☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Sobota 02.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Jaworskim

  

 Na podstawie Postanowienia Nr 1/2019 r.
Starosty Jaworskiego z dnia 14 luty 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2019-2021

 

     Na podstawie art. 38 a Ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym, w celu realizacji zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, tworzy się KOMISJĘ BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU.

 

Do zadań Komisji należy:

 

 1. Ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,
 2. Opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 3. Przygotowanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 4. Opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 5. Opiniowanie projektu budżetu powiatu w zakresie, o którym mowa w pkt. 1,
 6. Opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt. 1, 2, i 4,
 7. Opiniowanie zleconych przez Starostę, innych niż wymienione w pkt. 2 i pkt. 4-6 zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

 
W skład Komisji wchodzą:


- Starosta - jako Przewodniczący Komisji,
- dwóch radnych delegowanych przez Radę Powiatu (uchwała Rady),
- trzy osoby powołane przez Starostę spośród osób wyróżniających się wiedzą o problemach będących przedmiotem prac Komisji oraz cieszących się w sród miejscowej społeczności osobistym autorytetem i zaufaniem publicznym, w szczególności przedstawicieli samorządów gminnych, organizacji pozarządowych, pracowników oświaty, a także instytucji zajmujących się zwalczaniem zjawisk patologii społecznych i zapobieganiem bezrobociu,
- dwóch przedstawicieli delegowanych przez Komendanta Powiatowego Policji.

 

     W pracach Komisji uczestniczy prokurator wskazany przez właściwego prokuratora okręgowego.

 

Starosta może powołać do udziału w pracach Komisji funkcjonariuszy i pracowników innych niż Policja powiatowych służb, inspekcji i straży oraz pracowników innych organów administracji publicznej wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu. Osoby te uczestniczą w pracach Komisji z głosem doradczym.

 
     W drodze postanowienia Starosty Jaworskiego skład Komisji przedstawia się następująco:

 

 1. Aneta Kucharzyk - Starosta Jaworski - Przewodnicząca Komisji
 2. Szczepan Rojak - radny, delegowany przez Radę Powiatu W Jaworze,
 3. Jan Grygorcewicz – Radny Rady Powiatu W Jaworze, członek Zarządu Powiatu, delegowany przez Radę,
 4. Marcin Jankowski - Wiceprzewodniczący Komisji Porządku Publicznego Rady Miejskiej W Jaworze - delegowany przez samorząd Gminy Jawor,
 5. Krzysztof Andrzejewski - Zastępca Burmistrza Bolkowa — delegowany przezsamorząd Bolkowa,
 6. Waldemar Sarlej – Komendant Powiatowy PSP w Jaworze
 7. Artur Bujak - Komendant Powiatowy Policji w Jaworze,
 8. Andrzej  Pacholarz - Ekspert Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Jaworze,
 9. Aleksandra Pokorska - Czurko - Zastępca Prokuratora Rejonowego w Jaworze - delegowana przez Prokuratora Okręgowego w Legnicy.

 

 

     W pracach Komisji biorą udział z głosem doradczym:


Jarosław Simon - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy W Jaworze,
Alina Markiewicz - p.o. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Jaworze,
Mariola Labryga - Komendantka Ochotniczego Hufca Pracy w Jaworze,
Jan Gawroński -  Ruch Obywatelski „Reanimacja”,
Renata Węgielgł. specjalista Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Starostwa - obsługa kancelaryjna.

 

 Komisja obraduje średnio 3-4 razy w roku.


SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI:


 

POWIATOWY  PROGRAM  ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI  ORAZ  POPRAWY PORZĄDKU  PUBLICZNEGO I  BEZPIECZEŃSTWA  OBYWATELI :

 

NA  LATA  2021 – 2025

NA  LATA  2016 – 2020

NA  LATA  2011 – 2015

 


 

SPRAWOZDANIE O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU JAWORSKIEGO:
 

za rok 2021:

Straż Pożarna
Policja

za rok 2020:

Straż Pożarna
Policja

za rok 2019:

Straż Pożarna
Policja

za rok 2018:

- Straż Pożarna
- Policja

za rok 2017:

- Straż Pożarna
- Policja

za rok 2016:

- Straż Pożarna
- Policja

za rok 2015:

- Straż Pożarna
- Policja

za rok 2014:

- Straż Pożarna
- Policja

za rok 2013:

- Straż Pożarna
- Policja

za rok 2012:

- Straż Pożarna
- Policja

za rok 2011:

- Straż Pożarna
- Policja


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Szynkler Ewelina
(2007-11-02 14:25:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Żelazek Paweł
(2022-03-09 15:01:03)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 8927