☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Niedziela 29.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia Starosty Jaworskiego 2010

 

 

 

 

ZARZĄDZENIA STAROSTY JAWORSKIEGO

ROK 2010

 

 

 

 

 

Nr zarządzenia

Data podjęcia

w sprawie

Termin obowiązywania

82/2010 17 grudnia 2010 r w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Jaworze wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2011 r., z wyjątkiem Instrukcji w sprawie gospodarki kasowej, która wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2011 r.
81/2010 07 grudnia
2010 r
w sprawie powołania Grupy projektowej ds. wdrożenia, realizacji i rozliczenia projektu pn. "Ścieżki edukacyjne na czesko-polskim pograniczu" z dniem podpisania
80/2010 17 grudnia
2010 r
w sprawie powołania komisji ds. odbioru częściowego robót na zadaniu polegającym przebudowie drogi powiatowej nr 2786D oraz 2810D w ramach projektu pn. "Poprawa dostępności turystycznej Europejskiego Szlaku Cysterskiego oraz Parku Krajobrazowego Chełmy poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2786D oraz 2810D relacji Chroślice - Męcinka" z dniem podpisania
79/2010 16 grudnia
2010 r
w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót wykonanych w ramach zadania pn. "Odbudowa zniszczonego w wyniku powodzi mostu w drodze powiatowej Nr 2786D w miejscowości Chroślice gmina Męcinka w km 2+077" z dniem podpisania
78/2010 16 grudnia
2010 r
w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót wykonywanych w ramach zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 2786 D relacji Chroślice - Bogaczów z dniem podpisania
77/2010 20 grudnia 
2010 r
w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania "Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym oraz utworzenie wektorowej mapy ewidencji gruntów Powiatu Jaworskiego" , zrealizowanego na podstawie umowy nr 180/2010 z 12 lipca 2010 r. z dniem podpisania
76/2010 15 grudnia 2010 r w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia przeklasyfikowania, wybrakowania i przeprowadzenia inwentaryzacji oraz sprawozdawczości sprzętu OC na dzień 31 grudnia 2010 r. znajdującego się w magazynie powiatowym Obrony Cywilnej zlokalizowanym na terenie bazy magazynowej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jaworze ul. Paderewskiego 6 z dniem podpisania
75/2010 14 grudnia
2010 r
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji z dniem podpisania
74/2010 14 grudnia
2010 r
w sprawie umorzenia należności pieniężnych przypadających Powiatowi Jaworskiemu z dniem podpisania
73/2010 30 listopada
2010 r
w sprawie  wprowadzenia i stosowania Systemu Kontroli Zarządczej  w powiatowych jednostkach organizacyjnych z dniem podpisania
71/2010 30 listopada
2010 r
w sprawie wprowadzenia Systemu Kontroli Zarządczej w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podpisania
70/2010 01 grudnia 2010 r w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Kontrolnego z dniem podpisania
69/2010
regulamin
26 listopada 2010 r w sprawie uchwalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Jaworze wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2011 r.
68/2010 10 listopada 2010 r w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego robót w ramach zadania pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012 w Jaworze przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. KEN z dniem podpisania
66/2010 21 października 2010 r zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia opłat za udostępnianie informacji publicznej z dniem podpisania
65/2010 06 października 2010 r w sprawie wprowadzenia opłat za udostępnianie informacji publicznej z dniem podpisania
64/2010 21 września 2010 r w sprawie powołania komisji ds. odbioru częściowego robót na zadaniu polegającym na przebudowie drogi powiatowej nr 2786D oraz 2810D w ramach projektu pn. "Poprawa dostępności turystycznej Europejskiego Szlaku Cysterskiego oraz Parku Krajobrazowego Chełmy poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2786D oraz 2810D relacji Chroślice - Męcinka" z dniem podpisania
63/2010 21 września 2010 r w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w ramach zadania pn. "Odbudowa zniszczonego w wyniku powodzi mostu w drodze powiatowej nr 2786 D w miejscowości Chroślice, gmina Męcinka w km 2+077" z dniem podpisania
62/2010 21 września 2010 r w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w ramach zadania pn. "Remont drogi powiatowej relacji Chroślice - Bogaczów" z dniem podpisania
61/2010 20 września 2010 r w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego robót inwestycji polegającej na wymianie nawierzchni chodnika przy ul. Piłsudskiego od ul. Łukasińskiego do ul. Legnickiej w Jaworze" z dniem podpisania
60/2010 06 września 2010 r w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Obsługę bankową budżetu Powiatu Jaworskiego i jego jednostek organizacyjnych" z dniem podpisania
59/2010 14 września 2010 r w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego robót inwestycji polegającej na wykonaniu kompleksu sportowego w Bolkowie jako elementu turystyki aktywnej w ramach projektu partnerskiego pn. "Rozwój aktywnych form turystyki w Subregionie Pogórza Kaczawskiego - w Powiecie Jaworskim oraz miastach Legnica, Złotoryja, Jawor i Gminie Świerzawa" z dniem podpisania
58/2010 02 września 2010 r w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót na zadaniu polegającym na wykonaniu kompleksu sportowego w Bolkowie jako elementu turystyki aktywnej w ramach projektu partnerskiego pn. "Rozwój aktywnych form turystyki w Subregionie Pogórza Kaczawskiego - w Powiecie Jaworskim oraz miasta Legnica, Złotoryja, Jawor i Gminie Świerzawa" z dniem podpisania
57/2010 26 sierpnia 2010 r w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie pracy Starostwa Powiatowego w Jaworze po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników
56/2010 18 sierpnia 2010 r w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Dostawa sprzętu informatycznego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem oraz systemu archiwizacji dokumentów" z dniem podpisania
55/2010 12 sierpnia 2010 r w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót wykonanych w ramach zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 2822D Jawor - Myślinów w km 5+015 do 8+728" z dniem podpisania
54/2010 12 sierpnia 2010 r w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót wykonanych w ramach zadania pn. "Myslibórz - Myślinów - droga dojazdowa Nr 2822 D do gruntów rolnych - wykonanie nawierzchni szczelnej - dywanik bitumiczny" z dniem podpisania
53/2010 09 sierpnia 2010 r w sprawie powołania Komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w infrastrukturze komunalnej powiatu jaworskiego podczas nawalnych opadów deszczu w dn. 7 sierpnia 2010 r. z dniem podpisania
52/2010 12 sierpnia 2010 r w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Jaworze Karty Audytu Wewnętrznego oraz Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego z dniem podpisania
51/2010 05 sierpnia 2010 r w sprawie wyznaczenia podmiotu uprawnionego do usuwania pojazdów z dróg i ich umieszczania na parkingach strzeżonych z dniem podpisania
50/2010 05 sierpnia 2010 r w sprawie wyznaczenia podmiotu uprawnionego do usuwania pojazdów z dróg i ich umieszczania na parkingach strzeżonych z dniem podpisania
49/2010 04 sierpnia 2010 r w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn. "Adaptacja części budynku ćwiczeń praktycznych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. KEN w Jaworze na salę gimnastyczną wraz z zagospodarowaniem terenu" z dniem podpisania
48/2010 03 sierpnia 2010 r w sprawie wyznaczenia koordynatorów do wykonywania czynności dotyczących ewakuacji pracowników oraz interesantów z budynku Starostwa Powiatowego w Jaworze z dniem podpisania
47/2010 28 lipca 2010 r w sprawie przeprowadzenia w dniu 1 sierpnia 2010 r. o godzinie 17.00 treningu działania systemu ostrzegania i alarmowania na terenie powiatu jaworskiego z dniem podpisania
46/2010 14 lipca 2010 r w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w ramach zadania pn. "Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Piłsudskiego od ul. Łukasińskiego do ul. Legnickiej w Jaworze" z dniem podpisania
45/2010 05 lipca 2010 r w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego robót w ramach zadania pn. "Zagospodarowanie zdegradowanych terenów powojskowych w Jaworze - na cele rekreacyjno-wypoczynkowe" z dniem podpisania
44/2010 05 lipca 2010 r w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn. ,,Budowa kanalizacji deszczowej oraz chodnika ze zjazdami w km 3+685 - 4+299 przy ul. Starojaworskiej w Jaworze" z dniem podpisania
43/2010 30 czerwca 2010 r w sprawie powołania likwidatora gospodarstwa pomocniczego Starostwa pn. "Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jaworze" z dniem podpisania
42/2010 30 czerwca 2010 r w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2010 Starosty jaworskiego z dnia 25.02.2010r. w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego Starostwa pn. "Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jaworze" z dniem podpisania
40/2010 16 czerwca 2010 r w sprawie zmiany Regulaminu wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podpisania
39/2010 24 czerwca 2010 r w sprawie wprowadzenia procedur określających zasady sprawowania nadzoru i kontroli stacji kontroli pojazdów oraz ośrodków szkolenia kierowców z dniem podpisania
38/2010 22 czerwca 2010 r w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn. "przebudowa drogi powiatowej nr 2801D relacji Męcinka - Piotrowice" z dniem podpisania
37/2010 21 czerwca 2010 r w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego robót w ramach zadania pn. "Ścieżki edukacyjne na czesko-polskim pograniczu" z dniem podpisania
36/2010 16 czerwca 2010 r w sprawie wprowadzenia "Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego" z dniem podpisania
35/2010 16 czerwca 2010 r w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn. "Wykonanie piłkochwytów w ramach zadania - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze" z dniem podpisania
34/2010 09 czerwca 2010 r w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Jaworze z dniem podpisania
33/2010 08 czerwca 2010 r w sprawie powołania komisji ds. odbioru częściowego robót w ramach zadania pn. "Zdegradowanych terenów powojskowych w Jaworze - na cele rekreacyjno-wypoczynkowe" z dniem podpisania
32/2010 07 czerwca 2010 r w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Dostawa sprzętu informatycznego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem oraz systemu archiwizacji dokumentów" z dniem podpisania
31/2010 18 maja 2010 r w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Dostawa sprzętu informatycznego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem oraz systemu archiwizacji dokumentów" z dniem podpisania
30/2010 28 maja 2010 r w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji  "przebudowa drogi powiatowej Nr 2786D oraz 2810D w ramach projektu pn. Poprawa dostępności turystycznej Europejskiego Szlaku Cysterskiego oraz Parku Krajobrazowego Chełmy poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2786D oraz 2810D relacji Chroślice - Męcinka" z dniem podpisania
29/2010 25 maja 2010 r w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w ramach programu Moje Boisko - Orlik w Jaworze przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. KEN w Jaworze" z dniem podpisania
28/2010 14 maja 2010 r w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ewakuacji i zasad z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z dniem podpisania
27/2010 20 maja 2010 r w sprawie wprowadzenia kodeksu etyki audytora wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem podpisania mocą od 04.01.2010 r.
26/2010
 instrukcja
04 maja 2010 r w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w budynku Starostwa Powiatowego w Jaworze przy ul. Wrocławskiej 26 z dniem podpisania
25/2010 04 maja 2010 r w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym oraz utworzenie wektorowej mapy ewidencji gruntów Powiatu Jaworskiego" z dniem podpisania
24/2010 04 maja 2010 r w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2786D oraz 2810D" w ramach projektu pn. "Poprawa dostępności turystycznej Europejskiego Szlaku Cysterskiego oraz Parku Krajobrazowego Chełmy poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2786D oraz 2810D relacji Chroślice - Męcinka" z dniem podpisania
23/2010 26 kwietnia 2010 r w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w ramach zadania pn. "Adaptacja części budynku ćwiczeń praktycznych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. KEN w Jaworze na salę gimnastyczną wraz z zagospodarowaniem terenu." z dniem podpisania
22/2010 21 kwietnia 2010 r w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzetu informatycznego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem oraz systemu archiwizacji dokumentów w ramach projektu pn. "Informatyzacja administracji kluczem rozwoju e-usług oraz społeczeństwa informatycznego w Powiecie Jaworskim" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 z dniem podpisania
20/2010 12 kwietnia 2010 r w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Remont drogi powiatowej Nr 2822 D Jawor - Myślinów w km 5+015 do 8+728" z dniem podpisania
19/2010 6 kwietnia 2010 r w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Wykonywanie materiałów promocyjnych, w tym broszury, ulotki reklamowej, torby oraz mapy turystycznej dla Powiatu Jaworskiego" z dniem podpisania
18/2010 6 kwietnia 2010 r w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego robót w ramach zadania pn. "Przebudowa budynku cwiczeń praktycznych gospodarstwa pomocniczego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. KEN w Jaworze z dniem podpisania
17/2010 6 kwietnia 2010 r w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego robót w ramach zadania pn. "Przebudowa budynku cwiczeń praktycznych gospodarstwa pomocniczego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. KEN w Jaworze z dniem podpisania
16/2010 30 marca 2010 r w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w obrębie i gminie Wądroże Wielkie oznaczonych numerami geodezyjnymi nr: 460/9 o pow. 0,16 ha, 460/10 o pow. 0,0480 ha i 460/8 o pow. 0,0800 ha w udziale 2/5 części  z dniem podpisania
15/2010 9 marca 2010 r w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym oraz utworzenie wektorowej mapy ewidencji gruntów Powiatu Jaworskiego" z dniem podpisania

14/2010

29 marca 2010r. w sprawie określenia zasad opracowania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2010/2011 w szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach kształcenia specjalnego oraz placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Jaworski z dniem podpisania

13/2010

9 marca 2010 r w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Jaworskiego w 2010 roku z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane

12/2010

9 marca 2010 r w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu jaworskiego w 2010 roku z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane

11/2010

25 lutego 2010 r

w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego Starostwa pn. "Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jaworze"

z dniem podpisania

10/2010

29 stycznia 2010 r

w sprawie wprowadzenia do uzytku służbowego "Planu Ochrony Informacji Niejawnych Starostwa Powiatowego w Jaworze"

z dniem podpisania

9/2010

15 lutego 2010 r

w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania w sprawie zasad realizacji zadań inwestycyjnych w Starostwie Powiatowym w Jaworze

z dniem podpisania

8/2010

28 stycznia 2010 r

w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. "Zagospodarowanie zdegradowanych terenów powojskowych w Jaworze na cele rekreacyjne-wypoczynkowe"

z dniem podpisania

7/2010

27 stycznia 2010 r

w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. "Budowa boisk sportowych wraz z wyposazeniem" w ramach projektu pn. "Rozwój aktywnych form turystyki w Subregionie Pogórza Kaczawskiego"

z dniem podpisania

6/2010

22 stycznia 2010 r

w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. "Budowa kanalizacji deszczowej oraz chodnika ze zjazdami w km 3+685 - 4+299 przy ul. Starojaworskiej w Jaworze"

z dniem podpisania

5/2010

25 stycznia 2010 r

w sprawie powierzenia funkcji w pionie ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Jaworze

z dniem podpisania

3/2010

19 stycznia 2010 r

w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. "Scieżki edukacyjne na czesko-polskim pograniczu".

z dniem podpisania

2/2010
załącznik

19 stycznia 2010 r

w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania Patronatu  Starosty Jaworskiego

z dniem podpisania

1/2010

12 stycznia 2010 r

w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Kontrolnego w celu sprawdzenia realizacji nakazów okreslonych w Rozporządzeniu Nr 1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 stycznia 2006 r.

z dniem podpisania

Wytworzył:
Udostępnił:
Rembisz Wiesław
(2010-03-10 11:03:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Wasiluk Konrad
(2019-04-29 14:09:15)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 8927