☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Środa 18.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zakres działania

Do zakresu działania Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej (EPS) należy:

 1. wykonywanie zadań w zakresie:
 1. edukacji publicznej,
 2. promocji i ochrony zdrowia,
 3. pomocy społecznej,
 4. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 5. polityki prorodzinnej,
 6. wspierania osób niepełnosprawnych,
 7. kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 8. kultury fizycznej,
 9. przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;
 1. planowanie rozwoju sieci powiatowych szkół i placówek oświatowych;
 2. tworzenie, przekształcanie, łączenie i likwidacja publicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, w tym specjalnych, placówek oświatowo – wychowawczych, placówek kształcenia ustawicznego i placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, placówek artystycznych, poradni psychologiczno – pedagogicznych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;
 3. prowadzenie rejestru niepublicznych szkół i placówek oświatowych;
 4. przygotowywanie decyzji o wpisie lub skreśleniu z ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych;
 5. nadzór merytoryczny nad działalnością organizacyjną szkół publicznych i placówek oświatowych w zakresie realizacji powierzonych zadań;
 6. wykonywanie czynności związanych z zatwierdzaniem arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych;
 7. monitorowanie przebiegu rekrutacji do szkół;
 8. sporządzanie rocznych informacji o realizacji zadań oświatowych;
 9. naliczanie dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz kontrola ich wydatkowania zgodnie z przeznaczeniem;
 10. zapewnienie warunków działania szkół i placówek oświatowych, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
 11. wykonywanie zadań związanych z postępowaniami egzaminacyjnymi dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego;
 12. przygotowywanie planu doskonalenia zawodowego nauczycieli w prowadzonych szkołach i placówkach oraz sprawozdania z realizacji planu;
 13. przygotowanie umów i rozliczenie przyznanych dotacji na realizację zadań publicznych powiatu przez organizacje pozarządowe;
 14. nadzór i kontrola placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz ośrodka wsparcia;
 15. nadzór nad prawidłowością prowadzonej przez PCPR sprawozdawczości w zakresie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz Ośrodka Wsparcia;
 16. analiza średnich wynagrodzeń nauczycieli według stopni awansu;
 17. wykonywanie czynności związanych z oceną i przeprowadzaniem konkursów na dyrektorów powiatowych jednostek oświatowych;
 18. wnioskowanie o przyznanie odznaczeń, orderów i nagród dyrektorom powiatowych jednostek oświatowych;
 19. rozliczanie dotacji celowych w oświacie;
 20. przygotowywanie i monitorowanie realizacji porozumień zawartych przez powiat z innymi jednostkami samorządu terytorialnego;
 21. zbieranie, przetwarzanie i tworzenie baz danych oświatowych szkół i placówek oświatowych;
 22. planowanie, rozliczanie oraz sporządzanie sprawozdawczości, analiz i informacji z dysponowania środkami PFRON;
 23. realizacja programów zatwierdzonych przez Zarząd PFRON;
 24. współpraca z gminami oraz ośrodkami pomocy społecznej w ramach realizacji programów PFRON;
 25. sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w starostwie;
 26. prowadzenie kontroli utworzonych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych oraz udzielonych pożyczek osobom niepełnosprawnym na uruchomienie działalności gospodarczej ze środków PFRON;
 27. współdziałanie z Powiatową Społeczną Radą Osób Niepełnosprawnych;
 28. obsługa Komisji ds. przyznawania środków PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych – organu doradczego starosty;
 29. współdziałanie z Powiatową Radą Rynku Pracy i Powiatowym Urzędem Pracy;
 30. sporządzanie sprawozdań i informacji o udzielonej pomocy de minimis dla pracodawców oraz przekazywanie ich do UOKiK;
 31. współpraca z Powiatowym Zespołem Orzekającym o stopniu niepełnosprawności w zakresie wydawania i przyjmowania wniosków o stopień niepełnosprawności, legitymacji oraz kart parkingowych;
 32. przyjmowanie interesantów ubiegających się o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub legitymacji osoby niepełnosprawnej;
 33. opracowanie i nadzór nad realizacją Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
 34. przygotowywanie sprawozdań z realizacji programów zdrowotnych i profilaktycznych z gmin i powiatu;
 35. przygotowanie materiałów informacyjnych na potrzeby zarządu i rady powiatu o sytuacji w służbie zdrowia na terenie powiatu;
 36. realizacja działań na rzecz promocji zdrowia, inspirowanie i wspomaganie działań profilaktycznych;
 37. rozliczanie wydatków budżetowych związanych ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne dzieci;
 38. opracowanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych z terenu powiatu,
 39. podejmowanie działań na rzecz ochrony zabytków;
 40. nadzór i kontrola wydatkowania przyznanych dotacji na remont i prace konserwatorskie zabytków,
 41. nadzór organizacyjno – prawny i merytoryczny nad działalnością powiatowych jednostek organizacyjnych działających w zakresie określonym w pkt 1-stosownie do obowiązujących przepisów prawa;
 42. nadzór i kontrola wydatkowania przyznanych dotacji dla jednostek pomocy społecznej,
 43. sporządzanie umów o współfinansowaniu Warsztatu Terapii Zajęciowej;
 44. prowadzenie kontroli planowanych i doraźnych;
 45. podejmowanie działań w celu pozyskiwania finansowych środków zewnętrznych, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego, oraz realizacja projektów będących w zakresie działania Wydziału.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sajdak Mateusz
(2019-09-02 14:57:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Żelazek Paweł
(2021-02-01 09:34:14)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 8927