☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego
Grafika zawierająca herb Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Poniedziałek 18.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Regulamin inwestycyjny

 

Załącznik nr  1 do
Zarządzenia nr 9/2010
Starosty Jaworskiego
z dnia 15.02.2010r.Regulamin postępowania w sprawie zasad realizacji zadań inwestycyjnych w Starostwie Powiatowym w JaworzeROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Regulamin określa zasady i procedury realizacji inwestycji powiatowych wykonywanych przez Starostwo Powiatowe w Jaworze, w celu zapewnienia skuteczności podejmowanych działań oraz kontroli ich realizacji.

2. Wyróżnia się następujące etapy postępowania w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych :

a) przygotowanie inwestycji .
b) wybór wykonawcy
c) realizacja inwestycji.
d) rozliczenie inwestycji,
e) obsługa okresu gwarancji i rękojmi.

3. Odpowiedzialność za realizację całego zadania inwestycyjnego w zakresie merytorycznym ponosi  Naczelnik Wydziału RPE, natomiast w zakresie finansowym Skarbnik Powiatu.
4. Komisję ds. odbioru inwestycji powołuje zarządzeniem, Starosta .


ROZDZIAŁ II. ROZPOCZĄCIE REALIZACJI INWESTYCJI

§ 2


1. Występując o przyjęcie do realizacji zadania , wydział merytoryczny lub powiatowa jednostka organizacyjna przygotowuje wniosek zawierający:
1) nazwę i lokalizację zadania inwestycyjnego,
2) dokładny opis przedmiotu zadania inwestycyjnego, w tym określenie celów jakie inwestycja ma spełniać,
3) określenie szacunkowej wartości zadania inwestycyjnego,
4) określenie źródeł finansowania zadania,
5) określenie przewidywanego okresu realizacji.
2. Wniosek podpisuje naczelnik wydziału merytorycznego lub dyrektor powiatowej jednostki organizacyjnej.
3. Wniosek powinien zostać wstępnie zaakceptowany przez Starostę.


§ 3
 

1. Wniosek składany jest do Wydziału RPE, który rejestruje przedmiotowy wniosek, nadając mu indywidualny znak.

2. Wydział dokonuje weryfikacji danych zawartych we wniosku , wydaje opinię :
a) w zakresie możliwości  dofinansowania zadania inwestycyjnego ze środków UE, oraz występuje jednocześnie o opinię do:
b) wydziału finansów i księgowości w zakresie możliwości finansowania zadania ze środków budżetowych,
c) Wydziału OŚ w zakresie możliwości dofinansowania zadania ze środków funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

3. Przedmiotowe opinie wydaje się w terminie nie przekraczającym 7-dni roboczych od daty otrzymania stosownego pisma.

4. Na podstawie dokonanej weryfikacji i zebranych opinii Wydział RPE przekazuje Zarządowi Powiatu wniosek wraz z podpisaną przez naczelnika Wydziału oraz , Starostę i Skarbnika Powiatu informacją dotyczącą możliwości realizacji, finansowania oraz zgodności z programami strategicznymi przedmiotowego zadania inwestycyjnego.


§ 4


Po podjęciu przez Zarząd Powiatu decyzji o realizacji zadania inwestycyjnego Wydział RPE przygotowuje  wnioski w sprawie zmiany uchwały budżetowej i projekt uchwały w sprawie zmiany WPI.


§ 5


Od momentu zapisania zadania inwestycyjnego w uchwale budżetowej rolę koordynatora inwestycji przejmuje Wydział RPE.


§ 6


Wydziały merytoryczne i jednostki organizacyjne powiatu są zobowiązane na każdym etapie procesu inwestycyjnego do ścisłej współpracy z Wydziałem RPE, w szczególności w zakresie funkcjonalnych, technicznych i merytorycznych rozwiązań dotyczących zadania inwestycyjnego.

 

ROZDZIAŁ III.  PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI DO REALIZACJI

§ 7


1. Procedura przygotowania inwestycji do realizacji obejmuje w szczególności :

1) przygotowanie koncepcji realizacji zadania,
2) wnioskowanie o rozpoczęcie procesu inwestycyjnego
3) wybór wykonawcy dokumentacji,
4) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,
5) odbiór i sprawdzenie opracowania w zakresie kompletności i zgodności z wnioskiem inwestycyjnym oraz umową,
6) przekazanie kompletu dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia lub przeprowadzenia przetargu na realizację inwestycji,
7) uczestniczenie w pracach komisji przetargowej oraz przy zawieraniu umowy na realizację inwestycji,
8) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
9) przygotowanie procedur związanych z odbiorami.
Odpowiedzialność za realizację tej części inwestycji ponosi pracownik ds. inwestycji.
10) Weryfikacja wniosków inwestycyjnych i remontowych i ich nazewnictwa, a przewidywanych do współfinansowania zewnętrznego,
11) Sprawdzenie przygotowanego projektu umowy na opracowania dokumentacyjne i realizację inwestycji co do zgodności z wnioskiem złożonym do WPI i wymogami stawianymi tzw. Projektom unijnym.
Odpowiedzialność za realizacje tej części ponosi zastępca naczelnika Wydziału RPE

§ 8

Przyjmuje się wariantowe opracowanie koncepcji zadań inwestycyjnych. W ramach zadań przewidzianych do współfinansowania ze środków UE wybrana do realizacji projektowej koncepcja  powinna zawierać Studium Wykonalności oraz ocenę oddziaływania na środowisko, a jeżeli z polskich przepisów prawa wynika obowiązek opracowania Raportu o oddziaływaniu na środowiska także taki raport.

 

ROZDZIAŁ VI. WYBÓR WYKONAWCY

§ 9

Wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej następuje w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z Zasadami udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Jaworze oraz Regulaminem Komisji Przetargowej.
 


§ 10
 

Przyjmuje się zapisanie w umowie z  wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej, iż do obowiązków wykonawcy dokumentacji należy uzyskanie zgód wymaganych ustawą Prawo budowlane i przepisami szczególnymi niezbędnymi do rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych. Opracowanie projektowo-kosztorysowe dotyczące zadań wspólfinansowanych ze środków UE powinno być kompletne pod względem przepisów Unii Europejskiej dotyczących funduszy pomocowych.
 

§ 11


Przyjmuje się zapisanie w umowie z  wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej, iż do obowiązków wykonawcy dokumentacji należy załatwianie spraw terenowo prawnych związanych z realizacją inwestycji w zakresie: podziałów nieruchomości, opracowywania operatów szacunkowych, uzyskiwania zgód właścicieli na czasowe zajęcie działek, uzyskiwania decyzji podziałowych. Pracownicy Wydziału RPE nadzorują ten etap poprzez min. opiniowania projektów ewentualnych umów i porozumień. Zaopiniowane porozumienia i umowy są przekazywane do Starosty oraz Skarbnika do akceptacji.
 

§ 12
 

Wyboru wykonawcy robót dokonuje się w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z obowiązującymi w Starostwie regulaminami: w sprawie Zasad udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Jaworze oraz Regulaminu Komisji Przetargowej; Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro netto w Starostwie Powiatowym w Jaworze.
 


ROZDZIAŁ V. REALIZACJA INWESTYCJI

§ 13


Ustala się dwa podstawowe sposoby realizacji zadań inwestycyjnych tj. :
a) Zadania realizowane bez udziału inwestorów zastępczych - zadania proste,  z okresem realizacji nie dłuższym niż 1 rok, finansowane ze środków własnych powiatu. Zadanie prowadzi pracownik Wydziału RPE. Nadzór budowlany prowadzony jest przez wynajętych Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego.
b) Zadania, których realizacja może wymagać udziału Inwestora Zastępczego. Inne, nie wymienione w pkt.1), szczególnie zadania dofinansowywane ze źródeł zewnętrznych w tym przede wszystkim ze środków  Unii Europejskiej.
 

§ 14
 

1. Nadzór ogólny nad realizacją zadań inwestycyjnych sprawuje Wydział RPE
2. Wydziały merytoryczne Urzędu i powiatowe jednostki organizacyjne  zobowiązane są do aktywnej współpracy w trakcie realizacji, odbioru i rozliczenia zadań inwestycyjnych.
 


§ 15
 

1. W trakcie realizacji zadań inwestycyjnych Wydział RPE zobowiązany jest w szczególności do :
1) koordynacji działań inwestycyjnych,
2) udziału w naradach roboczych z projektantem, inspektorem nadzoru oraz wykonawcą,
3) bieżącego budżetowania realizowanych zadań inwestycyjnych,
4) sprawdzania faktur wpływających do działu pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym
5) przygotowywania sprawozdań z nakładów inwestycyjnych,
6) uczestniczenia w procesach odbioru zadań inwestycyjnych,
7) przygotowywania dokumentów niezbędnych do rozliczeń zadań inwestycyjnych.
 

ROZDZIAŁ VI. ROZLICZENIE INWESTYCJI

§ 16

1. Rozliczenie inwestycji powinno nastąpić w ciągu 60 dni od daty komisyjnego odbioru końcowego zadania.
2. Podstawę rozliczenia końcowego (częściowego) inwestycji stanowi protokół odbioru końcowego robót oraz protokoły odbiorów częściowych.
3. Rozliczenie inwestycji następuje zgodnie z zapisami danej umowy oraz Instrukcjami finansowymi obowiązującymi w Starostwie.

Odpowiedzialność za realizację tej części ponosi pracownik Wydziału RPE w zakresie ust.2 przy współpracy z pracownikiem wydziału FK .
 

§ 17


1. Wydział RPE przedkłada jeden egzemplarz dokumentacji stanowiącej podstawę rozliczenia końcowego do Wydziału FK.
2. Wydział FK przekazuje właściwemu kierownikowi jednostki organizacyjnej jeden egzemplarz podpisanego przez obie strony dowodu PT.

Odpowiedzialność za realizacje tej części ponosi pracownik Wydziału FK
 

ROZDZIAŁ VII. EWIDENCJONOWANIE I PRZYGOTOWYWANIE DOWODÓW FINANSOWYCH ZADAŃ INWSTYCYJNYCH

§ 18

 

1. Wielkość planowanych nakładów na poszczególne zadania inwestycyjne określa załącznik inwestycyjny do Uchwały Budżetowej Powiatu Jaworskiego na dany rok, przygotowany na podstawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

2. Finansowanie inwestycji odbywa się na podstawie dokumentów księgowych i innych dokumentów wystawionych przez wykonawcę robót budowlanych, projektanta, inwestora zastępczego i innych uczestników procesu inwestycyjnego zgodnie z zawartymi wcześniej umowami.
 

§ 19
 

1. Sposób postępowania z wpływającymi zewnętrznymi dowodami finansowymi dotyczącymi zadań inwestycyjnych musi być zgodny Z Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych w Starostwie Powiatowym w Jaworze.
2. Opis na odwrocie faktury winien zawierać co najmniej :
a) nazwę zadania
b) nazwę obiektu zgodnie z zestawieniem kosztów zadania
c) kwotę do zapłaty
d) kwotę potrącenia z tytułu gwarancji należytego wykonania umowy (lub inne potrącenia)
e) podpisy: inspektora nadzoru, osoby prowadzącej inwestycję oraz uprawnionego przedstawiciela inwestora zastępczego (dyrektora, prezesa)

3. Oryginał faktury opisany jw. przekazany zostaje do Wydziału RPE/OSO w ciągu 3 dni od dnia złożenia jej u Inwestora Zastępczego.

4. Tak opisana faktura (rachunek) stanowi podstawę do przekazania środków przez Wydział Finansów i Księgowości w sposób określony w umowie. Oryginał faktury pozostaje  w ewidencji Wydziału Finansów i Księgowości.

 

ROZDZIAŁ VIII. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE

§ 20


Wszystkie Wydziały Starostwa Powiatowego w Jaworze oraz powiatowe jednostki organizacyjne, uczestniczące w realizacji inwestycji powiatowych są zobowiązane do podejmowania działań mających na celu uzyskanie dodatkowych środków na dofinansowanie inwestycji.
 

§ 21


Koordynatorem działań wymienionych w § 21 jest Wydział RPE.
 

§ 22
 

Wydział RPE zajmuje się sporządzaniem informacji i sprawozdania z wykorzystania przyznanych środków, korespondencją z instytucjami przyznającymi środki pomocowe, kontrolą nad prawidłowym wykorzystaniem środków pomocowych w zakresie inwestycji prowadzonych przez Wydział.

 

ROZDZIAŁ IX. REALIZACJA INWESTYCJI WSPÓLNYCH

§ 23


1. W przypadku inwestycji wspólnej gdzie inwestorem wiodącym jest Powiat Jaworski, udziały wnoszone przez powiatowe jednostki organizacyjne i jednostki samorządu terytorialnego będące współuczestnikami tych inwestycji, w wysokości określonej w umowach, przekazywane są na rachunek inwestora wiodącego.
2. Środki z udziałów pozostałe po zakończonej inwestycji wspólnej inwestor wiodący zwraca proporcjonalnie do wniesionych udziałów współuczestnikom inwestycji wspólnej.
3. Sporządzenie rozliczenia poniesionych kosztów oraz nadzór nad prawidłową realizację umów zawartych z współuczestnikami inwestycji wspólnej należy do obowiązków Wydziału RPE we współpracy z Wydziałem FK.


§ 24
 

W przypadku inwestycji, których realizatorem jest inny podmiot, a Powiat Jaworski jest współuczestnikiem, Wydział RPE na podstawie informacji otrzymanych od realizatora przedsięwzięcia sporządza rozliczenie wydatków inwestycyjnych ujętych w budżecie powiatu na dany rok budżetowy.
 

ROZDZIAŁ X. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 25

1. Z uwagi na konieczność zapewnienia należytego zabezpieczenia i ochrony interesów zamawiającego jako generalną zasadę przyjmuje się żądanie od wykonawców zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z ustawą - Prawo Zamówień Publicznych.
 

§ 26
 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnosić w formie i wysokości określonej w ustawie Prawo zamówień publicznych.
 

§ 27


1. Dokumenty stanowiące zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie niepieniężnej są przechowywane w Finansów i Księgowości i tam są one bezpośrednio przekazywane przez stronę wnoszącą to zabezpieczenie.
2. Wydział Finansów i Księgowości wnoszone zabezpieczenie należytego wykonania umowy w środkach pieniężnych przekazuje na odrębny rachunek.
3. Środki pochodzące z potrąceń z faktur Wydział Finansów i Księgowości przekazuje na powyższy rachunek.
4. Przedmiotowe działania Wydział Finansów i Księgowości  wykonuje w zakresie tych zadań inwestycyjnych, w stosunku do których prowadzi ewidencję nakładów na koncie 080 - Inwestycje. Wielkość kwoty odprowadzanej na odrębny rachunek depozytowy będzie każdorazowo określona w opisie na odwrocie faktury za wykonane roboty.
 

ROZDZIAŁ XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28


Powiatowe jednostki organizacyjne  zobowiązane są do ścisłej współpracy i przekazywania niezbędnych informacji do Wydziału RPE.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Wiesław Rembisz
(2010-02-17 11:02:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Wiesław Rembisz
(2010-02-17 12:10:03)
 
 
liczba odwiedzin: 4342323

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X