143/10-00 pn. "Wszyscy mamy te same szanse - usprawnienie to nasze zadanie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

z dniem podpisania

75/2011 22.11.2011r w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania: "zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania", zrealizowanego na podstawie umowy nr 278.2011 z 22 listopada 2011 r.

z dniem podpisania

74/2011 1.12.2011r w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania: "digitalizacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - dowody zmian w Ewidencji Gruntów i Budynków powiatu jaworskiego zrealizowanego na podstawie umowy nr 212.2011 z 14 wrzesnia 2011 r. z dniem 1 grudnia 2011 r.
73/2011 29.11.2011r w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego robót w ramach zadania pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2184D w miejscowości Wądroże Wielkie w km od16+498 do 17+045 - etap drugi"

z dniem podpisania

72/2011
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
28.11.2011r w sprawie zmiany procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanwiska urzędnicze w Starstwie Powiatowym w Jaworze z dniem 28.11.2011 r.
71/2011 24.11.2011r w sprawie powołania zespłu do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w Zespole Szkół Agrobiznesu w Bolkowie

z dniem podpisania

70/2011 22.11.2011r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

z dniem podpisania

69/2011 22.11.2011r w sprawie przeprowadzenia wśród pracowników Starostwa ankiety - Ocena realizacji kodeksu etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Jaworze

z dniem podpisania

68/2011 14.11.2011r w sprawie powołania Komisji do otwarcia złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej dla wykonania zadania: "zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania" , realizowanego na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Powiatem Jaworskim nr II.0500.18.01.11 z 19 października 2011 r.

z dniem podpisania

67/2011 07.11.2011r w sprawie powołania komisji ds. inwentaryzacji zadania pn. "Rozwój turystyczny Powiatu Jaworskiego poprzez utworzenie schroniska młodzieżowego - przebudowa i modernizacja bazy noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7"

z dniem podpisania

66/2011 07.11.2011r w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn. "Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2787D Sady Górne - granica powiatu (Nagórnik) w km 2+304 - powódź 2009 r."

z dniem podpisania

65/2011 07.11.2011r w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn. "Remont uszkodzonych kanałów głównych sieci deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 2834D ul. Wrocławska w Jaworze - nawałnica deszczowa 2010 r."

z dniem podpisania

64/2011
załącznik
03.11.2011r w sprawie zmiany Zarządzenia nr 71/2010 Starosty Jaworskiego

z dniem podpisania

63/2011 25.10.2011r w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro netto w Starostwie powiatowym w Jaworze

z dniem podpisania

62/2011
załącznik
06.10.2011r zmieniające Zarządzenie Starosty Jaworskiego w sprawie instrukcji i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych przez Powiat Jaworski

z dniem podpisania

61/2011 06.10.2011r dotyczące wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej

z dniem podpisania

60/2011 04.10.2011r w sprawie powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze: ds. ewidencji gruntów i budynków w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

z dniem podpisania

59/2011 03.10.2011r w sprawie powołania Grupy projektowej ds. wdrożenia, realizacji i rozliczenia projektu pn. "Poznaj innych, odkryj siebie - społeczna aktywizacja osób niepełnosprawnych polsko-czeskiego pogranicza"

z dniem podpisania

58/2011 29.09.2011r w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. "Remont drogi powiatowej nr 2787D Sady Górne - granica powiatu (Nagórnik) w km 0+900 do 3+149 - etap II"

z dniem podpisania

57/2011 20.09.2011r w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów i zastępców dyrektorów powiatowych jednostek administracyjnych

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania do wiadomości pracowników z mocą od 01.01.2011 r.

56/2011 15.09.2011r w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2184D w miejscowości Wądroże Wielkie w km od 16+498 do 17+045 - etap drugi"

z dniem podpisania

55/2011 08.09.2011r w sprawie zasad realizacji planu i organizacji akcji kurierskiej na terenie powiatu jaworskiego

z dniem 10.09.2011r.

54/2011 08.09.2011r w sprawie realizacji przedsięwzięć obronnych wynikających z "Planu operacyjnego funkcjonowania powiatu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny"

z dniem podpisania

53/2011 07.09.2011r w sprawie powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzednicze: ds. płac w Wydziale Finansów i Księgowości

z dniem podpisania

52/2011 08.09.2011r w sprawie zmiany Zarządzenia nr 71/2010 Starosty Jaworskiego wchodzi w życie z dniem 08.09.2010r.
51/2011 25.08.2011r zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia podmiotu uprawnionego do usuwania pojazdów z dróg i ich umieszczania na parkingach strzeżonych

z dniem podpisania

50/2011 25.07.2011r zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia podmiotu uprawnionego do usuwania pojazdów z dróg i ich umieszczania na parkingach strzeżonych

z dniem podpisania

49/2011 25.07.2011r zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia podmiotu uprawnionego do usuwania pojazdów z dróg i ich umieszczania na parkingach strzeżonych

z dniem podpisania

47/2011 29.08.2011r w sprawie powołania komisji ds. przeglądu pogwarancyjnego zadania pn. ,,Odbudowa drogi powiatowej nr 2787D Sady Górne - granica powiatu (Nadgórnik) Etap I"

z dniem podpisania

46/2011 29.08.2011r w sprawie powołania komisji ds. przeglądu pogwarancyjnego zadania pn. ,,Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Gorzanowice - Bolków Etap II i III"

z dniem podpisania

45/2011 29.08.2011r w sprawie powołania komisji ds. przeglądu pogwarancyjnego zadania pn. ,,Odbudowa drogi nr 2811D Sichów - Stanisławów Etap II. "

z dniem podpisania

44/2011 29.08.2011r w sprawie komisji ds. przeglądu pogwarancyjnego zadania pn. ,,Remont i modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Wrocławskiej 30a w Jaworze"

z dniem podpisania

43/2011 17.08.2011r w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. ,,Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2787D Sady Górne - granica powiatu (Nagórnik) w km 2+304 - powódź 2009 r.

z dniem podpisania

42/2011 16.08.2011r w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowanych na zadaniu pn. ,, Remont uszkodzonych kanałów głównych sieci deszczowych w ciągu drogi powiatowej nr 2834D ul. Wrocławska w Jaworze - nawałnica deszczowa 2010 r.

z dniem podpisania

41/2011
załącznik
05.08.2011r w sprawie wprowadzenia do stosowania wzorów dokumentów związanych z prowadzeniem Biura Rzeczy Znalezionych

z dniem podpisania

40/2011 11.08.2011r w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia parkingu strzezonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze dla pojazdów usuniętych z dróg

z dniem 21.08.2011r.

39/2011 08.08.2011r w sprawie powołania komisji ds. odbioru częściowego robót w ramach zadania pn: ,,Rozwój turystyczny powiatu jaworskiego poprzez utworzenie schroniska młodzieżowego - przebudowa i modernizacja bazy noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7"

z dniem podpisania

38/2011

26.07.2011r

w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania: ,,dostosowanie szkiców osnowy poziomej i osnowy wysokościowej, prowadzonej w aplikacji EWMAPA, do obowiązujacych w dziedzinie geodezji i kartografii standardów'', zrealizowanego na podstawie umowy nr 152.2011 z 28 czerwca 2011 r.

z dniem podpisania

37/2011

25.07.2011r

w sprawie powołania zespołu zarządzajacego do realizacji projektu nr UDA-POKL.09.01.02-143/10-00 pn. ,,Wszyscy mamy te same szanse - usprawnianie to nasze zadanie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

z dniem podpisania

36/2011 22.07.2011r w sprawie powołania Komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych w infrastrukturze komunalnej powiatu jaworskiego podczas nawalnych opadów deszczu w dniach 20-22 lipca 2011 r.

z dniem podpisania

35/2011

19.07.2011r

w sprawie wprowadzenia wzorów druków dla pism urzędowych

z dniem podpisania

34/2011
załącznik

29.06.2011r

w sprawie ustalenia Regulaminu czynności kontrolnych, przeprowadzanych przez Biuro ds. Kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Jaworskiego

z dniem podpisania

33/2011

19.05.2011r

w sprawie powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Powiatowy Rzecznik Konsumentów

z dniem podpisania

32/2011

29.04.2011r

w sprawie likwidacji kancelarii tajnej w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem 01.05.2011r.
31/2011

12.05.2011r

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 71/2010 Starosty Jaworskiego

z dniem podpisania

30/2011

29.04.2011r

w sprawie powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Powiatowy Rzecznik Konsumentów

z dniem podpisania

29/2011

22.04.2011r

w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 2786D relacji Chroślice - Bogaczów"

z dniem podpisania

28/2011

20.04.2011r

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych

z dniem podpisania

27/2011

19.04.2011r

w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania: "opracowanie i wdrożenie stanowiskowe mapy numerycznej 7 arkuszy mapy zasadniczej: 462.121.103, 462.121.104, 462.121.101, (obszar miasta Jawor), Męcinka 22a, Mecinka 22b (obszar wsi Męcinka), 462.122.124, 462.122.133 (obszar wsi Mściwojów) wszystkie w skali wyjściowej 1:1000, w programie EWMAPA", zrealizowanego na podstawie umowy nr 24.2010 z 28 marca 2011 r.

z dniem podpisania

26/2011
załącznik

14.04.2011r

w sprawie ustalenia Regulaminu czynności kontrolnych, przeprowadzanych przez Biuro ds. Kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Jaworskiego

z dniem podpisania

25/2011
załącznik

14.04.2011r

w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz systemu wykrywania i alarmowania na terenie powiatu jaworskiego

z dniem podpisania

24/2011

10 kwietnia
2011 r.

w sprawie powołania komisji ds. przeglądu pogwarancyjnego zadania pn. "Modernizacja przydomowej oczyszczalni ścieków w Domu Dziecka w Kaczorowie"

z dniem podpisania

23/2011

5.04.2011r

w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Udzielenie krótkoterminowego kredytu gotówkowego"

z dniem podpisania

22/2011

5.04.2011r

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 71/2010 Starosty Jaworskiego

z dniem podpisania, z mocą od 01.01.2011r.

21/2011

5.04.2011r

w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonych w złotych równowartości kwoty 14 000 euro netto w Starostwie Powiatowym w Jaworze

z dniem podpisania

20/2011

1.04.2011r

w sprawie określenia listy przesyłek wpływających do Starostwa Powiatowego w Jaworze, nie otwieranych przez Kancelarię ogólną

z dniem podpisania

19/2011

01 kwietnia
2011 r.

w sprawie wyznaczenia funkcji koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Jaworze

z dniem podpisania

18/2011

1.04.2011r

w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Jaworze

z dniem podpisania

17a/2011

21.03.2011r

w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót wykonanych w ramach zadania pn. "Poprawa dostępności turystycznej Europejskiego Szlaku Cysterskiego oraz Parku Krajobrazowego "CHEŁMY" poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2786D oraz 2810D relacji Chroślice - Męcinka"

z dniem podpisania

17/2011

25.03.2011r

w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót wykonanych w ramach zadania pn. "Odbudowa zniszczonego w wyniku powodzi mostu w drodze powiatowej nr 2786D w miejscowości Chroślice, Gm. Męcinka w km 2=077"

z dniem podpisania

16/2011
załącznik

5.04.2011r

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Jaworze

z dniem podpisania

15/2011

21.03.2011r

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 71/2010 Starosty Jaworskiego

z dniem podpisania

14/2011
załącznik

22.03.2011r

w sprawie określenia zasad opracowania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2011/2012 w szkołach ponadgimnazjalnych w szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach kształcenia specjalnego oraz placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Jaworski

z dniem podpisania

13/2011

7.03.2011r

w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego usługi nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. "Rozwój turystyczny Powiatu Jaworskiego poprzez utworzenie schroniska młodzieżowego - przebudowa i modernizacja bazy noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7"

z dniem podpisania

12/2011

7.03. 2011r

w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Rozwój turystyczny Powiatu Jaworskiego poprzez utworzenie schroniska młodzieżowego - przebudowa i modernizacja bazy noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7"

z dniem podpisania

11/2011
załącznik

7.03.2011r

w sprawie zmiany zarządzenia nr 49/05 Starosty Jaworskiego z dnia 03.08.2005r. w sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stosowania Instrukcji zarządzania systemem służącym do przetwarzania danych osobowych oraz Polityki bezpieczeństwa danych osobowych

z dniem podpisania

10/2011

28.02.2011r

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu jaworskiego w 2011 roku

z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane

9/2011

28.02.2011r

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Jaworskiego w 2011 roku

z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane

8/2011

21.02.2011r

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na realizację zadania na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

z dniem podpisania

7/2011

21.02.2011r

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/2011 Starosty Jaworskiego z dnia 27 stycznia 2011 r.

z dniem podpisania

6/2011

8.02.2011r

w sprawie realizacji zadań związanych z ochroną przeciwpowiodziową powiatu jaworskiego

z dniem podpisania

5/2011

4.02.2011r

w sprawie powołania komisji do wyceny i likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

z dniem podpisania

4/2011

27.01.2011r

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udziale zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i geodezyjnej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2822D na odcinku od km 0+000 do km 3+062 o łącznej długości 3+0,62 km

z dniem podpisania

3/2011

31.01.2011r

zmieniające Zarządzenie nr 61/08 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

z dniem podpisania

2/2011

24.01.2011r

w sprawie wprowadzenia na obszarze powiatu jaworskiego sieci radiowej zarządzania kryzysowego

z dniem podpisania

1/2011

5.01.2011r

w sprawie realizacji zadań związanych z reagowaniem oraz usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu jaworskiego

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Rembisz Wiesław
(2011-02-17 09:08:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczak Izabela
(2012-10-24 11:24:35)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 8927