☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Sobota 02.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Powiatowa Społeczna Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych w Jaworze

Powiatowa Społeczna Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych w Jaworze

 

     Szereg spraw wynikających z Ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego powierzono starostom, w związku z wprowadzonym od 1 stycznia 1999 r. nowym podziałem administracyjnym naszego kraju i utworzeniem nowych jednostek samorządu terytorialnego tzn. powiatów.
     Uwzględniając powyższe, a także dostrzegając potrzebę współpracy na rzecz integracji środowisk kombatanckich w interesie ludzi zasługujących na najwyższy szacunek i uznanie, już 20 stycznia1999r. Starosta Jaworski skierował do wszystkich organizacji kombatanckich zaproszenie do udziału w spotkaniu przedstawicieli tych organizacji. Uznaliśmy, że rozwiązywanie problemów istotnych dla pokolenia kombatantów i osób poszkodowanych wymaga podejmowania wysiłków na rzecz poprawy ich warunków socjalnych oraz szeroko rozumianej koordynacji działań na rzecz tych środowisk, a pomyślność i skuteczność wszelkich poczynań w tym zakresie będzie można osiągnąć w wyniku wspólnie wypracowanych, odpowiednich i ujednoliconych kierunków działania zaakceptowanych przez środowiska poszczególnych związków i organizacji kombatanckich, osób represjonowanych i poszkodowanych.
     Stosowna wiedza i doświadczenie, jakim niewątpliwie dysponują przedstawiciele tych organizacji stały się przydatne do opracowania optymalnych płaszczyzn współpracy istotnych dla weteranów walki oraz ofiar represji wojennych i okresu powojennego.
     W spotkaniu wzięli udział prezesi Kół miejskich i gminnych Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, a także Związku Sybiraków, Związku Żołnierzy AK, Związku Inwalidów Wojennych, Związku Żołnierzy LWP i Związku Represjonowanych Żołnierzy Górników.
Spotkanie zapoczątkowało współpracę w celu integracji środowisk kombatanckich oraz rozwiązywania problemów z jakimi ich członkowie spotykają się na co dzień, a także wspólne planowanie obchodów rocznic historycznych wydarzeń.
     Jeszcze tego samego dnia tj. 1 lutego 1999 r., Starosta Jaworski powołał Powiatową Społeczną Radę Kombatantów i Osób Represjonowanych działającą przy Staroście, która przyjęła regulamin określający kompetencje, organizację i zakres działania Rady.

 

     Do zakresu działania Rady należy inicjowanie, opiniowanie i współdziałanie z administracją samorządu powiatowego oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, w zakresie:

 

1. Uregulowań prawnych dotyczących kombatantów  i osób
represjonowanych oraz ich rodzin.
2. Kultywowanie tradycji walk i męczeństwa narodu polskiego, pamięci o ofiarach ze strony okupantów, jak i osób prześladowanych za działalność niepodległościową.
3. Opieki zdrowotnej oraz kierunków i form pomocy materialnej i socjalnej, oraz opieki społecznej, na rzecz kombatantów i osób represjonowanych oraz ich rodzin.
4. Koordynacji współpracy z młodzieżą szkolną i harcerstwem w odniesieniu do kształtowania w niej postaw patriotycznych, kultywowania tradycji walki o niepodległość i suwerenność narodu polskiego, mając na względzie między innymi opiekę nad miejscami pamięci i męczeństwa,współdziałanie w lokalnych obchodach rocznicowych, państwowych i kombatanckich.
5. Koordynacji współdziałania organizacji kombatanckich i osób represjonowanych poprzez wspólne organizowanie z organami samorządowymi uroczystości o charakterze patriotycznym i obchodów rocznicowych oraz opieki nad miejscami walk i męczeństwa narodu polskiego.
6. Współdziałania z środkami masowego przekazu w celu popularyzacji tematyki kombatanckiej.
7. Promowania i popularyzacji opracowań z zakresu historii i tradycji walk oraz męczeństwa narodu polskiego.
8. Doradztwa i pomocy w sprawach uprawnień kombatanckich i osób represjonowanych.

 

     Powiatowa Społeczna Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych działająca przy Staroście Jaworskim skupia 13 członków, którzy wybrali spośród siebie przewodniczącego Rady. Jest nim Prezes, najliczniejszej organizacji kombatanckiej, Koła Miejskiego w Jaworze, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Rada regularnie odbywa spotkania, średnio raz w kwartale oraz przy okazji obchodów świąt państwowych. Na początku każdego roku Rada opracowuje kalendarz imprez rocznicowych i jest jednym z ich organizatorów. Do tradycji przeszły spotkania opłatkowe oraz tzw. pikniki kombatanckie organizowane przez Starostę Jaworskiego, w których uczestniczą: członkowie Powiatowej Społecznej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych, przedstawiciele środowisk i Kół Kombatanckich. Wspomniane spotkania stwarzają możliwość wymiany doświadczeń, wspomnień z bogatej przeszłości, a także dają obraz problemów z jakimi ich członkowie spotykają się na co dzień.

 
     Starostwo Powiatowe oraz Powiatowa Rada Kombatantów są corocznie głównymi organizatorami obchodów rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz rocznicy zwycięstwa. Imprezy te mają charakter ogólno-powiatowy i oprócz delegacji kombatanckich i ich pocztów sztandarowych i społeczeństwa miasta Jawora, bierze w nich udział młodzież szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich oraz harcerze, a także przedstawiciele zakładów pracy, Policji, Państwowej Straży Pożarnej itp. Imprezom tym każdorazowo towarzyszy, przygotowana przez młodzież, część artystyczna o charakterze patriotyczno-rozrywkowym, dostarczająca wielu wzruszeń i wspomnień. Wyróżnieni  kombatanci, uczestniczący w tych uroczystościach, zostają uhonorowany przez Starostę specjalnym listem gratulacyjnym, który podkreśla społeczne zaangażowanie w kultywowaniu tradycji niepodległościowych i narodowo-wyzwoleńczych oraz szczególną aktywność w upamiętnianiu prawdy historycznej. Wspomnieć należy, iż zgodnie z przyjętym Regulaminem Rady, jej członkowie uczestniczą w składaniu wiązanek kwiatów w miejscach pamięci narodowej, kultywując tradycje walk i męczeństwa narodu polskiego, pamięci o ofiarach wojen.

 

     Szczególną rangę nadano organizowanym uroczystym spotkaniom z okazji wręczenia mianowań oficerskich nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz patentów „Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny" nadanych przez Premiera RP i Kierownika Urzędu do spraw Kombatantów. Przyjęliśmy uzgodnioną przez Starostwo Powiatowe i Powiatową Społeczną Radę Kombatantów i Osób Represjonowanych zasadę, iż uroczystości te będziemy organizować wspólnie z władzami samorządowymi miast i gmin w ich siedzibach, aby nadać uroczystościom rangę wydarzeń lokalnych. Na podkreślenie zasługuje fakt dużego zaangażowania wójtów i burmistrzów w przygotowanie wspomnianych spotkań, stworzenie atmosfery, w której wręczenie mianowań i patentów miało charakter doniosły.
     Wielu wyróżnionych kombatantów nie kryło wzruszenia. Otrzymali także okolicznościowe listy gratulacyjne od Starosty, który je osobiście wręczał. Na uwagę zasługują także listy gratulacyjne od parlamentarzystów:

 

Aktualny Skład Rady przedstawia się następująco:

 

1. Emilia Kotek Przewodnicząca, Prezes Koła Miejskiego Związku Sybiraków w Jaworze,  ul. Zamkowa 1.

2. Romuald Janz wiceprzewodniczący,  członek Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego oraz  Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP w Jaworze,   ul. Wrocławska 3.

3. Bogdan Bezeg Prezes Koła Miejskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Jaworze, Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego oraz  Dowódca Oddziału Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP , Jawor, ul. Wrocławska 3.

4. Władysław Mazur członek  Zarządu Koła Miejskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Jaworze, ul. Wrocławska 3.

5. Aniela Bujak członek Zarządu Koła Miejskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Jaworze., reprezentuje środowisko kombatanckie Gminy Bolków oraz „Dzieci Zamojszczyzny”, Jawor, ul. Wrocławska 3

6. Kazimiera Pokrzywa członek Zarządu Koła Miejskiego Związku Kombatantów  RP i Byłych Więźniów Politycznych w Jaworze, reprezentuje środowisko kombatanckie Gminy Mściwojów, Jawor, ul. Wrocławska 3.

7. Zenon Szwedo Prezes Koła Gminnego ZKRP i BWP w Wądrożu Wielkim,

8. Alina Kwiecińska –  członek  Zarządu Koła Miejskiego Związku  Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Jaworze,  reprezentuje środowisko byłych  więźniów obozów koncentracyjnych  i „Dzieci Zamojszczyzny”, Jawor, ul. Wrocławska 3.

9. Zofia Grynicz –  Prezes Oddziału Stowarzyszenia „Dzieci Wojny w Polsce”, Jawor, ul. Szpitalna  7E.

10. Janina Hlebowicz – Wiceprezes  Oddziału Stowarzyszenia „Dzieci Wojny w Polsce”,  Jawor, ul. Szpitalna  7E.

11. Krystyna Dolecka – Wiceprezes Koła Miejskiego Związku Sybiraków w Jaworze, ul. Zamkowa 1.

12. Stanisław Tomaszek – Prezes Koła Miejsko – Gminnego Związku Sybiraków w Bolkowie, ul. Szpitalna 16.

13. Wiesława Pieniążek – Prezes Koła Gminnego Związku Sybiraków w Paszowicach


 

 

UROCZYSTOŚCI   KOMBATANCKIE   w  roku  2016

Wytworzył:
Udostępnił:
Szynkler Ewelina
(2007-11-02 15:07:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Wasiluk Konrad
(2019-02-18 14:08:28)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 8927